Διοίκηση Επιχειρήσεων - Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου - Open University of Cyprus
26
Κυρ, Μαρ
Website Headers PDE

Πτυχίο-Bachelor

240 ects

Ελληνικά

Αναγνωρισμένο Διεθνώς

Ηλεκτρονική Υποβολή Αίτησης

 • Περιγραφή

 • Διάρθρωση

 • Θεματικές Ενότητες

 • Ακαδημαϊκό Προσωπικό

 • Επικοινωνία

ΣΤΟΧΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

 

Το πτυχιακό πρόγραμμα της Διοίκησης Επιχειρήσεων έχει σχεδιαστεί έτσι ώστε οι φοιτητές να καταρτιστούν με τις επιστημονικές γνώσεις των κλάδων της Διοίκησης Επιχειρήσεων. Σκοπός του προγράμματος είναι η μετάδοση γνώσεων, μεθοδολογίας ανάλυσης προβλημάτων, τεχνογνωσίας και λειτουργικών εργαλείων που κρίνονται απαραίτητα στον σύγχρονο χώρο της διοίκησης επιχειρήσεων και οργανισμών. Η παροχή των γνώσεων αυτών γίνεται με γνώμονα την εφαρμογή τους τόσο στη λήψη βέλτιστων διοικητικών αποφάσεων όσο και γενικότερα στην επίτευξη της καλύτερης λειτουργίας των επιχειρήσεων και οργανισμών.

Το πρόγραμμα της Διοίκησης Επιχειρήσεων θα εξοικειώσει τους φοιτητές σ’ ένα ευρύ φάσμα κλάδων και λειτουργιών της Διοίκησης Επιχειρήσεων. Θα τους βοηθήσει να αναπτύξουν επικοινωνιακές δεξιότητες που θα διευκολύνουν την αντίληψη, την ανάλυση και διάγνωση επιχειρηματικών καταστάσεων και θα ενισχύσει την απαραίτητη ικανότητα στην αντιμετώπισή τους. Θα τους παράσχει τα μέσα για την κατανόηση και πρόβλεψη μελλοντικών εξελίξεων των επιχειρηματικών οργανισμών και θα τους προσφέρει πρακτική γνώση και εμπειρία στις εφαρμογές της πληροφορικής των επιχειρήσεων. Επίσης, θα τους εξοικειώσει με το επιχειρηματικό περιβάλλον και θα τους προετοιμάσει να αντιμετωπίσουν πραγματικές επιχειρηματικές καταστάσεις. Η κατανόηση των πιο πάνω πλαισιώνεται με πραγματικές μελέτες περιπτώσεων εταιριών από το τοπικό και διεθνές επιχειρηματικό περιβάλλον, καθώς και με τη χρήση προσομοιώσεων πραγματικών επιχειρηματικών καταστάσεων σε αριθμό Θεματικών Ενοτήτων.

 

Το πρόγραμμα είναι αξιολογημένο και πιστοποιημένο από: 

ΔΙΠΑΕ μικρό

 

ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΤΟ ΕΠΙΛΕΞΩ; 

Απευθύνεται γενικότερα σε άτομα που επιθυμούν να κατανοήσουν την πολυπλοκότητα του χώρου των επιχειρήσεων και οργανισμών και θέλουν να μάθουν ή/και να εμπλουτίσουν τις γνώσεις τους γύρω από τον χώρο αυτό, συνδυάζοντας θεωρητικές και πρακτικές γνώσεις, οι οποίες είναι απαραίτητες στη διοίκηση σύγχρονων επιχειρήσεων και οργανισμών, τόσο ιδιωτικών όσο και δημοσίων.
 
Οι απόφοιτοι μπορούν να βρουν απασχόληση σε ένα μεγάλο εύρος θεμάτων που άπτονται του γενικότερου τομέα της Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισμών, όπως:

 • Μάρκετινγκ
 • Μάνατζμεντ
 • Χρηματοοικονομική Διοίκηση
 • Λογιστική Επιχειρήσεων
 • Ποσοτική Ανάλυση και Λήψη Διοικητικών Αποφάσεων
 • Επιχειρησιακή Έρευνα
 • Διοίκηση Παραγωγής, κτλ

 

Επιπρόσθετα, το Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου, στο πλαίσιο της συμμετοχής του στο Ευρωπαϊκό Έργο «Γραφεία Διασύνδεσης Πανεπιστημίων με την αγορά εργασίας», προσφέρει στους φοιτητές/τριες όλων των προγραμμάτων σπουδών του, την προαιρετική και δωρεάν Θεματική Ενότητα «Τοποθέτηση Φοιτητών στον Επιχειρηματικό Κόσμο», η οποία αποσκοπεί στην απόκτηση επιδοτούμενης επαγγελματικής εμπειρίας στο αντικείμενο σπουδών τους, μέσω τοποθέτησης σε φορέα που εδράζει στην Κυπριακή Δημοκρατία.

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε επικοινωνώντας με το Γραφείο Διασύνδεσης του Ανοικτού Πανεπιστημίου εδώ.

 

 

ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ - ECTS: 240 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ: Ελληνική

ΕΠΙΠΕΔΟ: Πτυχιακό

TITΛΟΣ ΠΟΥ ΑΠΟΝΕΜΕΤΑΙ: Πτυχίο - Bachelor degree

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ

Για εισαγωγή στο πτυχιακό πρόγραμμα, είναι απαραίτητη η κατοχή απολυτηρίου Λυκείου δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (με προβιβάσιμο βαθμό) ή αντίστοιχου τίτλου, καθώς και βασική γνώση χειρισμού Ηλεκτρονικών Υπολογιστών, e-mail και διαδικτύου. Η γνώση της Αγγλικής είναι επιθυμητή. 

 

ΔΙΔΑΚΤΡΑ / ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ

Το συνολικό διαχειριστικό κόστος του παρόντος Προγράμματος ανέρχεται στα €8400. Το διαχειριστικό κόστος της κάθε εξαμηνιαίας Θεματικής Ενότητας είναι €350. Ο φοιτητής καταβάλλει το ποσό που αντιστοιχεί στον αριθμό Θεματικών Ενοτήτων που επιλέγει ανά ακαδημαϊκό έτος. Σε ό,τι αφορά στην παραχώρηση εκπτώσεων και τη χορήγηση υποτροφιών, ακολουθείται η ευρύτερη πολιτική του Πανεπιστημίου. 

 

ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΙΣΔΟΧΗΣ

Οι αιτήσεις εισδοχής υποβάλλονται αποκλειστικά ηλεκτρονικά:  Αιτήσεις Ελλ χωρίς ημερομηνία

Για το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024, με έναρξη φοίτησης τον Σεπτέμβριο του 2023, οι ημερομηνίες υποβολής αιτήσεων είναι: 14 Μαρτίου - 30 Μαΐου 2023.

 

Παρουσίαση Προγράμματος "Διοίκηση Επιχειρήσεων" (2020)

ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

 

Για την απόκτηση πτυχιακού τίτλου (BSc) απαιτείται η επιτυχής παρακολούθηση είκοσι τεσσάρων (24) Θεματικών Ενοτήτων από τις είκοσι επτά (27) που προσφέρονται. 

Οι δεκαεννέα (19) θεματικές ενότητες είναι υποχρεωτικές για όλους τους φοιτητές του προγράμματος σπουδών.  Αυτές είναι:  ΠΔΕ101, ΠΔΕ102, ΠΔΕ103, ΠΔΕ151, ΠΔΕ152, ΠΔΕ153, ΠΔΕ201, ΠΔΕ202, ΠΔΕ203, ΠΔΕ251, ΠΔΕ252, ΠΔΕ253,ΠΔΕ301, ΠΔΕ302, ΠΔΕ303, ΠΔΕ351, ΠΔΕ352, ΠΔΕ353 ΚΑΙ ΠΔΕ451.

Οι οκτώ (8) θεματικές ενότητες είναι επιλογής: ΠΔΕ401, ΠΔΕ402, ΠΔΕ403, ΠΔΕ404, ΠΔΕ452, ΠΔΕ453, ΠΔΕ454 και ΠΔΕ455.  Από τις οκτώ θεματικές ενότητες επιλογής θα παρακολουθήσουν πέντε (5) της επιλογής τους, για να ολοκληρώσουν το πρόγραμμα σπουδών. Μπορούν να επιλέξουν όποιες θεματικές ενότητες θέλουν.


Ο κάθε φοιτητής μπορεί να εγγραφεί μέχρι και σε τρεις (3)  Θεματικές Ενότητες ανά εξάμηνο [το ακαδημαϊκό έτος χωρίζεται σε δύο (2) εξάμηνα].  H επιλογή (3) τριών Θεματικών Ενοτήτων ανά εξάμηνο ισοδυναμεί με πλήρη φοίτηση, ενώ η επιλογή μίας (1) ή δύο (2) θεωρείται μερική φοίτηση.  Μετά το πέρας κάθε εξαμήνου πραγματοποιούνται οι τελικές γραπτές εξετάσεις.

 


Διάρθρωση Προγράμματος Σπουδών

Θεματικές Ενότητες

Εξάμηνο  

Υποχρεωτική

 / Επιλογής

Προ-απαιτούμενες  Θ.Ε.

Συν-απαιτούμενες Θ.Ε.

Φόρτος εργασίας

Ώρες

ECTS

ΠΔΕ101   

Αρχές Διοίκησης

1

Υποχρεωτική

   

250 - 300

10

ΠΔΕ102

Μικροοικονομικά για Διοίκηση Επιχειρήσεων

1

Υποχρεωτική

   

250 - 300

10

ΠΔΕ103

Ποσοτικές Μέθοδοι στη Διοίκηση Ι

1

Υποχρεωτική

   

250 - 300

10

ΠΔΕ151

Αρχές Χρηματοοικονομικής Λογιστικής

2

Υποχρεωτική

   

250 - 300

10

ΠΔΕ152

Μακροοικονομικά για Διοίκηση Επιχειρήσεων

2

Υποχρεωτική

   

250 - 300

10

ΠΔΕ153

Ποσοτικές Μέθοδοι στη Διοίκηση ΙΙ

2

Υποχρεωτική

   

250 - 300

10

ΠΔΕ201

Διοικητική Λογιστική

3

Υποχρεωτική

ΠΔΕ151

 

250 - 300

10

ΠΔΕ202

Αρχές Μάρκετινγκ

3

Υποχρεωτική

   

250 - 300

10

ΠΔΕ203

Διοίκηση Πληροφορικών Συστημάτων

3

Υποχρεωτική

   

250 - 300

10

ΠΔΕ251

Εισαγωγή στη Χρηματοοικονομική Διοίκηση Επιχειρήσεων

4

Υποχρεωτική

ΠΔΕ102, ΠΔΕ151, ΠΔΕ152

 

250 - 300

10

ΠΔΕ252

Οργανωτική Συμπεριφορά

4

Υποχρεωτική

ΠΔΕ101

 

250 - 300

10

ΠΔΕ253

Εισαγωγή στη Διοικητική Επιστήμη

4

Υποχρεωτική

ΠΔΕ103, ΠΔΕ153

 

250 - 300

10

ΠΔΕ301

Νομισματικά και Τραπεζικά

5

Υποχρεωτική

ΠΔΕ102, ΠΔΕ152

 

250 - 300

10

ΠΔΕ302

Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού

5

Υποχρεωτική

ΠΔΕ252

 

250 - 300

10

ΠΔΕ303

Αρχές Διοίκησης Υπηρεσιών

5

Υποχρεωτική

ΠΔΕ101

 

250 - 300

10

ΠΔΕ351

Χρηματοοικονομική Διοίκηση

6

Υποχρεωτική

ΠΔΕ251

 

250 - 300

10

ΠΔΕ352

Επιχειρησιακή Διοίκηση

6

Υποχρεωτική

ΠΔΕ253

 

250 - 300

10

ΠΔΕ353

Επενδύσεις και Διαχείριση Χαρτοφυλακίου

6

Υποχρεωτική

ΠΔΕ251

 

250 - 300

10

ΠΔΕ401

Ηγεσία

7

Επιλογής

ΠΔΕ252

 

250 - 300

10

ΠΔΕ402

Σύγχρονα Θέματα στη Διοίκηση Επιχειρήσεων

7

Επιλογής

ΠΔΕ252

 

250 - 300

10

ΠΔΕ403

Διεθνές Μάρκετινγκ

7

Επιλογής

ΠΔΕ202

 

250 - 300

10

ΠΔΕ404

Διοικητικό και Εμπορικό Δίκαιο

7

Επιλογής

ΠΔΕ151, ΠΔΕ201

 

250 - 300

10

ΠΔΕ451

Πολιτική της Επιχείρησης

8

Υποχρεωτική

ΠΔΕ351, ΠΔΕ352

 

250 - 300

10

ΠΔΕ452

Χρηματοοικονομική Ανάλυση

8

Επιλογής

ΠΔΕ201, ΠΔΕ251

 

250 - 300

10

ΠΔΕ453

Σύγχρονα Θέματα στο Μάρκετινγκ

8

Επιλογής

ΠΔΕ202

 

250 - 300

10

ΠΔΕ454

Δημόσια Διοίκηση, Πολιτική και Δημόσιος Προϋπολογισμός

8

Επιλογής

ΠΔΕ102, ΠΔΕ152, ΠΔΕ201

 

250 - 300

10

ΠΔΕ455

Εργασιακές Σχέσεις

8

Επιλογής

ΠΔΕ252, ΠΔΕ302

 

250 - 300

10

ΠΔΕ495  

Τοποθέτηση Φοιτητών στον Επιχειρηματικό Κόσμο

8

Προαιρετική επιλογή

ΠΔΕ101, ΠΔΕ102, ΠΔΕ103, ΠΔΕ151, ΠΔΕ152, ΠΔΕ153, ΠΔΕ201, ΠΔΕ202, ΠΔΕ203, ΠΔΕ251, ΠΔΕ252,ΠΔΕ253

 

125 - 150

5

ΠΔΕ496 Τοποθέτηση Φοιτητών στον Επιχειρηματικό Κόσμο 8 Προαιρετική επιλογή ΠΔΕ495   125-150 5

Σύνολο

6000 - 7200

240

 

Επιπρόσθετα, ο/η κάθε φοιτητής/τρια μπορεί να εγγραφεί προαιρετικά, έως δύο φορές, στη δωρεάν Θ.Ε. «Τοποθέτηση Φοιτητών στον Επιχειρηματικό Κόσμο», η οποία αποτιμάται με 5 ECTS και αποσκοπεί στην απόκτηση επιδοτούμενης επαγγελματικής εμπειρίας στο αντικείμενο σπουδών του/της, μέσω τοποθέτησης σε φορέα που εδράζει στην Κυπριακή Δημοκρατία:

 • ΠΔΕ 495 Τοποθέτηση φοιτητών στον επιχειρηματικό κόσμο (1η τοποθέτηση)
 • ΠΔΕ 496 Τοποθέτηση φοιτητών στον επιχειρηματικό κόσμο (2η τοποθέτηση)

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε επικοινωνώντας με το Γραφείο Διασύνδεσης του Ανοικτού Πανεπιστημίου εδώ

Εμπειρίες φοιτητών

Περισσότερες πληροφορίες για τις Θ.Ε. ΠΔΕ495 και ΠΔΕ496, μπορείτε να βρείτε επικοινωνώντας με το Γραφείο Διασύνδεσης του Ανοικτού Πανεπιστημίου εδώ.

Οι Θεματικές Ενότητες του Προγράμματος προσφέρονται και ως ανεξάρτητες-αυτοτελείς, ώστε κάθε ενδιαφερόμενος να μπορεί να εγγραφεί σ’ αυτές και να τις παρακολουθήσει χωρίς να χρειάζεται να εγγραφεί συνολικά στο Πρόγραμμα. Η εγγραφή στις ανεξάρτητες-αυτοτελείς Θεματικές Ενότητες προϋποθέτει την καταβολή ποσού αντίστοιχου με το κόστος της Θεματικής Ενότητας του Προγράμματος Σπουδών.

Μέλη ΔΕΠ 

Κωνσταντίνος Λεωνίδου, Καθηγητής, Ακαδημαϊκός ΥπεύθυνοςC.Leonidou@ouc.ac.cy0035722411929

Ώρες γραφείου: Δευτέρα, 13:00-18:00

 

Μέλη Συνεργαζόμενου Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΣΕΠ)

Το Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου - Open University of Cyprus έχει 39 εγγεγραμμένους χρήστες
Ονοματεπώνυμο
Θεματική Ενότητα
Συντονιστής/ίστρια
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο
Αναστασία Κοπίτα (Anastasia Kopita)
ΠΔΕ151: Αρχές Χρηματοοικονομικής Λογιστικής
-
...
Ανδρέας Χαρίτου (Andreas Charitou)
ΠΔΕ151: Αρχές Χρηματοοικονομικής Λογιστικής
Συντονιστής Θ.Ε.
...
Γιώργος Δρογαλάς (George Drogalas)
ΠΔΕ151: Αρχές Χρηματοοικονομικής Λογιστικής
-
...
Δημήτριος Γουνόπουλος (Dimitrios Gounopoulos)
ΠΔΕ151: Αρχές Χρηματοοικονομικής Λογιστικής
-
...
Στέργιος Λεβέντης (Stergios Leventis)
ΠΔΕ151: Αρχές Χρηματοοικονομικής Λογιστικής
-
...
Γιώργος Αναγιωτός (George Anayiotos)
ΠΔΕ152: Μακροοικονομικά για Διοίκηση Επιχειρήσεων
-
...
Κρίστης Χασάπης (Kristis Chasapis)
ΠΔΕ152: Μακροοικονομικά για Διοίκηση Επιχειρήσεων
Συντονιστής Θ.Ε.
...
Μάριος Ζαχαριάδης (Marios Zachariadis)
ΠΔΕ152: Μακροοικονομικά για Διοίκηση Επιχειρήσεων
-
...
Νικήτας Πιττής (Nikitas Pittis)
ΠΔΕ152: Μακροοικονομικά για Διοίκηση Επιχειρήσεων
-
...
Νικόλαος Κουρογένης (Nikolaos Kourogenis)
ΠΔΕ153: Ποσοτικές Μέθοδοι στη Διοίκηση II
-
...
Φοίβη Κουντούρη (Phoebe Koundouri)
ΠΔΕ153: Ποσοτικές Μέθοδοι στη Διοίκηση II
-
...
Αριστείδης Σάμιτας (Aristides Samitas)
ΠΔΕ251: Εισαγωγή στη Χρηματοοικονομική Διοίκηση Επιχειρήσεων
Συντονιστής Θ.Ε.
...
Δημήτρης Καινούργιος (Dimitris Kenourgios)
ΠΔΕ251: Εισαγωγή στη Χρηματοοικονομική Διοίκηση Επιχειρήσεων
-
...
Σεραφείμ Τσούκας (Serafeim Tsoukas)
ΠΔΕ251: Εισαγωγή στη Χρηματοοικονομική Διοίκηση Επιχειρήσεων
-
...
Αλεξία Παναγιώτου (Alexia Panayiotou)
ΠΔΕ252: Οργανωτική Συμπεριφορά
-
...
Γιώργος Παπαγιαννάκης (Giorgos Papagiannakis)
ΠΔΕ252: Οργανωτική Συμπεριφορά
-
...
Ελένη Σταύρου (Eleni Stavrou)
ΠΔΕ252: Οργανωτική Συμπεριφορά
Συντονίστρια Θ.Ε.
...
Ηρακλής Βλαδιμήρου (Hercules Vladimirou)
ΠΔΕ253: Εισαγωγή στη Διοικητική Επιστήμη
Συντονιστής Θ.Ε.
...
Παναγιώτης Μητρόπουλος (Panagiotis Mitropoulos)
ΠΔΕ253: Εισαγωγή στη Διοικητική Επιστήμη
-
...
Χριστάκης Χαραλάμπους (Christakis Charalambous)
ΠΔΕ253: Εισαγωγή στη Διοικητική Επιστήμη
-
...
Απόστολος Χριστόπουλος (Apostolos Christopoulos)
ΠΔΕ351: Χρηματοοικονομική Διοίκηση
-
...
Σπύρος Μαρτζούκος (Spiros Martzoukos)
ΠΔΕ351: Χρηματοοικονομική Διοίκηση
Συντονιστής Θ.Ε.
...
Χρήστος Αλεξάκης (Christos Alexakis)
ΠΔΕ351: Χρηματοοικονομική Διοίκηση
-
...
Ανδρέας Σωτηρίου (Andreas Soteriou)
ΠΔΕ352: Επιχειρησιακή Διοίκηση
-
...
Γιώργος Χατζηνικόλας (George Hadjinicola)
ΠΔΕ352: Επιχειρησιακή Διοίκηση
Συντονιστής Θ.Ε.
...
Ιωάννης Τσουλφάς (Ioannis Tsoulfas)
ΠΔΕ352: Επιχειρησιακή Διοίκηση
-
...
Χριστόδουλος Στυλιανίδης (Christodoulos Stylianides)
ΠΔΕ352: Επιχειρησιακή Διοίκηση
-
...
Νικόλαος Φίλιππας (Nikolaos Filippas)
ΠΔΕ353: Επενδύσεις και Διαχείριση Χαρτοφυλακίου
Συντονιστής Θ.Ε.
...
Παναγιώτης Ξυδώνας (Panagiotis Xydonas)
ΠΔΕ353: Επενδύσεις και Διαχείριση Χαρτοφυλακίου
-
...
Χρήστος Γκρος (Christos Grose)
ΠΔΕ353: Επενδύσεις και Διαχείριση Χαρτοφυλακίου
Συντονιστής Θ.Ε.
...

Γραμματεία Προγράμματος Σπουδών: Πίτσιλλου Μαρία (Βοηθός Γραμματειακός Λειτουργός)

Ηλ.ταχυδρομείο (email): maria.pitsillou@ouc.ac.cy

Τηλ. 00357-22411880

 

Φόρμα Επικοινωνίας