Συμβούλιο - Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου - Open University of Cyprus

Sidebar

23
Παρ, Οκτ

Συμβούλιο Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου

Το Συμβούλιο είναι υπεύθυνο για τη διαχείριση και τον έλεγχο των διοικητικών και οικονομικών υποθέσεων του Πανεπιστημίου και της περιουσίας του. Το Συμβούλιο καταρτίζει τον ετήσιο προϋπολογισμό του Πανεπιστημίου για έκαστο οικονομικό έτος και έχει εξουσία και αρμοδιότητα να επικυρώνει τους διορισμούς και τις προαγωγές του ακαδημαϊκού και του διοικητικού προσωπικού του. Επίσης, έχει την ευθύνη για την εφαρμογή των περί Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου Νόμων. Στόχος του Συμβουλίου είναι η προαγωγή των συμφερόντων και των σκοπών του Πανεπιστημίου σε συνεργασία με τη Σύγκλητο και τα άλλα όργανα διοίκησής του.

Μέλη Συμβουλίου :

 • κ. Χαράλαμπος Προύντζος - Πρόεδρος
 • κ. Πανίκος Πέγκας - Αντιπρόεδρος
 • Καθηγητής Πέτρος Πασιαρδής - Πρύτανης
 • Καθηγητής Γιάννης Μανωλόπουλος - Αντιπρύτανης
 • Καθηγητής Άγις Παπαδόπουλος - Μέλος
 • Καθηγητής Θανάσης Χατζηλάκος - Μέλος
 • Καθηγητής Σταύρος Σταύρου - Μέλος
 • Δρ. Νικόλας Γιασουμής - Μέλος
 • κ. Γιάννης Οικονομίδης - Μέλος
 • κ. Χριστόφορος Χριστοδουλίδης, Διευθυντής Διοίκησης και Οικονομικών - μετέχει χωρίς δικαίωμα ψήφου.

Διοικητική υποστήριξη : κα. Κυπρούλα Κυπριανού (Γραμματειακή Λειτουργός)

 

 Επιτροπές Συμβουλίου

 Επιτροπή          Σύνθεση

Επιτροπή Κτηρίων

 • κ. Χαράλαμπος Προύντζος, Πρόεδρος Συμβουλίου - Πρόεδρος
 • Καθηγητής Σ. Κάτσικας, Πρύτανης - Μέλος
 • Καθηγητής Α. Παπαδόπουλος, Μέλος Συμβουλίου - Μέλος
 • Δρ. Ν. Γιασουμής, Μέλος Συμβουλίου - Μέλος
 • κ. Χρ. Χριστοδουλίδης, Διευθυντής Διοίκησης και Οικονομικών - Γραμματέας (χωρίς δικαίωμα ψήφου)

Επιτροπή Οικονομικών και Προσωπικού

 • Καθηγητής Ι. Μανωλόπουλος, Αντιπρύτανης - Πρόεδρος
 • Καθηγητής Θ. Χατζηλάκος, Μέλος Συμβουλίου - Μέλος
 • Δρ. Ν. Γιασουμής, Μέλος Συμβουλίου - Μέλος
 • κ. Χρ. Χριστοδουλίδης, Διευθυντής Διοίκησης και Οικονομικών - Γραμματέας (χωρίς δικαίωμα ψήφου)

Επιτροπή Στρατηγικής Ανάπτυξης και Κανονισμών

 • κ. Χαράλαμπος Προύντζος, Πρόεδρος Συμβουλίου - Πρόεδρος
 • Καθηγητής Σ. Κάτσικας, Πρύτανης - Μέλος
 • Καθηγητής Θ. Χατζηλάκος, Μέλος Συμβουλίου - Μέλος

Επιτροπή Ελέγχου

 • κ. Χαράλαμπος Προύντζος, Πρόεδρος Συμβουλίου - Πρόεδρος
 • Καθηγητής Α. Παπαδόπουλος, Μέλος Συμβουλίου - Μέλος
 • Καθηγητής Σταύρος Σταύρου, Μέλος Συμβουλίου - Μέλος

Μικτή Συμβουλευτική Επιτροπή Διαβούλευσης

 • Καθηγητής Σ. Κάτσικας, Πρύτανης - Μέλος
 • Καθηγητής Σταύρος Σταύρου, Μέλος Συμβουλίου - Μέλος
 • κ. Γ. Οικονομίδης, Μέλος Συμβουλίου - Μέλος