22
Σαβ, Ιουν

Ένας από τους στρατηγικούς στόχους του Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου είναι η ενίσχυση της εξωστρέφειας και η αναβάθμιση της παρουσίας του στο διεθνές ακαδημαϊκό γίγνεσθαι. Στις ιστοσελίδες των Διεθνών Σχέσεων του Πανεπιστημίου παρέχονται πληροφορίες για τις διεθνείς δράσεις και συνεργασίες του ΑΠΚΥ, τους διεθνείς οργανισμούς και τα πανεπιστημιακά δίκτυα, στα οποία συμμετέχει ενεργά και πληροφόρηση για το πρόγραμμα κινητικότητας Erasmus+ που το ΑΠΚΥ επίσης αξιοποιεί ως βασικό εργαλείο διεθνοποίησης.