23
Σαβ, Οκτ

 ΟΡΑΜΑ

Το Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου στοχεύει να εδραιωθεί ως ένα σύγχρονο, πρωτοπόρο και ανθρωποκεντρικό Πανεπιστήμιο, με διεθνή παρουσία και αναγνώριση, κυρίως στη νοτιοανατολική Ευρώπη και τη Μεσόγειο, στο οποίο η ποιότητα σπουδών και έρευνας, η πολυσχιδής πολιτισμική και κοινωνική προσφορά και η εξωστρέφεια αποτελούν σταθερές ιδρυματικές αξίες και να συνεισφέρει ουσιαστικά στην επίτευξη του στόχου της Πολιτείας να καταστεί η Κύπρος περιφερειακό κέντρο εκπαίδευσης, έρευνας και καινοτομίας.

 ΑΠΟΣΤΟΛΗ

 • Η προσφορά εξ αποστάσεως ποιοτικής τριτοβάθμιου επιπέδου εκπαίδευσης και κατάρτισης και η παροχή ίσων ευκαιριών μάθησης σε όλους ανεξάρτητα από ηλικία, τόπο και χρόνο μελέτης.
 • Η προαγωγή της επιστήμης και η παραγωγή επιστημονικής γνώσης μέσω της έρευνας και η διάδοσή της μέσω της διδασκαλίας και των επιστημονικών εκδηλώσεων.
 • Η προαγωγή της Διά Βίου Μάθησης και της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης.
 • Η ανάπτυξη τεχνολογικής υποδομής και εκπαιδευτικής μεθοδολογίας στην ανοικτή και εξ αποστάσεως εκπαίδευση.
 • Η στενή συνεργασία με την κοινωνία, τον παραγωγικό ιστό και την αγορά εργασίας και την Πολιτεία, ώστε να υποστηριχθεί η βιώσιμη ανάπτυξη και η ευημερία της Κύπρου.

 ΑΞΙΕΣ

Το Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου στηρίζεται στη(ν):

 • Καινοτομία
 • Ευελιξία
 • Προσαρμοστικότητα
 • Μεθοδικότητα και Στρατηγικό Σχεδιασμό
 • Τεχνολογία και στις Εφαρμογές της

προσφέρει:

 • Υψηλής ποιότητας σπουδές
 • Επιστημονική και επαγγελματική επάρκεια στην εκπαίδευση των φοιτητών του
 • Αξιόπιστο ερευνητικό έργο
 • Αποτελεσματικότητα και αξιοπιστία στις υπηρεσίες
 • Αμεσότητα στις διαδικασίες
 • Κοινωνικό έργο

και δίνει έμφαση σε αξίες και αρχές όπως η:

 • Αριστεία, ποιότητα, δημιουργικότητα και καινοτομία στις υπηρεσίες, στην εκπαιδευτική δραστηριότητα και στις οργανωτικές διαδικασίες
 • Εξωστρέφεια και θεσμοθέτηση νέων συνεργειών με άλλα πανεπιστημιακά ιδρύματα, οργανισμούς και φορείς
 • Συνεργασία ως μέρος της συνολικής οργανωτικής προσέγγισης, καθώς και σεβασμό μεταξύ όλων των μελών της Πανεπιστημιακής Κοινότητας
 • Βιωσιμότητα και οικονομική ευρωστία
 • Προσφορά στο κοινωνικό σύνολο