25
Τρι, Ιουν

 ΟΡΑΜΑ

Το Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου να αναγνωρίζεται ως ένα σύγχρονο, πρωτοπόρο, ανθρωποκεντρικό και πρότυπο Πανεπιστήμιο, το οποίο με βάση τις ιδρυματικές του αξίες, την ποιότητα σπουδών και έρευνας, την εξωστρέφεια και την πολυσχιδή πολιτισμική και κοινωνική προσφορά, θα συνεισφέρει ουσιαστικά στην επίτευξη του στόχου της Πολιτείας να καταστεί η Κύπρος περιφερειακό κέντρο εκπαίδευσης, έρευνας και καινοτομίας.

 ΑΠΟΣΤΟΛΗ

Αποστολή του ΑΠΚΥ σύμφωνα με τον ιδρυτικό του νόμο 234(Ι)/2002 είναι: «Η παροχή σε όλους ίσων ευκαιριών μάθησης ανεξάρτητα από ηλικία, τόπο και χρόνο μελέτης και η προαγωγή της επιστήμης, της γνώσης, της μάθησης, της έρευνας και της διά βίου μάθησης με τη μέθοδο της ανοικτής και της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης».

Τρεις πυλώνες συνθέτουν την αποστολή του ΑΠΚΥ:

 1. Η παραγωγή και διάδοση επιστημονικής γνώσης, μέσω της διδασκαλίας και της έρευνας
 2. Η ανάταση του πολιτιστικού επιπέδου του Κυπριακού λαού και η υποχρέωση της ενεργούς συμμετοχής του στη διατήρηση και διάδοση των πολιτιστικών του αξιών
 3. Η στενή συνεργασία με την κοινωνία, την οικονομία και την Πολιτεία, με στόχο τη βιώσιμη ανάπτυξη και την πρόοδο της Κύπρου.

 ΑΞΙΕΣ

Οι βασικές αξίες που διέπουν τη λειτουργία του Πανεπιστημίου είναι οι εξής:

 • Δημιουργικότητα
  • Απορρέει από την ενθάρρυνση του διαλόγου, της πρωτότυπης και κριτικής σκέψης, της αμεροληψίας και της ακεραιότητας.
  • Υποστηρίζεται από τη διεπιστημονικότητα των προγραμμάτων σπουδών με βάση τις σύγχρονες ανάγκες και απαιτήσεις της αγοράς εργασίας και της κοινωνίας.
  • Προωθεί την καινοτομία στη διδασκαλία και την έρευνα, ενώ καλλιεργεί και διευκολύνει την προσωπική και επαγγελματική ανάπτυξη των μελών διδακτικού και διοικητικού προσωπικού του ΑΠΚΥ.
 • Ποιότητα:
  • Χαρακτηρίζει όλες τις δράσεις και την εν γένει λειτουργία του Ιδρύματος
  • Στηρίζεται στην αριστεία, την αξιοκρατία, την ομαδικότητα και τον επαγγελματισμό
 • Σεβασμός:
  • Διαμορφώνεται από το περιβάλλον εργασίας και σπουδών, το οποίο συμβάλλει στην προώθηση της αλληλεγγύης, της ισότητας, της εποικοδομητικής αμφισβήτησης, της ανοχής στη διαφορά απόψεων, της ανεξαρτησίας σκέψης και της ελεύθερης διατύπωσης γνώμης με τη διασφάλιση της ακαδημαϊκής ελευθερίας και των θεμελιωδών δημοκρατικών αξιών.
 • Εξωστρέφεια και Κοινωνική Προσφορά:
  • Προάγεται και ενισχύεται η ανάπτυξη ανθρώπων, επιστημών και πολιτισμού, και παράλληλα, καλλιεργείται και υποστηρίζεται ενεργά ο ανοικτός διάλογος με την κοινωνία.
  • Αναπτύσσεται και προωθείται η συνεργασία και διασύνδεση εντός και εκτός Πανεπιστημίου, στηρίζεται και ενθαρρύνεται η κοινωνική υπευθυνότητα.

 

 • Συνοπτικά, το ΑΠΚΥ επιδιώκει:

  • τη θεμελίωσή του ως σύγχρονο πανεπιστήμιο στη διδασκαλία και την έρευνα
  • τη διεύρυνση της ερευνητικής του δράσης σε κλάδους αιχμής
  • τη διεθνή του αναγνώριση και παρουσία, κυρίως στην Ευρώπη και τη Μεσόγειο
  • την προαγωγή της αριστείας, με καινοτόμο εκπαιδευτικό και διοικητικό μοντέλο, μέσω της αποκέντρωσης
  • την αξιοποίηση των μελών ΔΕΠ του, ως στρατηγικών πόρων και
  • την αξιοποίηση του διοικητικού προσωπικού του, ως στρατηγικού εταίρου