04
Τετ, Οκτ

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΟΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ

Το Γραφείο Διασύνδεσης του ΑΠΚΥ έχει ως αντικείμενο την προώθηση της συνεργασίας της φοιτητικής κοινότητας με τον επιχειρηματικό κόσμο. Συγκεκριμένα, το ευρωπαϊκό Έργο «Γραφεία Διασύνδεσης Πανεπιστημίων με την Αγορά Εργασίας» αφορά τοποθετήσεις φοιτητών σε επιχειρήσεις με σκοπό την απόκτηση εργασιακής εμπειρίας και την ανάπτυξη επικοινωνιακών και πρακτικών δεξιοτήτων. Το Γραφείο Διασύνδεσης του ΑΠΚΥ εντάσσεται στο ευρύτερο πλαίσιο των Γραφείων Διασύνδεσης των Κυπριακών Πανεπιστημίων, το οποίο χρηματοδοτείται από το έργο «Ευρώπη 2020».

Το Γραφείο Διασύνδεσης του ΑΠΚΥ προσφέρει υψηλής ποιότητας υπηρεσίες προς τους φοιτητές με σκοπό:

  • Την απόκτηση εργασιακής εμπειρίας,
  • Την περαιτέρω βελτίωση των επικοινωνιακών και εργασιακών δεξιοτήτων των συμμετεχόντων στο έργο,
  • Την απόκτηση πρόσθετης και εξειδικευμένης γνώσης αναφορικά με τον τομέα ενδιαφέροντος του κάθε φοιτητή,
  • Την ενίσχυση των ευκαιριών απασχόλησης κατά τη διάρκεια της φοίτησης αλλά και μετέπειτα,
  • Την αντιμετώπιση από τους ίδιους τους φοιτητές των συνεχών αλλαγών και προκλήσεων του επαγγελματικού κόσμου,
  • Την υπέρβαση των στεγανών μεταξύ θεωρίας και πράξης,
  • Τη δημιουργία ενός δικτύου με τοπικούς φορείς.

 

Εμπειρίες απο Φοιτητές 

Οι ενδιαφερόμενοι φοιτητές/τριες πρέπει να πληρούν τις προϋποθέσεις συμμετοχής τους, όπως καθορίζονται στο εκάστοτε πρόγραμμα σπουδών:

  • Πληροφορίες για τις προαπαιτούμενες Θ.Ε. των προγραμμάτων σπουδών που προσφέρονται στην Ελληνική Γλώσσα μπορούν να βρεθούν εδώ .
  • Πληροφορίες για τις προαπαιτούμενες Θ.Ε. των προγραμμάτων σπουδών που προσφέρονται στην Αγγλική Γλώσσα μπορούν να βρεθούν εδώ .