25
Σαβ, Μάι

Εξωτερικά Ερευνητικά

Το Πανεπιστήμιο δραστηριοποιείται σε ένα μεγάλο εύρος ερευνητικών πεδίων σχετικών με τα ερευνητικά ενδιαφέροντα των μελών ΔΕΠ του και συμμετέχει σε ερευνητικά προγράμματα που χρηματοδοτούνται σε κρατικό ή ευρωπαϊκό/διεθνές επίπεδο.

Η πολιτική του Πανεπιστημίου σε θέματα ερευνητικών προγραμμάτων με εξωτερική χρηματοδότηση καθορίζεται από τη Σύγκλητο.

Προτάσεις για προγράμματα, τα οποία χρηματοδοτούνται από εξωτερικά ερευνητικά κονδύλια, μπορούν να υποβάλλουν όλα τα μέλη ΔΕΠ του Πανεπιστημίου.

Η διοικητική και οικονομική διαχείριση του προγράμματος αναλαμβάνεται ανάλογα με τον βαθμό συντονισμού (συντονιστής ή συνεργαζόμενος φορέας), από τη Μονάδα Έρευνας σε συνεργασία με το Λογιστήριο Ερευνητικών Προγραμμάτων (ΛΕΠ) και τις λοιπές Μονάδες του Πανεπιστημίου και με παράλληλη ενημέρωση της Επιτροπής Έρευνας.

Τρέχοντα Εξωτερικά Ερευνητικά (πληροφορίες για ερευνητικά έργα των Μελών του Πανεπιστημίου που συνεχίζουν να υλοποιούνται, από εξωτερικές πηγές χρηματοδότησης)


Ολοκληρωμένα Εξωτερικά Έργα (πληροφορίες για ερευνητικά έργα των Μελών του Πανεπιστημίου που υλοποιήθηκαν τα έτη 2007 - 2022, από εξωτερικές πηγές χρηματοδότησης)

Έντυπα

Το έντυπο ΑΠΚΥ 124 συμπληρώνεται υποχρεωτικά για οποιαδήποτε πρόταση, που χρηματοδοτείται από εξωτερικές πηγές, και αποστέλλεται στη Μονάδα Έρευνας, πριν την υποβολή της πρότασης.

ΑΠΚΥ 124. Έντυπο Υποβολής Εξωτερικής Ερευνητικής Πρότασης