22
Σαβ, Ιουν

Έρευνα και Ερευνητική Πολιτική

Το Πανεπιστήμιο δραστηριοποιείται σε ένα μεγάλο εύρος ερευνητικών πεδίων, σχετικών με τα ερευνητικά ενδιαφέροντα των μελών ΔΕΠ του και συμμετέχει σε ερευνητικά προγράμματα που χρηματοδοτούνται, είτε από εσωτερικά κονδύλια του Πανεπιστημίου, είτε από εθνικά ή ευρωπαϊκά κονδύλια.

Γενικές αρχές ερευνητικής πολιτικής

Βασική και Εφαρμοσμένη Έρευνα

Το Πανεπιστήμιο ενθαρρύνει και υποστηρίζει:

 • τη βασική θεωρητική έρευνα, που στοχεύει στην προώθηση της επιστημονικής και τεχνολογικής γνώσης.
 • την εφαρμοσμένη έρευνα, που έχει ως αντικείμενο τη διερεύνηση θεμάτων, κυρίως τεχνολογίας και καινοτομίας, την ανάπτυξη νέων υπηρεσιών και προϊόντων, διαδικασιών και μεθόδων, καθώς και τη βελτίωση των ήδη υπαρχουσών.
Ελευθερία της έρευνας

Η έρευνα στο Πανεπιστήμιο είναι ελεύθερη στο πλαίσιο της ακαδημαϊκής δεοντολογίας και χαρακτηρίζεται από διαφάνεια. Επιτρέπεται ωστόσο η προσωρινή εμπιστευτικότητα των στοιχείων έρευνας.

Χρηματοδότηση έρευνας

Τα ερευνητικά προγράμματα του Πανεπιστημίου χρηματοδοτούνται:

 • από πανεπιστημιακές πηγές που περιλαμβάνουν:
  • κονδύλια από την Κυπριακή Δημοκρατία (κρατική χορηγία)
  • έσοδα από παροχές υπηρεσιών προς τρίτους, από εμπορική εκμετάλλευση ευρεσιτεχνιών, τεχνογνωσίας και προϊόντων που προκύπτουν από χρηματοδοτούμενα έργα
  • έσοδα από τις κρατήσεις που προβλέπονται σε εκτελούμενα έργα.
 • από εξωτερικές πηγές που περιλαμβάνουν:
  • ειδικές εισφορές, χρηματοδοτήσεις και δωρεές από νομικά πρόσωπα δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου ή φυσικά πρόσωπα
  • διεθνείς οργανισμούς που ενδιαφέρονται να ενισχύσουν την έρευνασε συγκεκριμένους ερευνητικούς τομείς 
  • χορηγίες από Κυπριακούς, Ευρωπαϊκούς καιΔιεθνείς Οργανισμούς.

Σημειώνεται ότι, απαγορεύεται η χρήση των υποδομών του Πανεπιστημίου προς ίδιον οικονομικό όφελος.

Επιτροπή Έρευνας

Η Επιτροπή Έρευνας λειτουργεί στο πλαίσιο της Νομοθεσίας που διέπει τη λειτουργία του Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου, λαμβάνοντας υπόψη τους σχετικούς κανόνες και κανονισμούς της ΕΕ και τις αποφάσεις που λαμβάνουν τα σώματα του Πανεπιστημίου.

Η Επιτροπή Έρευνας εισηγείται στα σώματα του Πανεπιστημίου την ερευνητική πολιτική του Πανεπιστημίου, μεριμνά για την υλοποίηση όλων των αποφάσεων της Συγκλήτου που αφορούν στην έρευνα και αναλαμβάνει οποιαδήποτε πρωτοβουλία, προκειμένου να συμβάλει στην προώθηση, βελτίωση, ανάπτυξη και προβολή της επιστημονικής έρευνας που διεξάγεται στο Πανεπιστήμιο.

Οι αρμοδιότητες της Επιτροπής Έρευνας περιλαμβάνουν όλα όσα καταγράφονται στους Όρους Εντολής 

Μέλη Επιτροπής Έρευνας :

Πρόεδρος :

Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Jahna Otterbacher

Μέλη:

Καθηγητής Βάιος Λιαπής, Αντιπρύτανης           

Καθηγητής Κωνσταντίνος Λεωνίδου

Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Αύρα Σιδηροπούλου

Επίκουρη Καθηγήτρια Ιλιάνα Σταύρου

Μιχάλης Σάββα, Συντονιστής, Υπηρεσία Έρευνας, Καινοτομίας και Διασύνδεσης 

Γεωργία Παναγίδου, Λειτουργός, Τμήμα Λογιστηρίου, Υπηρεσία Οικονομικής Διαχείρισης

Μονάδα Έρευνας, Καινοτομίας και Διασύνδεσης

Η Μονάδα Έρευνας, Καινοτομίας και Διασύνδεσης προσφέρει διοικητική υποστήριξη στην ακαδημαϊκή κοινότητα σε ότι αφορά στην διαχείριση των ερευνητικών έργων:  

 • ενημερώνει τα μέλη ΔΕΠ για τις δυνατότητες υποβολής ερευνητικών προτάσεων σε νέα προγράμματα, τις προθεσμίες και τις πηγές χρηματοδότησης, αντίστοιχες με τα ερευνητικά τους ενδιαφέροντα.
 • υποστηρίζει διοικητικά την Πανεπιστημιακή κοινότητα στον καταρτισμό, υποβολή και υλοποίηση ερευνητικών προτάσεων.
 • επιμελείται, σε συνεργασία με την Επιτροπή Έρευνας και την Πανεπιστημιακή κοινότητα, τη διάχυση των αποτελεσμάτων της έρευνας και των ερευνητικών εκδόσεων.
 • υποστηρίζει διοικητικά την Επιτροπή Έρευνας του Πανεπιστημίου

Επίσης,υποστηρίζει τη διασύνδεση της ερευνητικής κοινότητας με την ευρύτερη κοινωνία και υποστηρίζει διοικητικά τα θέματα καινοτομίας.

Οδηγός για εμπειρογνώμονες

Χρήσιμες ιστοσελίδες

Εθνικοί Φορείς

Εθνικό Συμβούλιο Έρευνας και Καινοτομίας

Ευρωπαϊκό Γραφείο Κύπρου

Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας

Ίδρυμα Διαχείρισης Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων Διά Βίου Μάθησης

Ευρωπαϊκοί Φορείς

Horizon 2020

European Science Foundation

The Education, Audiovisual and Culture Executive Agency (EACEA)

Γ.Δ. Έρευνας και Καινοτομίας της ΕΕ  

Γ.Δ. Εκπαίδευσης και Πολιτισμού της ΕΕ