09
Σαβ, Δεκ

Σύγκλητος Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου

Η Σύγκλητος είναι το ανώτατο ακαδημαϊκό Όργανο του Πανεπιστημίου και έχει την ευθύνη του ακαδημαϊκού έργου του στους τομείς της διδασκαλίας και της έρευνας. Η Σύγκλητος στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της:

 • Εγκρίνει τις αποφάσεις του Πρύτανη, τα προγράμματα σπουδών, διά βίου μάθησης και κατάρτισης και την απονομή των τίτλων σπουδών
 • Καθορίζει τις ανάγκες του Πανεπιστημίου σε κτηριακές εγκαταστάσεις και εξοπλισμό, προβαίνει στην κατανομή του προϋπολογισμού και διαμορφώνει/δημιουργεί/εξετάζει τις σχέσεις του Πανεπιστημίου με άλλα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα, ερευνητικά ιδρύματα και φορείς
 • Αποτελεί δευτεροβάθμιο όργανο κρίσεως και δευτεροβάθμιο πειθαρχικό συμβούλιο
 • Καταρτίζει Επιτροπές από μέλη της και μπορεί να μεταβιβάζει σε αυτές, υπό όρους και προϋποθέσεις, όπου κρίνει σκόπιμο, οποιεσδήποτε από τις αρμοδιότητές της
 • Υποβάλλει στο Συμβούλιο εκθέσεις/εισηγήσεις αναφορικά με κάθε θέμα που αποστέλλεται σε αυτήν από το Συμβούλιο για μελέτη
 • Εκτελεί οποιαδήποτε άλλα καθήκοντα απορρέουν από τους περί Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου Νόμους

Η Σύγκλητος συγκροτείται ως ακολούθως :

 • Καθηγητής Πέτρος Πασιαρδής - Πρύτανης
 • Καθηγητής Βάιος Λιαπής - Αντιπρύτανης
 • Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Σταυρούλα Τσιπλάκου, Κοσμητόρισσα της Σχολής Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών - Μέλος
 • Αναπληρωτής Καθηγητής Αντώνης Πετρίδης, Εκπρόσωπος της Σχολής Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών - Μέλος
 • Καθηγητής Ιωάννης Μανωλόπουλος, Κοσμήτορας της Σχολής Θετικών και Εφαρμοσμένων Επιστημών - Μέλος
 • Αναπληρωτρια Καθηγήτρια Jahna Otterbacher, Εκπρόσωπος της Σχολής Θετικών και Εφαρμοσμένων Επιστημών – Μέλος
 • Καθηγητής Μιχαλίνος Ζεμπύλας, Κοσμήτορας της Σχολής Οικονομικών Επιστημών και Διοίκησης - Μέλος
 • Καθηγητής Κωνσταντίνος Λεωνίδου, Εκπρόσωπος της Σχολής Οικονομικών Επιστημών και Διοίκησης - Μέλος
 • κ. Χριστόφορος Χριστοδουλίδης, Διευθυντής Διοίκησης και Οικονομικών - Γραμματέας

Διοικητική υποστήριξη : κα Κυπρούλα Κυπριανού (Ανώτερη Γραμματειακή Λειτουργός), kyproula.kyprianou@ouc.ac.cy, 00357-22411635

 

 Επιτροπές Συγκλήτου

 Επιτροπή

         Σύνθεση

Επιτροπή Σπουδών

 • Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Σ. Τσιπλάκου - Πρόεδρος
 • Καθηγητής Σ. Ευθυμιάδης, Εκπρόσωπος της Σχολής Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών - Μέλος
 • Καθηγητής Ι. Βογιατζάκης, Εκπρόσωπος της Σχολής Θετικών και Εφαρμοσμένων Επιστημών - Μέλος
 • Αναπληρωτής Καθηγητής Α. Τσαδήρας, Εκπρόσωπος της Σχολής Οικονομικών Επιστημών και Διοίκησης - Μέλος
 • κ. Έ. Γρηγορίου, Προϊσταμένη Υπηρεσίας Σπουδών και Φοιτητικής Μέριμνας - Μέλος
 • κ. Ι. Συρίμη, Λειτουργός Υπηρεσίας Πληροφορικής και Τεχνολογιών  - Μέλος

Επιτροπή Έρευνας

 • Αναπληρώτρια Καθηγήτρια J. Otterbacher - Πρόεδρος
 • Καθηγητής Β. Λιαπής, Αντιπρύτανης - Μέλος
 • Καθηγητής Κ. Λεωνίδου, Εκπρόσωπος της Σχολής Οικονομικών Επιστημών και Διοίκησης - Μέλος
 • Επίκουρη Καθηγήτρια Ι. Σταύρου, Εκπρόσωπος της Σχολής Θετικών και Εφαρμοσμένων Επιστημών - Μέλος
 • κ. Μ. Σάββα, Συντονιστής της Υπηρεσίας Έρευνας, Καινοτομίας και Διασύνδεσης - Μέλος
 • κ. Γ. Παναγίδου, Λειτουργός της Υπηρεσίας Οικονομικής Διαχείρισης - Μέλος

Επιτροπή Εσωτερικής Ποιότητας

 • Καθηγητής Β. Λιαπής, Αντιπρύτανης - Πρόεδρος
 • Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Β. Καραΐσκου, Εκπρόσωπος της Σχολής Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών - Μέλος
 • Καθηγητής Ι. Μανωλόπουλος, Εκπρόσωπος της Σχολής Θετικών και Εφαρμοσμένων Επιστήμων - Μέλος
 • Επίκουρος Καθηγητής Α. Καφάς, Εκπρόσωπος της Σχολής Οικονομικών Επιστημών και Διοίκησης - Μέλος
 • κ. Έ. Γρηγορίου, Προϊσταμένη Υπηρεσίας Σπουδών και Φοιτητικής Μέριμνας - Μέλος
 • κ. Ε. Ι. Σαρρή, Συντονίστρια Πρυτανείας - Μέλος

Επιτροπή Βιβλιοθήκης, Εκπαιδευτικού Υλικού και Πληροφορικής

 • Αναπληρωτής Καθηγητής Γ. Δεληγιαννάκης, Εκπρόσωπος της Σχολής Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών - Πρόεδρος
 • Επίκουρος Καθηγητής Μ. Στυλιανού, Εκπρόσωπος της Σχολής Θετικών και Εφαρμοσμένων Επιστημών - Μέλος
 • Αναπληρωτής Καθηγητής Μ. Τάλιας, Εκπρόσωπος της Σχολής Οικονομικών Επιστημών και Διοίκησης - Μέλος
 • κ. Στ. Μαυροθέρης, Προϊστάμενος Υπηρεσίας Βιβλιοθήκης - Μέλος
 • κ. Μ. Επιφανίου, Υπεύθυνος Λειτουργός Α’, Τμήμα Εφαρμογών Πληροφορικής - Υπηρεσία Πληροφορικής και Τεχνολογίας - Μέλος
 • κ. Α. Αβρααμίδου, Λειτουργός Εργαστηρίου Εκπαιδευτικού Υλικού και Εκπαιδευτικής Μεθοδολογίας - Μέλος
Επιτροπή Μάρκετινγκ και Ανταγωνισμού
 • Καθηγητής Κ. Λεωνίδου, Εκπρόσωπος της Σχολής Οικονομικών Επιστημών και Διοίκησης - Πρόεδρος 
 • Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Στ. Τσιπλάκου, Εκπρόσωπος της Σχολής Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών - Μέλος
 • Καθηγητής Λ. Μιχαήλ, Εκπρόσωπος της Σχολής Θετικών και Εφαρμοσμένων Επιστημών - Μέλος 
 • κ. Τάσος Αναστασίου, Υπεύθυνος Λειτουργός Α', Υπηρεσία Επιχειρησιακής Υποστήριξης - Μέλος 
 • κ. Λούκας Λαμπρινός, Υπεύθυνος Λειτουργός Α', Υπηρεσία Οικονομικής Διαχείρισης - Μέλος 
 • κα. Ερατώ Ιωάννα Σαρρή, Συντονίστρια Πρυτανείας - Μέλος