Πληροφορίες Εισδοχής - Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου - Open University of Cyprus
03
Δευ, Οκτ

Με μια πληθώρα προπτυχιακών και μεταπτυχιακών προγραμμάτων σπουδών στην Ελληνική γλώσσα, μεταπτυχιακά προγράμματα σε κλάδους αιχμής στην Αγγλική γλώσσα, διδακτορικά προγράμματα σπουδών σε θεματικές περιοχές των 3 Σχολών του, καθώς και προγράμματα διά βίου μάθησης και κατάρτισης, το Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου προσφέρει σε κάθε ενδιαφερόμενο τη δυνατότητα να αποκτήσει έναν αναγνωρισμένο και αξιόπιστο τίτλο σπουδών ή/και πιστοποιητικό επιμόρφωσης ή εξειδίκευσης, από τον προσωπικό του χώρο και στον δικό του χρόνο, χωρίς τους περιορισμούς της συμβατικής εκπαίδευσης.

Για να εγγραφεί κάποιος στο πρόγραμμα σπουδών ή/και κατάρτισης που θα επιλέξει, πρέπει αρχικά να ενημερωθεί για τα απαιτούμενα κριτήρια εισδοχής, και στη συνέχεια να συμπληρώσει την ηλεκτρονική αίτηση, εντός των προκαθορισμένων ημερομηνιών που δημοσιεύονται κάθε χρόνο.

Δεν υπάρχει χρέωση για την υποβολή και τον έλεγχο της ηλεκτρονικής αίτησης, ενώ ο υποψήφιος έχει τη δυνατότητα να υποβάλλει ταυτόχρονα αίτηση σε περισσότερα από ένα προγράμματα σπουδών. Με την αποδοχή ενός ή περισσότερων προγραμμάτων σπουδών, ο υποψήφιος θα κληθεί να επιλέξει εκείνο που επιθυμεί να παρακολουθήσει, με μερική ή πλήρη φοίτηση, αναλόγως της προτίμησής του.

Για καθοδήγηση και διευκρινήσεις, ο κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να επικοινωνεί με τους Συμβούλους του Γραφείου Εισδοχής: admissions@ouc.ac.cy , +357 22 411600

 

Κριτήρια Εισδοχής 

Δικαίωμα εγγραφής σε Προπττυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών έχουν οι κάτοχοι απολυτηρίου Λυκείου ή άλλου ισότιμου τίτλου δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή αντίστοιχου προσόντος.

Άτομα τα οποία αναμένεται να αποκτήσουν τα πιο πάνω προσόντα μέχρι και την εγγραφή τους στο Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου, δικαιούνται επίσης να υποβάλλουν αίτηση εισδοχής.

Η φοίτηση μπορεί να είναι μερική ή πλήρης. Η μέγιστη επιτρεπτή διάρκεια ολοκλήρωσης σπουδών προπτυχιακού επιπέδου είναι 12 ακαδημαϊκά έτη (24 εξάμηνα).

Πληροφόρηση για τα προπτυχιακά προγράμματα σπουδών: εδώ.

Δικαίωμα εγγραφής σε Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών επιπέδου Μάστερ έχουν άτομα τα οποία κατά την ημερομηνία της εγγραφής τους κατέχουν Πανεπιστημιακό Τίτλο Σπουδών από αναγνωρισμένο εκπαιδευτικό ίδρυμα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, σε αντικείμενο που εμπίπτει στα σχετικά με το πρόγραμμα της επιλογής τους κριτήρια εισδοχής .

Άτομα τα οποία αναμένεται να αποκτήσουν Πανεπιστημιακό Τίτλο Σπουδών μέχρι και την εγγραφή τους ή έχουν συμπληρώσει όλες τις ακαδημαϊκές υποχρεώσεις και εκκρεμεί μόνο η απονομή του Πανεπιστημιακού Τίτλου Σπουδών, δικαιούνται επίσης να υποβάλλουν αίτηση εισδοχής.

Η φοίτηση μπορεί να είναι μερική ή πλήρης. Η μέγιστη επιτρεπτή διάρκεια ολοκλήρωσης σπουδών μεταπτυχιακού επιπέδου είναι 6 ακαδημαϊκά έτη (12 εξάμηνα).

Για την εισδοχή σε κάποια συγκεκριμένα Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών, δύναται να απαιτείται προηγούμενη σχετική ακαδημαϊκή ή/και εργασιακή εμπειρία.

Πληροφόρηση για τα μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών: εδώ.

Δικαίωμα εγγραφής σε Διδακτορικό Πρόγραμμα Σπουδών έχουν οι κάτοχοι αναγνωρισμένου Μεταπτυχιακού Τίτλου Σπουδών επιπέδου Μάστερ ή ισοδύναμου τίτλου σε επιστημονική περιοχή συναφή με εκείνη μίας τουλάχιστον από τις κατευθύνσεις του Διδακτορικού Προγράμματος Σπουδών.

Κάθε Σχολή δύναται να εξειδικεύει τα παραπάνω, καθώς και να καθορίζει επιπλέον κριτήρια, όπως η παρακολούθηση θεματικών ενοτήτων μεταπτυχιακού επιπέδου, που πρέπει να πληρούν οι υποψήφιοι για την εισδοχή στο Διδακτορικό Πρόγραμμα Σπουδών της Σχολής.

Για την καλύτερη προετοιμασία τους, οι διδακτορικοί/ές φοιτητές/τριες του Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου, απολαμβάνουν το προνόμιο της δωρεάν παρακολούθησης δύο εισαγωγικών Θεματικών Ενοτήτων.

Η φοίτηση μπορεί να είναι μερική ή πλήρης. Η μέγιστη επιτρεπτή διάρκεια ολοκλήρωσης σπουδών διδακτορικού επιπέδου είναι 8 ακαδημαϊκά έτη.

Κατόπιν εισήγησης της Επιτροπής Επιλογής και μετά από απόφαση της Σχολής, είναι δυνατόν να απαιτηθεί επιτυχής παρακολούθηση αριθμού Θεματικών Ενοτήτων επιπέδου Μάστερ πριν την εισδοχή σε Διδακτορικό Πρόγραμμα Σπουδών.

Πληροφόρηση για τα διδακτορικά προγράμματα σπουδών: εδώ.

Βασικός στόχος των Θεματικών Ενοτήτων της Ελληνικής Γλώσσας είναι να αποκτήσουν οι φοιτητές την ικανότητα να ανταποκρίνονται στις βασικές ανάγκες επικοινωνίας, με έμφαση στον προφορικό λόγο, ενώ με τη Θεματική Ενότητα της Ιστορίας της Κύπρου οι φοιτητές θα εξοικειωθούν με όλες τις περιόδους της κυπριακής ιστορίας, από τους αρχαίους χρόνους μέχρι και τη σύγχρονη εποχή. Περισσότερες πληροφορίες: εδώ.

 

 

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Το Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου προκηρύσσει περίοδο αιτήσεων για εισδοχή σε όλα τα προσφερόμενα προγράμματα σπουδών, όλων των επιπέδων (προπτυχιακό, μεταπτυχιακό, διδακτορικό) τουλάχιστον μία φορά ετησίως. Η περίοδος αυτή γνωστοποιείται στο ενδιαφερόμενο κοινό, μέσω της ιστοσελίδας του Πανεπιστημίου, των Μέσων Κοινωνικής Δικτύωσης και των Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης.

Διαδικασία υποβολής ηλεκτρονικής αίτησης

Οι ενδιαφερόμενοι/ες υποβάλουν την αίτησή τους μόνο ηλεκτρονικά, μέσω της Διαδικτυακής Πύλης Υποψήφιων Φοιτητών του Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου: εδώ, ακολουθώντας τα πιο κάτω βήματα:

 1. Εγγραφή Χρήστη στη Διαδικτυακή Πύλη Υποψηφίων Φοιτητών
 2. Συμπλήρωση Προσωπικών Στοιχείων
 3. Συμπλήρωση Προφίλ (Εκπαίδευση, Εργασιακή Εμπειρία, Συστάσεις)
 4. Δημιουργία Αίτησης (επιλογή προγράμματος/ων σπουδών)
 5. Επισύναψη Πιστοποιητικών
 6. Υποβολή Αίτησης
 7. Κλήρωση θέσεων (τυπική διαδικασία, γίνεται αυτόματα από το ΑΠΚΥ)
 8. Προσφορά θέσης
 9. Αποδοχή προσφερόμενης θέσης για φοίτηση στο Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου
 10. Λήψη μηνύματος επιβεβαίωσης και πληροφορίες εγγραφής στο Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου
Σημειώνεται ότι, κατόπιν δημιουργίας της, η ηλεκτρονική αίτηση μπορεί να αποθηκευτεί προσωρινά και να τροποποιηθεί όσες φορές χρειαστεί, διατηρώντας τα συμπληρωμένα από τους ενδιαφερόμενους στοιχεία, μέχρι την οριστική υποβολή της ή/και την ετήσια καταληκτική ημερομηνία υποβολής της.

 

Οδηγίες για τη συμπλήρωση και υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης, καθώς και για τη διαδικασία αποδοχής προσφερόμενης θέσης παρέχονται:

 1. στον Οδηγό Χρήσης Διαδικτυακής Πύλης Υποψήφιων Φοιτητών: εδώ.
 2. στο σχετικό επεξηγηματικό βίντεο

 

Για καθοδήγηση και διευκρινήσεις, ο κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να επικοινωνεί με:

Γραφείο Εισδοχής: admissions@ouc.ac.cy , +357 22 411600

Γραφείο Τεχνικής Υποστήριξης (helpdesk): helpdesk@ouc.ac.cy , +357 22 411777