Εκπτώσεις - Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου - Open University of Cyprus
26
Κυρ, Μαρ

ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ

Σύμφωνα με την αναθεωρημένη εκπτωτική πολιτική του Πανεπιστημίου, η οποία τίθεται σε ισχύ από το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022, δικαιούχοι των πιο κάτω εκπτώσεων είναι μόνο φοιτητές/φοιτήτριες οι οποίοι/οποίες καταβάλουν δίδακτρα για φοίτηση σε μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα σπουδών. Οι φοιτητές/φοιτήτριες έχουν δικαίωμα υποβολής αίτησης μόνο σε μία κατηγορία έκπτωσης/υποτροφίας.

Προκειμένου να εγκριθεί οποιαδήποτε έκπτωση, θα πρέπει ο ενδιαφερόμενος/η να έχει γίνει ήδη αποδεκτός/ή για να φοιτήσει στο πρόγραμμα σπουδών της επιλογής του/της.

 

 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ / ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ  ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ    ΑΠΟΔΕΚΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΝΤΥΠΑ ΚΑΤΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ 

 1. Δύο μέλη της ίδιας οικογένειας φοιτούν ταυτόχρονα σε προγράμματα σπουδών του Πανεπιστημίου (ισχύει μόνο για συγγενείς πρώτου βαθμού).

 10%  - Πιστοποιητικά Γεννήσεως ή Οικογενειακής κατάστασης (πρόσφατη έκδοση)

-  Δελτίο Ταυτότητας

 2. Μονογονείς (με ένα ή δύο εξαρτώμενα τέκνα)  20%

- Βεβαίωση ότι είναι λήπτες επιδόματος μονογονέα από το κράτος στο οποίο ζουν

3. Παραχώρηση Οικονομικών και άλλων κινήτρων προς απόφοιτους του Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου για συνέχιση των σπουδών τους στο Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου

- εγγραφή σε 2ο  πρόγραμμα σπουδών

- εγγραφή σε 3ο πρόγραμμα σπουδών

 

 

 

25%

50%

4. Πολύτεκνοι

- 3 τέκνα

- 4 τέκνα

- 5 τέκνα

- 6 και άνω τέκνα

 

20%

40%

60%

100%

 - Πιστοποιητικά Γεννήσεως των εξαρτώμενων τέκνων

 - Σύμφωνα με την Κυπριακή Νομοθεσία πολύτεκνοι θεωρούνται όσων τα τέκνα είναι μέχρι 18 ετών εκτός εάν είναι στρατιώτες (μέχρι 21 ετών) ή άτομα που φοιτούν στην έβδομη τάξη σε σχολή Μέσης Εκπαίδευσης

5.  Λήπτες ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος, όπως αυτό ορίζεται με βάση τον Περί Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος και Γενικότερα περί Κοινωνικών Παροχών Νόμο του 2014 (109 (I) / 2014)

*ισχύει για πολίτες της Κυπριακής Δημοκρατίας

 100%  - Σχετική βεβαίωση, με ημερομηνία έκδοσης εντός των τελευταίων έξι (6) μηνών, στην οποία να φαίνεται ότι ο φοιτητής είναι λήπτης ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος
 6. ΑμεΑ  10%

 - Πρόσφατη βεβαίωση σχετικού επιδόματος

 7. Άνεργοι  10%  - Πρόσφατη βεβαίωση από την αρμόδια κρατική υπηρεσία

 

 Οι ενδιαφερόμενοι φοιτητές/φοιτήτριες θα πρέπει να:

  1. Υποβάλουν το αίτημά τους για τη σχετική έκπτωση, στέλνοντας τα απαραίτητα δικαιολογητικά στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο reductions@ouc.ac.cy αναγράφοντας στο θέμα: Το Πρόγραμμα Σπουδών, Όνομα Φοιτητή/Φοιτήτριας, Αρ. Ταυτότητας και Κατηγορία έκπτωσης.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων έκπτωσης αναγράφεται  στο Ακαδημαϊκό Ημερολόγιο ακαδημαϊκού έτους 2022-2023 (Υποτροφίες / Άλλες Εκπτώσεις).

Για απορίες/διευκρινήσεις μπορείτε να επικοινωνείτε με:

τηλ.: 00357-22411600, email: reductions@ouc.ac.cy