Κόστος Φοίτησης - Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου - Open University of Cyprus
23
Παρ, Απρ
Κόστος φοίτησης στο Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου
 • Προπτυχιακά προγράμματα σπουδών: Βάσει της Νομοθεσίας του Πανεπιστημίου δεν καταβάλλονται δίδακτρα από Κύπριους πολίτες και φοιτητές/φοιτήτριες υπηκόους κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, παρά μόνο ένα ποσό διαχειριστικής χρέωσης. Το κόστος ανά Θεματική Ενότητα προπτυχιακού επιπέδου, ανάλογα με το πρόγραμμα σπουδών, καθορίζεται από τη Διοίκηση του ΑΠΚΥ και αναφέρεται στον ιστότοπο του κάθε Προγράμματος.
 • Μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών: Κάθε μεταπτυχιακός/ή φοιτητής/φοιτήτρια καταβάλλει δίδακτρα, το ύψος των οποίων καθορίζεται από τη Διοίκηση του ΑΠΚΥ και αναφέρεται στον ιστότοπο του κάθε Προγράμματος.
 • Διδακτορικά προγράμματα: Κάθε διδακτορικός/ή φοιτητής/φοιτήτρια καταβάλλει δίδακτρα, το ύψος των οποίων έχει καθοριστεί από τη Διοίκηση του ΑΠΚΥ. Τα δίδακτρα για τα διδακτορικά προγράμματα ανέρχονται σε €675 ανά εξάμηνο για τα πρώτα έξι (6) εξάμηνα και σε €337,50 ανά εξάμηνο, για τα υπόλοιπα εξάμηνα, μέχρι την ολοκλήρωση της φοίτησης. 
 • Αυτοτελείς Θεματικές Ενότητες και Προγράμματα Μικρής Διάρκειας (Σημ.: οι αυτοτελείς Θεματικές Ενότητες πτυχιακού και μεταπτυχιακού επιπέδου οδηγούν σε απόκτηση πιστοποιητικού παρακολούθησης και όχι σε ολοκληρωμένο τίτλο σπουδών): Κάθε φοιτητής/φοιτήτρια που παρακολουθεί αυτοτελείς Θεματικές Ενότητες στο πλαίσιο της διά βίου μάθησης ή προγράμματα κατάρτισης, καταβάλλει δίδακτρα, το ύψος των οποίων καθορίζεται από τη Διοίκηση του Πανεπιστημίου, ανάλογα με το πρόγραμμα. 
Τρόποι Πληρωμής

Η καταβολή των διδάκτρων / διαχειριστικού κόστους γίνεται :

 1. Μέσω κατάθεσης σε λογαριασμό τραπέζης
 2. Με πιστωτική κάρτα

Για τον τρόπο καταβολής και τις ακριβείς ημερομηνίες οι φοιτητές/φοιτήτριες ενημερώνονται έγκαιρα από το Λογιστήριο, μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος.

Επιδότηση Διδάκτρων Πολυτέκνων

Η Διοίκηση του Πανεπιστήμιου έχει λάβει αποφάσεις για την παροχή εκπτώσεων στα δίδακτρα των μεταπτυχιακών και διδακτορικών φοιτητών/φοιτητριών που έχουν από τρία εξαρτώμενα* τέκνα και άνω. Οι εκπτώσεις αυτές δεν αφορούν στα προπτυχιακά προγράμματα σπουδών, για τα οποία δεν καταβάλλονται δίδακτρα, αλλά ούτε και στις αυτοτελείς Θεματικές Ενότητες που δεν οδηγούν σε τίτλο σπουδών.

Για να ενεργοποιηθούν οι εν λόγω εκπτώσεις πρέπει οι φοιτητές/φοιτήτριες να προσκομίζουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά και πιστοποιητικά που θα ζητηθούν από το Πανεπιστήμιο.

Σύμφωνα με τα ισχύοντα, οι φοιτητές/φοιτήτριες με τρία εξαρτώμενα* τέκνα δικαιούνται έκπτωση 20%, με τέσσερα τέκνα έκπτωση 40% και με πέντε τέκνα έκπτωση 60%, ενώ οι φοιτητές/φοιτήτριες με έξι εξαρτώμενα* τέκνα και άνω δεν καταβάλλουν δίδακτρα.

*Τα τέκνα άνω των δεκαοκτώ (18) ετών δεν εκλαμβάνονται ως εξαρτώμενα τέκνα.

 

Παραχώρηση έκπτωσης για την πλήρη εξόφληση διδάκτρων/διαχειριστικού κόστους

Το Συμβούλιο του ΑΠΚΥ αποφάσισε την παραχώρηση έκπτωσης 5% σε όσους φοιτητές εξοφλήσουν πλήρως το κόστος των Θεματικών Ενοτήτων που θα επιλέξουν (για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021) εντός της περιόδου καταβολής της προκαταβολής (σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα αποπληρωμής διδάκτρων).

 

Παραχώρηση Οικονομικών και άλλων κινήτρων προς απόφοιτους Προγραμμάτων του Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου για συνέχιση των σπουδών τους στο Πανεπιστήμιο

Το Συμβούλιο του ΑΠΚΥ, στην 21η Συνεδρία του, αποφάσισε:

Την παροχή οικονομικής ελάφρυνσης στους φοιτητές, με τη μορφή υποτροφίας, νοουμένου ότι δεν λαμβάνουν άλλο είδος βοήθειας/έκπτωσης από το Πανεπιστήμιο:

 • ίσης με το 25% των διδάκτρων σε αποφοίτους του Πανεπιστημίου που εγγράφονται σε δεύτερο πρόγραμμά του
 • ίσης με το 50% των διδάκτρων σε αποφοίτους του Πανεπιστημίου που εγγράφονται σε τρίτο πρόγραμμά του.

Η υποτροφία θα παραχωρείται υπό την μορφή απαλλαγής από την καταβολή διδάκτρων για την παρακολούθηση των τελευταίων κατά σειρά Θεματικών Ενοτήτων κάθε προγράμματος ως ακολούθως:

 • στα προπτυχιακά προγράμματα σπουδών εάν έχουν συμπληρώσει επιτυχώς 150 ECTS
 • στα μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών (70/120 ECTS) των Θεματικών Ενοτήτων του τρίτου/τετάρτου (3ου/4ου) εξαμήνου φοίτησης  εάν έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς 50/90 ECTS, αντίστοιχα
 • στα διδακτορικά προγράμματα σπουδών, του τελευταίου έτους φοίτησης (αν ο φοιτητής ολοκληρώσει τις διδακτορικές σπουδές του στα τρία χρόνια) ή του τελευταίου εξαμήνου φοίτησης (αν ολοκληρώσει εντός του μέγιστου διαστήματος των δεκαέξι (16) εξαμήνων που επιτρέπουν οι Κανονισμοί).

Σημειώνονται, επίσης, τα ακόλουθα:

 • σε περίπτωση αποτυχίας μίας Θεματικής Ενότητας η υποτροφία διατηρείται
 • οι φοιτητές πρέπει να υποβάλουν σχετικό αίτημα στη Μονάδα Υποστήριξης Φοιτητών και Προγραμμάτων Σπουδών τουλάχιστον είκοσι (20) ημέρες πριν από την περίοδο εγγραφών στις Θεματικές Ενότητες.

 

Παραχώρηση έκπτωσης σε φοιτητές-μέλη της ίδιας οικογένειας

Το Συμβούλιο, στο πλαίσιο της κοινωνικής πολιτικής του Πανεπιστημίου, αποφάσισε την εφαρμογή πολιτικής παραχώρησης έκπτωσης 10% σε κάθε φοιτητή εάν φοιτούν ταυτόχρονα σε προγράμματα σπουδών του Πανεπιστημίου δύο μέλη από την ίδια οικογένεια (ισχύει μόνο για συγγενείς πρώτου βαθμού).

Σημειώνεται ότι δεν θα παραχωρείται η εν λόγω έκπτωση εάν ένα από τα μέλη της οικογένειας λαμβάνει οποιαδήποτε άλλη έκπτωση από το Πανεπιστήμιο.