17
Δευ, Ιουν
Παιδαγωγική Μεθοδολογία
 

Στην Κύπρο ο θεσμός της ανοικτής και εξ αποστάσεως εκπαίδευσης καθιερώνεται με την ίδρυση του Ανοικτού Πανεπιστημίου. Το Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου  (ΑΠΚΥ), σε αντίθεση με ένα συμβατικό πανεπιστήμιο, προσφέρει έναν ευέλικτο τρόπο εκπαίδευσης, ο οποίος καταργεί χρονικούς και γεωγραφικούς περιορισμούς και δίνει τη δυνατότητα σε άτομα, μέσω μεθοδολογικών εκπαιδευτικών λειτουργιών, να εκπαιδεύονται και να φοιτούν σε ποιοτικά προγράμματα σπουδών προπτυχιακού  και μεταπτυχιακού επιπέδου. Πρόκειται για μια σύγχρονη εκπαιδευτική μεθοδολογία στο πλαίσιο της διά βίου μάθησης, όπου διδακτικό ερευνητικό προσωπικό (ΔΕΠ), αλλά και συνεργαζόμενο εκπαιδευτικό προσωπικό (ΣΕΠ), ως μεταδότες της γνώσης, ασκούν τα εκπαιδευτικά τους καθήκοντα από απόσταση,  βοηθώντας και αξιολογώντας τους εκπαιδευόμενους.

Το Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου εφαρμόζει το αρθρωτό σύστημα πάνω στο οποίο στηρίζεται η ανοικτή εξ αποστάσεως εκπαίδευση. Τα προγράμματα σπουδών του είναι δομημένα στη βάση Θεματικών Ενοτήτων (Θ.Ε.) με την εφαρμογή του συστήματος των Ευρωπαϊκών Πιστωτικών Μονάδων (European Credit Transfer System – ECTS). Η Θεματική Ενότητα αποτελεί τη βασική λειτουργική μονάδα των προγραμμάτων, η οποία καλύπτει πλήρως ένα συγκεκριμένο γνωστικό αντικείμενο σε πτυχιακό ή μεταπτυχιακό επίπεδο και ανάλογα με το Πρόγραμμα Σπουδών, μπορεί να είναι εξαμηνιαίας ή ετήσιας διάρκειας. 

Οι φοιτητές/φοιτήτριες του Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου έχουν πρόσβαση στην Πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης. Στον χώρο αυτό αναρτώνται πληροφορίες πρακτικής και διαδικαστικής φύσεως για το Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου και τα Προγράμματα Σπουδών. Εκεί αναφέρονται οι στόχοι του Προγράμματος, οι Θεματικές Ενότητες τις οποίες περιλαμβάνει, οι στόχοι κάθε Θ.Ε., η διδακτέα και εξεταστέα ύλη, καθώς και το χρονοδιάγραμμα μελέτης και υποβολής γραπτών εργασιών. Μέσω της πλατφόρμας τηλεκπαίδευσης υποστηρίζεται η ζωντανή αλληλεπίδραση και η δυνατότητα συνεργασίας ανάμεσα στο Πανεπιστήμιο, στους φοιτητές / στις φοιτήτριες και στους διδάσκοντες / στις διδάσκουσες.