19
Κυρ, Μάι

Διαδικασία Φοίτησης 

Δημιουργούνται τμήματα για την κάθε Θ.Ε. (συνήθως 25-35 φοιτητές/φοιτήτριες στο κάθε τμήμα, ανάλογα με το πρόγραμμα σπουδών). Είναι πιθανό σε μια Θ.Ε. να δημιουργούνται 2 ή/και περισσότερα τμήματα, ανάλογα με τον αριθμό των φοιτητών/φοιτητριών. Το κάθε τμήμα έχει τον δικό του διδάσκοντα / τη δική του διδάσκουσα, ο οποίος / η οποία επιβλέπει το τμήμα του/της, απαντάει σε ερωτήματα / απορίες των φοιτητών/φοιτητριών του, διορθώνει τις εργασίες και γενικά παρακολουθεί την πρόοδο των φοιτητών/φοιτητριών και ταυτόχρονα τους βοηθάει να συμμετέχουν ενεργά στην πορεία της διδασκαλίας και μάθησης, αξιοποιώντας τα εργαλεία που παρέχονται από την Πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης και το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο του Ανοικτού Πανεπιστημίου.

Ομαδικές Συμβουλευτικές Συναντήσεις (Ο.Σ.Σ.)

Μέρος της εκπαιδευτικής μεθοδολογίας είναι οι φοιτητές/φοιτήτριες να συναντώνται κατά τη διάρκεια των σπουδών τους σε τακτά χρονικά διαστήματα. Για κάθε Θ.Ε. πραγματοποιούνται Ομαδικές Συμβουλευτικές Συναντήσεις (Ο.Σ.Σ.) με υβριδική μορφή ή μέσω τηλεσυνάντησης. Οι Ο.Σ.Σ. συντονίζονται από τον Συντονιστή της Θ.Ε. και διεξάγονται από τον/την διδάσκοντα/ουσα και κύριος σκοπός τους είναι να αποσαφηνίσουν δυσνόητα σημεία ούτως ώστε οι φοιτητές/φοιτήτριες να κατανοήσουν πληρέστερα το γνωστικό αντικείμενο κάθε Θεματικής Ενότητας. Η παρουσία στις Ο.Σ.Σ., αν και είναι προαιρετική,  κρίνεται ως πολύ βοηθητική για την ενίσχυση της εκπαιδευτικής διαδικασίας.

Γραπτές Εργασίες

Για κάθε Θ.Ε. οι φοιτητές/φοιτήτριες εκπονούν αριθμό γραπτών εργασιών, ανάλογα με το γνωστικό αντικείμενο που αξιολογείται από τον/την διδάσκοντα/ουσα. Οι γραπτές εργασίες πρέπει να αποστέλλονται σε προκαθορισμένες ημερομηνίες με βάση το χρονοδιάγραμμα μελέτης της Θεματικής Ενότητας. Οι γραπτές εργασίες δραστηριοποιούν τον/την φοιτητή/φοιτήτρια και τον/την βοηθούν να τηρήσει το χρονοδιάγραμμα μελέτης.

Τελικές Εξετάσεις

Από τον Μάιο του 2020, λόγω της πανδημίας Covid 19 και έως ότου οι συνθήκες το απαιτούν, οι εξετάσεις του ΑΠΚΥ διεξάγονται εξ αποστάσεως για την ασφάλεια τόσο των φοιτητών/φοιτητριών όσο και των διδασκόντων. Οι εξετάσεις διεξάγονται με τη μορφή γραπτής ή προφορικής εξέτασης μέσω της Πλατφόρμας Τηλεκπαίδευσης του ΑΠΚΥ.

Η Σύγκλητος, κατά την 32η Συνεδρία της,  αποφάσισε όπως οι τελικές εξετάσεις από το ακαδημαϊκό έτος 2023 – 2024 πραγματοποιούνται γραπτώς, εξ αποστάσεως, μέσω λογισμικού επιτήρησης εξετάσεων για όλα τα προγράμματα σπουδών.

 

Διαδικασίες Διδασκαλίας και Μάθησης

Οι διαδικασίες διδασκαλίας και μάθησης στο πλαίσια της ανοικτής και εξ αποστάσεως εκπαίδευσης πραγματοποιούνται, χρησιμοποιώντας:

  • το ειδικά διαμορφωμένο εκπαιδευτικό ψηφιακό υλικό, το οποίο λαμβάνει ο φοιτητής / η φοιτήτρια, μέσω του διαδικτύου,
  • τη δυνατότητα παρακολούθησης διαλέξεων μέσω του διαδικτύου σε συγκεκριμένα ωράρια που καθορίζει ο διδάσκων / η διδάσκουσα,
  • την Πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης του ΑΚΠΥ, μέσω της οποίας ο φοιτητής ή φοιτήτρια μπορεί:
    • να αντλήσει όλες τις σχετικές πληροφορίες για τις Θεματικές Ενότητες που παρακολουθεί
    • να έρθει σε επαφή με τον διδάσκοντα / τη διδάσκουσά του μέσω σύγχρονης και ασύγχρονης τεχνολογίας (chat, videochat, forum),
    • να ανταλλάξει ιδέες με άλλους/ες φοιτητές / φοιτήτριες που παρακολουθούν την ίδια Θεματική Ενότητα
  • το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο για την απευθείας επικοινωνία του διδάσκοντα / της διδάσκουσας με τους φοιτητές / τις φοιτήτριες ή/και το τηλέφωνο σε προκαθορισμένες ώρες που ορίζει ο διδάσκων / η διδάσκουσα σε εβδομαδιαία βάση.