ΒΙΗ523 Βιοηθική και Αρχή της Ζωής - Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου - Open University of Cyprus
28
Παρ, Ιαν

ΒΙΗ523 Βιοηθική και Αρχή της Ζωής

Στόχος της θεματικής ενότητας Βιοηθική και Αρχή της Ζωής είναι να εισαγάγει τους φοιτητές στην προβληματική γύρω από την αναπαραγωγή, δηλαδή στους τρόπους που οι άνθρωποι μπορούν αλλά και με τους οποίους πρέπει να αναπαράγονται Εξετάζεται η ηθική διάσταση των επιλογών, αλλά και των πρακτικών που αφορούν όλη τη διαδικασία της αναπαραγωγής, από την καταλληλόλητα των ατόμων που πρόκειται να γίνουν γονείς, τους τρόπους σύλληψης (π.χ. εξωσωματική), τον προγεννητικό έλεγχο, τη γενετική βελτίωση των εμβρύων, την κατάψυξη ωαρίων, εμβρύων και ωοθηκικού ιστού, την παρένθετη μητρότητα μέχρι τις μεθόδους τοκετού και τη διακοπή της κύησης. Σε αυτό το πλαίσιο διερευνώνται οι αντιτιθέμενες φιλοσοφικές τοποθετήσεις σε ερωτήματα όπως: «Είναι ηθικά επιτρεπτή η παρένθετη μητρότητα και αν ναι, τι περιορισμοί θα πρέπει να τίθενται;», «Υπάρχουν κριτήρια εξέτασης της καταλληλόλητας ανθρώπων που επιθυμούν να γίνουν γονείς;», «Έχει κανείς υποχρεώσεις απέναντι σε ένα έμβρυο, παρ’ όλο που προσπάθησε να αποτρέψει τη σύλληψή του;», «Γιατί η διαδικασία του προγεννητικού ελέγχου δημιουργεί εντάσεις ανάμεσα στους παρόχους υγείας και τις κοινότητες ατόμων με αναπηρία;»,  «Θα πρέπει να επιτρέπεται σε γυναίκες που πρόκειται να υποβληθούν σε αλλαγή φύλου να καταψύξουν τα ωάρια τους;», «Θα πρέπει να έχει την ίδια ισχύ η γνώμη ενός άντρα έναντι της γυναίκας στη λήψη απόφασης για συνέχιση ή διακοπή της κύησης;», αλλά και σε άλλα καίρια και σύγχρονα ερωτήματα. Η συζήτηση των παραπάνω ερωτημάτων είναι εμφανές ότι προϋποθέτει αλλά και δοκιμάζει κεντρικές έννοιες τις ηθικής αλλά και τις αντίστοιχες θεωρήσεις στις οποίες αυτές εντάσσονται.

Στη Θεματική Ενότητα αυτή, δίχως να παραγκωνίζεται ο έντονα πρακτικός προσανατολισμός,  εξετάζονται οι έννοιες της αυτονομίας των υποψήφιων γονέων σε σχέση με τα δικαιώματα του εμβρύου (μελλοντικού ή πραγματικού), η συνεπειοκρατική γραμμή απάντησης, αλλά και η αρετολογική προσέγγιση που πραγματεύεται όλα τα προηγούμενα ζητήματα με όρους αρετών και κακιών. Στη συγκεκριμένη ενότητα, αρχικά επιχειρείται η εισαγωγή των φοιτητών στα ηθικά και θεολογικά διλήμματα που σχετίζονται με τη φυσική και τη τεχνητή συνέχιση της ζωής. Στη συνέχεια εξετάζονται τα ηθικά προβλήματα που σχετίζονται με τα κίνητρα, τα μέσα και τους σκοπούς που οδηγούν στην τεχνητή αναπαραγωγή, εμβαθύνοντας στα ζητήματα που προκύπτουν από την κατάψυξη σπέρματος, ωαρίων και κυρίως γονιμοποιημένων ωαρίων. Ο προβληματισμός επεκτείνεται στην άρνηση της τεκνογονίας, την αντισύλληψη, την παρένθετη μητρότητα και σε άλλα συναφή θέματα.

Επιπρόσθετες πληροφορίες

  • Κωδικός / Course Code: ΒΙΗ523
  • ECTS: 10
  • Τρόποι Αξιολόγησης / Assessment:

    2 γραπτές εργασίες (40%) και Τελική Εξέταση (60%)

  • Διάρκεια Φοίτησης: Εξαμηνιαία (εαρινό)
  • Κόστος: 450 ευρώ
  • Επίπεδο Σπουδών: Μεταπτυχιακό