25
Σαβ, Μάι
Website Headers PDE

Πτυχίο-Bachelor

240 ects

Ελληνικά

Αναγνωρισμένο Διεθνώς

Ηλεκτρονική Υποβολή Αίτησης

loading...

ΣΤΟΧΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Το προπτυχιακό πρόγραμμα ‘ΝΟΜΙΚΗ’ αποσκοπεί στην εξοικείωση του φοιτητή με τις σημαντικότερες έννοιες και αρχές που διέπουν το κυπριακό νομικό σύστημα, έτσι όπως αυτό επηρεάζεται από και αλληλεπιδρά με το διεθνές δίκαιο και το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ιδιαίτερη έμφαση δίδεται στις σημαντικότερες νομοθετικές και νομολογιακές εξελίξεις που αφορούν τους κρισιμότερους τομείς της κυπριακής έννομης τάξης, όπως το Συνταγματικό Δίκαιο, το Διοικητικό Δίκαιο, το Δίκαιο Εταιρειών, το Ποινικό Δίκαιο, το Δημόσιο Διεθνές Δίκαιο, το  Δίκαιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων κτλ. Το Πρόγραμμα καλύπτει τα μαθήματα των εξετάσεων του Νομικού Συμβουλίου για ασκούμενους δικηγόρους. 

 

ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ (ECTS): 240

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ : Ελληνική

ΕΠΙΠΕΔΟ : Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών 

TITΛΟΣ ΠΟΥ ΑΠΟΝΕΜΕΤΑΙ: Bachelor

ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΤΟ ΕΠΙΛΕΞΩ;

Οι απόφοιτοι του προγράμματος σπουδών ‘ΝΟΜΙΚΗ’ μπορούν να εργοδοτηθούν είτε σε πρακτικό είτε σε θεωρητικό-ερευνητικό επίπεδο. Πιθανές εργοδοτήσεις περιλαμβάνουν τα ακόλουθα: δημόσιες υπηρεσίες και φορείς, κρατικές και ιδιωτικές τράπεζες, πολυεθνικές εταιρείες, εποπτικές αρχές, ελεγκτικές εταιρείες, ασφαλιστικές εταιρείες, εμπορικές επιχειρήσεις, νομικές εταιρείες και δικηγορικά γραφεία, δικαστικοί λειτουργοί, οικονομικές συμβουλευτικές υπηρεσίες, επιχειρήσεις επικοινωνιών, εκπαίδευση, όργανα και οργανισμοί της Ευρωπαϊκής Ένωσης κτλ.

Το Πρόγραμμα είναι αξιολογημένο και πιστοποιημένο από: 

ΔΙΠΑΕ μικρό

 

 

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ
 

Για εισαγωγή στο προπτυχιακό πρόγραμμα ‘ΝΟΜΙΚΗ’, είναι απαραίτητη η κατοχή απολυτηρίου Λυκείου δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (με προβιβάσιμο βαθμό) ή αντίστοιχου τίτλου δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, καθώς και βασική γνώση χειρισμού Ηλεκτρονικών Υπολογιστών, e-mail και διαδικτύου. Η πολύ καλή γνώση της Αγγλικής είναι επιθυμητή. Δικαιούνται να υποβάλουν αίτηση και άτομα, τα οποία αναμένεται να αποκτήσουν τα ανωτέρω προσόντα (απολυτήριο λυκείου ή ισότιμος τίτλος) μέχρι και την ημερομηνία λήξης του εξαμήνου που προηγείται της εγγραφής.

 

ΔΙΔΑΚΤΡΑ/ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ
 

Το συνολικό διαχειριστικό κόστος του παρόντος Προγράμματος ανέρχεται στα €14.400. Το διαχειριστικό κόστος της κάθε εξαμηνιαίας Θεματικής Ενότητας είναι €600. Ο φοιτητής καταβάλλει το ποσό που αντιστοιχεί στον αριθμό Θεματικών Ενοτήτων που επιλέγει ανά ακαδημαϊκό έτος. 

Όσον αφορά στους πολίτες κρατών εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης το συνολικό διαχειριστικό κόστος ανέρχεται στα €18720 (δέκα οκτώ χιλιάδες επτακόσια είκοσι) Ευρώ. Κατ’ επέκταση, το διαχειριστικό κόστος κάθε Θεματικής Ενότητας των δέκα (10) Ευρωπαϊκών Πιστωτικών Μονάδων (ECTS) ορίζονται σε €780 (επτακόσια ογδόντα) Ευρώ.

Σε ό,τι αφορά στην παραχώρηση εκπτώσεων και τη χορήγηση υποτροφιών, ακολουθείται η ευρύτερη πολιτική του Πανεπιστημίου. 

 

ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΙΣΔΟΧΗΣ

Οι αιτήσεις εισδοχής υποβάλλονται αποκλειστικά ηλεκτρονικά:
Αιτήσεις Ελλ χωρίς ημερομηνία

Για το ακαδημαϊκό έτος 2024-2025, με έναρξη φοίτησης το χειμερινό εξάμηνο (Σεπτέμβριος 2024), η καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων είναι η 14η Ιουνίου 2024.

 

ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Για την ολοκλήρωση του προπτυχιακού προγράμματος ‘ΝΟΜΙΚΗ’, ο φοιτητής οφείλει να εξεταστεί επιτυχώς σε είκοσι τέσσερις (24) εξαμηνιαίες Θεματικές Ενότητες (Θ.Ε.): δεκαεννέα Θ.Ε. υποχρεωτικής παρακολούθησης ερευνητικού, θεωρητικού και πρακτικού περιεχομένου και πέντε Θ.Ε. επιλογής. Ο κάθε φοιτητής μπορεί να επιλέγει μέχρι και τρεις Θ.Ε. ανά ακαδημαϊκό εξάμηνο, δηλαδή το μέγιστο αριθμό μαθήματων που αντιστοιχούν σε 30 ECTS.

 

Δομή Προγράμματος Σπουδών

ΝΟΜΙΚΗ (Προπτυχιακό)

Θεματικές Ενότητες

Εξάμηνο

Υποχρεωτική / Επιλογής

Προ-απαιτούμενες Θ.Ε.

Συν-απαιτούμενες Θ.Ε.

Φόρτος εργασίας

 

Ώρες

ECTS

ΝΟΜ111

Εισαγωγή στο Δίκαιο και τη Νομική Μέθοδο

1

Υποχρεωτική

   

250 - 300

10

ΝΟΜ112

Περί Δικαστηρίων Nόμος / Περί Δικηγόρων Νόμος / Δεοντολογία Δικηγόρων

1

Υποχρεωτική

 

ΝΟΜ111

250 - 300

10

ΝΟΜ113

Συνταγματικό Δίκαιο

1

Υποχρεωτική

 

ΝΟΜ111

250 - 300

10

ΝΟΜ121

Το Δίκαιο των Συμβάσεων

2

Υποχρεωτική

ΝΟΜ111

 

250 - 300

10

ΝΟΜ122

Διοικητικό Δίκαιο

2

Υποχρεωτική

ΝΟΜ113

ΝΟΜ121

250 - 300

10

ΝΟΜ123

Αγγλική Νομική Ορολογία

2

Υποχρεωτική

 

ΝΟΜ121

250 - 300

10

ΝΟΜ211

Δημόσιο Διεθνές Δίκαιο

3

Υποχρεωτική

ΝΟΜ111

 

250 - 300

10

ΝΟΜ212

Δίκαιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων

3

Υποχρεωτική

ΝΟΜ113

ΝΟΜ211

250 - 300

10

ΝΟΜ213

Οικογενειακό Δίκαιο

3

Υποχρεωτική

 

ΝΟΜ211

250 - 300

10

ΝΟΜ221

Δίκαιο Εταιρειών

4

Υποχρεωτική

ΝΟΜ121

 

250 - 300

10

ΝΟΜ222

Δίκαιο Ευρωπαϊκής Ένωσης

4

Υποχρεωτική

ΝΟΜ113

ΝΟΜ221

250 - 300

10

ΝΟΜ223

Δίκαιο Ανταγωνισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης

4

Υποχρεωτική

 

ΝΟΜ221

250 - 300

10

ΝΟΜ311

Ποινικό Δίκαιο

5

Υποχρεωτική

ΝΟΜ121,ΝΟΜ211

 ΝΟΜ311

250 - 300

10

ΝΟΜ312 Δίκαιο Αδικοπραξιών 5 Υποχρεωτική ΝΟΜ311   250 - 300 10
ΝΟΜ321 Το Δίκαιο της Απόδειξης 6 Υποχρεωτική     250 - 300 10
ΝΟΜ322 Tο Δίκαιο της Ακίνητης Ιδιοκτησίας και το Δίκαιο των Διαθηκών και Κληρονομικής Διαδοχής 6 Υποχρεωτική   ΝΟΜ321 250 - 300 10
ΝΟΜ411 Ιδιωτικό Διεθνές Δίκαιο 7 Υποχρεωτική ΝΟΜ321   250 - 300 10
ΝΟΜ412 Ποινική Δικονομία 7 Υποχρεωτική ΝΟΜ311 ΝΟΜ411 250 - 300 10
ΝΟΜ421 Πολιτική Δικονομία 8 Υποχρεωτική ΝΟΜ411   250 - 300 10
ΝΟΜ414 Δίκαιο Περιβάλλοντος και Ενέργειας1 5,6,7,8 Επιλογής ΝΟΜ221   250 - 300 10
ΝΟΜ415 Εργατικό Δίκαιο1 5,6,7,8 Επιλογής ΝΟΜ221   250 - 300 10
ΝΟΜ422 Φορολογικό Δίκαιο1 5,6,7,8 Επιλογής ΝΟΜ221   250 - 300 10
ΝΟΜ423 Πτωχευτικό Δίκαιο1 5,6,7,8 Επιλογής ΝΟΜ221   250 - 300 10
ΝΟΜ424 Δίκαιο Προστασίας του Καταναλωτή1 5,6,7,8 Επιλογής ΝΟΜ221   250 - 300 10
ΝΟΜ425 Ιατρικό Δίκαιο1 5,6,7,8 Επιλογής ΝΟΜ221   250 - 300 10
ΝΟΜ495 Τοποθέτηση φοιτητών στον επιχειρηματικό κόσμο (1η τοποθέτηση)   Επιλογής       5
ΝΟΜ496 Τοποθέτηση φοιτητών στον επιχειρηματικό κόσμο (2η τοποθέτηση)   Επιλογής       5
Σύνολο 6000-7200 240

 

1 Οι φοιτητές οφείλουν να παίρνουν κατά το 5ο, 6ο και 7ο εξάμηνο μία (1) Θ.Ε. επιλογής, και κατά το 8ο εξάμηνο δύο (2) Θ.Ε. επιλογής, ήτοι συνολικά πέντε (5) Θ.Ε. επιλογής από τις έξι (6) που προσφέρονται στο Πρόγραμμα ΝΟΜΙΚΗ. Επιπλέον οι φοιτητές μπορούν να παρακολουθήσουν ως Θ.Ε. επιλογής οποιαδήποτε Θ.Ε. προσφέρεται κατά το σχετικό εξάμηνο από τα Πτυχιακά Προγράμματα Σπουδών «Αστυνομικές Σπουδές», «Διοίκηση Επιχειρήσεων» και «Οικονομικά». Τονίζεται ότι η διαθεσιμότητα των Θ.Ε. επιλογής θα γίνεται γνωστή στους φοιτητές εγκαίρως με βάση τις προτιμήσεις τους και τις Θ.Ε. που είναι διαθέσιμες στα επηρεαζόμενα προγράμματα.

 

 

Περισσότερες πληροφορίες για τις Θ.Ε. ΝΟΜ495 και ΝΟΜ496, μπορείτε να βρείτε επικοινωνώντας με το Γραφείο Διασύνδεσης του Ανοικτού Πανεπιστημίου εδώ.

Οι Θεματικές Ενότητες του Προγράμματος προσφέρονται και ως ανεξάρτητες-αυτοτελείς, ώστε κάθε ενδιαφερόμενος να μπορεί να εγγραφεί σ’ αυτές και να τις παρακολουθήσει χωρίς να χρειάζεται να εγγραφεί συνολικά στο Πρόγραμμα. Η εγγραφή στις ανεξάρτητες-αυτοτελείς Θεματικές Ενότητες προϋποθέτει την καταβολή ποσού αντίστοιχου με το κόστος της Θεματικής Ενότητας του Προγράμματος Σπουδών.

Μέλη ΔΕΠ

Παπακλεοβούλου Χρύσθια, Επίκουρη Καθηγήτρια, Αυτή η διεύθυνση Email προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.0035722411886 

Τσαδήρας Αλέξανδρος, Αναπληρωτής Καθηγητής, Διευθυντής ΠρογράμματοςΑυτή η διεύθυνση Email προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.0035722411887

Μέλη Συνεργαζόμενου Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΣΕΠ)

Το Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου - Open University of Cyprus έχει 11 εγγεγραμμένους χρήστες
Ονοματεπώνυμο
Θεματική Ενότητα
Συντονιστής/ίστρια
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο
Αναστάσιος Παυλόπουλος (Anastasios Pavlopoulos)
ΝΟΜ122: Διοικητικό Δίκαιο
Συντονιστής Θ.Ε.

Αυτή η διεύθυνση Email προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Χαράλαμπος Σταμέλος (Charalampos Stamelos)
ΝΟΜ123: Αγγλική Νομική Ορολογία
-

Αυτή η διεύθυνση Email προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Δάφνη Ακουμιανάκη (Dafni Akoumianaki)
ΝΟΜ111: Εισαγωγή στο Δίκαιο και τη Νομική Μέθοδο
-

Αυτή η διεύθυνση Email προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Δέσποινα Χριστοφή (Despina Christofi)
ΝΟΜ121: Το Δίκαιο των Συμβάσεων
-

Αυτή η διεύθυνση Email προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Δημήτριος Πατσίκας (Dimitrios Patsikas)
ΝΟΜ122: Διοικητικό Δίκαιο
-

Αυτή η διεύθυνση Email προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Δημήτριος Χοτούρας (Dimitris Chotouras)
ΝΟΜ111: Εισαγωγή στο Δίκαιο και τη Νομική Μέθοδο
Συντονιστής Θ.Ε.

Αυτή η διεύθυνση Email προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Εμμανουέλα Μυλωνάκη (Emmanouela Mylonaki)
ΝΟΜ123: Αγγλική Νομική Ορολογία
Συντονίστρια Θ.Ε.

Αυτή η διεύθυνση Email προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Γεώργιος Δημητριάδης (George Demetriades)
ΝΟΜ121: Το Δίκαιο των Συμβάσεων
Συντονιστής Θ.Ε.

Αυτή η διεύθυνση Email προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Ιωάννης Κοϊμτζόγλου (Ioannis Koimtzoglou)
ΝΟΜ113: Συνταγματικό Δίκαιο
-

Αυτή η διεύθυνση Email προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Ιωάννης Τζιβάρας (Ioannis Tzivaras)
ΝΟΜ113: Συνταγματικό Δίκαιο
Συντονιστής Θ.Ε.

Αυτή η διεύθυνση Email προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Θεόδωρος Τροκανάς (Theodoros Trokanas)
ΒΙΗ527: Ηθική και Αναπαραγωγική Υγεία, ΝΟΜ121: Το Δίκαιο των Συμβάσεων
Συντονιστής Θ.Ε.

Αυτή η διεύθυνση Email προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

 

Γραμματεία επικοινωνίας: Γιάννα Χαραλάμπους (Γραμματειακή Λειτουργός)

Ηλ.ταχυδρομείο (email): Αυτή η διεύθυνση Email προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Τηλ. 00357-22411660

Φόρμα Επικοινωνίας