03
Κυρ, Μαρ
WebsiteProgrammeBanner EDL 90 ECTS EL

Magister Scientiae (Msc)

120 ects

Ελληνικά

Αναγνωρισμένο Διεθνώς

Ηλεκτρονική Υποβολή Αίτησης

loading...

ΣΤΟΧΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Είναι πλέον κοινά αποδεκτό ότι η ανθρώπινη υγεία και ευημερία εξαρτώνται από την ποιότητα του περιβάλλοντος και την κατάσταση των οικοσυστημάτων, τα οποία δέχονται καθημερινά πιέσεις ανθρωπογενούς προέλευσης. Η αειφορική διαχείριση των φυσικών πόρων, η διατήρηση των οικοσυστημάτων και η αποτίμηση των υπηρεσιών τους προς τον άνθρωπο, η ανάπτυξη τεχνολογιών απορρύπανσης, η χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και η ανάπτυξη κατάλληλων περιβαλλοντικών μεθοδολογιών είναι μόνο μερικά από τα θέματα που απαιτούνται για την ορθή διαχείριση του περιβάλλοντος και στα οποία επικεντρώνεται το Μεταπτυχιακό πρόγραμμα (MSc) «Διαχείριση και Προστασία Περιβάλλοντος».

Το Πρόγραμμα, χρησιμοποιώντας μια διεπιστημονική προσέγγιση, φιλοδοξεί να συνεισφέρει στην προώθηση της αειφόρου διαχείρισης του περιβάλλοντος σε κοινωνικό και πολιτειακό επίπεδο και να μεταφέρει στους φοιτητές του τεχνογνωσία υψηλού επιπέδου απαραίτητη για την περιβαλλοντική διαχείριση. Με την εξειδίκευση που παρέχεται στους αποφοίτους του Προγράμματος, θα είναι σε θέση να προτείνουν, να αξιολογούν και να υλοποιούν διαχειριστικές και τεχνικές λύσεις σε περιβαλλοντικά ζητήματα και να συμβάλλουν στο εργασιακό τους περιβάλλον στην προστασία του περιβάλλοντος από λανθασμένες πρακτικές.

 

ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ (ECTS): 120

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ: Ελληνική

ΕΠΙΠΕΔΟ: Μεταπτυχιακό (Μάστερ)

TITΛΟΣ ΠΟΥ ΑΠΟΝΕΜΕΤΑΙ: Magister Scientiae (M.Sc.)

 

Το πρόγραμμα είναι αξιολογημένο και πιστοποιημένο από: 

ΔΙΠΑΕ μικρό

 

ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΤΟ ΕΠΙΛΕΞΩ;/ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

Το Πρόγραμμα απευθύνεται σε:

 • Αποφοίτους προπτυχιακού ή/και μεταπτυχιακού επιπέδου σε συναφή με το περιβάλλον αντικείμενα/πεδία και κυρίως σε αποφοίτους Πανεπιστημιακού ή Τεχνολογικού Τομέα στη Δασολογία, Γεωπονία, Βιολογία, Γεωλογία, Φυσική, Χημεία, Επιστήμη Περιβάλλοντος, Χημική Μηχανική και άλλες επιστήμες της Μηχανικής.
 • Εργαζόμενους σε δημόσιες υπηρεσίες σχετικές με το περιβάλλον.
 • Εργαζόμενους σε μη κυβερνητικές περιβαλλοντικές οργανώσεις.
 • Εργαζόμενους σε εταιρείες που παρέχουν υπηρεσίες άμεσα ή έμμεσα σχετικές με το περιβάλλον.
 • Άλλους πτυχιούχους με ευρύτερα ενδιαφέροντα στα θέματα του περιβάλλοντος και της περιβαλλοντικής διαχείρισης.

Οι απόφοιτοι του Μεταπτυχιακού προγράμματος στη «Διαχείριση και Προστασία Περιβάλλοντος» μπορούν να εργαστούν / εργοδοτηθούν, μεταξύ άλλων:

 • σε Κυβερνητικές Υπηρεσίες (κυρίως με χαρτοφυλάκιο σχετικό με θέματα περιβάλλοντος, γεωργίας, οικοσυστημάτων, ενέργειας).
 • ως Σύμβουλοι Επιχειρήσεων και ως ελεύθεροι επαγγελματίες σε αντικείμενα όπως είναι η μελέτη της ενεργειακής απόδοσης κτιρίων και κατασκευών, η παραγωγή και μεταφορά ηλεκτρικής ενέργειας, η εγκατάσταση και λειτουργία συστημάτων εκμετάλλευσης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, οι περιβαλλοντικές μελέτες, η βιομηχανία τεχνολογιών περιβάλλοντος, η ασφάλεια και υγιεινή στους χώρους εργασίας, ο σχεδιασμός και διαχείριση συστημάτων θέρμανσης, κλιματισμού και ενεργειακής διαχείρισης κτιρίων, η ανάπτυξη στρατηγικών μελετών διαχείρισης αποβλήτων υγρών και στερεών, ο σχεδιασμός και εφαρμογή αντιρρυπαντικών τεχνολογιών, η κατάρτιση διαχειριστικών σχεδίων και σχεδίων παρακολούθησης ειδών και οικοτόπων, κ.λπ., νοουμένου ότι το πρώτο τους πτυχίο κατοχυρώνει αντίστοιχα επαγγελματικά δικαιώματα.
 • σε διάφορους οργανισμούς ιδιωτικού δικαίου ως Υπεύθυνοι Περιβαλλοντικής Διαχείρισης και Περιβαλλοντικοί Επιθεωρητές.
 • στην Εκπαίδευση (Μέση Εκπαίδευση, Δημόσια και Ιδιωτική Εκπαίδευση, ή/και Ανώτερη Εκπαίδευση μετά από διδακτορικές σπουδές).
 • σε μη Κυβερνητικές Περιβαλλοντικές οργανώσεις.
 • σε Ερευνητικά Κέντρα και Εργαστήρια.

 

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ
 

Για εισαγωγή στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα είναι απαραίτητη η κατοχή πτυχίου από αναγνωρισμένο ίδρυμα ανώτατης εκπαίδευσης. Συγκεκριμένα, δικαίωμα υποβολής αίτησης για εγγραφή σε Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών (ΜΠΣ) επιπέδου μάστερ έχουν άτομα, τα οποία:

 1. Κατά την ημερομηνία της εγγραφής τους στο Πανεπιστήμιο κατέχουν πανεπιστημιακό τίτλο σπουδών από αναγνωρισμένο εκπαιδευτικό ίδρυμα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης σε προπτυχιακό ή μεταπτυχιακό επίπεδο στα γνωστικά αντικείμενα: Δασολογία, Γεωπονία, Βιολογία, Γεωλογία, Φυσική, Χημεία, Επιστήμη Περιβάλλοντος, Γεωγραφία, Χημική Μηχανική, Πολιτική Μηχανική, Τοπογραφία, Ηλεκτρολογική Μηχανική, Μηχανική Περιβάλλοντος, Μηχανική Μεταλλείων, Αρχιτεκτονική, Μηχανολόγοι Μηχανικοί, Ενεργειακή Μηχανική, Μηχανική Τεχνολογίας Πετρελαίου & Φυσικού Αερίου, Μηχανική Αντιρρύπανσης, Εφαρμοσμένα Μαθηματικά και Φυσικές Επιστήμες, Μηχανική Επιστήμης Υλικών, Επιστήμης και Τεχνολογίας Υλικών, Διαχείριση Ενέργειας, Τεχνολογικές Εφαρμογές, Αξιοποίηση Φυσικών Πόρων και Γεωργικής Παραγωγής, Τεχνολογία Περιβάλλοντος, Τεχνολογία Γεωπονίας, Αγροτικής Παραγωγής, Μηχανικών και Διαχείρισης Φυσικών Πόρων, Διαχείριση Περιβαλλοντικών Θεμάτων με Επιπτώσεις στην Υγεία, Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, Διαχείριση Κλιματικής Αλλαγής, Διαχείριση Βιοποικιλότητας, Βιοτεχνολογία, Τοξικολογία, Γεωπονία Υδατικού περιβάλλοντος, Φυτικής Παραγωγής ή/και Τεχνολογίας Τροφίμων, Ζωικής Παραγωγής και Παραγωγής Βιοσυστημάτων, Μηχανολογική Μηχανική και Βιομηχανικός Σχεδιασμός, Μηχανική Χωροταξίας Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης, Μηχανική Παραγωγής και Διοίκησης, Μηχανική Οικονομίας και Διοίκησης, Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης, Γεωπονία, Ιχθυολογία και Υδατικό Περιβάλλον, Εκπαίδευση, Νομική, Διοίκηση Επιχειρήσεων, Οικονομικά.

Άτομα τα οποία αναμένεται να αποκτήσουν Πανεπιστημιακό Τίτλο Σπουδών μέχρι και την εγγραφή τους ή έχουν συμπληρώσει όλες τις ακαδημαϊκές υποχρεώσεις και εκκρεμεί μόνο η απονομή του Πανεπιστημιακού Τίτλου Σπουδών, δικαιούνται επίσης να υποβάλλουν αίτηση εισδοχής.

 1. Έχουν πολύ καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας: Στο Μεταπτυχιακό πρόγραμμα χρησιμοποιείται ευρέως επιστημονική βιβλιογραφία στα Αγγλικά (επιστημονικά άρθρα και βιβλία). Είναι απαραίτητο επομένως οι φοιτητές να έχουν εξοικείωση με την αγγλική γλώσσα για τη μελέτη τέτοιων κειμένων, αλλά και για την παρακολούθηση διαλέξεων στα αγγλικά. Ιδίως κατά την εκπόνηση της μεταπτυχιακής τους διατριβής, οι φοιτητές θα χρησιμοποιήσουν κατά κύριο λόγο αγγλική βιβλιογραφία. Σημειώνεται ωστόσο πως δεν θα απαιτηθεί από τους φοιτητές να παράγουν γραπτό ή προφορικό λόγο στα Αγγλικά.
 1. Έχουν επαρκή γνώση της χρήσης ηλεκτρονικού υπολογιστή (Word, PowerPoint, Excel), και Διαδικτύου, προκειμένου να μπορούν να ανταποκριθούν στις εκπαιδευτικές απαιτήσεις της εξ αποστάσεως προσφοράς του Προγράμματος.

 

ΔΙΔΑΚΤΡΑ
 

Το συνολικό κόστος φοίτησης για τους/τις νεοεισερχόμενους/ες, το ακαδημαϊκό έτος 2024-2025, φοιτητές/φοιτήτριες, ανέρχεται σε €4.200.

Τα δίδακτρα κάθε Θεματικής Ενότητας (Θ.Ε.) ανέρχονται σε €350, ενώ τα δίδακτρα που αφορούν στη Διατριβή Μάστερ (συνολικά) είναι €1.050. Ο/Η φοιτητής/φοιτήτρια καταβάλλει το ποσό που αντιστοιχεί στον αριθμό Θεματικών Ενοτήτων που επιλέγει ανά ακαδημαϊκό έτος. 

Τα παραπάνω δίδακτρα ισχύουν τόσο για πολίτες της Κυπριακής Δημοκρατίας και άλλων κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όσο και για πολίτες κρατών εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης

Σε ό,τι αφορά στην παραχώρηση εκπτώσεων και τη χορήγηση υποτροφιών, ακολουθείται η ευρύτερη πολιτική του Πανεπιστημίου.

 

 

ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΙΣΔΟΧΗΣ

Οι αιτήσεις εισδοχής υποβάλλονται αποκλειστικά ηλεκτρονικά:  Αιτήσεις Ελλ χωρίς ημερομηνία

ΓΓια το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024, με έναρξη φοίτησης το εαρινό εξάμηνο (Ιανουάριος 2024), η καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων είναι η 1η Νοεμβρίου 2023.

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΣΤΟΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΚΟΣΜΟ

Το Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου, στο πλαίσιο της συμμετοχής του στο Ευρωπαϊκό Έργο «Γραφεία Διασύνδεσης Πανεπιστημίων με την αγορά εργασίας», προσφέρει στους φοιτητές/τριες όλων των προγραμμάτων σπουδών του, την προαιρετική και δωρεάν Θεματική Ενότητα «Τοποθέτηση Φοιτητών στον Επιχειρηματικό Κόσμο», η οποία αποσκοπεί στην απόκτηση επιδοτούμενης επαγγελματικής εμπειρίας στο αντικείμενο σπουδών τους, μέσω τοποθέτησης σε φορέα που εδράζει στην Κυπριακή Δημοκρατία.

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε επικοινωνώντας με το Γραφείο Διασύνδεσης του Ανοικτού Πανεπιστημίου εδώ.

 

 

 

Παλαιά δομή Προγράμματος Διαχείριση και Προστασία Περιβάλλοντος (100 ects)-Προσφέρθηκε για τελευταία φορά το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022

ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ

Το Πρόγραμμα προσφέρει δύο (2) ακαδημαϊκές κατευθύνσεις: (α) Ενέργεια και Ρύπανση και (β) Διαχείριση και Προστασία Χερσαίων Οικοσυστημάτων.

Για την ολοκλήρωση του Προγράμματος και την απόκτηση μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών στη «Διαχείριση και Προστασία Περιβάλλοντος» απαιτείται:

(α) η επιτυχής ολοκλήρωση τριών (3) υποχρεωτικών (Υ) Θεματικών Ενοτήτων (10 μονάδες ECTS έκαστη),

(β) η επιτυχής ολοκλήρωση οποιωνδήποτε τριών (3), από τις (6),  Θεματικών Ενοτήτων Επιλογής  (Ε) (10 μονάδες ECTS έκαστη),

(γ) η επιτυχής ολοκλήρωση τριών (3) Υποχρεωτικών Θεματικών Ενοτήτων Κατεύθυνσης (ΥΚ), ανάλογα με την κατεύθυνση σπουδών (10 μονάδες ECTS έκαστη),

(δ) η εκπόνηση Μεταπτυχιακής Διατριβής (σύνολο 30 μονάδες ECTS ως εξής: η Μεταπτυχιακή Διατριβή Ι αποτιμάται με 10 μονάδες ECTS και η Μεταπτυχιακή Διατριβή ΙΙ με 20 μονάδες ECTS).

 

Θεματικές Ενότητες Κατεύθυνση Εξάμηνο Υποχρεωτική / Επιλογής / Υποχρεωτική Κατεύθυνσης Προαπαιτούμενες Θ.Ε. Ώρες ECTS
ΔΠΠ511 - Αειφόρος Ανάπτυξη I Όλες χειμερινό Υποχρεωτική   250-300 10
ΔΠΠ512 - Μεθοδολογία της Έρευνας Όλες χειμερινό Επιλογής   250-300 10
ΔΠΠ513 - Εργαλεία Προσδιορισμού Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων Όλες χειμερινό Υποχρεωτική   250-300 10
ΔΕΕ211 - Δίκαιο Προστασίας του Περιβάλλοντος Όλες χειμερινό Επιλογής   250-300 10
ΔΠΠ514 - Οικοσυστημικές Υπηρεσίες Όλες εαρινό Επιλογής   250-300 10
ΔΠΠ521 - Αειφόρος Ανάπτυξη ΙΙ Όλες εαρινό Υποχρεωτική   250-300 10
ΔΠΠ522 - Τηλεπισκόπηση και Συστήματα Γεωγραφικών Πληροφοριών Όλες εαρινό Επιλογής   250-300 10
ΔΠΠ523 - Διαχείριση και Προστασία Υδατικών Οικοσυστημάτων Όλες χειμερινό Επιλογής   250-300 10
ΔΠΠ524 - Το Πλέγμα Νερό-Ενέργεια-Τροφή Όλες εαρινό Επιλογής   250-300 10
ΔΠΠ699 - Προπαρασκευή Μεταπτυχιακής Διατριβής Όλες χειμερινό/εαρινό Υποχρεωτική     0
ΔΠΠ701Α - Μεταπτυχιακή Διατριβή Ι Όλες χειμερινό Υποχρεωτική ΔΠΠ511, ΔΠΠ699 250-300 10
ΔΠΠ613 - Κλιματική Αλλαγή στο Φυσικό και Ανθρωπογενές Περιβάλλον Όλες χειμερινό Υποχρεωτική Κατεύθυνσης  ΔΠΠ511 250-300 10
ΔΠΠ611 - Διαχείριση Στερεών και Υγρών Αποβλήτων Ενέργεια και Ρύπανση χειμερινό Υποχρεωτική Κατεύθυνσης  ΔΠΠ511 250-300 10
ΔΠΠ612 - Βιολογία Διατήρησης Διαχείριση και Προστασία Χερσαίων Οικοσυστημάτων χειμερινό Υποχρεωτική Κατεύθυνσης  ΔΠΠ511 250-300 10
ΔΠΠ701Β - Μεταπτυχιακή Διατριβή ΙΙ Όλες εαρινό Υποχρεωτική ΔΠΠ701Α 500-600 20
ΔΠΠ621 - Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας Ενέργεια και Ρύπανση εαρινό Υποχρεωτική Κατεύθυνσης  ΔΠΠ511 250-300 10
ΔΠΠ622 - Διαχείριση Χερσαίων Οικοσυστημάτων Διαχείριση και Προστασία Χερσαίων Οικοσυστημάτων εαρινό Υποχρεωτική Κατεύθυνσης  ΔΠΠ511 250-300 10
Σύνολο    

3000-3600

120

 

Επιπρόσθετα, ο/η κάθε φοιτητής/τρια μπορεί να εγγραφεί προαιρετικά, έως δύο φορές, στη δωρεάν Θ.Ε. «Τοποθέτηση Φοιτητών στον Επιχειρηματικό Κόσμο», η οποία αποτιμάται με 5 ECTS και αποσκοπεί στην απόκτηση επιδοτούμενης επαγγελματικής εμπειρίας στο αντικείμενο σπουδών του/της, μέσω τοποθέτησης σε φορέα που εδράζει στην Κυπριακή Δημοκρατία:

 • ΔΠΠ695 Τοποθέτηση φοιτητών στον επιχειρηματικό κόσμο (1η τοποθέτηση)
 • ΔΠΠ696 Τοποθέτηση φοιτητών στον επιχειρηματικό κόσμο (2η τοποθέτηση)

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε επικοινωνώντας με το Γραφείο Διασύνδεσης του Ανοικτού Πανεπιστημίου εδώ

 

Εμπειρίες φοιτητών

Περισσότερες πληροφορίες για τις Θ.Ε. ΔΠΠ695 και ΔΠΠ696, μπορείτε να βρείτε επικοινωνώντας με το Γραφείο Διασύνδεσης του Ανοικτού Πανεπιστημίου εδώ.

Οι Θεματικές Ενότητες του Προγράμματος προσφέρονται και ως ανεξάρτητες-αυτοτελείς, ώστε κάθε ενδιαφερόμενος να μπορεί να εγγραφεί σ’ αυτές και να τις παρακολουθήσει χωρίς να χρειάζεται να εγγραφεί συνολικά στο Πρόγραμμα. Η εγγραφή στις ανεξάρτητες-αυτοτελείς Θεματικές Ενότητες προϋποθέτει την καταβολή ποσού αντίστοιχου με το κόστος της Θεματικής Ενότητας του Προγράμματος Σπουδών.

Μέλη ΔΕΠ

Γιάννης Βογιατζάκης, Καθηγητής, Ακαδημαϊκός Υπεύθυνος, ΔΠΠ612: Βιολογία Διατήρησης, Συντονιστής  Θ.Ε., ioannis.vogiatzakis@ouc.ac.cy0035722411933

Αντώνης Ζορπάς, Αναπληρωτής Καθηγητής, ΔΠΠ611: Διαχείριση Στερεών και Υγρών Αποβλήτων, Συντονιστής  Θ.Ε., antonis.zorpas@ouc.ac.cy0035722411936

Μαρίνος Στυλιανού, Επίκουρος Καθηγητής, ΔΠΠ524: Το Πλέγμα Νερό-Τροφή-Ενέργεια, Συντονιστής  Θ.Ε., marinos.stylianou@ouc.ac.cy0035722411894

Ειρήνη Βουκκαλή, Λέκτορας, ΔΠΠ511, Αειφόρος Ανάπτυξη Ι, Συντονίστρια Θ.Ε., irene.voukkali1@ouc.ac.cy, 0035722411891

 

Μέλη Συνεργαζόμενου Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΣΕΠ)

Το Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου - Open University of Cyprus έχει 3 εγγεγραμμένους χρήστες
Ονοματεπώνυμο
Θεματική Ενότητα
Συντονιστής/ίστρια
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο
Παρασκευή Μανωλάκη (Paraskevi Manolaki)
ΔΠΠ514: Οικοσυστημικές Υπηρεσίες
Συντονίστρια Θ.Ε.

paraskevi.manolaki@ouc.ac.cy

Σάββας Ζώτος (Savvas Zotos)
ΔΠΠ622: Διαχείριση Χερσαίων Οικοσυστημάτων
Συντονιστής Θ.Ε.

savvas.zotos@ouc.ac.cy

Σταύρος Κολιός (Stavros Kolios)
ΔΠΠ522: Τηλεπισκόπηση και Συστήματα Γεωγραφικών Πληροφοριών
Συντονιστής Θ.Ε.

stavros.kolios@ouc.ac.cy

 

Γραμματεία Προγράμματος Σπουδών

 

Προδρόμου Μαριάννα (Γραμματειακή Λειτουργός)

Ηλ.ταχυδρομείο (email): prodromou@ouc.ac.cy

Τηλ. 00357-22411651

 

Παυλή Ξένια (Βοηθός Γραμματειακή Λειτουργός)

Ηλ. ταχυδρομείο (email): xenia.pavli1@ouc.ac.cy

Τηλ. 00357-22411968

 

Φόρμα Επικοινωνίας