Sidebar

21
Κυρ, Απρ
Website Headers MDE

MBA

90 ects

Ελληνικά ή Αγγλικά

Αναγνωρισμένο Διεθνώς

Ηλεκτρονική Υποβολή Αίτησης

loading...

Το Ανοικτό ΜΒΑ Αναπτύξτε τις γνώσεις σας – Διευρύνετε τις δυνατότητές σας

ΣΤΟΧΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Πρόκειται για ένα σύγχρονο και απαιτητικό πρόγραμμα σπουδών, που προσφέρει μια ξεχωριστή, πρωτοποριακή και ευέλικτη μαθησιακή εμπειρία στον χώρο της Διοίκησης Επιχειρήσεων. Στόχος του είναι η προετοιμασία και η ενίσχυση στελεχών επιχειρήσεων και οργανισμών, μέσα από την απόκτηση εξειδικευμένων γνώσεων και δεξιοτήτων οργάνωσης και διοίκησης, ώστε να μπορούν να ανταποκριθούν αποτελεσματικά στο νέο, δυναμικό και πολύπλοκο επιχειρησιακό περιβάλλον. Η σύγχρονη προσέγγιση, με γνώμονα την επιστημονική έρευνα και η ευέλικτη εκπαιδευτική μεθοδολογία, επιτρέπει στους φοιτητές να βελτιώσουν τις επαγγελματικές τους προοπτικές, χωρίς να θυσιάσουν την καριέρα και πρόοδό τους. Το πρόγραμμα εξελίσσεται και εμπλουτίζεται διαρκώς με νέες επιστημονικές θεωρίες και πρακτικές, ώστε να ενισχύεται η ικανότητα των στελεχών στη λήψη ποιοτικών, διοικητικών και επιχειρηματικών αποφάσεων, σε οποιοδήποτε περιβάλλον.

ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ (ECTS): 90

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ : Ελληνική ή Αγγλική

ΕΠΙΠΕΔΟ : Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών επιπέδου Μάστερ

TITΛΟΣ ΠΟΥ ΑΠΟΝΕΜΕΤΑΙ: MBA

ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΤΟ ΕΠΙΛΕΞΩ;

  • Προσφέρει τη δυνατότητα απόκτησης σύγχρονων γνώσεων και δεξιοτήτων σε θέματα οργάνωσης και διοίκησης επιχειρήσεων και οργανισμών.
  • Συμβάλλει στη δημιουργία στελεχών που συνδυάζουν αναλυτικό και σύνθετο τρόπο σκέψης για τον αποτελεσματικό σχεδιασμό και την υλοποίηση επιχειρησιακών στόχων.
  • Στοχεύει στη βελτίωση της ικανότητας διαμόρφωσης επιχειρησιακής στρατηγικής για την ανάπτυξη και εφαρμογή καινοτόμων λύσεων σε επιχειρήσεις και οργανισμούς.

Το Ανοικτό ΜΒΑ απευθύνεται σε όσους επιθυμούν να διευρύνουν και να αναπτύξουν τις γνώσεις και δεξιότητές τους στον χώρο της οργάνωσης και διοίκησης επιχειρήσεων, παρακολουθώντας ένα σύγχρονο μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών το οποίο θα τους βοηθήσει να υποστηρίξουν μια επιτυχημένη επαγγελματική πορεία.

Το πρόγραμμα είναι αξιολογημένο και πιστοποιημένο από: 

ΔΙΠΑΕ μικρό

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ
 

Οι απόφοιτοι του Προγράμματος έχουν τη δυνατότητα να απασχοληθούν

  • σε πολλά και διαφορετικά πεδία του χώρου της διοίκησης επιχειρήσεων, ως στελέχη ή σύμβουλοι (λογιστική, χρηματοοικονομική διοίκηση, φορολογική, ελεγκτική, μάρκετινγκ, γενικό μάνατζμεντ, διοίκηση προσωπικού, διοίκηση παραγωγής, κ.λπ.),
  • σε οργανισμούς ή φορείς του ιδιωτικού ή του δημόσιου τομέα, σε τράπεζες και επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα,
  • σε ατομική βάση με τη δική τους επιχείρηση.

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ
  

  • Πτυχίο από αναγνωρισμένο πανεπιστημιακό ίδρυμα. 
  • Επαρκής γνώση χρήσης ηλεκτρονικού υπολογιστή.

Σημ.: Είναι επιθυμητό οι υποψήφιοι φοιτητές να έχουν καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας, δεδομένου ότι μέρος του προαιρετικού εκπαιδευτικού υλικού του Προγράμματος είναι στα Αγγλικά.

 

ΔΙΔΑΚΤΡΑ
   

Το συνολικό κόστος των διδάκτρων του παρόντος Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών είναι €5.850.

Τα δίδακτρα κάθε Θεματικής Ενότητας (ΘΕ) ανέρχονται σε €650, ενώ τα δίδακτρα που αφορούν στη ΘΕ της Εφαρμοσμένης Επιχειρηματικής Διατριβής ανέρχονται σε €1.300. Ο φοιτητής καταβάλλει το ποσό που αντιστοιχεί στον αριθμό Θεματικών Ενοτήτων που επιλέγει ανά ακαδημαϊκό εξάμηνο. 

Σε ό,τι αφορά στην παραχώρηση εκπτώσεων και τη χορήγηση υποτροφιών, ακολουθείται η ευρύτερη πολιτική του Πανεπιστημίου.

ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΙΣΔΟΧΗΣ

Οι αιτήσεις εισδοχής υποβάλλονται αποκλειστικά ηλεκτρονικά:
Αιτήσεις Ελλ χωρίς ημερομηνία

Για το ακαδημαϊκό έτος 2024-2025, με έναρξη φοίτησης το χειμερινό εξάμηνο (Σεπτέμβριος 2024), η καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων είναι η 14η Ιουνίου 2024.

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΣΤΟΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΚΟΣΜΟ

Το Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου, στο πλαίσιο της συμμετοχής του στο Ευρωπαϊκό Έργο «Γραφεία Διασύνδεσης Πανεπιστημίων με την αγορά εργασίας», προσφέρει στους φοιτητές/τριες όλων των προγραμμάτων σπουδών του, την προαιρετική και δωρεάν Θεματική Ενότητα «Τοποθέτηση Φοιτητών στον Επιχειρηματικό Κόσμο», η οποία αποσκοπεί στην απόκτηση επιδοτούμενης επαγγελματικής εμπειρίας στο αντικείμενο σπουδών τους, μέσω τοποθέτησης σε φορέα που εδράζει στην Κυπριακή Δημοκρατία.

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε επικοινωνώντας με το Γραφείο Διασύνδεσης του Ανοικτού Πανεπιστημίου εδώ.

 

Διοίκηση Επιχειρήσεων (ΜΒΑ) - Προηγούμενη διάρθρωση (120 ects)

 

ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Η επιτυχής παρακολούθηση και εξέταση σε εννέα  (9) εξαμηνιαίες Θεματικές Ενότητες ή σε επτά (7) εξαμηνιαίες Θεματικές Ενότητες και η εκπόνηση Εφαρμοσμένης Επιχειρηματικής Διατριβής, οδηγεί στην απόκτηση του μεταπτυχιακού τίτλου στη Διοίκηση Επιχειρήσεων (ΜΒΑ).
 
Οι φοιτητές/φοιτήτριες, υπό την επίβλεψη και καθοδήγηση των καθηγητών τους, καλούνται σε κάθε Θ.Ε. να εκπονήσουν μέχρι δύο γραπτές εργασίες και εφόσον συγκεντρώσουν την απαραίτητη βαθμολογία, θεμελιώνουν δικαίωμα συμμετοχής στις τελικές εξετάσεις.

Ο/Η κάθε φοιτητής/φοιτήτρια μπορεί να εγγραφεί μέχρι και σε τρεις (3)  Θεματικές Ενότητες ανά εξάμηνο [το ακαδημαϊκό έτος χωρίζεται σε δύο (2) εξάμηνα].  H επιλογή (3) τριών Θεματικών Ενοτήτων ανά εξάμηνο ισοδυναμεί με πλήρη φοίτηση, ενώ η επιλογή μίας (1) ή δύο (2) θεωρείται μερική φοίτηση.  Μετά το πέρας κάθε εξαμήνου πραγματοποιούνται οι τελικές γραπτές εξετάσεις.

 

Το Ανοικτό ΜΒΑ – Κατάλογος υποχρεωτικών Θεματικών Ενοτήτων και Θεματικών Ενοτήτων επιλογής

Δομή του Ανοικτού ΜΒΑ - Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών στη Διοίκηση Επιχειρήσεων (ΜΒΑ)

Θεματικές Ενότητες

Εξάμηνο

Υποχρεωτική/
Επιλογής

Προ-απαιτούμενες

ΘΕ

Φόρτος εργασίας

Ώρες

ECTS

ΜΔΕ511

Οργανωσιακή Συμπεριφορά και Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού

1 (χειμερινό)

Υποχρεωτική

 

250 - 300

10

ΜΔΕ512

Οικονομικά των Επιχειρήσεων

1 (χειμερινό)

Υποχρεωτική

 

250 - 300

10

ΜΔΕ513

Στρατηγική και Ηγεσία

1 (χειμερινό)

Υποχρεωτική

 

250 - 300

10

ΜΔΕ521

Λογιστική και Χρηματοοικονομική Ανάλυση Λογιστικών Καταστάσεων

2 (εαρινό)

Υποχρεωτική

 

250 - 300

10

ΜΔΕ522

Διοίκηση Μάρκετινγκ

2 (εαρινό)

Υποχρεωτική

 

250 - 300

10

ΜΔΕ523

Ερευνητικές Μέθοδοι και Εργαλεία

2 (εαρινό)

Υποχρεωτική

 

250 - 300

10

ΜΔΕ611

Διοίκηση Λειτουργιών και Εφοδιαστικής Αλυσίδας

3 (χειμερινό ή εαρινό)

Επιλογής

 

250 - 300

10

ΜΔΕ612

Αναλυτική Επιχειρήσεων και Δεδομένων

3 (χειμερινό)

Επιλογής

 

250 - 300

10

ΜΔΕ613

Διοίκηση Υπηρεσιών

3 (χειμερινό ή εαρινό)

Επιλογής

 

250 - 300

10

ΜΔΕ614

Χρήμα και Τράπεζες

3 (χειμερινό)

Επιλογής

 

250 - 300

10

ΜΔΕ615

Ψηφιακό Μάρκετινγκ

3 (χειμερινό)

Επιλογής

 

250 - 300

10

ΜΔΕ616

Εταιρική Βιωσιμότητα και Υπευθυνότητα

3 (χειμερινό)

Επιλογής

 

250 - 300

10

ΜΔΕ617

Αγορές και Επενδύσεις

3 (χειμερινό)

Επιλογής

 

250 - 300

10

ΜΔΕ700[1]

Εφαρμοσμένη Επιχειρηματική Διατριβή

3 (χειμερινό ή εαρινό)

Επιλογής

ΜΔΕ511, ΜΔΕ512, ΜΔΕ513, ΜΔΕ523

500 - 600

20

ΜΔΕ695 Τοποθέτηση φοιτητών στον επιχειρηματικό κόσμο (1η τοποθέτηση)         5
ΜΔΕ696 Τοποθέτηση φοιτητών στον επιχειρηματικό κόσμο (2η τοποθέτηση)         5

Σύνολο

2250-2700

90

 

[1] Ο φοιτητής που θα εγγράφεται στο ΜΔΕ700 (20 ECTS) θα μπορεί να επιλέξει μόνο μία επιπλέον Θ.Ε. επιλογής για να ολοκληρώσει τις σπουδές του στο Πρόγραμμα αντί 3 συνολικά Θ.Ε. επιλογής των 10 ECTS που απαιτούνται χωρίς τη Θ.Ε. ΜΔΕ700.

 

 

Περισσότερες πληροφορίες για τις Θ.Ε. ΜΔΕ695 και ΜΔΕ696, μπορείτε να βρείτε επικοινωνώντας με το Γραφείο Διασύνδεσης του Ανοικτού Πανεπιστημίου εδώ.

Οι Θεματικές Ενότητες του Προγράμματος προσφέρονται και ως ανεξάρτητες-αυτοτελείς, ώστε κάθε ενδιαφερόμενος να μπορεί να εγγραφεί σ’ αυτές και να τις παρακολουθήσει χωρίς να χρειάζεται να εγγραφεί συνολικά στο Πρόγραμμα. Η εγγραφή στις ανεξάρτητες-αυτοτελείς Θεματικές Ενότητες προϋποθέτει την καταβολή ποσού αντίστοιχου με το κόστος της Θεματικής Ενότητας του Προγράμματος Σπουδών.

 

Μέλη ΔΕΠ

Καθηγητής Κωνσταντίνος ΛεωνίδουΑκαδημαϊκός Υπεύθυνος, ΜΔΕ700Αυτή η διεύθυνση Email προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.0035722411929

 

Μέλη Συνεργαζόμενου Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΣΕΠ)

Το Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου - Open University of Cyprus έχει 8 εγγεγραμμένους χρήστες
Ονοματεπώνυμο
Θεματική Ενότητα
Συντονιστής/ίστρια
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο
Άλκηστις Παπαϊωάννου (Alkistis Papaioannou)
ΜΔΕ613: Διοίκηση Υπηρεσιών
Συντονίστρια Θ.Ε.

Αυτή η διεύθυνση Email προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Εμμανουέλα Μαγγανάρη (Emmanouela Manganari)
ΜΔΕ522: Διοίκηση Μάρκετινγκ
Συντονίστρια Θ.Ε.

Αυτή η διεύθυνση Email προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Φωτεινή Οικονόμου (Foteini Oikonomou)
ΜΔΕ521: Accounting and Financial Reporting
Συντονίστρια Θ.Ε.

Αυτή η διεύθυνση Email προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Κανέλλος Τούντας (Kanelos Tountas)
ΜΔΕ523: Ερευνητικές Μέθοδοι και Εργαλεία
Συντονιστής Θ.Ε.

Αυτή η διεύθυνση Email προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Κωνσταντίνος Ηντούνας (Konstantinos Intounas)
ΜΔΕ522: Διοίκηση Μάρκετινγκ
-

Αυτή η διεύθυνση Email προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Λάμπρος Τσουργιάννης (Lampros Tsourgiannis))
ΜΔΕ522: Διοίκηση Μάρκετινγκ
-

Αυτή η διεύθυνση Email προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Μαρία Ελένη Αγοράκη (Maria Eleni Agoraki)
ΜΔΕ521: Λογιστική και Χρηματοοικονομική Ανάλυση Λογιστικών Καταστάσεων
-

Αυτή η διεύθυνση Email προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Στέφανος Γιακουμάτος (Stefanos Giakoumatos)
ΜΔΕ523: Ερευνητικές Μέθοδοι και Εργαλεία
-

Αυτή η διεύθυνση Email προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

 

 

 

 

Γραμματεία Προγράμματος Σπουδών: Μαρία Πίτσιλλου (Βοηθός Γραμματειακή Λειτουργός)

Ηλ.ταχυδρομείο (email): Αυτή η διεύθυνση Email προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Τηλ. 0035722411880

 

Φόρμα Επικοινωνίας