Περιγραφή

ΣΤΟΧΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Σκοπός του μεταπτυχιακού προγράμματος είναι η παρουσίαση μιας περιεκτικής, υψηλών προδιαγραφών και σύγχρονης ανάλυσης των ποικίλων εφαρμογών της επιστήμης της πληροφορικής και των Η/Υ στις υπηρεσίες υγείας και η ανάπτυξη ικανοτήτων α) στην κατανόηση των πιο κοινών προβλημάτων και προκλήσεων, β) στην παραμετροποίηση και ανάλυση αποδοτικών και βιώσιμων λύσεων και γ) στη σύνθεση των προτεινόμενων λύσεων σε υφιστάμενα κλινικά περιβάλλοντα και την ταυτόχρονη παρατήρηση των επιπτώσεων και των αποτελεσμάτων.

Επιπλέον, το πρόγραμμα επενδύει στη γνώση, στην κατανόηση και την ανάπτυξη δεξιοτήτων μέσα από τα εικονικά εργαστήρια του Μεταπτυχιακού Προγράμματος, όπου οι σπουδαστές έρχονται σε επαφή με εφαρμογές λογισμικού, οι οποίες ακολουθούν τα διεθνή πρότυπα και μεθοδολογίες.

 

ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΤΟ ΕΠΙΛΕΞΩ; 

 • Για την παροχή εξειδικευμένων επιστημονικών γνώσεων στους πτυχιούχους σε ειδικεύσεις που ανταποκρίνονται στις σύγχρονες ανάγκες της Φροντίδας Υγείας μέσω της Οργάνωσης και Διοίκησης των Υπηρεσιών Υγείας και της Πληροφορικής Υγείας και η εισαγωγή του σπουδαστή στις πηγές των απαιτήσεων της δημόσιας υγείας, όπως για παράδειγμα το μέγεθος και τα χαρακτηριστικά του πληθυσμού, τις αιτίες θνησιμότητας και νοσηρότητας και το επίπεδο των υπηρεσιών υγείας στην κοινότητα.
 • Για την εις βάθος ανάλυση σε θέματα που άπτονται στα Εθνικά Συστήματα Υγείας και για την κατανόηση των βασικών εννοιών των Ολοκληρωμένων Πληροφοριακών Συστημάτων Νοσοκομείων και πώς αυτά υποστηρίζουν τους επαγγελματίες υγείας, όπως επίσης για θέματα διαλειτουργικότητας, διαδικασιών και μηχανισμών για την επίτευξη του στόχου της ΕΕ για επέκταση για αναβάθμιση της ποιότητας των υπηρεσιών υγείας.
 • Για την εισαγωγή στις σύγχρονες και διεθνώς αναγνωρισμένες μεθόδους και πρότυπα που αφορούν στο σχεδιασμό, υλοποίηση, έλεγχο και αξιολόγηση των πληροφοριακών συστημάτων επεξεργασίας ιατρικών δεδομένων και για την εις βάθος κατανόηση της χρησιμότητας και εφαρμογής των τεχνολογικών λύσεων και προτύπων στον τομέα της υγείας.
 • Για την αναλυτική περιγραφή των Ευρωπαϊκών και Διεθνών Πρότυπων και Κανονισμών της Υγείας: αναλυτικά θα αναπτυχτούν συστήματα προτύπων και κωδικοποιήσεων, συστήματα ταξινόμησης ιατρικών πληροφοριών και ιατρικών πράξεων, αλλά και παρουσίαση των κύριων οργανισμών τυποποίησης (ISO, ANSI, IEEE, HL7, IHE, WHO, HIPAA, κλπ) που δραστηριοποιούνται στην υγεία. 
 • Για την ανάλυση του ρόλου των συστημάτων διαχείρισης ηλεκτρονικού φάκελου ασθενή στα σύγχρονα νοσοκομειακά πληροφοριακά συστήματα σε θέματα σχεδιασμού, αξιολόγησης και συντονισμού της φροντίδας των ασθενών τόσο εντός όσο και εκτός νοσηλευτηρίων και ειδικότερα για την εισαγωγή στα πληροφοριακά συστήματα συνταγογράφησης και σε θέματα που αφορούν στην αυτοματοποίηση των φαρμακείων, στη συμμόρφωση της φαρμακευτικής αγωγής, σε φαρμακευτικές βάσεις δεδομένων και σε πληροφοριακά συστήματα παραγγελιών φαρμάκων. 
 • Για την ανάπτυξη τεχνικών υλοποίησης συστημάτων ΗΦΑ με ανοικτού κώδικα λογισμικά, υποστηρίζοντας στην πράξη τη δημιουργία ενός «τυπικού» συστήματος.
 • Για την εισαγωγή στις πιο κοινές προσεγγίσεις απεικόνισης 1-D, 2-D, και 3-D βιολογικών δεδομένων και στις τεχνικές εμπλουτισμού, κατακερματισμού, ανάλυση υφής και τις εφαρμογές τους στη διαγνωστική απεικόνιση.
 • Για την εις βάθος ανάλυση των σύγχρονων τεχνικών τομογραφικής απεικόνισης, καθώς και των τεχνικών επεξεργασίας και ανάλυσης για έγκυρη και έγκαιρη διάγνωση,  αποθήκευση, ανάκτηση και επικοινωνία ιατρικών εικόνων.
 • Για την περιγραφή των βασικών εννοιών και υπηρεσιών της Τηλεϊατρικής, καθώς και της αναγκαιότητας υλοποίησης καινοτόμων συστημάτων Τηλεϊατρικής.
 • Για την ανάπτυξη των σταδίων σχεδιασμού και υλοποίησης ενός συστήματος Τηλεϊατρικής και θεμάτων ασφάλειας και προστασίας προσωπικών δεδομένων σε μια εφαρμογή Τηλεϊατρικής. 
 • Για την εξοικείωση με τις βασικές αρχές υλοποίησης και λειτουργίας τεχνολογικών εφαρμογών διαχείρισης δεδομένων ασθενών σε οργανισμούς φροντίδας υγείας, αλλά και σύγχρονων συστημάτων υποστήριξης αποφάσεων σε κλινικό επίπεδο. 
 • Για την εισαγωγή στις θεμελιώδεις αρχές της μεθοδολογίας της έρευνας στον χώρο της Υγείας, την εμβάθυνση στη διαχείριση των σχεσιακών βάσεων δεδομένων με χρήση γλώσσας SQL και την κατανόηση του μοντέλου των σχεσιακών βάσεων δεδομένων και τη σημασία των αντίστοιχων εργαλείων στην ανάλυση των βιοϊατρικών δεδομένων. 
 • Για την περιγραφή των βασικών μεθόδων διοίκησης και διαχείρισης έργων πληροφορικής στον τομέα της υγείας και αξιολόγηση των απαιτήσεων πόρων ενός οργανισμού για την εκπόνηση ενός έργου πληροφορικής στον τομέα της υγείας. 
 • Για τον σχεδιασμό, την ανάλυση και επίλυση δικτυών χρονο-προγραμματισμού και τη δυνατότητα διάκρισης των κρίσιμων δραστηριοτήτων (και συνεπώς και την κρίσιμη διαδρομή) του έργου.

 

Το πρόγραμμα είναι αξιολογημένο και πιστοποιημένο από: 

ΔΙΠΑΕ μικρό

 

Επιπρόσθετα, το Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου, στο πλαίσιο της συμμετοχής του στο Ευρωπαϊκό Έργο «Γραφεία Διασύνδεσης Πανεπιστημίων με την αγορά εργασίας», προσφέρει στους φοιτητές/τριες όλων των προγραμμάτων σπουδών του, την προαιρετική και δωρεάν Θεματική Ενότητα «Τοποθέτηση Φοιτητών στον Επιχειρηματικό Κόσμο», η οποία αποσκοπεί στην απόκτηση επιδοτούμενης επαγγελματικής εμπειρίας στο αντικείμενο σπουδών τους, μέσω τοποθέτησης σε φορέα που εδράζει στην Κυπριακή Δημοκρατία.

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε επικοινωνώντας με το Γραφείο Διασύνδεσης του Ανοικτού Πανεπιστημίου εδώ.

 

ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ (ECTS): 100

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ : Ελληνική

ΕΠΙΠΕΔΟ : Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών επιπέδου Μάστερ

TITΛΟΣ ΠΟΥ ΑΠΟΝΕΜΕΤΑΙ: Magister Scientiae (Msc)

 

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ

 • Κάτοχοι Πανεπιστημιακών τίτλων στις επιστήμες της υγείας ή/και της πληροφορικής με εργασιακή εμπειρία ή/και επαγγελματικό προσανατολισμό σε κλινικά περιβάλλοντα ή/και περιβάλλοντα σχεδιασμού / παροχής / αξιολόγησης Υπηρεσιών Υγείας ή/και σε σχετικές βιομηχανικές εφαρμογές, πωλήσεις κλπ, θεωρείται πως έχουν την κατάλληλη θεωρητική κατάρτιση για φοίτηση στο πρόγραμμα αυτό και την ευκαιρία για χρησιμοποίηση των γνώσεων και δεξιοτήτων που θα αποκτήσουν μέσα από αυτό.
 • Κάτοχοι Πανεπιστημιακών τίτλων από άλλες επιστήμες (Άλλες σχολές Θετικών Επιστημών, Πολυτεχνικές Σχολές, Οικονομικά, Διοίκηση, Νομικά κλπ) δεν αποκλείονται, αναμένεται όμως πως θα καταβάλλουν επιπλέον προσπάθεια για να αποκτήσουν τις γνώσεις που απαιτούνται για την κατανόηση και εμπέδωση επιμέρους θεματικών ενοτήτων του μεταπτυχιακού προγράμματος για τις οποίες ενδεχομένως δεν έχουν τις βασικές προπτυχιακές γνώσεις.
 • Για την ομαλή παρακολούθηση του Προγράμματος Σπουδών, οι φοιτητές πρέπει να γνωρίζουν αρκετά καλά αγγλικά, ώστε να μπορούν να μελετήσουν βιβλία, άρθρα και επιστημονικό υλικό από το διαδίκτυο  (Δεν απαιτείται ενεργητική γνώση της Αγγλικής, δηλαδή γράψιμο ή ομιλία, ούτε κατανόηση προφορικού λόγου, αλλά η κατανόηση γραπτού λόγου πρέπει να είναι πολύ καλή)

 

ΔΙΔΑΚΤΡΑ

Το συνολικό κόστος των διδάκτρων του παρόντος μεταπτυχιακού προγράμματος σπουδών είναι 6.000 Ευρώ.

Τα δίδακτρα κάθε Θεματικής Ενότητας (Θ.Ε.) ανέρχονται σε €600, ενώ τα δίδακτρα που αφορούν στη Διατριβή Μάστερ είναι €1.200. Ο φοιτητής καταβάλλει το ποσό που αντιστοιχεί στον αριθμό Θεματικών Ενοτήτων που επιλέγει ανά ακαδημαϊκό έτος. 

Σε ό,τι αφορά στην παραχώρηση εκπτώσεων και τη χορήγηση υποτροφιών, ακολουθείται η ευρύτερη πολιτική του Πανεπιστημίου.

 

ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΙΣΔΟΧΗΣ

Οι αιτήσεις εισδοχής υποβάλλονται αποκλειστικά ηλεκτρονικά:  Αιτήσεις Ελλ χωρίς ημερομηνία

Για το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024, με έναρξη φοίτησης τον Σεπτέμβριο του 2023, η καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων είναι η Πέμπτη, 22 Ιουνίου 2023.

 

 

Παρουσίαση του Προγράμματος "Εφαρμοσμένη Πληροφορική της Υγείας και Τηλεϊατρική"