Sidebar

16
Τρι, Ιουλ
Website Headers DEE

Magister Scientiae (Msc)

90 ects

Ελληνικά

Αναγνωρισμένο Διεθνώς

Ηλεκτρονική Υποβολή Αίτησης

loading...

ΣΤΟΧΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Η Ποινική Δικαιοσύνη, ως επιστημονικός κλάδος, αναπτύσσεται ραγδαία στην εποχή μας. Το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών στην Ποινική Δικαιοσύνη που σχεδιάζει το Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου αποσκοπεί στη διεύρυνση των γνώσεων, στην ανάπτυξη δεξιοτήτων και στην καλλιέργεια της κριτικής σκέψης των ατόμων που ήδη εργάζονται στον υπό αναφορά χώρο ή που ενδιαφέρονται να ενταχθούν σε αυτόν. Παράλληλα, προετοιμάζει τους φοιτητές και επαγγελματίες του επιστημονικού αυτού κλάδου για περαιτέρω μεταπτυχιακές ή/και διδακτορικές σπουδές, επιστημονική μελέτη και έρευνα.

Το Πρόγραμμα προσφέρει δύο (2) ακαδημαϊκές κατευθύνσεις:

 • Σύγχρονο Έγκλημα και Διαφθορά
 • Αστυνομική Διοίκηση και Ηγεσία

Οι Θεματικές Ενότητες που περιλαμβάνει το Μεταπτυχιακό πρόγραμμα προσφέρουν μια γενική επισκόπηση του τομέα της ποινικής δικαιοσύνης, όπως: οργανωμένο έγκλημα, ευρωπαϊκό ποινικό δίκαιο, συγκριτική αστυνομική διοίκηση, έγκλημα στον κυβερνοχώρο, διεθνής τρομοκρατία, και άλλα.

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του Προγράμματος, οι φοιτητές θα είναι σε θέση να αναλύουν την εγκληματική συμπεριφορά και να εφαρμόζουν βασικές αρχές ηγεσίας σε διαφορετικά περιβάλλοντα, ώστε η απόδοση δικαιοσύνης να καταστεί ο κεντρικός φορέας για κοινωνική συνοχή.

Συγκεκριμένα, το μεταπτυχιακό πρόγραμμα «Ποινική Δικαιοσύνη» έχει ως βασικούς στόχους:

 • την έρευνα σε θέματα Ποινικής Δικαιοσύνης∙
 • την παροχή εξειδικευμένων γνώσεων σε θέματα Ποινικής Δικαιοσύνης∙
 • τη συνεργασία και ανταλλαγή εμπειρογνωμοσύνης με ανάλογα προγράμματα ευρωπαϊκών και άλλων πανεπιστημίων και ερευνητικών κέντρων∙
 • την προετοιμασία υψηλόβαθμων στελεχών, ερευνητών και αναλυτών που αντιλαμβάνονται το
 • πλαίσιο μέσα στο οποίο λειτουργεί η Ποινική Δικαιοσύνη και είναι σε θέση να δράσουν
 • δημιουργικά και παραγωγικά∙ και
 • την παροχή υπηρεσιών στην ευρύτερη επιστημονική κοινότητα σε θέματα Ποινικής Δικαιοσύνης.

Για περισσότερες λεπτομέρειες δείτε την ενότητα «Διάρθρωση του Προγράμματος».

 

Το Πρόγραμμα είναι αξιολογημένο και πιστοποιημένο από: 

ΔΙΠΑΕ μικρό

 

ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΤΟ ΕΠΙΛΕΞΩ / ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
 

Το Μεταπτυχιακό πρόγραμμα στην «Ποινική Δικαιοσύνη» απευθύνεται σε άτομα που επιδιώκουν να αξιοποιήσουν αυτόν τον τίτλο σπουδών με σκοπό την εισδοχή σε:

 • επαγγέλματα του τομέα της ποινικής δικαιοσύνης∙
 • άτομα που εργάζονται στο σύστημα ποινικής δικαιοσύνης και που επιδιώκουν να διευρύνουν εις βάθος τις γνώσεις τους στα σχετικά θέματα∙ και
 • άτομα που ενδιαφέρονται να ακολουθήσουν ακαδημαϊκή καριέρα στον χώρο της ποινικής δικαιοσύνης.

Οι προοπτικές απασχόλησης των αποφοίτων του Προγράμματος δεν σχετίζονται μόνο με επαγγέλματα του τομέα της ποινικής δικαιοσύνης, αλλά οι απόφοιτοί του θα αποκτήσουν έναν τίτλο σπουδών που θα τους επιτρέπει να εξελιχθούν και σε συναφείς με τις Θεματικές του Ενότητες τομείς, και σε οργανισμούς όπως:

 • Ιδρύματα του συστήματος ποινικής δικαιοσύνης:

-Σωφρονιστικά Ιδρύματα

-Ιδρύματα Κοινωνικής Πρόνοιας

-Αστυνομικές / Διωκτικές Αρχές

-Τελωνεία

-Δικαστικές Αρχές

 • Τράπεζες
 • Δικηγορικά Γραφεία
 • Ακαδημαϊκά Ιδρύματα
 • Ερευνητικά Ιδρύματα

 

ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ (ECTS): 90

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ: Ελληνικά

ΕΠΙΠΕΔΟ: Μεταπτυχιακό (Μάστερ)

TITΛΟΣ ΠΟΥ ΑΠΟΝΕΜΕΤΑΙ: Magister Artium (Master of Arts, M.A.)

 

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ
  

Οι υποψήφιοι για εισδοχή στο Μεταπτυχιακό πρόγραμμα «Ποινική Δικαιοσύνη» θα πρέπει να κατέχουν τα πιο κάτω:

 • Πτυχίο αναγνωρισμένου Ανώτερου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος. Συγκεκριμένα, δικαίωμα υποβολής αίτησης για εγγραφή σε Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών (ΜΠΣ) επιπέδου μάστερ έχουν άτομα, τα οποία κατά την ημερομηνία της εγγραφής τους στο Πανεπιστήμιο κατέχουν πανεπιστημιακό τίτλο σπουδών από αναγνωρισμένο εκπαιδευτικό ίδρυμα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Άτομα τα οποία αναμένεται να αποκτήσουν Πανεπιστημιακό Τίτλο Σπουδών μέχρι και την εγγραφή τους ή έχουν συμπληρώσει όλες τις ακαδημαϊκές υποχρεώσεις και εκκρεμεί μόνο η απονομή του Πανεπιστημιακού Τίτλου Σπουδών, δικαιούνται επίσης να υποβάλλουν αίτηση εισδοχής.
 • Πολύ καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας, ώστε να μπορούν να προσπελάσουν χωρίς προβλήματα την αγγλόφωνη επιστημονική βιβλιογραφία. Επισημαίνεται ότι σημαντικό μέρος της διδακτέας ύλης και των επιστημονικών εγχειριδίων που χρησιμοποιούνται στο Πρόγραμμα είναι στην αγγλική γλώσσα.

Δεδομένης της φύσης της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, προϋπόθεση αποτελεί και η εξοικείωση με τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές (ιδιαίτερα με το Microsoft Office) και η ικανότητα χρήσης του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και του διαδικτύου για τη διαχείριση του εκπαιδευτικού υλικού και την απρόσκοπτη παρακολούθηση των μαθησιακών διαδικασιών.

 

ΔΙΔΑΚΤΡΑ
 

Το συνολικό κόστος των διδάκτρων του παρόντος μεταπτυχιακού προγράμματος σπουδών είναι 5.400.

Τα δίδακτρα ανέρχονται σε €600 για κάθε Θεματική Ενότητα (Θ.Ε.), η οποία αποτιμάται με 10 μονάδες ECTS (συμπεριλαμβανομένης της Μεταπτυχιακής Διατριβής Ι) και €1200 για τη Μεταπτυχιακή Διατριβή ΙΙ (συνεπώς το συνολικό κόστος για την εκπόνηση Μεταπτυχιακής διατριβής ανέρχεται στα 1800 Ευρώ). Τα δίδακτρα ισχύουν τόσο για πολίτες της Κυπριακής Δημοκρατίας και άλλων κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όσο και για πολίτες κρατών εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο/Η φοιτητής/φοιτήτρια καταβάλλει το ποσό που αντιστοιχεί στον αριθμό Θεματικών Ενοτήτων που επιλέγει ανά ακαδημαϊκό έτος. 

Σε ό,τι αφορά στην παραχώρηση εκπτώσεων και τη χορήγηση υποτροφιών, ακολουθείται η ευρύτερη πολιτική του Πανεπιστημίου. 

 

ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΙΣΔΟΧΗΣ

Οι αιτήσεις εισδοχής υποβάλλονται αποκλειστικά ηλεκτρονικά:  Αιτήσεις Ελλ χωρίς ημερομηνία

Υποβολή αιτήσεων (ακαδημαϊκό έτος 2024-2025, με έναρξη φοίτησης τον Σεπτέμβριο): 10 Ιουλίου - 21 Αυγούστου 2024.

 

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΣΤΟΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΚΟΣΜΟ
 

Επιπρόσθετα, το Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου, στο πλαίσιο της συμμετοχής του στο Ευρωπαϊκό Έργο «Γραφεία Διασύνδεσης Πανεπιστημίων με την αγορά εργασίας», προσφέρει στους φοιτητές/τριες όλων των προγραμμάτων σπουδών του, την προαιρετική και δωρεάν Θεματική Ενότητα «Τοποθέτηση Φοιτητών στον Επιχειρηματικό Κόσμο», η οποία αποσκοπεί στην απόκτηση επιδοτούμενης επαγγελματικής εμπειρίας στο αντικείμενο σπουδών τους, μέσω τοποθέτησης σε φορέα που εδράζει στην Κυπριακή Δημοκρατία.

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε επικοινωνώντας με το Γραφείο Διασύνδεσης του Ανοικτού Πανεπιστημίου εδώ.

 

Για την ολοκλήρωση του προγράμματος και την απόκτηση μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών στην «Ποινική Δικαιοσύνη» απαιτείται φοίτηση σε τρία (3) ακαδημαϊκά εξάμηνα και η ολοκλήρωση εννιά (9) εξαμηνιαίων Θεματικών Ενοτήτων (10 μονάδες ECTS εκάστη) ή έξι (6) εξαμηνιαίων Θεματικών Ενοτήτων και η εκπόνηση διατριβής.

Προσφέρονται δύο ακαδημαϊκές κατευθύνσεις:

 • Ποινική Δικαιοσύνη: Σύγχρονο Έγκλημα και Διαφθορά (Κατεύθυνση Α)
 • Ποινική Δικαιοσύνη: Αστυνομική Διοίκηση και Ηγεσία (Κατεύθυνση Β)

 

ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ 

Κωδικός Θ.Ε.

Όνομα Θ.Ε.

Τύπος Θ.Ε.  Προαπαιτούμενες Θ.Ε.

Αριθμός Πιστωτικών Μονάδων

(ECTS)

Α' Εξάμηνο    
ΠΔΚ511 Οργανωμένο Έγκλημα Υποχρεωτική   10
ΠΔΚ512 Ευρωπαϊκό Ποινικό Δίκαιο Υποχρεωτική   10
ΠΔΚ513 Ποσοτικές και Ποιοτικές Μέθοδοι Έρευνας Υποχρεωτική   10
Β’ Εξάμηνο (Α’ Κατεύθυνση)    
ΠΔΚ521 Διαφθορά Υποχρεωτική ΠΔΚ511, ΠΔΚ512, ΠΔΚ513 10
ΠΔΚ522 Οικονομικά Εγκλήματα Υποχρεωτική ΠΔΚ511, ΠΔΚ512, ΠΔΚ513 10
ΠΔΚ523 Έγκλημα στον Κυβερνοχώρο Υποχρεωτική ΠΔΚ511, ΠΔΚ512, ΠΔΚ513 10
Β’ Εξάμηνο (Β’ Κατεύθυνση)    
ΠΔΚ525 Συγκριτική Αστυνομική Διοίκηση Υποχρεωτική ΠΔΚ511, ΠΔΚ512, ΠΔΚ513 10
ΠΔΚ526 Ηγετικές και Διοικητικές Ικανότητες στην Αστυνομία Υποχρεωτική ΠΔΚ511, ΠΔΚ512, ΠΔΚ513 10
ΠΔΚ527 Διαχείριση Ανθρώπινου Δυναμικού στην Αστυνομία Υποχρεωτική ΠΔΚ511, ΠΔΚ512, ΠΔΚ513 10
Γ’ Εξάμηνο    
ΠΔΚ615

Ποινική Δικαιοσύνη και Ανθρώπινα Δικαιώματα

(Α’ Κατεύθυνση)

Επιλογής ΠΔΚ511, ΠΔΚ512, ΠΔΚ513 10
ΠΔΚ617

Αστυνομική Ηθική

(Β’ Κατεύθυνση)

Επιλογής ΠΔΚ511, ΠΔΚ512, ΠΔΚ513 10
ΠΔΚ611 Έκδοση και Δικαστική Συνδρομή Επιλογής ΠΔΚ511, ΠΔΚ512, ΠΔΚ513 10
ΠΔΚ612 Διεθνής Τρομοκρατία Επιλογής ΠΔΚ511, ΠΔΚ512, ΠΔΚ513 10
ΠΔΚ613 Εγκλήματα κατά του Περιβάλλοντος Επιλογής ΠΔΚ511, ΠΔΚ512, ΠΔΚ513 10
ΠΔΚ701Α Μεταπτυχιακή Διατριβή Ι Επιλογής ΠΔΚ511, ΠΔΚ512, ΠΔΚ513 10
ΠΔΚ701Β Μεταπτυχιακή Διατριβή ΙΙ Επιλογής ΠΔΚ511, ΠΔΚ512, ΠΔΚ513 20
Σύνολο   90
Τοποθέτηση φοιτητών στον επιχειρηματικό κόσμο
ΠΔΚ695 Τοποθέτηση φοιτητών στον επιχειρηματικό κόσμο (1η τοποθέτηση) Επιλογής ΠΔΚ521 ή ΠΔΚ525 5 (επιπλέον των 90 ects)
ΠΔΚ696 Τοποθέτηση φοιτητών στον επιχειρηματικό κόσμο (2η τοποθέτηση) Επιλογής ΠΔΚ695 5 (επιπλέον των 90 ects)

 

Επιπρόσθετα, ο/η κάθε φοιτητής/τρια μπορεί να εγγραφεί προαιρετικά, έως δύο φορές, στη δωρεάν Θ.Ε. «Τοποθέτηση Φοιτητών στον Επιχειρηματικό Κόσμο», η οποία αποτιμάται με 5 ECTS και αποσκοπεί στην απόκτηση επαγγελματικής εμπειρίας στο αντικείμενο σπουδών του/της:

 • ΠΔΚ 695 Τοποθέτηση φοιτητών στον επιχειρηματικό κόσμο (1η τοποθέτηση)
 • ΠΔΚ 696 Τοποθέτηση φοιτητών στον επιχειρηματικό κόσμο (2η τοποθέτηση)

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε επικοινωνώντας με το Γραφείο Σταδιοδρομίας και Διασύνδεσης του Ανοικτού Πανεπιστημίου εδώ

 

 

Μέλη ΔΕΠ

Παπακλεοβούλου Χρύσθια, Επίκουρη ΚαθηγήτριαΑυτή η διεύθυνση Email προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.0035722411886

Τσαδήρας Αλέξανδρος, Αναπληρωτής Καθηγητής, Διευθυντής ΠρογράμματοςΑυτή η διεύθυνση Email προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.0035722411887

Γραμματεία: Γιάννα Χαραλάμπους (Γραμματειακή Λειτουργός)

Ηλ.ταχυδρομείο (email): Αυτή η διεύθυνση Email προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.  

Τηλ. 00357-22411660

Φόρμα Επικοινωνίας