23
Σαβ, Οκτ
Website Headers BIH
  • Περιγραφή

  • Διάρθρωση

  • Θεματικές Ενότητες

  • Ακαδημαϊκό Προσωπικό

  • Επικοινωνία

ΣΤΟΧΟΣ ΤΟΥ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών «Βιοηθική – Ιατρική Ηθική» απευθύνεται πρωτίστως σε λειτουργούς υγείας (γιατρούς, νοσηλευτές και ερευνητές), νομικούς και άλλους συναφείς επιστήμονες, οι οποίοι προσεγγίζουν τα ζητήματα της Βιοηθικής και της Ιατρικής Ηθικής είτε από τη σκοπιά των ανθρωπιστικών επιστημών και της φιλοσοφίας, είτε επί τη βάσει της ιατρικής, της βιολογίας και άλλων συναφών κλάδων. Φιλοδοξεί να προσφέρει στους σπουδαστές τις προαναφερθείσες γνώσεις και δεξιότητες, δυνάμει των οποίων αυτοί θα βελτιώσουν την ποιότητα των υπηρεσιών που παρέχουν και θα οξύνουν την κριτική τους ικανότητα, ώστε να είναι ικανοί να διαχειρίζονται κρίσιμες καταστάσεις και να λαμβάνουν καίριες αποφάσεις για την πορεία και την ποιότητα της ζωής όσων προστρέχουν στις υπηρεσίες τους. Παράλληλα, οι γνώσεις που θα αποκτήσουν θα τους καταστήσουν λιγότερο ευάλωτους σε πλάνες και ολισθήματα, καθώς και στις συνακόλουθες αιτιάσεις και εγκλήσεις.

Οι ειδικότεροι στόχοι της κάθε μιας από τις δυο προσφερόμενες κατευθύνσεις καθορίζονται ως εξής:

(MA) Βιοηθική – Ιατρική Ηθική, Κατεύθυνση: «Βιοηθική»

- Στην παροχή ειδικών γνώσεων σε επιστήμονες προερχόμενους από όλους τους σχετικούς κλάδους (νομικούς, γενετιστές, βιολόγους, πειραματικούς ιατρούς, φαρμακολόγους, νοσηλευτές, κ.ά.τ.) για τα σημαντικότερα τρέχοντα ζητήματα που απασχολούν τη Βιοηθική διεθνώς.

- Στη λεπτομερή κατάρτιση μεμονωμένων ερευνητών ή ερευνητικών ομάδων επί όσων ισχύουν σε παγκόσμια κλίμακα για επί μέρους ζητήματα που αφορούν τη Βιοηθική (καθιερωμένα γενικά ή ειδικά πρωτόκολλα, θεσπίσματα διεθνή/ομοσπονδιακά/τοπικά, παγκόσμιες διακηρύξεις).

- Στην παροχή εξειδικευμένων γνώσεων και της κατάρτισης που απαιτείται, ώστε οι απόφοιτοι της κατεύθυνσης να είναι επιλέξιμοι σε επιτροπές βιοηθικής, δεοντολογίας της έρευνας, και σε άλλους σχετικούς θεσμικούς φορείς.

- Στην καλλιέργεια κριτικού πνεύματος και στην προαγωγή του σχετικού με τη Βιοηθική διαλόγου.

(MA) Βιοηθική – Ιατρική Ηθική, Κατεύθυνση: «Ιατρική Ηθική»

- Στην παροχή ειδικών γνώσεων σε επιστήμονες προερχόμενους από όλους τους σχετικούς κλάδους (νομικούς, γενετιστές, βιολόγους, πειραματικούς ιατρούς, φαρμακολόγους, νοσηλευτές, κ.ά.τ.) για τα σημαντικότερα τρέχοντα ζητήματα που απασχολούν την Ιατρική Ηθική διεθνώς.

- Στην παροχή ειδικής κατάρτισης στα μέλη του ιατρικού και παραϊατρικού προσωπικού κρατικών και ιδιωτικών νοσοκομειακών ιδρυμάτων και κλινικών (γιατρούς, αναισθησιολόγους, νοσηλευτές, ερευνητές) σε σχέση με την Ιατρική Ηθική, ώστε να επιτελούν με ασφάλεια και επάρκεια το έργο τους.

- Στην εις βάθος και λεπτομερή κατάρτιση του ιατρικού και παραϊατρικού προσωπικού (γιατρούς, αναισθησιολόγους, νοσηλευτές, ερευνητές) σχετικά με ζητήματα που αφορούν νομικά θέματα που σχετίζονται με την άσκηση του επαγγέλματός τους, ώστε να αποφεύγονται σφάλματα που θα εγείρουν οικονομικές διεκδικήσεις εις βάρος των ιδίων και των ιδρυμάτων τους.

- Στη δημιουργία επιστημονικού προσωπικού υψηλής εξειδίκευσης, το οποίο θα μπορεί να στελεχώνει επιτροπές δεοντολογίας της έρευνας σε κρατικά και ιδιωτικά νοσοκομειακά ιδρύματα.

- Στην καλλιέργεια κριτικού πνεύματος και στην προαγωγή του σχετικού με την Ιατρική Ηθική διαλόγου.

ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΤΟ ΕΠΙΛΕΞΩ;

Η διάρθρωση του Μεταπτυχιακού προγράμματος «Βιοηθική – Ιατρική Ηθική» εγγυάται την πλήρη εξοικείωση των ενδιαφερομένων με όλο το φάσμα των βιοηθικών προβλημάτων και με τις κυριότερες προσεγγίσεις που έχουν προταθεί για την αντιμετώπισή τους. Οι Θεματικές Ενότητες εισάγουν τους φοιτητές στην ηθική φιλοσοφία, αναπτύσσουν τις κυριότερες αρχές της και παρουσιάζουν κλασικές και σύγχρονες προσεγγίσεις (Βασικές Ηθικές Παραδόσεις, Εφαρμοσμένη Ηθική, Ηθικές Έννοιες και Αρχές). Επίσης, υπογραμμίζουν τη συνάφεια της Βιοηθικής με τα ανθρώπινα δικαιώματα, η οποία είναι κεντρική στη σύγχρονη βιβλιογραφία, και αναδεικνύουν παράλληλα τον νομικό προβληματισμό και τις νομικές θεωρήσεις των ποικίλων προβλημάτων (νομολογία, προσωπικά δεδομένα, δεοντολογία). Εστιάζουν, ακόμη, σε πιο εξειδικευμένα ζητήματα, όπως η σχέση ηθικής και γονιδιώματος, και η νευροηθική, τα οποία μπορούν να προσελκύσουν φοιτητές με ανάλογη επιστημονική κατάρτιση. Οι Θ.Ε. διακρίνονται για τον κυμαινόμενο βαθμό εστίασης, ο οποίος ποικίλλει, ώστε οι σπουδαστές να αποκτήσουν τις αναγκαίες γενικές θεωρητικές γνώσεις και αρχές, αλλά ταυτόχρονα να εξοικειωθούν με επιμέρους πεδία, πιο εξειδικευμένου χαρακτήρα. Συνεπώς, η διάρθρωση του Προγράμματος εξασφαλίζει την πολύπλευρη και συνδυαστική προσέγγιση του γνωστικού αντικειμένου, η οποία θα συντελέσει στην επαγγελματική και επιστημονική καταξίωση των αποφοίτων του.

Το Πρόγραμμα είναι αξιολογημένο και πιστοποιημένο από τον Φορέα Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας της Ανώτερης Εκπαίδευσης

ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ - ECTS 120 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ: Ελληνική

ΕΠΙΠΕΔΟ: Μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών επιπέδου Μάστερ

ΤΙΤΛΟΣ ΠΟΥ ΑΠΟΝΕΜΕΤΑΙ: Magister Artium (MA)

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ

Απαραίτητη είναι η κατοχή πτυχίου από αναγνωρισμένο πανεπιστημιακό ίδρυμα της Ελλάδας ή της  Κύπρου, ή ισότιμου και αντίστοιχου εκπαιδευτικού ιδρύματος του εξωτερικού.

Οι υποψήφιοι θα πρέπει επιπρόσθετα να κατέχουν τα πιο κάτω:

  • Πολύ καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας, καθώς θα κληθούν να προσπελάσουν και αγγλόφωνη βιβλιογραφία.
  • Επαρκής γνώση της χρήσης ηλεκτρονικού υπολογιστή (Word, PowerPoint, Excel), και Διαδικτύου, προκειμένου να μπορούν να ανταποκριθούν στις εκπαιδευτικές απαιτήσεις της εξ αποστάσεως προσφοράς του Προγράμματος.

ΔΙΔΑΚΤΡΑ

Το συνολικό κόστος των διδάκτρων του παρόντος μεταπτυχιακού προγράμματος σπουδών είναι 5.400.

Τα δίδακτρα ανέρχονται σε €450 για κάθε Θεματική Ενότητα (Θ.Ε.), η οποία αποτιμάται με 10 μονάδες ECTS (συμπεριλαμβανομένης της Μεταπτυχιακής Διατριβής Ι) και 900 για τη Μεταπτυχιακή Διατριβή ΙΙ (συνεπώς το συνολικό κόστος για την εκπόνηση Μεταπτυχιακής διατριβής ανέρχεται στα 1350 Ευρώ). Ο φοιτητής καταβάλλει το ποσό που αντιστοιχεί στον αριθμό Θεματικών Ενοτήτων που επιλέγει ανά ακαδημαϊκό έτος. 

Σε ό,τι αφορά στην παραχώρηση εκπτώσεων και τη χορήγηση υποτροφιών, ακολουθείται η ευρύτερη πολιτική του Πανεπιστημίου.

ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΙΣΔΟΧΗΣ

Οι αιτήσεις εισδοχής υποβάλλονται αποκλειστικά ηλεκτρονικά, μέσω του ιστοχώρου του ΑΠΚΥ, στην ηλεκτρονική διεύθυνση: https://applications.ouc.ac.cy/admissions?sap-language=EL

Για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022, με έναρξη φοίτησης τον Ιανουάριο του 2022, οι ημερομηνίες υποβολής αιτήσεων είναι: 15 Σεπτεμβρίου 2021 - 12 Οκτωβρίου 2021.

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ / AFFILIATIONS

Με στόχο την ανάπτυξη κοινών δράσεων με αμοιβαίο όφελος και τη δημιουργία ευκαιριών με πολλαπλά λυσιτελείς συνέργειες για τους φοιτητές και αποφοίτους του Προγράμματος «Βιοηθική – Ιατρική Ηθική», το Πρόγραμμα και το Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου εγκαθίδρυσε στρατηγικές συνεργασίες (affiliations) με το Εργαστήριο Εφαρμοσμένης Φιλοσοφίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και με το Ευρωπαϊκό Ερευνητικό και Εκπαιδευτικό Κέντρο Βιοηθικής και Δικαίου και το Ερευνητικό Κέντρο Βιοπολιτικής του Παντείου Πανεπιστημίου Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών. Το Πρόγραμμα «Βιοηθική – Ιατρική Ηθική» υποστηρίζει, επίσης, η Έδρα Βιοηθικής της UNESCO (University of Haifa | UNESCO Chair in Bioethics (Haifa)).

NKUA Applied Philosophy Research Lab logo el Panteion BioethicsLab el Panteion RECEBI logo el unesco logo HAIFA new 1

 
 
 

ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Το Πρόγραμμα προσφέρει δύο (2) κατευθύνσεις εξειδίκευσης: α) Βιοηθική, β) Ιατρική Ηθική.

Για την ολοκλήρωση του προγράμματος και την απόκτηση μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών στη «Βιοηθική – Ιατρική Ηθική» απαιτείται η επιτυχής ολοκλήρωση εννέα (9) εξαμηνιαίων Θεματικών Ενοτήτων (10 μονάδες ECTS έκαστη) και η εκπόνηση Μεταπτυχιακής Διατριβής (30 μονάδες ECTS – Μεταπτυχιακή Διατριβή Ι, η οποία αποτιμάται με 10 μονάδες ECTS και Μεταπτυχιακή Διατριβή ΙΙ, η οποία αποτιμάται με 20 μονάδες ECTS).

 

1ο εξάμηνο

ΒΙΗ 511: Ιστορία των Ηθικών Θεωριών

ΒΙΗ 512: Ανθρώπινα Δικαιώματα και Θεωρίες Δικαιωμάτων

Κατεύθυνση: Βιοηθική

ΒΙΗ513: Εισαγωγή στην Εφαρμοσμένη Ηθική και Βιοηθική

Κατεύθυνση: Ιατρική Ηθική

ΒΙΗ514: Εισαγωγή στην Εφαρμοσμένη Ηθική και Ιατρική Ηθική

 

2ο εξάμηνο

ΒΙΗ 521: Ηθική και Δεοντολογία της Έρευνας

Κατεύθυνση: Βιοηθική

ΒΙΗ522:           Βιοηθική και Ανθρώπινο Γονιδίωμα (υποχρεωτική)

ΒΙΗ523:           Βιοηθική και Αρχή της Ζωής (επιλογής)

ΒΙΗ524:           Βιοηθική και Βελτιώσεις (επιλογής)

Κατεύθυνση: Ιατρική Ηθική

ΒΙΗ525:           Εισαγωγή στην Κλινική Ηθική (υποχρεωτική)

ΒΙΗ526:           Ιατρική Δεοντολογία (επιλογής)

ΒΙΗ527:           Ηθική και Αναπαραγωγική Υγεία (επιλογής)

 

3ο εξάμηνο

ΒΙΗ611: Νευροηθική

ΒΙΗ701Α: Μεταπτυχιακή Διατριβή Ι

Κατεύθυνση: Βιοηθική

ΒΙΗ612:           Βιοηθική και Δίκαιο

Κατεύθυνση: Ιατρική Ηθική

ΒΙΗ613:           Ηθική και Φαρμακοβιομηχανία

 

4ο εξάμηνο

ΒΙΗ 701Β: Μεταπτυχιακή Διατριβή ΙΙ

Κατεύθυνση: Βιοηθική

ΒΙΗ621: Παγκόσμια Βιοηθική (επιλογής)

ΒΙΗ622:           Βιοηθική και Πολιτικές Υγείας (επιλογής)

Κατεύθυνση: Ιατρική Ηθική

ΒΙΗ621: Παγκόσμια Βιοηθική (επιλογής)

ΒΙΗ623: Ιατρική Ηθική και Οριακές Καταστάσεις (επιλογής)

 

 

Μέλη ΣΕΠ

Α' εξάμηνο (χειμερινό)

Μέλος ΣΕΠ Θ.Ε. Συντονιστής/ίστρια Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο
Ηλιόπουλος Παναγιώτης   ΒΙΗ511 Συντονιστής της Θ.Ε. panagiotis.iliopoulos@ouc.ac.cy
Λαμπρέλλης Δημήτριος   ΒΙΗ512      Συντονιστής της Θ.Ε. dimitrios.lamprellis@ouc.ac.cy
Πρωτοπαπαδάκης Ευάγγελος        ΒΙΗ513

Ακαδημαϊκός Υπεύθυνος      

Συντονιστής της Θ.Ε.

evangelos.protopapadakis@ouc.ac.cy
Χωριανοπούλου Μαρία  ΒΙΗ514 Συντονίστρια της Θ.Ε.  maria.chorianopoulou@ouc.ac.cy
Κωστελέτος Γεώργιος  ΒΙΗ611 Συντονιστής της Θ.Ε. george.kosteletos@ouc.ac.cy
Βιδάλης Παναγιώτης   ΒΙΗ612 Συντονιστής της Θ.Ε. panagiotis.vidalis@ouc.ac.cy
Μολλάκη Βασιλική   ΒΙΗ613 Συντονίστρια της Θ.Ε.  vasiliki.mollaki@ouc.ac.cy

 

 

 

 

 

 

Γραμματεία Προγράμματος Σπουδών: Γιάννα Γιάσουμα (Βοηθός Γραμματειακός Λειτουργός)

Ηλ.ταχυδρομείο (email): yianna.yiasouma1@ouc.ac.cy

Τηλ. 00357-22411915