19
Κυρ, Μάι
Website Headers DEE

Magister Artium (MA)

120 ects

Ελληνικά

Αναγνωρισμένο Διεθνώς

Ηλεκτρονική Υποβολή Αίτησης

loading...

ΣΤΟΧΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Το μεταπτυχιακό πρόγραμμα ΔΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ EΝΩΣΗΣ έχει ως βασική αποστολή την επιστημονική έρευνα και κατάρτιση στο γνωστικό αντικείμενο του Δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ιδιαίτερη έμφαση δίδεται στις σημαντικότερες νομοθετικές και νομολογιακές εξελίξεις που αφορούν στους βασικότερους τομείς του δικαίου αυτού, όπως είναι οι τέσσερις βασικές ελευθερίες της Εσωτερικής Αγοράς, η δικαστική και εξωδικαστική προστασία, τα ανθρώπινα δικαιώματα, ο ελεύθερος ανταγωνισμός, οι κρατικές ενισχύσεις, οι δημόσιες συμβάσεις, τα πνευματικά δικαιώματα κτλ.

 

ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ - ECTS 120  

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ:  Ελληνική

ΕΠΙΠΕΔΟ: Μεταπτυχιακός Τίτλος επιπέδου Μάστερ

ΤITΛΟΣ ΠΟΥ ΑΠΟΝΕΜΕΤΑΙ: Magister Artium (MA)

 

ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΤΟ ΕΠΙΛΕΞΩ;

Το μεταπτυχιακό πρόγραμμα ΔΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ EΝΩΣΗΣ συνδυάζει την ακαδημαϊκή γνώση με την απαιτούμενη πρακτική εμπειρία και εξοικείωση με τα σημαντικότερα ζητήματα της έννομης τάξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι απόφοιτοι μπορούν να εργοδοτηθούν στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα, όπου απαιτούνται γνώσεις δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς επίσης και σε ποικιλία επαγγελμάτων (όπως δάσκαλοι/καθηγητές σε δημόσια σχολεία, στελέχη σε επιχειρήσεις, δικηγόροι, δημόσιοι λειτουργοί, δικαστές κτλ.) στα οποία οι γνώσεις γύρω από το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης  θεωρούνται αναγκαίες.

 

Επιπρόσθετα, το Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου, στο πλαίσιο της συμμετοχής του στο Ευρωπαϊκό Έργο «Γραφεία Διασύνδεσης Πανεπιστημίων με την αγορά εργασίας», προσφέρει στους φοιτητές/τριες όλων των προγραμμάτων σπουδών του, την προαιρετική και δωρεάν Θεματική Ενότητα «Τοποθέτηση Φοιτητών στον Επιχειρηματικό Κόσμο», η οποία αποσκοπεί στην απόκτηση επιδοτούμενης επαγγελματικής εμπειρίας στο αντικείμενο σπουδών τους, μέσω τοποθέτησης σε φορέα που εδράζει στην Κυπριακή Δημοκρατία.

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε επικοινωνώντας με το Γραφείο Διασύνδεσης του Ανοικτού Πανεπιστημίου εδώ.

 

 

 

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ
 

Για εισαγωγή στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα, είναι απαραίτητη η κατοχή πτυχίου από αναγνωρισμένο πανεπιστημιακό ίδρυμα.

Συνίσταται, επίσης, η καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας, προκειμένου οι φοιτητές να μπορούν να χρησιμοποιούν την αντίστοιχη βιβλιογραφία, καθώς και η γνώση βασικών εφαρμογών γραφείου (word, excel, powerpoint) για τη διαχείριση του εκπαιδευτικού υλικού και την απροβλημάτιστη υλοποίηση της εκπαιδευτικής διαδικασίας.   

 

ΔΙΔΑΚΤΡΑ
 

Το συνολικό κόστος των διδάκτρων του παρόντος μεταπτυχιακού προγράμματος σπουδών, έπειτα από απόφαση του Συμβουλίου, μειώθηκε στα  5.400

Βάσει της πιο πάνω απόφασης, τα δίδακτρα κάθε Θεματικής Ενότητας (Θ.Ε.) μειώθηκαν σε €675Η μείωση αυτή τίθεται σε ισχύ από το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024. Ο φοιτητής καταβάλλει το ποσό που αντιστοιχεί στον αριθμό Θεματικών Ενοτήτων που επιλέγει ανά ακαδημαϊκό έτος. 

Σε ό,τι αφορά στην παραχώρηση εκπτώσεων και τη χορήγηση υποτροφιών, ακολουθείται η ευρύτερη πολιτική του Πανεπιστημίου. 

 

ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΙΣΔΟΧΗΣ

Οι αιτήσεις εισδοχής υποβάλλονται αποκλειστικά ηλεκτρονικά:

Αιτήσεις Ελλ χωρίς ημερομηνία

Για το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024, με έναρξη φοίτησης τον Σεπτέμβριο του 2023, η καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων είναι η Πέμπτη, 22 Ιουνίου 2023.

 

 

Παρουσίαση Προγράμματος "Δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης" (2020)

ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ


Για την ολοκλήρωση του μεταπτυχιακού προγράμματος σπουδών ΔΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ, ο μεταπτυχιακός φοιτητής οφείλει να εξεταστεί επιτυχώς σε οκτώ (8) εξαμηνιαίες Θεματικές Ενότητες (Θ.Ε.): Έξι Θ.Ε. υποχρεωτικής παρακολούθησης ερευνητικού, θεωρητικού και πρακτικού περιεχομένου και δύο Θ.Ε. επιλογής από τις τέσσερις που προσφέρονται στα πλαίσια δύο διαφορετικών κατευθύνσεων σπουδών-εξειδικεύσεων (Ευρωπαϊκό Δίκαιο Ανταγωνισμού και Ευρωπαϊκό Δίκαιο Επιχειρήσεων).


Οι φοιτητές, υπό την επίβλεψη και καθοδήγηση καθηγητών, υποχρεούνται σε κάθε Θ.Ε. να εκπονήσουν δύο (2) γραπτές εργασίες και, εφόσον συγκεντρώσουν την απαραίτητη βαθμολογία, θεμελιώνουν δικαίωμα συμμετοχής στις τελικές εξετάσεις.

Παρακάτω περιγράφεται η δομή του μεταπτυχιακού προγράμματος. 

 

1ο Έτος Σπουδών

Θεματικές Ενότητες υποχρεωτικής, κοινής παρακολούθησης:

Πρώτη περίοδος

                        ΔΕΕ111: Θεσμικό Δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης
                        ΔΕΕ112: Δίκαιο Εσωτερικής Αγοράς
 

Δεύτερη περίοδος


                        ΔΕΕ121: Δικαστική Προστασία στην Ευρωπαϊκή Ένωση
                        ΔΕΕ122: Προστασία Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων
 
 

2ο  Έτος Σπουδών

Θεματικές Ενότητες υποχρεωτικής, κοινής παρακολούθησης:

Πρώτη περίοδος


                      ΔΕΕ211: Δίκαιο Προστασίας του Περιβάλλοντος
                      ΔΕΕ212: Δίκαιο Προστασίας των Καταναλωτών
 

Θεματικές Ενότητες επιλογής:

Δεύτερη περίοδος    

Ευρωπαϊκό Δίκαιο Ανταγωνισμού

Ευρωπαϊκό Δίκαιο Επιχειρήσεων

ΔΕΕ221: Δίκαιο Kρατικών Eνισχύσεων
ΔΕΕ222: Συμπράξεις, Kαταχρήσεις Δεσπόζουσας Θέσης και Συγκεντρώσεις  
 

ΔΕΕ225: Δίκαιο Δημοσίων Συμβάσεων
ΔΕΕ226: Δίκαιο  Πνευματικής Ιδιοκτησίας

 

Επιπρόσθετα, ο/η κάθε φοιτητής/τρια μπορεί να εγγραφεί προαιρετικά, έως δύο φορές, στη δωρεάν Θ.Ε. «Τοποθέτηση Φοιτητών στον Επιχειρηματικό Κόσμο», η οποία αποτιμάται με 5 ECTS και αποσκοπεί στην απόκτηση επιδοτούμενης επαγγελματικής εμπειρίας στο αντικείμενο σπουδών του/της, μέσω τοποθέτησης σε φορέα που εδράζει στην Κυπριακή Δημοκρατία:

  • ΔΕΕ 695 Τοποθέτηση φοιτητών στον επιχειρηματικό κόσμο (1η τοποθέτηση)
  • ΔΕΕ 696 Τοποθέτηση φοιτητών στον επιχειρηματικό κόσμο (2η τοποθέτηση)

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε επικοινωνώντας με το Γραφείο Διασύνδεσης του Ανοικτού Πανεπιστημίου εδώ

 

Εμπειρίες φοιτητών

Περισσότερες πληροφορίες για τις Θ.Ε. ΔΕΕ695 και ΔΔΕ696, μπορείτε να βρείτε επικοινωνώντας με το Γραφείο Διασύνδεσης του Ανοικτού Πανεπιστημίου εδώ.

Οι Θεματικές Ενότητες του Προγράμματος προσφέρονται και ως ανεξάρτητες-αυτοτελείς, ώστε κάθε ενδιαφερόμενος να μπορεί να εγγραφεί σ’ αυτές και να τις παρακολουθήσει χωρίς να χρειάζεται να εγγραφεί συνολικά στο Πρόγραμμα. Η εγγραφή στις ανεξάρτητες-αυτοτελείς Θεματικές Ενότητες προϋποθέτει την καταβολή ποσού αντίστοιχου με το κόστος της Θεματικής Ενότητας του Προγράμματος Σπουδών.

Μέλη ΔΕΠ

Παπακλεοβούλου Χρύσθια, Επίκουρη Καθηγήτρια, Αυτή η διεύθυνση Email προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε., 0035722411886, ΔΕΕ226Δίκαιο Πνευματικής Ιδιοκτησίας, Συντονίστρια Θ.Ε.

Τσαδήρας Αλέξανδρος, Αναπληρωτής Καθηγητής, Διευθυντής Προγράμματος, Αυτή η διεύθυνση Email προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε., 0035722411887, ΔΕΕ121Δικαστική Προστασία στην Ευρωπαϊκή Ένωση, Συντονιστής Θ.Ε.

 

Μέλη Συνεργαζόμενου Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΣΕΠ)

Το Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου - Open University of Cyprus έχει 3 εγγεγραμμένους χρήστες
Ονοματεπώνυμο
Θεματική Ενότητα
Συντονιστής/ίστρια
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο
Αναστασία Καρατζιά (Anastasia Karatzia)
ΔΕΕ222: Συμπράξεις, Kαταχρήσεις, Δεσπόζουσας Θέσης και Συγκεντρώσεις
Συντονίστρια Θ.Ε.

Αυτή η διεύθυνση Email προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Έλσα Αδαμαντίδου (Elsa Adamantidou)
ΔΕΕ225: Δίκαιο Δημοσίων Συμβάσεων
Συντονίστρια Θ.Ε.

Αυτή η διεύθυνση Email προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Παναγιώτης Αγησιλάου (Panayiotis Agisilaou)
ΔΕΕ221: Δίκαιο Kρατικών Eνισχύσεων
Συντονιστής Θ.Ε.

Αυτή η διεύθυνση Email προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

 

Γραμματεία Προγράμματος Σπουδών: Γιάννα Χαραλάμπους (Γραμματειακή Λειτουργός)

Ηλ.ταχυδρομείο (email): Αυτή η διεύθυνση Email προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Τηλ. 00357-22411660

 

Φόρμα Επικοινωνίας