Προφίλ - Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου - Open University of Cyprus
24
Παρ, Μαρ
Χρύσθια Παπακλεοβούλου (Chrysthia Papacleovoulou)
Χρύσθια Παπακλεοβούλου (Chrysthia Papacleovoulou)
Λέκτορας
Αστυνομικές Σπουδές, Δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Σχολή Οικονομικών Επιστημών & Διοίκησης
Τετάρτη/Wednesday, 08:00-13:00
...
-
-
-

H Δρ. Χρύσθια Παπακλεοβούλου είναι Λέκτορας Εμπορικού Δικαίου στο Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Είναι απόφοιτος του King’s College University of London πτυχίου νομικής, μεταπτυχιακού στο Αγγλο-Αμερικανικό Δίκαιο με έπαινο από το City University London, ενώ εκπόνησε τη Διδακτορική της Διατριβή με τίτλο “The Emerging Global  Cooperation” με υποτροφία στο University of London, London Birkbeck College.

Είναι Honorary Fellow of the Association of Fellows & Legal Scholars of the Centre of International Legal Studies και μέλος του Society of Trust and Estate Practitioners (STEP).Από την εκλογή της ως Λέκτορας Εμπορικού Δικαίου, ασκεί δικηγορία μόνο σε   ακαδημαϊκού ενδιαφέροντος υποθέσεις και ειδικά σε δικαστικές διασυνοριακές εταιρικές διαφορές.

Έχει διδάξει, μεταξύ άλλων, εμπορικό δίκαιο, δίκαιο των εμπιστευμάτων, δίκαιο των εταιρειών, φορολογικό δίκαιο, δίκαιο της διεθνούς εμπορικής διαιτησίας, διεθνή οικονομικό δίκαιο σε ιδιωτικά πανεπιστήμια στην Κύπρο και εμπορικό δίκαιο στο Πανεπιστήμιο Κύπρου. Η ειδίκευση της Δρ. Παπακλεοβούλου είναι στο εμπορικό δίκαιο και έχει δώσει γνωματεύσεις ως εμπειρογνώμονας στο High Court of London και σε International Arbitration Tribunals.

Τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα επικεντρώνονται στο δίκαιο των εταιρειών και τις διασυνοριακές διαφορές και τη χρήση εταιρικών και φορολογικών δομών, στο δίκαιο των εμπιστευμάτων και τη διεθνή εμπορική διαιτησία με έμφαση στη διαιτησία δυνάμει διμερών Συνθηκών αναφορικά με επενδύσεις. Έχει παρουσιάσει εισηγήσεις σε τοπικά και διεθνή συνέδρια ενώ έχει αριθμό διεθνών δημοσιεύσεων.

 ΚΥΡΙΕΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ

  • Δίκαιο των Εταιρειών & Εμπορικό Δίκαιο: Διεθνές Οικονομικό Δίκαιο και Παγκόσμιος Οργανισμός Εμπορίου. Εταιρικό Δίκαιο ειδικά σε σχέση με διασυνοριακές εταιρικές διαφορές και υποθέσεις απάτης. Κανόνες CRS, Ευρωπαϊκές Οδηγίες (Savings Directive), Οδηγία για Ξέπλυμα Χρήματος (AML Directive), Κανονισμός Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, Κανονισμός Βρυξέλλες I Αναδιατύπωση, DAC
  • Διεθνής Εμπορική Διαιτησία που αφορά Διμερείς Συνθήκες για Επενδύσεις, Τραπεζικά Ιδρύματα και Θεσμικά Όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης: νομοθεσία περί εξυγίανσης στην Κύπρο μετά το bail-in, δικαστικές αποφάσεις, ρόλος της Κεντρικής Τράπεζας στην κρίση και κριτική αναφορικά με την εποπτεία, την οικονομική και τραπεζική κρίση στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τις προκλήσεις στο θεσμικό πλαίσιο. Διεθνής Εμπορική Διαιτησία σε σχέση με Διμερείς Συνθήκες για Επενδύσεις.
  • Δίκαιο της Επιείκειας και των Καταπιστευμάτων στην Κύπρο: Κυπριακό Δίκαιο των εμπιστευμάτων με συγκριτική ανάλυση του Κυπριακού και Αγγλικού Δικαίου, Δίκαιο των Διεθνών Κυπριακών Εμπιστευμάτων.

 

English text follows

SHORT VITA

Dr. Chrysthia Papacleovoulou is a Lecturer of Commercial Law at Open University Cyprus. She has her LLB-Law from King’s College University of London, LLM in Anglo-American Law with Commendation from City University London, and her Ph.D. thesis entitled "the Εmerging Global Corporation" from University of London, London Birkbeck College, with Scholarship.

She is an Honorary Fellow of the Association of Fellows & Legal Scholars of the Centre of International Legal Studies. She is a member of the Society of Trust and Estate Practitioners (STEP). As of her appointment as Lecturer of Commercial Law, she practices law only on cases with academic interest and specially on cross-border litigation involving corporate entities.

She has taught, inter alia, business law, trust law, company law, tax law, international commercial arbitration and international economic law at private universities in Cyprus and business law at the University of Cyprus. Dr. Papacleovoulou‘s specialisation is on business law and she has given expert legal opinions before the High Court of London and International Arbitration Tribunals.

Her research interests are focused on company law, cross-border disputes and the use of tax and corporate structures, trust law and international commercial arbitration with emphasis on Bilateral Investment Treaties Arbitration. She has presented papers at local and international conferences, and has published in international journals and book sections.

MAIN RESEARCH AREAS

• Company & Commercial Law: International Economic Law -WTO. Corporate structures and tax structures in light of the shift to stricter regulation, reporting and supervision: CRS Rules, Savings Directive, New AML Directive, New GRPD, DAC6, Brussels I Recast Regulation & Reverse Harmonisation effect of EU law. Cross-border corporate litigation: company assets during/ after math of contentious litigation, corporate fraud, Ablyazov litigation.

• Investment Arbitration, Banking & EU Institutions: Cyprus bail-in, critique of judicialdecisions. Central Bank instrumental role in Bail-in / reckless supervision. Bankingand financial crisis in Europe and challenges to institutional framework. International Investment Arbitration: ICSID ARB/15/49 Adamakopoulos v. Cyprus.

• Cyprus Trust Law & Equity: Cyprus Trust law comparative analysis, Cyprus-English law,Trusts law & Equity (in English & Greek).

 

  • Ακαδημαϊκή Υπεύθυνη στο ΑΠΚΥ του Προπτυχιακού Προγράμματος «Αστυνομικές Σπουδές» (2018-σήμερα).

 

English text follows

 

ADMINISTRATIVE/RESEARCH POSITIONS

  • Academic Coοrdinator of the OUCUndergraduate Programme "PoliceStudies" (2018-present).
  • ”Cyprus Transfer Pricing“, book section in Transfer Pricing: a Global Guide from Practical Law, (2017) 2nd Edition, pp. 179-198, Publishers Thomson Reuters.
  • ”Lifting or Piercing the Corporate Veil in Cyprus: A Doctrine under Challenge- An Analysis of English and Cyprus Case Law”(2016), International Company and Commercial Law Review, 27(4), pp. 129-137.
  • ”Cyprus Tax Litigation“, book section in Tax Litigation: a Global Guide from Practical Law (2016), 2nd edition, pp. 113-134, Publishers Thomson Reuters.
  • ”Arbitration and the steps for the enforcement and execution of a British Chamber of Arbitration award in Cyprus“ (2015), book section in Comparative Law Yearbook of International Business, Vol. 37, Editor Dennis Campbell of the Centre for International Studies, pp. 241-279, Publishers Kluwer Law International
  • “Cyprus Transfer Pricing & Tax Avoidance”, book section in Transfer Pricing & Tax Avoidance: Jurisdictional Comparisons, European Lawyer Reference, 1st Edition, pp. 135-154, Publishers Thomson Reuters.

https://scholar.google.com/citations?user=ChrysthiaPapacleovoulou