22
Σαβ, Ιουν

ΔΕΕ221: Δίκαιο Kρατικών Eνισχύσεων

  • Κωδικός / Course Code: ΔΕΕ221
  • ECTS: 15
  • Τρόποι Αξιολόγησης / Assessment:

    2 γραπτές εργασίες (15% η κάθε μια) και Τελική Εξέταση (70%)

  • Διάρκεια Φοίτησης/ Length of Study: Εξαμηνιαία (εαρινό)/ Semi-annual (spring)
  • Κόστος/ Tuition Fees: 675 ευρώ
  • Επίπεδο Σπουδών/ Level: Μεταπτυχιακό/ Postgraduate
  • Αναλυτική πληροφόρηση: DEE221.gr.pdf
Στόχος της θεματικής ενότητας είναι η ανάλυση των βασικότερων θεωρητικών και πρακτικών προβλημάτων που αφορούν στην χορήγηση κρατικών ενισχύσεων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ειδικότερα, εξετάζονται θέματα όπως τα δομικά στοιχεία της έννοιας ‘κρατική ενίσχυση’· η υποχρέωση κοινοποίησης και η προκαταρτική έρευνα· πλήρης έρευνα και ανάκτηση κρατικής ενίσχυσης· μη κοινοποιηθείσες κρατικές ενισχύσεις· κατηγορίες ενισχύσεων οι οποίες θεωρούνται συμβατές με την κοινή αγορά· περιφερειακές και ειδικές κρατικές ενισχύσεις· κρατικές ενισχύσεις και υπηρεσίες κοινής ωφελείας.