02
Σαβ, Μαρ

ΔΕΕ226: Δίκαιο Πνευματικής Ιδιοκτησίας

  • Κωδικός / Course Code: ΔΕΕ226
  • ECTS: 15
  • Τρόποι Αξιολόγησης / Assessment:

    2 γραπτές εργασίες (15% η κάθε μια) και Τελική Εξέταση (70%)

  • Διάρκεια Φοίτησης/ Length of Study: Εξαμηνιαία (εαρινό)/ Semi-annual (spring)
  • Κόστος/ Tuition Fees: 675 ευρώ
  • Επίπεδο Σπουδών/ Level: Μεταπτυχιακό/ Postgraduate
  • Αναλυτική πληροφόρηση: DEE226.gr.pdf
Η θεματική ενότητα πραγματεύεται βασικές έννοιες και κανόνες που διέπουν την προστασία της πνευματικής ιδιοκτησίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ειδικότερα, εξετάζονται οι σημαντικότερες πτυχές της νομοθετικής και νομολογιακής προστασίας της πνευματικής ιδιοκτησίας και διευρύνονται ζητήματα που αφορούν στο περιεχόμενο και διάρκεια της προστασίας της πνευματικής ιδιοκτησίας και συγγενικών δικαιωμάτων,  το ευρωπαϊκό καθεστώς διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας και οι βιοτεχνολογικές εφευρέσεις, οι έννομες συνέπειες κατοχύρωσης κοινοτικού σήματος, το κοινοτικό βιομηχανικό σχέδιο ή υπόδειγμα, η καταπολέμηση της πειρατείας κτλ.