20
Πεμ, Ιουν

ΔΕΕ112: Δίκαιο Εσωτερικής Αγοράς

  • Κωδικός / Course Code: ΔΕΕ112
  • ECTS: 15
  • Τρόποι Αξιολόγησης / Assessment:

    2 γραπτές εργασίες (15% η κάθε μια) και Τελική Εξέταση (70%)

  • Διάρκεια Φοίτησης/ Length of Study: Εξαμηνιαία (χειμερινό) / Semi-annual (fall)
  • Κόστος/ Tuition Fees: 675 ευρώ
  • Επίπεδο Σπουδών/ Level: Μεταπτυχιακό/ Postgraduate
  • Αναλυτική πληροφόρηση: DEE112.gr.pdf

Βασικός στόχος της θεματικής ενότητας είναι να αναλύσει τους θεμελιώδεις κανόνες που διέπουν την οργάνωση και λειτουργία της Εσωτερικής Αγοράς υπό το πρίσμα του γεγονότος ότι η τελευταία συνιστά τον σκληρό πυρήνα της Ευρωπαϊκής ενοποίησης.  Ειδικότερα εξετάζονται λεπτομερώς οι εξελίξεις που αφορούν τόσο στην νομοθετική κατοχύρωση όσο και στην νομολογιακή προστασία των τεσσάρων βασικών ελευθεριών της  Εσωτερικής Αγοράς, δηλαδή της ελεύθερης κυκλοφορίας προσώπων, αγαθών, υπηρεσιών και κεφαλαίων.