15
Σαβ, Ιουν

ΔΕΕ222: Συμπράξεις, Kαταχρήσεις, Δεσπόζουσας Θέσης και Συγκεντρώσεις

  • Κωδικός / Course Code: ΔΕΕ222
  • ECTS: 15
  • Τρόποι Αξιολόγησης / Assessment:

    2 γραπτές εργασίες (15% η κάθε μια) και Τελική Εξέταση (70%)

  • Διάρκεια Φοίτησης/ Length of Study: Εξαμηνιαία (εαρινό)/ Semi-annual (spring)
  • Κόστος/ Tuition Fees: 675 ευρώ
  • Επίπεδο Σπουδών/ Level: Μεταπτυχιακό/ Postgraduate
  • Αναλυτική πληροφόρηση: DEE222.gr.pdf
Η θεματική ενότητα πραγματεύεται θεμελιώδη ερωτήματα γύρω από την δομή και λειτουργία της αντιμονοπωλιακής νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης (συμπράξεις  επιχειρήσεων και καταχρήσεις δεσπόζουσας θέσης) και τον έλεγχο των συγκεντρώσεων μεταξύ επιχειρήσεων στην Ευρωπαϊκή επικράτεια. Εξετάζονται ζητήματα όπως η εννοιολογική αποσαφήνιση  των όρων ‘επιχείρηση’, ‘συμφωνία’, ‘εναρμονισμένη πρακτική’, ‘σχετική αγορά’ κτλ· το δόγμα de minimis· υπολογισμός του ύψους  των επιβαλλόμενων προστίμων· απαλλαγές κάθετων και οριζόντιων συμφωνιών· αγωγές αποζηµίωσης για παράβαση των αντιμονοπωλιακών κανόνων· ουσιαστικά και διαδικαστικά ζητήματα που απορρέουν από τον Κανονισμό  139/2004/ΕΚ.