15
Σαβ, Ιουν

ΔΕΕ225: Δίκαιο Δημοσίων Συμβάσεων

  • Κωδικός / Course Code: ΔΕΕ225
  • ECTS: 15
  • Τρόποι Αξιολόγησης / Assessment:

    2 γραπτές εργασίες (15% η κάθε μια) και Τελική Εξέταση (70%)

  • Διάρκεια Φοίτησης/ Length of Study: Εξαμηνιαία (εαρινό)/ Semi-annual (spring)
  • Κόστος/ Tuition Fees: 675 ευρώ
  • Επίπεδο Σπουδών/ Level: Μεταπτυχιακό/ Postgraduate
  • Αναλυτική πληροφόρηση: DEE225.gr.pdf
Στόχος της θεματικής ενότητας είναι η ανάλυση των θεμελιωδών αρχών και κανόνων  που ρυθμίζουν τις δημόσιες συμβάσεις στην επικράτεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης και η κριτική εξέταση της σχετικής νομολογίας του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πιο συγκεκριμένα, διερευνώνται οι διατάξεις και νομολογία  σχετικά με την ανάθεση και εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών· οι ιδιαιτερότητες των δημοσίων συμβάσεων στους τομείς της άμυνας και της ασφάλειας· οι κανόνες σχετικά με τις Θεσμοθετημένες Συμπράξεις Δημοσίου-Ιδιωτικού τομέα (ΘΣΔΙΤ)· και τα μέσα δικαστικής προστασίας σε περίπτωση παραβίασης των Ευρωπαϊκών διατάξεων περί  δημοσίων συμβάσεων.