25
Τρι, Ιουν

ΔΕΕ122: Προστασία Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων

  • Κωδικός / Course Code: ΔΕΕ122
  • ECTS: 15
  • Τρόποι Αξιολόγησης / Assessment:

    2 γραπτές εργασίες (15% η κάθε μια) και Τελική Εξέταση (70%)

  • Διάρκεια Φοίτησης/ Length of Study: Εξαμηνιαία (εαρινό)/ Semi-annual (spring)
  • Κόστος/ Tuition Fees: 675 ευρώ
  • Επίπεδο Σπουδών/ Level: Μεταπτυχιακό/ Postgraduate
  • Αναλυτική πληροφόρηση: DEE122.gr.pdf

Κύριος σκοπός της θεματικής ενότητας είναι η εξέταση των βασικών ζητημάτων που αφορούν στην προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην επικράτεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πιο συγκεκριμένα, εξετάζονται οι νομοθετικές πηγές κατοχύρωσης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση· η αξιοποίηση των σχετικών νομοθετικών διατάξεων προκειμένου να προστατευθούν τα ανθρώπινα δικαιώματα από πράξεις και παραλείψεις της ίδιας της Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά και των κρατών-μελών της· η δομή και νομικές συνέπειες του Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης· η προβληματική της προσχώρησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Ευρωπαϊκή Σύμβαση Δικαιωμάτων του Ανθρώπου.