20
Πεμ, Ιουν

ΔΕΕ211: Δίκαιο Προστασίας του Περιβάλλοντος

  • Κωδικός / Course Code: ΔΕΕ211
  • ECTS: 15
  • Τρόποι Αξιολόγησης / Assessment:

    2 γραπτές εργασίες (15% η κάθε μια) και Τελική Εξέταση (70%)

  • Διάρκεια Φοίτησης/ Length of Study: Εξαμηνιαία (χειμερινό) / Semi-annual (fall)
  • Κόστος/ Tuition Fees: 675 ευρώ
  • Επίπεδο Σπουδών/ Level: Μεταπτυχιακό/ Postgraduate
  • Αναλυτική πληροφόρηση: DEE211.gr.pdf
Η θεματική ενότητα εξετάζει τα κρισιμότερα ζητήματα που αφορούν στην υιοθέτηση και εφαρμογή των περιβαλλοντικών μέτρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μεταξύ άλλων διερευνώνται οι στόχοι και αρχές της Ευρωπαϊκής περιβαλλοντικής πολιτικής, αναλύονται τα βασικότερα περιβαλλοντικά νομοθετήματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς επίσης εξετάζονται κριτικά οι σχετικές αποφάσεις του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ιδιαίτερη προσοχή δίδεται σε συγκεκριμένους θεματικούς τομείς, όπως  η διαχείριση των αποβλήτων (π.χ. ανακύκλωση και πρόληψη των αποβλήτων), η προστασία της φύσης και της βιοποικιλότητας (π.χ. δάση, γενετικά μεταλλαγμένοι οργανισμοί), η προστασία και διαχείριση των υδάτων (π.χ. θαλάσσια ρύπανση,  εσωτερικά ύδατα) και το σύστηµα εµπορίας δικαιωµάτων εκποµπής αερίων θερµοκηπίου.