03
Κυρ, Μαρ

ΝΟΜ424: Δίκαιο Προστασίας του Καταναλωτή

  • Κωδικός / Course Code: ΝΟΜ424
  • ECTS: 10
  • Τρόποι Αξιολόγησης / Assessment: 2 γραπτές εργασίες (15% η κάθε μία), Διαδραστικές δραστηριότητες (10%), Τελική Εξέταση (60%)
  • Διάρκεια Φοίτησης/ Length of Study: Εξαμηνιαία (εαρινό ή χειμερινό)/ Semi-annual (Fall or Spring)
  • Κόστος/ Tuition Fees: 600 ευρώ
  • Επίπεδο Σπουδών/ Level: Προπτυχιακό/ Undergraduate
  • Προαπαιτούμενα/ Prerequisites: ΝΟΜ221: Δίκαιο Εταιρειών
  • Αναλυτική πληροφόρηση: NOM424_ECTS_el.pdf

Σκοπός της Θ.Ε. η εξοικείωση του φοιτητή αρχικά με βασικές έννοιες και αρχές του εν λόγω Δικαίου, ακολούθως με την ιστορική εξέλιξη του η οποία εξηγεί τη μορφή του και υποβοηθά στην κατανόηση του και εν τέλει, με το Δίκαιο αυτό καθ’ αυτό και ειδικότερα, με τα βασικότερα από τα νομοθετήματα που το συνθέτουν ή απαρτίζουν. Η μελέτη της Θεματικής αυτής Ενότητας θα ολοκληρώσει τις γνώσεις του φοιτητή σε βασικούς τομείς δικαίου (όπως το δίκαιο των συμβάσεων και το δίκαιο των αδικοπραξιών) καλώντας τον να εμβαθύνει σε αυτούς κοιτάζοντας πέραν από τις βασικές αρχές τους. Παράλληλα θα εισαγάγει τον φοιτητή στην ομώνυμη πολιτική και δράση της Ένωσης η οποία απολήγει σε δραστήρια παραγωγή Δικαίου άμεσα συνυφασμένου με την καίρια, πρωταρχική και διάσπαρτη Ενωσιακή πολιτική της εσωτερικής αγοράς η οποία αποτελεί τη βασική του φιλοσοφία καθώς και μέσο παραγωγής του. Επομένως, η μελέτη της συγκεκριμένης θεματικής ενότητας θα προσφέρει επιπλέον στο φοιτητή ένα είδος εξειδίκευσης στο Δίκαιο της Εσωτερικής Αγοράς.