03
Κυρ, Μαρ

ΝΟΜ221: Δίκαιο Εταιρειών

  • Κωδικός / Course Code: ΝΟΜ221
  • ECTS: 10
  • Τρόποι Αξιολόγησης / Assessment: 2 γραπτές εργασίες (15% η κάθε μία), Διαδραστικές δραστηριότητες (10%), Τελική Εξέταση (60%)
  • Διάρκεια Φοίτησης/ Length of Study: Εξαμηνιαία (εαρινό)/ Semi-annual (spring)
  • Κόστος/ Tuition Fees: 600 ευρώ
  • Επίπεδο Σπουδών/ Level: Προπτυχιακό/ Undergraduate
  • Προαπαιτούμενα/ Prerequisites: ΝΟΜ121: Δίκαιο των Συμβάσεων
  • Αναλυτική πληροφόρηση: NOM221_ECTS_el.pdf

Σκοπός της Θ.Ε. είναι η κατανόηση του νομοθετικού πλαισίου, το οποίο αποτελεί τη βάση για τη σύσταση, λειτουργία και διάλυση μιας εταιρείας. Η Θ.Ε. ξεκινά με μια εισαγωγική παράθεση και διάκριση των βασικών εννοιών, ορολογιών και αρχών που εντοπίζονται στο δίκαιο των εταιρειών. Στη συνέχεια, γίνεται μια ενδελεχής ανάλυση της διαδικασίας σύστασης μιας εταιρείας στην Κύπρο με αναφορά στις τυπικές και ουσιαστικές προϋποθέσεις που τίθενται από την εφαρμοστέα νομοθεσία καθώς και τις έννομες συνέπειες που επέρχονται με τη δημιουργία μιας εταιρείας. Περαιτέρω, εξετάζονται εκτενώς τα συστατικά έγγραφα μιας εταιρείας, το περιεχόμενο αυτών καθώς και οι μεταβολές που δύνανται να υπάρξουν σε αυτά. Ακολούθως ερευνάται το ζήτημα της δικαιοπρακτικής ικανότητας μιας εταιρείας πριν και μετά τη σύστασή της. Στη συνέχεια αναλύεται η έννοια του μετοχικού κεφαλαίου, των διαφόρων ειδών με τα οποία παρουσιάζεται καθώς και οι τρόποι με τους οποίους μεταβάλλεται. Επιπλέον, γίνεται ενδελεχής ανάλυση των οργάνων της εταιρείας καθώς και των εξουσιών και αρμοδιοτήτων με τις οποίες είναι επιφορτισμένο έκαστο εξ αυτών. Επίσης, γίνεται εκτενής αναφορά στα καθήκοντα και υποχρεώσεις των Διοικητικών Συμβούλων μιας εταιρείας. Εν συνεχεία, εξετάζονται οι τρόποι προστασίας της μειοψηφίας καθώς και οι τρόποι με τους οποίους μια εταιρεία δύναται να εκκαθαριστεί.