03
Κυρ, Μαρ

ΝΟΜ495: Τοποθέτηση φοιτητών στον επιχειρηματικό κόσμο

 • Κωδικός / Course Code: NOM495
 • ECTS: 5
 • Τρόποι Αξιολόγησης / Assessment: 2 εργασίες Συμπλήρωση απαιτούμενων εντύπων τοποθέτησης Τελική Έκθεση Τοποθέτησης Ένας φοιτητής/Μία φοιτήτρια βαθμολογείται με «Επιτυχία» εφόσον εκπληρώσει τις πιο κάτω υποχρεώσεις: • Συμπλήρωση σε ικανοποιητικό βαθμό των απαιτούμενων εντύπων τοποθέτησης (π.χ. εβδομαδιαίο πλάνο εργασίας, αξιολόγηση φοιτητή για φορέα κλπ.) • Υποβολή Τελικής Έκθεσης • Θετική αξιολόγηση από το φορέα υποδοχής • Θετική αξιολόγηση από τον/την Ακαδημαϊκό/ή Υπεύθυνο/η Ο φοιτητής/η φοιτήτρια θα βαθμολογείται με «Αποτυχία» εάν δεν εκπληρώσει σε ικανοποιητικό βαθμό τις πιο πάνω υποχρεώσεις.
 • Διάρκεια Φοίτησης/ Length of Study: Εξαμηνιαία (εαρινό ή χειμερινό)/ Semi-annual (Fall or Spring)
 • Κόστος/ Tuition Fees: .
 • Επίπεδο Σπουδών/ Level: Προπτυχιακό/ Undergraduate
 • Προαπαιτούμενα/ Prerequisites: NOM111, NOM112, NOM113, NOM121, NOM122, NOM123, NOM211, NOM212, NOM213 Συν-απαιτούμενα/Co-requisite Modules: ΝΟΜ221, ΝΟΜ222, ΝΟΜ223
 • Αναλυτική πληροφόρηση: NOM495.gr.pdf

 

Ο/Η φοιτητής/τρια με την ολοκλήρωση της Θεματικής Ενότητας θα πρέπει να είναι σε θέση να:

 • Συνεργάζεται αποτελεσματικά με τους συναδέλφους του/της.
 • Επιλύει επιτυχώς προβλήματα που του/της παρουσιάζονται/ανατίθενται.
 • Επικοινωνεί τις ιδέες, τα προβλήματα και θέματα που σχετίζονται με την εργασία του/της στους συνάδελφους και προϊστάμενούς του.
 • Αναλαμβάνει πρωτοβουλίες και να κάνει εισηγήσεις για θέματα που άπτονται της εργασίας του/της.
 • Εκτελεί τα καθήκοντά του/της με υπευθυνότητα και επιμέλεια.
 • Επιδεικνύει επαγγελματικό προφίλ στον χώρο εργασίας.
 • Συσχετίζει τις ακαδημαϊκές του/της γνώσεις με τον επαγγελματικό χώρο.