03
Κυρ, Μαρ

ΝΟΜ121: Το Δίκαιο των Συμβάσεων

  • Κωδικός / Course Code: ΝΟΜ121
  • ECTS: 10
  • Τρόποι Αξιολόγησης / Assessment: 2 γραπτές εργασίες (15% η κάθε μία), Διαδραστικές δραστηριότητες (10%), Τελική Εξέταση (60%)
  • Διάρκεια Φοίτησης/ Length of Study: Εξαμηνιαία (εαρινό)/ Semi-annual (spring)
  • Κόστος/ Tuition Fees: 600 ευρώ
  • Επίπεδο Σπουδών/ Level: Προπτυχιακό/ Undergraduate
  • Προαπαιτούμενα/ Prerequisites: ΝΟΜ111: Εισαγωγή στο Δίκαιο και τη Νομική Μέθοδο
  • Αναλυτική πληροφόρηση: NOM121_ECTS_el.pdf

Σκοπός της Θ.Ε. είναι η κατανόηση του κυπριακού δικαίου των συμβάσεων. Η Θ.Ε. ξεκινά με τη μελέτη των γενικών αρχών του κυπριακού δικαίου των συμβάσεων με έμφαση στην συνταγματική προστασία της ελευθερίας του συμβάλλεσθαι.  Εξετάζονται, επίσης, οι θεμελιώδεις αρχές που διέπουν την κατάρτιση της σύμβασης. Αναλύονται οι έννοιες της πρότασης, την αποδοχής, και της ανάκλησής τους. Ακολούθως, ερευνώνται θέματα εγκυρότητας της σύμβασης, όπως η δικαιοπρακτική ικανότητα των συμβαλλομένων, η ύπαρξη σαφούς αντικειμένου, η ανάγκη ενός νόμιμου σκοπού, η διαπίστωση της βούλησης των μερών να καταρτίσουν σύμβαση, και, τέλος, η προβληματική της αντιπαροχής και της ενδεχομένης έλλειψής της. Στη συνέχεια, αναλύονται οι κανόνες σχετικά με την ερμηνεία της σύμβασης, με έμφαση στη διάκριση μεταξύ όρου και παράστασης, στην κατάταξη των σιωπηρών όρων, και τη διαφοροποίηση μεταξύ απλών όρων και ουσιαστικών όρων. Επιπλέον, γίνεται εκτενής αναφορά στο ζήτημα της ενσωμάτωσης και της προστασίας κατά των καταχρηστικών όρων. Περαιτέρω, παρουσιάζονται οι μορφές ελαττωμάτων της συναίνεσης: η ψευδής παράσταση, η πλάνη, ο εξαναγκασμός και η ψυχική πίεση. Στην συνέχεια, εξετάζονται θέματα εκτέλεσης της σύμβασης (χρόνος εκτέλεσης, μερική εκτέλεση, αδυναμία εκτέλεσης).