ΟΙΚ311: Αρχές Χρηματοοικονομικής Θεωρίας - Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου - Open University of Cyprus
02
Κυρ, Οκτ

ΟΙΚ311: Αρχές Χρηματοοικονομικής Θεωρίας

Το μάθημα Αρχές Χρηματοοικονομικής Θεωρίας παρέχει μια περιεκτική εισαγωγή στη χρηματοοικονομική ανάλυση και στη λήψη χρηματοοικονομικών αποφάσεων που συμβάλλουν στην αύξηση της αξίας της επιχείρησης. Εστιάζει  στη δημιουργία αξίας για τους μετόχους. Τα θέματα περιλαμβάνουν τη χρηματοοικονομική μοντελοποίηση, τη διαχρονική αξία του χρήματος, αποτίμηση μετοχών και ομολόγων, του προϋπολογισμού κεφαλαίου και καθαρή παρούσα αξία, το ρίσκο  και τη διαφοροποίηση χαρτοφυλακίου, και το μοντέλο CAPM. Αυτό το μάθημα καλύπτει μια σειρά από σημαντικές έννοιες και παρέχει μια εισαγωγή σε θέματα όπως τα χρηματοοικονομικά μαθηματικά, το χρέος και την αποτίμηση της καθαρής θέσης, στις τεχνικές προεξόφλησης των ταμειακών ροών της καθαρής παρούσας αξίας (NPV), τον εσωτερικό συντελεστή απόδοσης (IRR), το μέσο σταθμισμένο κόστος κεφαλαίου (WACC), τον κίνδυνο, τη διαφοροποίηση χαρτοφυλακίου και το υπόδειγμα αποτίμησης περιουσιακών στοιχείων (CAPM).

Επιπρόσθετες πληροφορίες

  • Κωδικός / Course Code: ΟΙΚ311
  • ECTS: 10
  • Τρόποι Αξιολόγησης / Assessment:

    -

  • Διάρκεια Φοίτησης/ Length of Study: Εξαμηνιαία (χειμερινό) / Semi-annual (fall)
  • Κόστος/ Tuition Fees: 350 ευρώ
  • Επίπεδο Σπουδών/ Level: Προπτυχιακό/ Undergraduate