20
Πεμ, Ιουν
Website Headers EPA

Magister Artium (MA)

90 ects

Ελληνικά

Αναγνωρισμένο Διεθνώς

Ηλεκτρονική Υποβολή Αίτησης

loading...

ΣΤΟΧΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Το Μεταπτυχιακό πρόγραμμα «Επιστήμες της Αγωγής» έχει ως βασική αποστολή:   

 • την έρευνα σε θέματα παιδαγωγικών σπουδών με ιδιαίτερη έμφαση στα πεδία της οργάνωσης, διοίκησης, αξιολόγησης και αναλυτικών προγραμμάτων στην εκπαίδευση, καθώς επίσης στα γνωστικά πεδία της ειδικής αγωγής και των τεχνολογιών μάθησης.
 • την παροχή εξειδικευμένων παιδαγωγικών γνώσεων σε εκπαιδευτικούς όλων των βαθμίδων.
 • τη συνεργασία με ανάλογα προγράμματα ευρωπαϊκών και άλλων πανεπιστημίων, καθώς και με ερευνητικά κέντρα.
 • την προετοιμασία υψηλόβαθμων διοικητικών στελεχών και ερευνητών, που αντιλαμβάνονται το πλαίσιο μέσα στο οποίο λειτουργεί η εκπαίδευση και επιθυμούν να δράσουν δημιουργικά και παραγωγικά στον χώρο εργασίας τους.
 • τη διερεύνηση ζητημάτων που έχουν σχέση με την κοινωνική δικαιοσύνη, τη διαπολιτισμικότητα, την πολιτότητα, την ειρήνη και τα ανθρώπινα δικαιώματα στην εκπαίδευση.
 • την κατανόηση των θεωριών γύρω από την ειδική εκπαίδευση, ιδιαίτερα σε σχέση με τις διάφορες αναπηρίες, το νομικό πλαίσιο και το θεωρητικό υπόβαθρο της διαφοροποίησης. Παράλληλα, αποστολή του Μεταπτυχιακού προγράμματος είναι να προσφέρει τις απαραίτητες θεωρητικές γνώσεις που απαιτούνται για διαφοροποίηση και ένταξη των παιδιών με ειδικές ανάγκες, τόσο σε επίπεδο διδασκαλίας, όσο και υλικού, ώστε να στηρίζονται αποτελεσματικά όλα τα παιδιά που φοιτούν είτε σε ενιαίες τάξεις, είτε σε ειδικό πλαίσιο, αν παραστεί ανάγκη.
 • την εξέταση και κατανόηση ζητημάτων που αφορούν στην αξιοποίηση παραδοσιακών και σύγχρονων εκπαιδευτικών τεχνολογιών στη διδασκαλία, καθώς και τη συστηματική αντιμετώπιση των διαδικασιών σχεδιασμού, δημιουργίας, χρήσης, αξιολόγησης και διαχείρισης ποικίλων διδακτικών μέσων και υλικών μάθησης.

 

ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ (ECTS): 90

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ: Ελληνικά

ΕΠΙΠΕΔΟ: Μεταπτυχιακό (Μάστερ)

TITΛΟΣ ΠΟΥ ΑΠΟΝΕΜΕΤΑΙ: Magister Artium (Master of Arts, M.A.) 

 

Το πρόγραμμα είναι αξιολογημένο και πιστοποιημένο από: 

ΔΙΠΑΕ μικρό

 

ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΤΟ ΕΠΙΛΕΞΩ;/ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

Το Μεταπτυχιακό πρόγραμμα στις «Επιστήμες της Αγωγής»:

 • Προσφέρει στους φοιτητές σύγχρονες επιστημονικές θεωρίες και πρακτικές σε θέματα παιδαγωγικών σπουδών, με ιδιαίτερη έμφαση στα πεδία της εκπαιδευτικής ηγεσίας και πολιτικής, των αναλυτικών προγραμμάτων και της εκπαίδευσης για την κοινωνική δικαιοσύνη.
 • Παρέχει παιδαγωγικά εργαλεία που υποστηρίζουν τον αναβαθμισμένο ρόλο του εκπαιδευτικού και τον ενδυναμώνουν να αναλύει την εκπαιδευτική πραγματικότητα μέσα από έναν κριτικό φακό.
 • Απευθύνεται σε όλους όσοι ενδιαφέρονται να αποκτήσουν ή να διευρύνουν τις γνώσεις και δεξιότητές τους σε ζητήματα εκπαίδευσης, ώστε να αποκτήσουν τα κατάλληλα εφόδια που θα υποστηρίζουν ουσιαστικά και σε βάθος την επαγγελματική τους απασχόληση στον χώρο της παιδείας.

Οι απόφοιτοι του Προγράμματος μπορούν να εργαστούν είτε σε πρακτικό είτε σε θεωρητικό-ερευνητικό επίπεδο χρησιμοποιώντας τις εξειδικευμένες γνώσεις που προσφέρονται στις τέσσερις (4) ακαδημαϊκές κατευθύνσεις: 

α) Εκπαιδευτική Ηγεσία και Πολιτική

β) Εκπαίδευση για την Κοινωνική Δικαιοσύνη

γ) Ειδική Εκπαίδευση

δ) Τεχνολογίες Μάθησης και Επικοινωνίας

Η ολοκλήρωση του Προγράμματος μπορεί να γίνει σε τρία (3) εξάμηνα (με πλήρη φοίτηση). 

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ
 

Οι υποψήφιοι για εισδοχή στο ΜΠΣ «Επιστήμες της Αγωγής» θα πρέπει να κατέχουν τα πιο κάτω:
 

 1. Πτυχίο αναγνωρισμένου Ανώτερου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος. Συγκεκριμένα, δικαίωμα υποβολής αίτησης για εγγραφή σε Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών (ΜΠΣ) επιπέδου μάστερ έχουν άτομα, τα οποία κατά την ημερομηνία της εγγραφής τους στο Πανεπιστήμιο κατέχουν πανεπιστημιακό τίτλο σπουδών από αναγνωρισμένο εκπαιδευτικό ίδρυμα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Άτομα τα οποία αναμένεται να αποκτήσουν Πανεπιστημιακό Τίτλο Σπουδών μέχρι και την εγγραφή τους ή έχουν συμπληρώσει όλες τις ακαδημαϊκές υποχρεώσεις και εκκρεμεί μόνο η απονομή του Πανεπιστημιακού Τίτλου Σπουδών, δικαιούνται επίσης να υποβάλλουν αίτηση εισδοχής.
 1. «Πολύ καλή» γνώση της αγγλικής γλώσσας, διότι στο Μεταπτυχιακό χρησιμοποιείται ευρέως επιστημονική βιβλιογραφία στα Αγγλικά (επιστημονικά άρθρα και βιβλία).
 1. Γνώση Microsoft Office (Word, PowerPoint, Excel, Access) για τη διαχείριση του εκπαιδευτικού υλικού και την απροβλημάτιστη παρακολούθηση των μαθησιακών διαδικασιών.

 

ΔΙΔΑΚΤΡΑ
 

Το συνολικό κόστος φοίτησης για τους/τις νεοεισερχόμενους/ες φοιτητές/φοιτήτριες, για το ακαδημαϊκό έτος 2024-2025, είναι σημαντικά μειωμένο κατά περίπου 38% και από €5.400 ανέρχεται στα €3.300.

Τα δίδακτρα κάθε Θεματικής Ενότητας (Θ.Ε.), μετά την έκπτωση, ανέρχονται σε €550, ενώ τα δίδακτρα που αφορούν στη Διατριβή Μάστερ (συνολικά) είναι €1.100. Ο/Η φοιτητής/φοιτήτρια καταβάλλει το ποσό που αντιστοιχεί στον αριθμό Θεματικών Ενοτήτων που επιλέγει ανά ακαδημαϊκό έτος. 

Τα παραπάνω δίδακτρα ισχύουν τόσο για πολίτες της Κυπριακής Δημοκρατίας και άλλων κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όσο και για πολίτες κρατών εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης

Σε ό,τι αφορά στην παραχώρηση εκπτώσεων και τη χορήγηση υποτροφιών, ακολουθείται η ευρύτερη πολιτική του Πανεπιστημίου. 

 

ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΙΣΔΟΧΗΣ

Οι αιτήσεις εισδοχής υποβάλλονται αποκλειστικά ηλεκτρονικά:  Αιτήσεις Ελλ χωρίς ημερομηνία

Για το ακαδημαϊκό έτος 2024-2025, με έναρξη φοίτησης το χειμερινό εξάμηνο (Σεπτέμβριος 2024), η καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων είναι η 14η Ιουνίου 2024.

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΣΤΟΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΚΟΣΜΟ

Το Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου, στο πλαίσιο της συμμετοχής του στο Ευρωπαϊκό Έργο «Γραφεία Διασύνδεσης Πανεπιστημίων με την αγορά εργασίας», προσφέρει στους φοιτητές/τριες όλων των προγραμμάτων σπουδών του, την προαιρετική και δωρεάν Θεματική Ενότητα «Τοποθέτηση Φοιτητών στον Επιχειρηματικό Κόσμο», η οποία αποσκοπεί στην απόκτηση επιδοτούμενης επαγγελματικής εμπειρίας στο αντικείμενο σπουδών τους, μέσω τοποθέτησης σε φορέα που εδράζει στην Κυπριακή Δημοκρατία.

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε επικοινωνώντας με το Γραφείο Διασύνδεσης του Ανοικτού Πανεπιστημίου εδώ.

 

 

Εμπειρίες Φοιτητών / Αποφοίτων

 

 

 

Παλαιά δομή Προγράμματος Επιστήμες της Αγωγής (120 ects)-Προσφέρθηκε για τελευταία φορά το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022

ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Το Πρόγραμμα προσφέρει τέσσερις (4) κατευθύνσεις: (α) Εκπαιδευτική Ηγεσία και Πολιτική, (β) Εκπαίδευση για την Κοινωνική Δικαιοσύνη, (γ) Ειδική Εκπαίδευση και (δ) Τεχνολογίες Μάθησης και Επικοινωνίας.

Για την ολοκλήρωση του προγράμματος και την απόκτηση μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών στις «Επιστήμες της Αγωγής» απαιτείται φοίτηση σε τρία (3) ακαδημαϊκά εξάμηνα και η ολοκλήρωση έξι (6) εξαμηνιαίων Θεματικών Ενοτήτων (15 μονάδες ECTS εκάστη), ως ακολούθως. Η διάρθρωση του Προγράμματος παρουσιάζεται κατά ακαδημαϊκή κατεύθυνση.

Κατεύθυνση: Εκπαιδευτική Ηγεσία και Πολιτική

Α/Α    Κωδικός Θ.Ε.   Τίτλος Θ.Ε.

Αριθμός Πιστωτικών    

Μονάδων (ECTS)

Τύπος Θ.Ε. Εξάμηνο
1 ΕΠΑ511 Μεθοδολογία Εκπαιδευτικής έρευνας: Ποσοτικές μέθοδοι 15 ECTS Υποχρεωτική/Επιλογής[1]    1 ή 2
2 ΕΠΑ512 Μεθοδολογία Εκπαιδευτικής έρευνας: Ποιοτικές μέθοδοι 15 ECTS Υποχρεωτική/Επιλογής   1 ή 2
3 ΕΠΑ515 Εισαγωγή στην Οργάνωση και διοίκηση της εκπαίδευσης 15 ECTS Υποχρεωτική 1
4 ΕΠΑ521 Διοίκηση Εκπαιδευτικών Οργανισμών 15 ECTS Υποχρεωτική 2 ή 3
5 ΕΠΑ641 Αξιολόγηση διδασκαλίας και προσωπικού στην  εκπαίδευση 15 ECTS Υποχρεωτική 2
6 ΕΠΑ701Α Μεταπτυχιακή Διατριβή Ι[2] 15 ECTS Επιλογής 2 ή 3
7 ΕΠΑ701Β Μεταπτυχιακή Διατριβή ΙΙ 15 ECTS Επιλογής 2 ή 3
8 ΕΠΑ613 Πολιτική και Εκπαίδευση 15 ECTS Επιλογής 2 ή 3
9 ΕΠΑ614 Διαχείριση αλλαγής, σχολική αποτελεσματικότητα και βελτίωση   15 ECTS Επιλογής 3
10 ΕΠΑ615 Αξιολόγηση Εκπαιδευτικών προγραμμάτων 15 ECTS Επιλογής 3
11 ΕΠΑ617 Θεωρία και ανάπτυξη αναλυτικών προγραμμάτων 15 ECTS Επιλογής 2 ή 3
12 ΕΠΑ618 Στρατηγικός Σχεδιασμός στην εκπαίδευση 15 ECTS Επιλογής 3

 

Κατεύθυνση: Εκπαίδευση για την Κοινωνική Δικαιοσύνη

Α/Α    Κωδικός Θ.Ε. Τίτλος Θ.Ε.

Αριθμός Πιστωτικών  

Μονάδων (ECTS)    

Τύπος Θ.Ε. Εξάμηνο
1 ΕΠΑ511 Μεθοδολογία Εκπαιδευτικής έρευνας: Ποσοτικές μέθοδοι 15 ECTS Υποχρεωτική/Επιλογής   1 ή 2
2 ΕΠΑ512 Μεθοδολογία Εκπαιδευτικής Έρευνας: Ποιοτικές μέθοδοι  15 ECTS Υποχρεωτική/Επιλογής 1 ή 2
3 ΕΠΑ517 Πολιτισμικές Διαφορές, Κοινωνικές Ανισότητες και Διγλωσσία στην Εκπαίδευση    15 ECTS Υποχρεωτική 1
4 ΕΠΑ521 Διοίκηση Εκπαιδευτικών οργανισμών 15 ECTS Επιλογής 2 ή 3
5 ΕΠΑ522 Εκπαίδευση για την Κοινωνική Δικαιοσύνη 15 ECTS Υποχρεωτική 2 ή 3
6 ΕΠΑ525 Εκπαίδευση για τα Ανθρώπινα δικαιώματα και την πολιτότητα      15 ECTS Υποχρεωτική 2 ή 3
7 ΕΠΑ701Α Μεταπτυχιακή Διατριβή Ι 15 ECTS Επιλογής 2 ή 3
8 ΕΠΑ701Β Μεταπτυχιακή Διατριβή ΙΙ 15 ECTS Επιλογής 2 ή 3
9 ΕΠΑ515 Εισαγωγή στην οργάνωση και διοίκηση της εκπαίδευσης 15 ECTS Επιλογής 3
10 ΕΠΑ611 Διαπολιτισμική Εκπαίδευση 15 ECTS Επιλογής 3
11 ΕΠΑ612 Η εξέλιξη του Παιδιού στο Κοινωνικό Περιβάλλον Ι – Βρεφική ηλικία 15 ECTS Επιλογής 1 ή 3
12 ΕΠΑ613 Πολιτική και εκπαίδευση  15 ECTS Επιλογής 2 ή 3
13 ΕΠΑ616 Η εξέλιξη του Παιδιού στο Κοινωνικό Περιβάλλον ΙΙ – εφηβική ηλικία 15 ECTS Επιλογής 2
14 ΕΠΑ617 Θεωρία και ανάπτυξη αναλυτικών προγραμμάτων 15 ECTS Επιλογής 2 ή 3

 

Κατεύθυνση: Ειδική Εκπαίδευση

Α/Α    Κωδικός Θ.Ε.    Τίτλος Θ.Ε. Αριθμός Πιστωτικών Μονάδων (ECTS) Τύπος Θ.Ε. Εξάμηνο
1 ΕΠΑ511 Μεθοδολογία Εκπαιδευτικής έρευνας: Ποσοτικές μέθοδοι                             15 ECTS Υποχρεωτική ή Επιλογής 1 ή 2
2 ΕΠΑ512 Μεθοδολογία Εκπαιδευτικής Έρευνας: Ποιοτικές μέθοδοι 15 ECTS Υποχρεωτική ή Επιλογής 1 ή 2
3 ΕΠΑ516 Ειδική και Ενιαία Εκπαίδευση: Σύγχρονες θεωρητικές τάσεις και προσεγγίσεις 15 ECTS Υποχρεωτική 1
4 ΕΠΑ521 Διοίκηση εκπαιδευτικών οργανισμών 15 ECTS Επιλογής 2 ή 3
5 ΕΠΑ522 Εκπαίδευση για την Κοινωνική δικαιοσύνη 15 ECTS Επιλογής 2 ή 3
6 ΕΠΑ525 Εκπαίδευση για τα Ανθρώπινα δικαιώματα και την πολιτότητα 15 ECTS Επιλογής 2 ή 3
7 ΕΠΑ526 Ειδική και Ενιαία Εκπαίδευση: Σύγχρονες παιδαγωγικές πρακτικές και εκπαιδευτικά πλαίσια 15 ECTS Υποχρεωτική 2
8 ΕΠΑ528 Θετική Διαχείριση Συμπεριφοράς και κοινωνικό-συναισθηματικές Διαστάσεις Μάθησης 15 ECTS Υποχρεωτική 2
9 ΕΠΑ701Α Μεταπτυχιακή Διατριβή Ι 15 ECTS Επιλογής 2 ή 3
10 ΕΠΑ701Β Μεταπτυχιακή Διατριβή ΙΙ 15 ECTS Επιλογής 2 ή 3
11 ΕΠΑ515  Εισαγωγή στην οργάνωση και διοίκηση της  εκπαίδευσης 15 ECTS Επιλογής 3
12 ΕΠΑ517  Πολιτισμικές Διαφορές, κοινωνικές Ανισότητες και Διγλωσσία στην Εκπαίδευση 15 ECTS Επιλογής  3
13 ΕΠΑ611 Διαπολιτισμική Εκπαίδευση 15 ECTS Επιλογής 3
14 ΕΠΑ612 Η εξέλιξη του Παιδιού στο Κοινωνικό Περιβάλλον Ι – Βρεφική ηλικία 15 ECTS Επιλογής 1 ή 3
15 ΕΠΑ613 Πολιτική και Εκπαίδευση  15 ECTS Επιλογής 2 ή 3
16 ΕΠΑ616 Η εξέλιξη του Παιδιού στο Κοινωνικό Περιβάλλον ΙΙ – εφηβική ηλικία 15 ECTS Επιλογής 2
17 ΕΠΑ617 Θεωρία και ανάπτυξη αναλυτικών προγραμμάτων 15 ECTS Επιλογής 2 ή 3
18 ΕΠΑ619 Διαφοροποίηση και Παιδαγωγικές Πρακτικές για Παιδιά με Ειδικές Εκπαιδευτικές Ανάγκες ή/και  Αναπηρίες 15 ECTS Επιλογής 3

 

Κατεύθυνση: Τεχνολογίες Μάθησης και Επικοινωνίας

Α/Α    Κωδικός Θ.Ε.   Τίτλος Θ.Ε.

Αριθμός Πιστωτικών  

Μονάδων (ECTS)

Τύπος Θ.Ε. Εξάμηνο
1 ΕΠΑ511 Μεθοδολογία Εκπαιδευτικής έρευνας: Ποσοτικές μέθοδοι 15 ECTS Υποχρεωτική/Επιλογής   1 ή 2
2 ΕΠΑ512 Μεθοδολογία Εκπαιδευτικής Έρευνας: Ποιοτικές μέθοδοι 15 ECTS Υποχρεωτική/Επιλογής 1 ή 2
3 ΕΠΑ514 Αρχές Ενσωμάτωσης Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας 15 ECTS Υποχρεωτική 1
4 ΕΠΑ521 Διοίκηση Εκπαιδευτικών οργανισμών 15 ECTS Επιλογής 2 ή 3
5 ΕΠΑ524 Ψηφιακές Τεχνολογίες για την Εκπαίδευση 15 ECTS Υποχρεωτική 2
6 ΕΠΑ527 Θεωρητικές Προσεγγίσεις – Μεθοδολογικοί Σχεδιασμοί της ΑεξΑΕ 15 ECTS Υποχρεωτική 2 ή 3
7 ΕΠΑ701Α Μεταπτυχιακή Διατριβή Ι 15 ECTS Επιλογής 2 ή 3
8 ΕΠΑ701Β Μεταπτυχιακή Διατριβή ΙΙ 15 ECTS Επιλογής 2 ή 3
9 ΕΠΑ515 Εισαγωγή στην οργάνωση και διοίκηση της  εκπαίδευσης 15 ECTS Επιλογής  3
10 ΕΠΑ612 Η εξέλιξη του Παιδιού στο Κοινωνικό Περιβάλλον Ι – Βρεφική ηλικία 15 ECTS Επιλογής 1 ή 3
11 ΕΠΑ616 Η εξέλιξη του Παιδιού στο Κοινωνικό Περιβάλλον ΙΙ – Εφηβική ηλικία 15 ECTS Επιλογής 2
12 ΕΠΑ617 Θεωρία και ανάπτυξη αναλυτικών προγραμμάτων 15 ECTS Επιλογής 2 ή 3
13 ΕΠΑ618 Στρατηγικός σχεδιασμός στην εκπαίδευση 15 ECTS Επιλογής 3
14 ΕΠΑ631 Σχεδιασμός Διδακτικού Υλικού και Εφαρμογές των ΤΠΕ στην ΑεξΑΕ      15 ECTS Επιλογής 3

 

[1] Ανεξαρτήτως κατεύθυνσης, οι φοιτητές πρέπει να επιλέξουν Υποχρεωτικά μία από τις δύο Θεματικές Ενότητες που προσφέρονται για τη Μεθοδολογία Εκπαιδευτικής Έρευνας. Συγκεκριμένα, επιλέγουν είτε ποσοτικές μεθόδους είτε ποιοτικές μεθόδους, δηλαδή την ΕΠΑ511 ή την ΕΠΑ512.

[2] Η Μεταπτυχιακή Διατριβή, εάν την επιλέξουν οι φοιτητές, μπορεί να αρχίσει από το 2ο εξάμηνο σπουδών και να ολοκληρωθεί το 3ο. Δηλαδή, οι θεματικές ενότητες ΕΠΑ 701Α και ΕΠΑ 701Β θα προσφέρονται και το 2ο και το 3ο εξάμηνο.

 

Επιπρόσθετα, ο/η κάθε φοιτητής/τρια μπορεί να εγγραφεί προαιρετικά, έως δύο φορές, στη δωρεάν Θ.Ε. «Τοποθέτηση Φοιτητών στον Επιχειρηματικό Κόσμο», η οποία αποτιμάται με 5 ECTS και αποσκοπεί στην απόκτηση επιδοτούμενης επαγγελματικής εμπειρίας στο αντικείμενο σπουδών του/της, μέσω τοποθέτησης σε φορέα που εδράζει στην Κυπριακή Δημοκρατία:

 • ΕΠΑ695 Τοποθέτηση φοιτητών στον επιχειρηματικό κόσμο (1η τοποθέτηση)
 • ΕΠΑ696 Τοποθέτηση φοιτητών στον επιχειρηματικό κόσμο (2η τοποθέτηση)

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε επικοινωνώντας με το Γραφείο Διασύνδεσης του Ανοικτού Πανεπιστημίου εδώ

 

Εμπειρίες φοιτητών

 

Περισσότερες πληροφορίες για τις Θ.Ε. ΕΠΑ695 και ΕΠΑ696, μπορείτε να βρείτε επικοινωνώντας με το Γραφείο Διασύνδεσης του Ανοικτού Πανεπιστημίου εδώ.

Οι Θεματικές Ενότητες του Προγράμματος προσφέρονται και ως ανεξάρτητες-αυτοτελείς, ώστε κάθε ενδιαφερόμενος να μπορεί να εγγραφεί σ’ αυτές και να τις παρακολουθήσει χωρίς να χρειάζεται να εγγραφεί συνολικά στο Πρόγραμμα. Η εγγραφή στις ανεξάρτητες-αυτοτελείς Θεματικές Ενότητες προϋποθέτει την καταβολή ποσού αντίστοιχου με το κόστος της Θεματικής Ενότητας του Προγράμματος Σπουδών.

Μέλη ΔΕΠ

Ζεμπύλας Μιχαλίνος, Καθηγητής, Διευθυντής ΠρογράμματοςΑυτή η διεύθυνση Email προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε., 0035722411973

Πασιαρδής Πέτρος, Καθηγητής, Αυτή η διεύθυνση Email προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε., 0035722411972

 

Μέλη Συνεργαζόμενου Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΣΕΠ)

Το Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου - Open University of Cyprus έχει 11 εγγεγραμμένους χρήστες
Ονοματεπώνυμο
Θεματική Ενότητα
Συντονιστής/ίστρια
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο
Αναστασία Λιασίδου (Anastasia Liasidou)
ΕΠΑ528: Θετική Διαχείριση Συμπεριφοράς και Κοινωνικό-συναισθηματικές Διαστάσεις Μάθησης
Συντονίστρια Θ.Ε.

Αυτή η διεύθυνση Email προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Ανδρέας Τσιάκκιρος (Andreas Tsiakkiros)
ΕΠΑ641: Αξιολόγηση Διδασκαλίας και Προσωπικού στην Εκπαίδευση
Συντονιστής Θ.Ε.

Αυτή η διεύθυνση Email προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Χρυστάλλα Καλογήρου (Chrystalla Kalogirou)
ΕΠΑ616: Η Εξέλιξη του Παιδιού στο Κοινωνικό Περιβάλλον ΙΙ – Εφηβική Ηλικία
Συντονίστρια Θ.Ε.

Αυτή η διεύθυνση Email προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Ελευθέριος Κληρίδης (Eleftherios Klerides)
ΕΠΑ613: Πολιτική και Εκπαίδευση
Συντονιστής Θ.Ε.

Αυτή η διεύθυνση Email προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Έλενα Παπαμιχαήλ (Elena Papamichael)
ΕΠΑ522: Εκπαίδευση για την Κοινωνική Δικαιοσύνη
Συντονίστρια Θ.Ε.

Αυτή η διεύθυνση Email προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Γεώργιος Μανωλίτσης (George Manolitsis)
ΕΠΑ511: Μεθοδολογία Εκπαιδευτικής Έρευνας: Ποσοτικές Μέθοδοι, ΕΠΑ512: Μεθοδολογία Εκπαιδευτικής Έρευνας: Ποιοτικές Μέθοδοι
Συντονιστής Θ.Ε.

Αυτή η διεύθυνση Email προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Μαρία Φραγκάκη (Maria Fragkaki)
ΕΠΑ524: Ψηφιακές Τεχνολογίες για την Εκπαίδευση, ΕΠΑ527: Θεωρητικές Προσεγγίσεις – Μεθοδολογικοί Σχεδιασμοί της Ανοικτής και Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης
Συντονίστρια Θ.Ε.

Αυτή η διεύθυνση Email προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Μαρία Γεωργίου (Maria Georgiou)
ΕΠΑ617: Θεωρία και Ανάπτυξη Αναλυτικών Προγραμμάτων
Συντονίστρια Θ.Ε.

Αυτή η διεύθυνση Email προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Οδυσσέας Ευαγγέλου (Odysseas Evangelou)
ΕΠΑ525: Εκπαίδευση για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα και την Πολιτότητα
Συντονιστής Θ.Ε.

Αυτή η διεύθυνση Email προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Βασιλική Ιωαννίδη (Vasiliki Ioannidi)
ΕΠΑ526: Ειδική και Ενιαία Εκπαίδευση: Σύγχρονες Παιδαγωγικές Πρακτικές και Εκπαιδευτικά Πλαίσια
Συντονίστρια Θ.Ε.

Αυτή η διεύθυνση Email προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Ιωάννης Σαββίδης (Ioannis Savvides)
ΕΠΑ521: Διοίκηση Εκπαιδευτικών Οργανισμών
Συντονιστής Θ.Ε.

Αυτή η διεύθυνση Email προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Γραμματεία Προγράμματος Σπουδών: Βασιλείου Βασιλική (Βοηθός Γραμματειακή Λειτουργός)

Ηλ.ταχυδρομείο (email): Αυτή η διεύθυνση Email προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Τηλ. 00357-22411988

 

Φόρμα Επικοινωνίας