ΘΕΣΠ622: Θεατρική Αγωγή ΙΙ: Έρευνα και πράξη - Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου - Open University of Cyprus
20
Σαβ, Αυγ

ΘΕΣΠ622: Θεατρική Αγωγή ΙΙ: Έρευνα και πράξη

Στόχοι Θ.Ε.

Το περιεχόμενο της συγκεκριμένης θεματικής ενότητας περιλαμβάνει τις διαφορετικές μορφές του θεάτρου και του δράματος στην εκπαίδευση, είτε ως αυτόνομου αντικείμενου είτε ως διδακτικής μεθοδολογίας των υπόλοιπων μαθημάτων και θεματικών σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης. Αν σε αυτά συνυπολογισθεί και ο διττός χαρακτήρας του θεάτρου, ως κείμενο και ως παράσταση, ως καλλιτεχνική έκφραση και μορφο-παιδευτικό αγαθό, ως πολιτισμικό φαινόμενο και μέθοδος διδασκαλίας, τότε γίνεται αντιληπτό ότι η έννοια «Θεατρική Αγωγή» απαιτεί και προϋποθέτει πολύπλευρη αντιμετώπιση. Οι πρακτικές εφαρμογές του αντικειμένου στη σχολική πράξη όσο και οι ερευνητικές διαστάσεις του αποτελούν βασικούς στόχους της ενότητας, δίνοντας τη δυνατότητα στον φοιτητή να προβεί σε πρωτότυπες έρευνες.

Ο/Η φοιτητής/-τρια που θα ολοκληρώσει επιτυχώς την εν λόγω Θεματική Ενότητα, αναμένεται ότι θα είναι σε θέση να:

 • Κατανοεί πλήρως τον μορφοπαιδευτικό χαρακτήρα του θεάτρου.
 • Γνωρίζει τις βασικές έννοιες, τα θέματα και το περιεχόμενο των διαφορετικών παραμέτρων της έρευνας για το θέατρο/δράμα στην εκπαίδευση
 • Γνωρίζει τους βασικούς δραματουργούς για παιδιά και νέους
 • Κρίνει μια θεατρική παράσταση (ιδιαίτερα για ανηλίκους θεατές) και να αξιοποιεί τη θεωρητική γνώση στη σχολική πραγματικότητα.
 • Κατανοεί τις ιδιαιτερότητες των επιμέρους μορφών θεατρικής έκφρασης (θεατρικό παιχνίδι, χάπενινγκ, δραματοποίηση) και να τις χρησιμοποιεί σωστά..
 • Αντιληφθεί την ιδιαιτερότητα της «Ειδικής Διδακτικής» του θεάτρου και να την αξιοποιήσει στην επαγγελματική του δραστηριότητα.
 • Διερευνά τον παιδαγωγικό ρόλο που διαδραματίζει το θέατρο και να επισημαίνει τους τρόπους με τους οποίους μπορεί να δημιουργήσει ένα εργαστήριο γραφής και μια πρωτότυπη διακειμενική σύνθεση, που μπορεί να προκύψει στη συνέχεια.
 • Επισημαίνει το ρόλο του θεάτρου ως διδακτικής μεθοδολογίας, αλλά και ως καλλιτεχνικής δημιουργίας σε όλες τις σχολικές βαθμίδες.
 • Επιλέγει τους κατάλληλους τύπους ερευνών με βάση τους εκάστοτε ερευνητικούς σκοπούς και στόχους.
 • Σχεδιάζει και να δημιουργεί μαθήματα θεατρικής αγωγής και θεατρικές παραστάσεις για όλες τις σχολικές βαθμίδες.

Περιεχόμενο Θ.Ε.

 • Θεατροπαιδαγωγικά προγράμματα
 • Θεατροπαιδαγωγική Ομάδα
 • Θέατρο στο Σχολείο
 • Καλλιτέχνης-στο-σχολείο (artists in schools)
 • Εφαρμογές θεατροπαιδαγωγικών προγραμμάτων σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης
 • Κατανόηση όλων των σταδίων και των τεχνικών εφαρμογής των θεατροπαιδαγωγικών προγραμμάτων.
 • Κατανόηση ειδών και μεθόδων αξιολόγησης
 • Εφαρμογή θεατρικών τεχνικών αξιολόγησης
 • Αξιολόγηση της μάθησης
 • Αξιολόγηση για μάθηση
 • Στάδιο αξιολόγησης δράσεων/μαθημάτων θεάτρου/δράματος στην εκπαίδευση
 • Τέχνες του Λόγου ως έκφραση του Θεάτρου στην Εκπαίδευση
 • Παραμυθιακή αφήγηση
 • Θεατρική απαγγελία και αναλόγιο
 • Εργαστήριο δημιουργικής γραφής
 • Τεχνικές και κώδικες μεταγραφής αφηγηματικού σε δραματικό κείμενο
 • Διαδικασία διασκευής θεατρικού έργου
 • Διακειμενικότητα και διακειμενική σύνθεση
 • Διασκευή ενός θεατρικού έργου του Αριστοφάνη για μαθητές α/βάθμιας – β/βάθμιας εκπαίδευσης (κατά περίπτωση)
 • Δημιουργία διακειμενικής σύνθεσης με κοινό άξονα μια σχολική εορτή.
 • Μελέτη της δραματουργίας για παιδιά και για νέους
 • Εφαρμογή δραματουργικών τεχνικών και συμβάσεων
 • Ασκήσεις θεατρικής γραφής
 • Αποσαφήνιση τάσεων και τεχνικών της σύγχρονης δραματουργίας για το θέατρο και την performance
 • Eφαρμογές ασκήσεων θεατρικής και δημιουργικής γραφής με τη χρήση των ψηφιακών τεχνολογιών
 • Εφαρμογές τεχνικών θεατρικής και δημιουργικής γραφής στο πλαίσιο μαθημάτων θεάτρου στην εκπαίδευση και στις διεργασίες δημιουργίας μιας παράστασης.
 • Εφαρμογές των μορφών και των τεχνικών του θεάτρου/δράματος στην πρωτοβάθμια και στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση.
 • Κατανόηση των ηλικιακών αναγκών των συμμετεχόντων και της σημασίας της κατάλληλης επιλογής των μορφών του θεάτρου/δράματος στην εκπαίδευση ανά σχολική βαθμίδα.
 • Θέατρο/δράμα ως εργαλείο κοινωνικής παρέμβασης
 • Θέατρο της αγοράς
 • Κριτική ανάλυση της έννοιας του μετασχηματισμού, της ενδυνάμωσης και της αλλαγής μέσα από τις κοινωνικές μορφές του θεάτρου στην εκπαίδευση.
 • Σύνδεση των θεατροπαιδαγωγικών προγραμμάτων με το θέατρο ως εργαλείο για την κοινωνική παρέμβαση.
 • Μελέτη θεατροπαιδαγωγικών προσεγγίσεων που ενδείκνυνται για την καλλιέργεια δεξιοτήτων του ενεργού πολίτη.
 • Κατανόηση της έννοιας της πολιτειότητας
 • Κριτική σύνδεση της καλλιέργειας των δεξιοτήτων του ενεργού πολίτη με το θέατρο/δράμα στην εκπαίδευση
 • Συλλογικό θέατρο και συλλογικότητα: θεωρία και εφαρμογές.
 • Αξιοποίηση τεχνικών του εκπαιδευτικού θεάτρου/δράματος για το μάθημα της γλώσσας, της λογοτεχνίας ή για τη διδασκαλία δεύτερης ξένης γλώσσας.
 • Εφαρμογή του εκπαιδευτικού θεάτρου/δράματος για την εκπαίδευση των μαθητών και των μαθητριών ως κοινωνικά και πολιτικά εγγράμματων ατόμων.
 • Γνώση των δυνατότητων επιλογής έργου για παράσταση (πρωτότυπο, διασκευασμένο, δραματοποιημένο, διακείμενο)
 • Κατανόηση και πρακτική αξιοποίηση της έννοιας του πολυθεάματος
 • Κατανόηση της αναγκαιότητας συνεργασίας με εκπαιδευτικούς διαφορετικών ειδικοτήτων (θεατρολόγο, μουσικό, εικαστικό, γυμναστή) για τη δημιουργία καλύτερου αισθητικού αποτελέσματος
 • Αφομοίωση της συνέργειας των τεχνών και των τεχνολογιών στη σύνθετη έννοια της παράστασης-πολυθεάματος.
 • Κατανόηση μορφών του θεάτρου στην εκπαίδευση που λειτουργούν αυτόνομα ως θεατρικές δράσεις στο σχολείο ή εντάσσονται εντός της σχολικής παράστασης ή του δρώμενου (π.χ. Video art, Εικαστική εγκατάσταση, Θέατρο σκιών, Κουκλοθέατρο, Παντομίμα, Χάπενινγκ κ.ά.).
 • Κριτική διατύπωση ερωτημάτων για τις εκπαιδευτικές πρακτικές και προτάσεις εναλλακτικών για την αναβάθμισή τους.
 • Γνώση των βασικών μεθοδολογιών που εφαρμόζονται στην εκπαιδευτική έρευνα και κυρίως αυτών που μπορούν να χρησιμοποιηθούν από τον ίδιο τον εκπαιδευτικό (χωρίς την αναγκαία συμμετοχή μεγάλης ερευνητικής ομάδας)
 • Η έρευνα δράσης
 • Η μελέτη περίπτωσης
 • Σύνθεση και δημιουργία ολοκληρωμένων ερωτηματολογίων ή και συνεντεύξεων.
 • Κατανόηση της συμπληρωματικής σχέσης της έρευνας με βιβλιογραφική ανασκόπηση και μέσω εφαρμοσμένης πρακτικής με στατιστικές προεκτάσεις.
 • Αφομοίωση των βασικών ερευνητικών εργαλείων και των μεθόδων καταγραφής των ερευνητικών δεδομένων.
 • Κατανόηση της εισαγωγής και αποθήκευσης δεδομένων
 • Κωδικοποίηση και κατηγοριοποίηση των δεδομένων
 • Ανάλυση περιεχομένου
 • Ερμηνεία αποτελεσμάτων.
 • Περιγραφικές έρευνες
 • Πειραματικές έρευνες
 • Διερευνητικές μελέτες
 • Παιδαγωγική πειραματική παρέμβαση
 • Βιογραφική μελέτη
 • Αυτοβιογραφική μελέτη.
 • Κατανόηση βασικών δεοντολογικών ζητημάτων που προκύπτουν στα περισσότερα ερευνητικά προγράμματα
 • Δεοντολογία έρευνας, εγκυρότητα κι αξιοπιστία
 • Κατανόηση της σημασίας του ολοκληρωμένου σχεδιασμού της έρευνας όσο και της ορθής συγγραφής της.
 • Να μπορούν να οριοθετούν με σαφήνεια το κεντρικό πρόβλημα και να διατυπώνουν ευκρινώς τα διερευνητικά ερωτήματα/υποθέσεις της έρευνας.

Επιπρόσθετες πληροφορίες

 • Κωδικός / Course Code: ΘΕΣΠ622
 • ECTS: 15
 • Τρόποι Αξιολόγησης / Assessment:

  10% οι διαδραστικές εκπαιδευτικές δραστηριότητες, 30% οι γραπτές εργασίες και 60% οι τελικές εξετάσεις

 • Διάρκεια Φοίτησης/ Length of Study: Εξαμηνιαία (εαρινό)/ Semi-annual (spring)
 • Κόστος/ Tuition Fees: 675 ευρώ
 • Επίπεδο Σπουδών/ Level: Μεταπτυχιακό/ Postgraduate