Εφαρμοσμένη Πληροφορική της Υγείας & Τηλεϊατρική - Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου - Open University of Cyprus
04
Σαβ, Φεβ
Website Headers EPT

Magister Scientiae (Msc)

100 ects

Ελληνικά

Αναγνωρισμένο Διεθνώς

Εξεταστικά κέντρα σε Κύπρo και Ελλάδα

Ηλεκτρονική Υποβολή Αίτησης

 • Περιγραφή

 • Διάρθρωση

 • Θεματικές Ενότητες

 • Ακαδημαϊκό Προσωπικό

 • Επικοινωνία

ΣΤΟΧΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Σκοπός του μεταπτυχιακού προγράμματος είναι η παρουσίαση μιας περιεκτικής, υψηλών προδιαγραφών και σύγχρονης ανάλυσης των ποικίλων εφαρμογών της επιστήμης της πληροφορικής και των Η/Υ στις υπηρεσίες υγείας και η ανάπτυξη ικανοτήτων α) στην κατανόηση των πιο κοινών προβλημάτων και προκλήσεων, β) στην παραμετροποίηση και ανάλυση αποδοτικών και βιώσιμων λύσεων και γ) στη σύνθεση των προτεινόμενων λύσεων σε υφιστάμενα κλινικά περιβάλλοντα και την ταυτόχρονη παρατήρηση των επιπτώσεων και των αποτελεσμάτων.

Επιπλέον, το πρόγραμμα επενδύει στη γνώση, στην κατανόηση και την ανάπτυξη δεξιοτήτων μέσα από τα εικονικά εργαστήρια του Μεταπτυχιακού Προγράμματος, όπου οι σπουδαστές έρχονται σε επαφή με εφαρμογές λογισμικού, οι οποίες ακολουθούν τα διεθνή πρότυπα και μεθοδολογίες.

 

ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΤΟ ΕΠΙΛΕΞΩ; 

 • Για την παροχή εξειδικευμένων επιστημονικών γνώσεων στους πτυχιούχους σε ειδικεύσεις που ανταποκρίνονται στις σύγχρονες ανάγκες της Φροντίδας Υγείας μέσω της Οργάνωσης και Διοίκησης των Υπηρεσιών Υγείας και της Πληροφορικής Υγείας και η εισαγωγή του σπουδαστή στις πηγές των απαιτήσεων της δημόσιας υγείας, όπως για παράδειγμα το μέγεθος και τα χαρακτηριστικά του πληθυσμού, τις αιτίες θνησιμότητας και νοσηρότητας και το επίπεδο των υπηρεσιών υγείας στην κοινότητα.
 • Για την εις βάθος ανάλυση σε θέματα που άπτονται στα Εθνικά Συστήματα Υγείας και για την κατανόηση των βασικών εννοιών των Ολοκληρωμένων Πληροφοριακών Συστημάτων Νοσοκομείων και πώς αυτά υποστηρίζουν τους επαγγελματίες υγείας, όπως επίσης για θέματα διαλειτουργικότητας, διαδικασιών και μηχανισμών για την επίτευξη του στόχου της ΕΕ για επέκταση για αναβάθμιση της ποιότητας των υπηρεσιών υγείας.
 • Για την εισαγωγή στις σύγχρονες και διεθνώς αναγνωρισμένες μεθόδους και πρότυπα που αφορούν στο σχεδιασμό, υλοποίηση, έλεγχο και αξιολόγηση των πληροφοριακών συστημάτων επεξεργασίας ιατρικών δεδομένων και για την εις βάθος κατανόηση της χρησιμότητας και εφαρμογής των τεχνολογικών λύσεων και προτύπων στον τομέα της υγείας.
 • Για την αναλυτική περιγραφή των Ευρωπαϊκών και Διεθνών Πρότυπων και Κανονισμών της Υγείας: αναλυτικά θα αναπτυχτούν συστήματα προτύπων και κωδικοποιήσεων, συστήματα ταξινόμησης ιατρικών πληροφοριών και ιατρικών πράξεων, αλλά και παρουσίαση των κύριων οργανισμών τυποποίησης (ISO, ANSI, IEEE, HL7, IHE, WHO, HIPAA, κλπ) που δραστηριοποιούνται στην υγεία. 
 • Για την ανάλυση του ρόλου των συστημάτων διαχείρισης ηλεκτρονικού φάκελου ασθενή στα σύγχρονα νοσοκομειακά πληροφοριακά συστήματα σε θέματα σχεδιασμού, αξιολόγησης και συντονισμού της φροντίδας των ασθενών τόσο εντός όσο και εκτός νοσηλευτηρίων και ειδικότερα για την εισαγωγή στα πληροφοριακά συστήματα συνταγογράφησης και σε θέματα που αφορούν στην αυτοματοποίηση των φαρμακείων, στη συμμόρφωση της φαρμακευτικής αγωγής, σε φαρμακευτικές βάσεις δεδομένων και σε πληροφοριακά συστήματα παραγγελιών φαρμάκων. 
 • Για την ανάπτυξη τεχνικών υλοποίησης συστημάτων ΗΦΑ με ανοικτού κώδικα λογισμικά, υποστηρίζοντας στην πράξη τη δημιουργία ενός «τυπικού» συστήματος.
 • Για την εισαγωγή στις πιο κοινές προσεγγίσεις απεικόνισης 1-D, 2-D, και 3-D βιολογικών δεδομένων και στις τεχνικές εμπλουτισμού, κατακερματισμού, ανάλυση υφής και τις εφαρμογές τους στη διαγνωστική απεικόνιση.
 • Για την εις βάθος ανάλυση των σύγχρονων τεχνικών τομογραφικής απεικόνισης, καθώς και των τεχνικών επεξεργασίας και ανάλυσης για έγκυρη και έγκαιρη διάγνωση,  αποθήκευση, ανάκτηση και επικοινωνία ιατρικών εικόνων.
 • Για την περιγραφή των βασικών εννοιών και υπηρεσιών της Τηλεϊατρικής, καθώς και της αναγκαιότητας υλοποίησης καινοτόμων συστημάτων Τηλεϊατρικής.
 • Για την ανάπτυξη των σταδίων σχεδιασμού και υλοποίησης ενός συστήματος Τηλεϊατρικής και θεμάτων ασφάλειας και προστασίας προσωπικών δεδομένων σε μια εφαρμογή Τηλεϊατρικής. 
 • Για την εξοικείωση με τις βασικές αρχές υλοποίησης και λειτουργίας τεχνολογικών εφαρμογών διαχείρισης δεδομένων ασθενών σε οργανισμούς φροντίδας υγείας, αλλά και σύγχρονων συστημάτων υποστήριξης αποφάσεων σε κλινικό επίπεδο. 
 • Για την εισαγωγή στις θεμελιώδεις αρχές της μεθοδολογίας της έρευνας στον χώρο της Υγείας, την εμβάθυνση στη διαχείριση των σχεσιακών βάσεων δεδομένων με χρήση γλώσσας SQL και την κατανόηση του μοντέλου των σχεσιακών βάσεων δεδομένων και τη σημασία των αντίστοιχων εργαλείων στην ανάλυση των βιοϊατρικών δεδομένων. 
 • Για την περιγραφή των βασικών μεθόδων διοίκησης και διαχείρισης έργων πληροφορικής στον τομέα της υγείας και αξιολόγηση των απαιτήσεων πόρων ενός οργανισμού για την εκπόνηση ενός έργου πληροφορικής στον τομέα της υγείας. 
 • Για τον σχεδιασμό, την ανάλυση και επίλυση δικτυών χρονο-προγραμματισμού και τη δυνατότητα διάκρισης των κρίσιμων δραστηριοτήτων (και συνεπώς και την κρίσιμη διαδρομή) του έργου.

Το Πρόγραμμα είναι αξιολογημένο και πιστοποιημένο από τον Φορέα Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας της Ανώτερης Εκπαίδευσης.

 

Επιπρόσθετα, το Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου, στο πλαίσιο της συμμετοχής του στο Ευρωπαϊκό Έργο «Γραφεία Διασύνδεσης Πανεπιστημίων με την αγορά εργασίας», προσφέρει στους φοιτητές/τριες όλων των προγραμμάτων σπουδών του, την προαιρετική και δωρεάν Θεματική Ενότητα «Τοποθέτηση Φοιτητών στον Επιχειρηματικό Κόσμο», η οποία αποσκοπεί στην απόκτηση επιδοτούμενης επαγγελματικής εμπειρίας στο αντικείμενο σπουδών τους, μέσω τοποθέτησης σε φορέα που εδράζει στην Κυπριακή Δημοκρατία.

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε επικοινωνώντας με το Γραφείο Διασύνδεσης του Ανοικτού Πανεπιστημίου εδώ.

 

ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ (ECTS): 100

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ : Ελληνική

ΕΠΙΠΕΔΟ : Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών επιπέδου Μάστερ

TITΛΟΣ ΠΟΥ ΑΠΟΝΕΜΕΤΑΙ: Magister Scientiae (Msc)

 

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ

 • Κάτοχοι Πανεπιστημιακών τίτλων στις επιστήμες της υγείας ή/και της πληροφορικής με εργασιακή εμπειρία ή/και επαγγελματικό προσανατολισμό σε κλινικά περιβάλλοντα ή/και περιβάλλοντα σχεδιασμού / παροχής / αξιολόγησης Υπηρεσιών Υγείας ή/και σε σχετικές βιομηχανικές εφαρμογές, πωλήσεις κλπ, θεωρείται πως έχουν την κατάλληλη θεωρητική κατάρτιση για φοίτηση στο πρόγραμμα αυτό και την ευκαιρία για χρησιμοποίηση των γνώσεων και δεξιοτήτων που θα αποκτήσουν μέσα από αυτό.
 • Κάτοχοι Πανεπιστημιακών τίτλων από άλλες επιστήμες (Άλλες σχολές Θετικών Επιστημών, Πολυτεχνικές Σχολές, Οικονομικά, Διοίκηση, Νομικά κλπ) δεν αποκλείονται, αναμένεται όμως πως θα καταβάλλουν επιπλέον προσπάθεια για να αποκτήσουν τις γνώσεις που απαιτούνται για την κατανόηση και εμπέδωση επιμέρους θεματικών ενοτήτων του μεταπτυχιακού προγράμματος για τις οποίες ενδεχομένως δεν έχουν τις βασικές προπτυχιακές γνώσεις.
 • Για την ομαλή παρακολούθηση του Προγράμματος Σπουδών, οι φοιτητές πρέπει να γνωρίζουν αρκετά καλά αγγλικά, ώστε να μπορούν να μελετήσουν βιβλία, άρθρα και επιστημονικό υλικό από το διαδίκτυο  (Δεν απαιτείται ενεργητική γνώση της Αγγλικής, δηλαδή γράψιμο ή ομιλία, ούτε κατανόηση προφορικού λόγου, αλλά η κατανόηση γραπτού λόγου πρέπει να είναι πολύ καλή)

 

ΔΙΔΑΚΤΡΑ

Το συνολικό κόστος των διδάκτρων του παρόντος μεταπτυχιακού προγράμματος σπουδών είναι 6.000 Ευρώ.

Τα δίδακτρα κάθε Θεματικής Ενότητας (Θ.Ε.) ανέρχονται σε €600, ενώ τα δίδακτρα που αφορούν στη Διατριβή Μάστερ είναι €1.200. Ο φοιτητής καταβάλλει το ποσό που αντιστοιχεί στον αριθμό Θεματικών Ενοτήτων που επιλέγει ανά ακαδημαϊκό έτος. 

Σε ό,τι αφορά στην παραχώρηση εκπτώσεων και τη χορήγηση υποτροφιών, ακολουθείται η ευρύτερη πολιτική του Πανεπιστημίου.

 

ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΙΣΔΟΧΗΣ

Οι αιτήσεις εισδοχής υποβάλλονται αποκλειστικά ηλεκτρονικά:  Αιτήσεις Ελλ χωρίς ημερομηνία

Για το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023, με έναρξη φοίτησης τον Ιανουάριο του 2023, οι ημερομηνίες υποβολής αιτήσεων είναι: 14 Σεπτεμβρίου-15 Νοεμβρίου 2022.

 

 

Παρουσίαση του Προγράμματος "Εφαρμοσμένη Πληροφορική της Υγείας και Τηλεϊατρική"

ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Το Πρόγραμμα Σπουδών προσφέρεται υπό την μορφή εξ αποστάσεως εκπαιδευτικών ενοτήτων πιστώνεται στο σύνολο του με 100 ECTS. Aναλύεται σε 8 Εκπαιδευτικές ενότητες διάρκειας 16 εβδομάδων (8 x 10 ECTS) έκαστη και την τελική διπλωματική εργασία (1 x 20 ECTS). Κάθε εκπαιδευτική ενότητα περιλαμβάνει εβδομαδιαίες διαλέξεις, ομαδικές συμβουλευτικές συναντήσεις, ενδιάμεσες εργασίες, τελική εργασία και τελική εξέταση.

Στο Πρόγραμμα Σπουδών δεν καθορίζονται προαπαιτούμενες Θ.Ε., όμως με στόχο την εύρυθμη φοίτηση των σπουδαστών και τη βέλτιστη κατανόηση των επί μέρους θεμάτων εισηγούμαστε την εγγραφή και στις δύο Θ.Ε. του πρώτου εξαμήνου (ΕΠΤ512 και ΕΠΤ513).

 

Θεματικές Ενότητες

Εξάμηνο  

Κωδικοί Θ.Ε

Πληροφοριακά Συστήματα στα Εθνικά Συστήματα Υγείας – Νοσοκομειακά Πληροφοριακά Συστήματα

1

ΕΠΤ 512

Επισκόπηση και Αξιολόγηση Προτύπων & Τεχνολογικών Λύσεων στον Τομέα της Υγείας

1

ΕΠΤ 513

Ηλεκτρονικός Φάκελος Ασθενή και Πληροφοριακά Συστήματα Συνταγογράφησης

2

ΕΠΤ 521

Ανάλυση και Επεξεργασία Ιατρικής Εικόνας

2

ΕΠΤ 522

Εφαρμογές Τηλεϊατρικής

2

ΕΠΤ 523

Συστήματα Διαχείρισης Βιολογικών Παραμέτρων Ασθενών & Συστήματα Υποστήριξης Αποφάσεων

3

ΕΠΤ 611

Βάση Βιοϊατρικών Δεδομένων & Μεθοδολογία Έρευνας στη Βιοϊατρική

3

ΕΠΤ 612

Προμήθεια και Διαχείριση έργων πληροφορικής στον τομέα της υγείας – Από το σχεδιασμό στην υλοποίηση

3

ΕΠΤ 613

Διατριβή Μάστερ I
Διατριβή Μάστερ II

4

ΕΠΤ 701Α
ΕΠΤ 701Β

 

 

Επιπρόσθετα, ο/η κάθε φοιτητής/τρια μπορεί να εγγραφεί προαιρετικά, έως δύο φορές, στη δωρεάν Θ.Ε. «Τοποθέτηση Φοιτητών στον Επιχειρηματικό Κόσμο», η οποία αποτιμάται με 5 ECTS και αποσκοπεί στην απόκτηση επιδοτούμενης επαγγελματικής εμπειρίας στο αντικείμενο σπουδών του/της, μέσω τοποθέτησης σε φορέα που εδράζει στην Κυπριακή Δημοκρατία:

 • ΕΠΤ 695 Τοποθέτηση φοιτητών στον επιχειρηματικό κόσμο (1η τοποθέτηση)
 • ΕΠΤ 696 Τοποθέτηση φοιτητών στον επιχειρηματικό κόσμο (2η τοποθέτηση)

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε επικοινωνώντας με το Γραφείο Διασύνδεσης του Ανοικτού Πανεπιστημίου εδώ

 

Περισσότερες πληροφορίες για τις Θ.Ε. ΕΠΤ695 και ΕΠΤ696, μπορείτε να βρείτε επικοινωνώντας με το Γραφείο Διασύνδεσης του Ανοικτού Πανεπιστημίου εδώ.

Οι Θεματικές Ενότητες του Προγράμματος προσφέρονται και ως ανεξάρτητες-αυτοτελείς, ώστε κάθε ενδιαφερόμενος να μπορεί να εγγραφεί σ’ αυτές και να τις παρακολουθήσει χωρίς να χρειάζεται να εγγραφεί συνολικά στο Πρόγραμμα. Η εγγραφή στις ανεξάρτητες-αυτοτελείς Θεματικές Ενότητες προϋποθέτει την καταβολή ποσού αντίστοιχου με το κόστος της Θεματικής Ενότητας του Προγράμματος Σπουδών.

Ακαδημαϊκός Υπεύθυνος

Δρ. Στυλιανίδης Νικόλας, nikolas.stylianides@ouc.ac.cy  

 

Μέλη Συνεργαζόμενου Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΣΕΠ)

Το Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου - Open University of Cyprus έχει 1 εγγεγραμμένο χρήστη
Ονοματεπώνυμο
Θεματική Ενότητα
Συντονιστής/ίστρια
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο
Μάριος Νεοφύτου (Marios Neofytou)
ΕΠΤ512: Πληροφοριακά Συστήματα στα Εθνικά Συστήματα Υγείας – Νοσοκομειακά Πληροφοριακά Συστήματα, ΕΠΤ612: Βάση Βιοϊατρικών Δεδομένων & Μεθοδολογία Έρευνας στη Βιοϊατρική
Συντονιστής Θ.Ε.
...

 

Το Διδακτικό Προσωπικό του Προγράμματος αποτελείται από διεπιστημονική ακαδημαϊκή ομάδα (ιατροί, νοσηλευτές, επιστήμονες πληροφορικής, μηχανικοί υπολογιστών και λογισμικού, διαχειριστές οργανισμών υγείας, ειδικοί σε θέματα όπως οικονομικά της υγείας και ηθική της υγείας).

Γραμματεία Προγράμματος Σπουδών

 

Προδρόμου Μαριάννα (Γραμματειακός Λειτουργός)

Ηλ.ταχυδρομείο (email): prodromou@ouc.ac.cy

Τηλ. 00357-22411651

 

Παυλή Ξένια (Βοηθός Γραμματειακός Λειτουργός)

Ηλ. ταχυδρομείο (email): xenia.pavli1@ouc.ac.cy

Τηλ. 00357-22411968

 

Φόρμα Επικοινωνίας