Sidebar

16
Τρι, Ιουλ
Website Headers DEE

Magister Scientiae (Msc)

90 ects

Ελληνικά

Αναγνωρισμένο Διεθνώς

Ηλεκτρονική Υποβολή Αίτησης

loading...

ΣΤΟΧΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Το μεταπτυχιακό πρόγραμμα ‘Δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης’ έχει ως βασική αποστολή την επιστημονική έρευνα, κατάρτιση και εξειδίκευση στο γνωστικό αντικείμενο του Δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ώστε οι φοιτητές να αποκτήσουν περισσότερα επαγγελματικά εφόδια και βαθύτερη αντίληψη στο εν λόγω γνωστικό αντικείμενο. Από την άποψη αυτή, το μεταπτυχιακό πρόγραμμα ‘Δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης’ παρέχει στοχευμένη μεταπτυχιακή εκπαίδευση σε εκείνους, οι οποίοι, αφενός, διαθέτουν ήδη νομική παιδεία και, αφετέρου, κατέχουν πτυχίο σε άλλο γνωστικό πεδίο, επιθυμούν εντούτοις να αντιληφθούν τη δομή και λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του δικαίου που παράγει.

Δεδομένων των ανωτέρω, ιδιαίτερη έμφαση δίδεται στις σημαντικότερες νομοθετικές και νομολογιακές εξελίξεις που αφορούν τους βασικότερους τομείς του δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως είναι οι τέσσερις βασικές ελευθερίες της Εσωτερικής Αγοράς, η προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ο ελεύθερος ανταγωνισμός, η δικαστική προστασία κτλ.

 

ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ - ECTS 90  

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ:  Ελληνική

ΕΠΙΠΕΔΟ: Μεταπτυχιακός Τίτλος επιπέδου Μάστερ

ΤITΛΟΣ ΠΟΥ ΑΠΟΝΕΜΕΤΑΙ: Magister Artium (MA)

ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΤΟ ΕΠΙΛΕΞΩ;

Το μεταπτυχιακό πρόγραμμα ΔΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ EΝΩΣΗΣ συνδυάζει την ακαδημαϊκή γνώση με την απαιτούμενη πρακτική εμπειρία και εξοικείωση με τα σημαντικότερα ζητήματα της έννομης τάξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι απόφοιτοι μπορούν να εργοδοτηθούν στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα, όπου απαιτούνται γνώσεις δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς επίσης και σε ποικιλία επαγγελμάτων (όπως δάσκαλοι/καθηγητές σε δημόσια σχολεία, στελέχη σε επιχειρήσεις, δικηγόροι, δημόσιοι λειτουργοί, δικαστές κτλ.) στα οποία οι γνώσεις γύρω από το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης  θεωρούνται αναγκαίες.

 

Το πρόγραμμα είναι αξιολογημένο και πιστοποιημένο από: 

ΔΙΠΑΕ μικρό

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ
 

Για εισαγωγή στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα, είναι απαραίτητη η κατοχή πτυχίου από αναγνωρισμένο πανεπιστημιακό ίδρυμα.

Συνίσταται, επίσης, η καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας, προκειμένου οι φοιτητές να μπορούν να χρησιμοποιούν την αντίστοιχη βιβλιογραφία, καθώς και η γνώση βασικών εφαρμογών γραφείου (word, excel, powerpoint) για τη διαχείριση του εκπαιδευτικού υλικού και την απροβλημάτιστη υλοποίηση της εκπαιδευτικής διαδικασίας.   

ΔΙΔΑΚΤΡΑ
 

Το συνολικό κόστος φοίτησης ανέρχεται σε €5.400.

Τα δίδακτρα κάθε Θεματικής Ενότητας (Θ.Ε.) ανέρχονται σε €900, ενώ τα δίδακτρα που αφορούν στη Διατριβή Μάστερ (συνολικά) είναι €900. Ο φοιτητής καταβάλλει το ποσό που αντιστοιχεί στον αριθμό Θεματικών Ενοτήτων που επιλέγει ανά ακαδημαϊκό έτος. 

Σε ό,τι αφορά στην παραχώρηση εκπτώσεων και τη χορήγηση υποτροφιών, ακολουθείται η ευρύτερη πολιτική του Πανεπιστημίου.

 

ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΙΣΔΟΧΗΣ

Οι αιτήσεις εισδοχής υποβάλλονται αποκλειστικά ηλεκτρονικά:

Αιτήσεις Ελλ χωρίς ημερομηνία

Υποβολή αιτήσεων (ακαδημαϊκό έτος 2024-2025, με έναρξη φοίτησης τον Σεπτέμβριο): 10 Ιουλίου - 21 Αυγούστου 2024.

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΣΤΟΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΚΟΣΜΟ

Το Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου, στο πλαίσιο της συμμετοχής του στο Ευρωπαϊκό Έργο «Γραφεία Διασύνδεσης Πανεπιστημίων με την αγορά εργασίας», προσφέρει στους φοιτητές/τριες όλων των προγραμμάτων σπουδών του, την προαιρετική και δωρεάν Θεματική Ενότητα «Τοποθέτηση Φοιτητών στον Επιχειρηματικό Κόσμο», η οποία αποσκοπεί στην απόκτηση επιδοτούμενης επαγγελματικής εμπειρίας στο αντικείμενο σπουδών τους, μέσω τοποθέτησης σε φορέα που εδράζει στην Κυπριακή Δημοκρατία.

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε επικοινωνώντας με το Γραφείο Διασύνδεσης του Ανοικτού Πανεπιστημίου εδώ.

 

 

Προηγούμενη Δομή Προγράμματος "Δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης" (120 ects)

 

Για την ολοκλήρωση του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών "Δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης" απαιτείται η επιτυχής συμπλήρωση έξι (6) Θεματικών Ενοτήτων ή πέντε (5) Θεματικών Ενοτήτων και η εκπόνηση διατριβής. 

Δομή του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών "Δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης"
Θεματικές Ενότητες Εξάμηνο Υποχρεωτική/Επιλογής  Προαπαιτούμενες Θ.Ε. Φόρτος εργασίας
Ώρες ECTS
ΔΕΕ111 Θεσμικό Δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης 1ο Υποχρεωτική   375 - 450 15
ΔΕΕ112 Δίκαιο Εσωτερικής Αγοράς 1ο Υποχρεωτική   375 - 450 15
ΔΕΕ121 Δικαστική Προστασία στην Ευρωπαϊκή Ένωση 2ο Υποχρεωτική ΔΕΕ111 375 - 450 15
ΕΠΑ512 Μεθοδολογία Εκπαιδευτικής Έρευνας: Ποιοτικές Μέθοδοι 2ο Υποχρεωτική ΔΕΕ111 375 - 450 15
ΔΕΕ211 Δίκαιο Προστασίας του Περιβάλλοντος 3ο Επιλογής ΔΕΕ111 375 - 450 15
ΔΕΕ212 Δίκαιο Προστασίας των Καταναλωτών 3ο Επιλογής ΔΕΕ111 375 - 450 15
ΔΕΕ701Α Μεταπτυχιακή Διατριβή επιπέδου Μάστερ Ι 3ο Επιλογής ΔΕΕ111, ΔΕΕ121 150 - 175 6
ΔΕΕ701Β Μεταπτυχιακή Διατριβή επιπέδου Μάστερ ΙΙ 3ο Επιλογής ΔΕΕ111, ΔΕΕ121 225 - 275 9
Σύνολο    2250-2700 90
Τοποθέτηση φοιτητών στον επιχειρηματικό κόσμο
ΔΕΕ695 Τοποθέτηση φοιτητών στον επιχειρηματικό κόσμο (1η τοποθέτηση)   Επιλογής     5
ΔΕΕ696 Τοποθέτηση φοιτητών στον επιχειρηματικό κόσμο (2η τοποθέτηση)   Επιλογής     5

 

Επιπρόσθετα, ο/η κάθε φοιτητής/τρια μπορεί να εγγραφεί προαιρετικά, έως δύο φορές, στη δωρεάν Θ.Ε. «Τοποθέτηση Φοιτητών στον Επιχειρηματικό Κόσμο», η οποία αποτιμάται με 5 ECTS και αποσκοπεί στην απόκτηση επαγγελματικής εμπειρίας στο αντικείμενο σπουδών του/της:

  • ΔΕΕ 695 Τοποθέτηση φοιτητών στον επιχειρηματικό κόσμο (1η τοποθέτηση)
  • ΔΕΕ 696 Τοποθέτηση φοιτητών στον επιχειρηματικό κόσμο (2η τοποθέτηση)

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε επικοινωνώντας με το Γραφείο Σταδιοδρομίας και Διασύνδεσης του Ανοικτού Πανεπιστημίου εδώ

 

Περισσότερες πληροφορίες για τις Θ.Ε. ΔΕΕ695 και ΔΕΕ696, μπορείτε να βρείτε επικοινωνώντας με το Γραφείο Διασύνδεσης του Ανοικτού Πανεπιστημίου εδώ.

Οι Θεματικές Ενότητες του Προγράμματος προσφέρονται και ως ανεξάρτητες-αυτοτελείς, ώστε κάθε ενδιαφερόμενος να μπορεί να εγγραφεί σ’ αυτές και να τις παρακολουθήσει χωρίς να χρειάζεται να εγγραφεί συνολικά στο Πρόγραμμα. Η εγγραφή στις ανεξάρτητες-αυτοτελείς Θεματικές Ενότητες προϋποθέτει την καταβολή ποσού αντίστοιχου με το κόστος της Θεματικής Ενότητας του Προγράμματος Σπουδών.

 

Μέλη ΔΕΠ

Παπακλεοβούλου Χρύσθια, Επίκουρη Καθηγήτρια, Αυτή η διεύθυνση Email προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε., 0035722411886

Τσαδήρας Αλέξανδρος, Αναπληρωτής Καθηγητής, Διευθυντής Προγράμματος, ΔΕΕ111: Θεσμικό Δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Συντονιστής Θ.Ε.,Αυτή η διεύθυνση Email προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε., 0035722411887

 

Μέλη Συνεργαζόμενου Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΣΕΠ)

Το Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου - Open University of Cyprus έχει 0 εγγεγραμμένους χρήστες
Ονοματεπώνυμο
Θεματική Ενότητα
Συντονιστής/ίστρια
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο
Δεν υπάρχουν χρήστες σε αυτή τη λίστα

 

Γραμματεία Προγράμματος Σπουδών: Γιάννα Χαραλάμπους (Γραμματειακή Λειτουργός)

Ηλ.ταχυδρομείο (email): Αυτή η διεύθυνση Email προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Τηλ. 00357-22411660

 

 

Φόρμα Επικοινωνίας