ΔΠΠ51: Μεθοδολογία και Τεχνικές Περιβαλλοντικής Έρευνας - Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου - Open University of Cyprus

Sidebar

01
Πεμ, Οκτ

ΔΠΠ51: Μεθοδολογία και Τεχνικές Περιβαλλοντικής Έρευνας

Η Θεματική Ενότητα ΔΠΠ51 έχει ως σκοπό να παρέχει στον φοιτητή τη γνώση των απαραίτητων εργαλείων και τεχνικών για να μπορέσει να εμβαθύνει και ενασχοληθεί επιτυχώς με την περιβαλλοντική έρευνα. Αντικείμενα μελέτης της συγκεκριμένης Θ.Ε. αποτελούν  η μεθοδολογία έρευνας, η εφαρμοσμένη στατιστική, τα Συστήματα Γεωγραφικών Πληροφοριών, η τηλεπισκόπηση και η περιβαλλοντική μοντελοποίηση.

Τα κύρια γνωστικά αντικείμενα είναι τα εξής:

Εισαγωγή στην Μεθοδολογία έρευνας με έμφαση στην ανάπτυξη ερευνητικής υπόθεσης, τη συλλογή πρωτογενών και δευτερογενών δεδομένων, την ανάλυση δεδομένων συγγραφή και την παρουσίαση αποτελεσμάτων. Ανασκόπηση των βασικών εννοιών στατιστικής και εισαγωγή στην εφαρμοσμένη στατιστική και στη μοντελοποίηση. Έννοιες και αρχές Συστημάτων Γεωγραφικών Πληροφοριών και Τηλεπισκόπησης, συμπεριλαμβανομένων της φύσης και αναπαράστασης των γεωγραφικών δεδομένων, μοντέλων και βάσεων χωρικών δεδομένων, τεχνικών χωρικής ανάλυσης, επεξεργασίας ψηφιακής εικόνας, καθώς και ειδικών θεμάτων εφαρμογής στη διαχείριση του περιβάλλοντος.

  • Κωδικός: ΔΠΠ51
  • ECTS: 25
  • Τρόποι Αξιολόγησης:

    3 γραπτές εργασίες (13.3% η κάθε μια) και Τελική Εξέταση (60%)