ΔΤΠ511: Αρχές Διοίκησης - Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου - Open University of Cyprus
20
Πεμ, Ιαν

ΔΤΠ511: Αρχές Διοίκησης

Στόχος της θεματικής ενότητας αυτής είναι να παρέχει στους φοιτητές ευρεία κατανόηση και εκτίμηση του τομέα της διαχείρισης των ανθρώπινων πόρων. Στοχεύει, επίσης, να επιτρέψει στους συμμετέχοντες να εφαρμόσουν τις γνώσεις που θα αποκτήσουν στη Διαχείριση Ανθρώπινου Δυναμικού σε καταστάσεις της πραγματικής ζωής στο δικό τους επιχειρηματικό περιβάλλον. Επίσης στόχος της ενότητας αυτής είναι να προσδιορίσει ηθικά διλήμματα και την επίλυσή τους με βάση τις ηθικές αρχές και την ηθική θεωρία.

Ακόμη, στόχος της θεματικής ενότητας είναι να εξοικειώσει τους μαθητές με τις βέλτιστες πρακτικές προκειμένου να εφαρμόσουν και να αναπτύξουν προηγμένες δεξιότητες επικοινωνίας και να ενίσχυση τις ικανότητες τους να εντοπίζουν τις ευκαιρίες διαπραγμάτευσης, επιλέγουν και εφαρμόζουν τις κατάλληλες τακτικές για να πάρουν τα μέγιστα από κάθε διαπραγμάτευση.

Επιπρόσθετες πληροφορίες

  • Κωδικός / Course Code: ΔΤΠ511
  • ECTS: 10
  • Τρόποι Αξιολόγησης / Assessment:

    2 γραπτές εργασίες (15% η κάθε μια) και Τελική Εξέταση (70%)

  • Διάρκεια Φοίτησης: Εξαμηνιαία (χειμερινό)
  • Κόστος: 675 ευρώ
  • Επίπεδο Σπουδών: Μεταπτυχιακό