27
Τετ, Σεπ
Website Headers DTP

Magister Scientiae (Msc)

90 ects

Ελληνικά

Αναγνωρισμένο Διεθνώς

Ηλεκτρονική Υποβολή Αίτησης

 • Περιγραφή

 • Διάρθρωση

 • Θεματικές Ενότητες

 • Ακαδημαϊκό Προσωπικό

 • Επικοινωνία

ΣΤΟΧΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Το Πρόγραμμα έχει ως βασική αποστολή:

 • Την παροχή εξειδικευμένων γνώσεων και πρακτικών στα πεδία της Διοίκησης, Τεχνολογίας και Ποιότητας. Επιπρόσθετα, παρέχει στους αποφοίτους τη δυνατότητα να εφαρμόσουν αυτές τις γνώσεις και δεξιότητες στο εργασιακό τους περιβάλλον.
 • Την προετοιμασία υψηλόβαθμων διοικητικών στελεχών να δρουν δημιουργικά και παραγωγικά.

και επικεντρώνεται στις πιο κάτω θεματικές περιοχές:

 • Γενικές Αρχές Διοίκησης, όπως Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού, Ηθική και Ηγεσία, Επικοινωνία και Διαπραγμάτευση, Οικονομικά, Λογιστική και Χρηματοοικονομικά, Μάρκετινγκ και Στρατηγική
 • Επιχειρησιακή Διοίκηση, Τεχνολογία και Διοίκηση Έργου, όπως Διοίκηση Πληροφοριακών Συστημάτων, Αρχές Επιχειρησιακής Διοίκησης, Αλυσίδα Εφοδιασμού και Διοίκηση Έργων
 • Διοίκηση Ολικής Ποιότητας (TQM), όπως στρατηγική διοίκηση ποιότητας, διαχείριση απόδοσης και βελτίωσης ποιότητας με τη χρήση σχετικών εργαλείων, τεχνικών, προτύπων και πλαισίων

 

ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ - ECTS: 90 ECTS  

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ: Ελληνική

ΕΠΙΠΕΔΟ: Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών επιπέδου Μάστερ

TITΛΟΣ ΠΟΥ ΑΠΟΝΕΜΕΤΑΙ: Magister Scientiae (Msc)

ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΤΟ ΕΠΙΛΕΞΩ;

Το πρόγραμμα αυτό προσφέρει ένα ολοκληρωμένο και διεπιστημονικό σώμα γνώσεων και οι δεξιότητες που παρέχει χρειάζονται και χρησιμοποιούνται σε τομείς τόσο διαφορετικούς όπως υγεία, παιδεία, τηλεπικοινωνίες, τουρισμός, βιομηχανία τροφίμων, τραπεζικό, συμβουλευτικό και παραγωγής, ακόμη και στον δημόσιο τομέα.

Οι απόφοιτοι μπορούν να εργαστούν σε όλους αυτούς τους τομείς χρησιμοποιώντας τις εξειδικευμένες γνώσεις που προσφέρονται στα πεδία Διοίκησης, Τεχνολογίας και Ολικής Ποιότητας.

 

Επιπρόσθετα, το Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου, στο πλαίσιο της συμμετοχής του στο Ευρωπαϊκό Έργο «Γραφεία Διασύνδεσης Πανεπιστημίων με την αγορά εργασίας», προσφέρει στους φοιτητές/τριες όλων των προγραμμάτων σπουδών του, την προαιρετική και δωρεάν Θεματική Ενότητα «Τοποθέτηση Φοιτητών στον Επιχειρηματικό Κόσμο», η οποία αποσκοπεί στην απόκτηση επιδοτούμενης επαγγελματικής εμπειρίας στο αντικείμενο σπουδών τους, μέσω τοποθέτησης σε φορέα που εδράζει στην Κυπριακή Δημοκρατία.

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε επικοινωνώντας με το Γραφείο Διασύνδεσης του Ανοικτού Πανεπιστημίου εδώ.

 

 

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ
 

Για εισαγωγή στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα, είναι απαραίτητη η κατοχή πτυχίου από αναγνωρισμένο πανεπιστημιακό ίδρυμα.
 
Συνίσταται, επίσης, η καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας, προκειμένου οι φοιτητές να μπορούν να χρησιμοποιούν την αντίστοιχη βιβλιογραφία, καθώς και η γνώση βασικών εφαρμογών γραφείου (word, excel, powerpoint) για τη διαχείριση του εκπαιδευτικού υλικού και την απροβλημάτιστη υλοποίηση της εκπαιδευτικής διαδικασίας. 

 

ΔΙΔΑΚΤΡΑ
 

Το κόστος σε κάθε Θεματική Ενότητα ανέρχεται σε 675, ενώ το κόστος της Διατριβής Μάστερ ανέρχεται σε 1.350.

Το συνολικό κόστος της φοίτησης στο Πρόγραμμα Σπουδών Διοίκηση, Τεχνολογία και Ποιότητα ανέρχεται σε 5.400Ο φοιτητής καταβάλλει το ποσό που αντιστοιχεί στον αριθμό Θεματικών Ενοτήτων που επιλέγει ανά ακαδημαϊκό έτος. 

Σε ό,τι αφορά στην παραχώρηση εκπτώσεων και τη χορήγηση υποτροφιών, ακολουθείται η ευρύτερη πολιτική του Πανεπιστημίου. 

 

ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΙΣΔΟΧΗΣ

Οι αιτήσεις εισδοχής υποβάλλονται αποκλειστικά ηλεκτρονικά: Αιτήσεις Ελλ χωρίς ημερομηνία

 

Για το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024, με έναρξη φοίτησης τον Σεπτέμβριο του 2023, οι ημερομηνίες υποβολής αιτήσεων είναι: 8-23 Αυγούστου 2023.

 

 

 

 

Για την απόκτηση μεταπτυχιακού τίτλου (Master) απαιτείται η επιτυχής παρακολούθηση και εξέταση 6 (έξι) Θεματικών Ενοτήτων (10 ECTS η κάθε μια), και η επιτυχής εκπόνηση μεταπτυχιακής διατριβής (30 ECTS).

  

Δομή Προγράμματος Σπουδών

Διοίκηση, Τεχνολογία και Ποιότητα

Θεματικές Ενότητες

  Εξάμηνο  

Υποχρεωτική / Επιλογής

Προ-απαιτούμενες ΘΕ

Συν-απαιτούμενες ΘΕ

ECTS

Κοινές για όλες τις κατευθύνσεις

ΔΤΠ511

Αρχές Διοίκησης

1

Υποχρεωτική

   

10

ΔΤΠ512

Αρχές Οικονομικών, Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής

1

Υποχρεωτική

   

10

ΔΤΠ513

Επιχειρησιακή Διοίκηση, Αλυσίδα Εφοδιασμού και Διοίκηση Έργων

1

Υποχρεωτική

   

10

ΔΤΠ521

Διοίκηση Ολικής Ποιότητας και Μοντέλα Αριστείας

2

Υποχρεωτική

   

10

ΔΤΠ522

Διαχείριση Τεχνολογίας και Πληροφοριακών Συστημάτων

2

Υποχρεωτική

   

10

ΔΤΠ523

Στρατηγική και Μάρκετινγκ

2

Υποχρεωτική

 

 

10

ΔΤΠ701Α1  

Μεταπτυχιακή Διατριβή Ι

3

Υποχρεωτική

ΔΤΠ511

ΔΤΠ512

10

ΔΤΠ701Β1

Μεταπτυχιακή Διατριβή ΙΙ

3

Υποχρεωτική

ΔΤΠ511

 ΔΤΠ512,ΔΤΠ701Α

20

ΔΤΠ6952

Τοποθέτηση φοιτητών στον επιχειρηματικό κόσμο

4

Προαιρετική επιλογή

ΔΤΠ511, ΔΤΠ512

ΔΤΠ513

 

5

ΔΤΠ6962 Τοποθέτηση φοιτητών στον επιχειρηματικό κόσμο 4 Προαιρετική επιλογή ΔΤΠ695   5

Σύνολο

 90

1 Ο φοιτητής θα εγγράφεται είτε στις ΔΤΠ701Α και ΔΤΠ701B μαζί για να ολοκληρώσει το Πρόγραμμα σε τρία (3) εξάμηνα είτε στις ΔΤΠ701Α και ΔΤΠ701Β ξεχωριστά για να ολοκληρώσει το Πρόγραμμα σε περισσότερο από τρία (3) εξάμηνα

2 Η εγγραφή στην ΔΤΠ695 & ΔΤΠ696 δεν είναι υποχρεωτική και μπορεί να γίνει μόνο όταν το επιθυμεί ο φοιτητής. Τα ECTS που αντιστοιχούν στην εν λόγω ΘΕ δεν προσμετρούνται στο Γενικό Μέσο όρο βαθμολογίας του φοιτητή.

 

Επιπρόσθετα, ο/η κάθε φοιτητής/τρια μπορεί να εγγραφεί προαιρετικά, έως δύο φορές, στη δωρεάν Θ.Ε. «Τοποθέτηση Φοιτητών στον Επιχειρηματικό Κόσμο», η οποία αποτιμάται με 5 ECTS και αποσκοπεί στην απόκτηση επιδοτούμενης επαγγελματικής εμπειρίας στο αντικείμενο σπουδών του/της, μέσω τοποθέτησης σε φορέα που εδράζει στην Κυπριακή Δημοκρατία:

 • ΔΤΠ 695 Τοποθέτηση φοιτητών στον επιχειρηματικό κόσμο (1η τοποθέτηση)
 • ΔΤΠ 696 Τοποθέτηση φοιτητών στον επιχειρηματικό κόσμο (2η τοποθέτηση)

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε επικοινωνώντας με το Γραφείο Διασύνδεσης του Ανοικτού Πανεπιστημίου εδώ

Περισσότερες πληροφορίες για τις Θ.Ε. ΔΤΠ695 και ΔΤΠ696, μπορείτε να βρείτε επικοινωνώντας με το Γραφείο Διασύνδεσης του Ανοικτού Πανεπιστημίου εδώ.

Οι Θεματικές Ενότητες του Προγράμματος προσφέρονται και ως ανεξάρτητες-αυτοτελείς, ώστε κάθε ενδιαφερόμενος να μπορεί να εγγραφεί σ’ αυτές και να τις παρακολουθήσει χωρίς να χρειάζεται να εγγραφεί συνολικά στο Πρόγραμμα. Η εγγραφή στις ανεξάρτητες-αυτοτελείς Θεματικές Ενότητες προϋποθέτει την καταβολή ποσού αντίστοιχου με το κόστος της Θεματικής Ενότητας του Προγράμματος Σπουδών.

Μέλος ΔΕΠ

Robert Duval Hernandez, Επίκουρος Καθηγητής, Ακαδημαϊκός Υπεύθυνος, ΔΤΠ512, Συντονιστής της Θ.Ε., robert.duval@ouc.ac.cy, 0035722411882

 

Μέλη Συνεργαζόμενου Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΣΕΠ)

Το Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου - Open University of Cyprus έχει 3 εγγεγραμμένους χρήστες
Ονοματεπώνυμο
Θεματική Ενότητα
Συντονιστής/ίστρια
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο
Άγγελος Παντουβάκης (Angelos Pantouvakis)
ΔΤΠ511: Αρχές Διοίκησης
Συντονιστής Θ.Ε.

angelos.pantouvakis@ouc.ac.cy

Ιωάννης Τσουλφάς (Ioannis Tsoulfas)
ΔΤΠ513: Επιχειρησιακή Διοίκηση, Αλυσίδα Εφοδιασμού και Διοίκηση Έργων
Συντονιστής Θ.Ε.

ioannis.tsoulfas@ouc.ac.cy

Σπυρίδων Παπαθανασίου (Spyridon Papathanasiou)
ΔΤΠ512: Αρχές Οικονομικών, Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής
Συντονιστής Θ.Ε.

spyridon.papathanasiou@ouc.ac.cy

 

 

 

Γραμματεία Προγράμματος Σπουδών: Βασιλείου Βασιλική (Βοηθός Γραμματειακή Λειτουργός)

Ηλ.ταχυδρομείο (email): DTP@ouc.ac.cy

Τηλ. 00357-22411988

 

Φόρμα Επικοινωνίας