Συνεχιζόμενη Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση - Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου - Open University of Cyprus