ΒΙΗ613 Ηθική και Φαρμακοβιομηχανία - Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου - Open University of Cyprus

ΒΙΗ613 Ηθική και Φαρμακοβιομηχανία

Στόχος αυτής της Θεματικής Ενότητας Ηθική και Φαρμακοβιομηχανία είναι να εισαγάγει τους φοιτητές στις διαδικασίες και πρακτικές που  ακολουθούνται διεθνώς για την ανάπτυξη αλλά και προώθηση θεραπευτικών προϊόντων, και κυρίως να εντοπίσει τα ζητήματα ηθικής και δεοντολογίας που δύναται να προκύψουν. Η  Θεματική Ενότητα «Ηθική και Φαρμακοβιομηχανία» δεν περιορίζεται όμως στα ηθικά ζητήματα που προκύπτουν κατά τις «παραδοσιακές» κλινικές δοκιμές φαρμακευτικών προϊόντων, αλλά επιδιώκει να προβάλει σύγχρονα ειδικά ζητήματα με τα οποία μπορεί να έρθει αντιμέτωπος στην εποχή μας ο επαγγελματίας υγείας (όπως π.χ. η πρόσβαση σε πειραματικές διαδικασίες και η χρήση βιοτραπεζών). Απώτερος στόχος αυτής της θεματικής ενότητας είναι να αναπτύξουν οι φοιτητές κρίση ώστε να διακρίνουν και να αναδεικνύουν τα ηθικά ζητήματα που αφορούν στη σχέση της φαρμακοβιομηχανίας με τους ασθενείς, τους επαγγελματίες υγείας, τους φορείς χάραξης πολιτικής για την υγεία, καθώς και να προτείνουν πιθανές λύσεις για την προσέγγιση των ζητημάτων αυτών.

Επιπρόσθετες πληροφορίες

  • Κωδικός: ΒΙΗ613
  • ECTS: 10
  • Τρόποι Αξιολόγησης:

    2 γραπτές εργασίες (40%) και Τελική Εξέταση (60%)