22
Σαβ, Ιουν
Website Headers DEE

Magister Scientiae (Msc)

90 ects

Ελληνικά

Αναγνωρισμένο Διεθνώς

Ηλεκτρονική Υποβολή Αίτησης

loading...

ΣΤΟΧΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Ο στόχος του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών «Λογιστική και Χρηματοοικονομική»  είναι η κατάρτιση απόφοιτων, οι οποίοι διαθέτουν σύγχρονες και ολοκληρωμένες γνώσεις για τη Χρηματοοικονομική και τη Λογιστική και κατάλληλη εμπειρογνωμοσύνη με σύνδεση της θεωρίας με την πράξη.

Οι απόφοιτοι του Προγράμματος αναμένεται να αποκτήσουν τις γνώσεις που απαιτούνται για την ανάλυση και αντιμετώπιση των προκλήσεων που θέτει ένα συνεχώς μεταβαλλόμενο χρηματοοικονομικό περιβάλλον. Με αυτές τις γνώσεις θα είναι σε θέση να λαμβάνουν σωστές χρηματοοικονομικές αποφάσεις με βάση τόσο τη θεωρία, όσο και εμπειρικά αποτελέσματα.

Το Πρόγραμμα δίνει μια σφαιρική εικόνα του περιβάλλοντος στο οποίο λειτουργούν οι χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί, αναλύοντας τις λειτουργίες, τις ιδιότητες και τη χρησιμότητα του χρηματοπιστωτικού συστήματος. Πιο συγκεκριμένα το Πρόγραμμα επιτυγχάνει μια ισορροπία ανάμεσα στη θεωρία και τις σύγχρονες εφαρμογές γύρω από δύο πυλώνες:

  • Χρηματοοικονομική, που καλύπτει, μεταξύ άλλων, τη Διαχείριση Χαρτοφυλακίου, τη Χρηματοοικονομική των Επιχειρήσεων, όπως και πιο εξειδικευμένα θέματα στη Διαχείριση Κινδύνων και παρουσιάζει τις τελευταίες εξελίξεις στη χρηματοοικονομική τεχνολογία.
  • Λογιστική, όπου δίνονται οι βάσεις για να μπορούν οι απόφοιτοι να ετοιμάζουν λογιστικές καταστάσεις και να ερμηνεύουν τα απαραίτητα λογιστικά στοιχεία που χρειάζονται οι τράπεζες, οι επιχειρήσεις, και άλλα χρηματοοικονομικά ιδρύματα για να λάβουν σωστές και ορθολογικές αποφάσεις. Πέρα από μια γενική εισαγωγή στη Λογιστική, καλύπτεται η Χρηματοοικονομική Λογιστική, η Λογιστική Κόστους και η Διοικητική Λογιστική.

 

ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ - ECTS 90  

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ:  Ελληνική

ΕΠΙΠΕΔΟ: Μεταπτυχιακός Τίτλος επιπέδου Μάστερ

ΤITΛΟΣ ΠΟΥ ΑΠΟΝΕΜΕΤΑΙ: Magister Artium (MA)

 

ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΤΟ ΕΠΙΛΕΞΩ / ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
 

Οι απόφοιτοι του Μεταπτυχιακού προγράμματος έχουν, μεταξύ άλλων, τις ακόλουθες προοπτικές εργοδότησης:

Στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών «Λογιστική και Χρηματοοικονομική» δύνανται να συμμετέχουν πτυχιούχοι Ανώτατων Σχολών, αδιακρίτως πεδίου, οι οποίοι επιθυμούν να αποκτήσουν θεωρητικές και πρακτικές γνώσεις σε χρηματοοικονομικά και λογιστικά θέματα, δεδομένου ότι έχουν ολοκληρώσει τις πτυχιακές τους σπουδές σε ένα αναγνωρισμένο ίδρυμα. Επιπλέον, μπορούν να συμμετέχουν στελέχη χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων, δημόσιοι λειτουργοί, λογιστές, οικονομολόγοι, τραπεζικοί, καθώς και στελέχη ιδιωτικών επιχειρήσεων που επιθυμούν να αποκτήσουν συμπληρωματική εξειδίκευση σε θέματα που άπτονται της Χρηματοοικονομικής και της Λογιστικής.

Το Πρόγραμμα προσφέρει ένα ολοκληρωμένο και διεπιστημονικό σώμα γνώσεων στα επιμέρους πεδία που το συγκροτούν και οι δεξιότητες που παρέχει χρειάζονται και αξιοποιούνται σε τράπεζες, ασφαλιστικές εταιρείες, κεντρικές τράπεζες, χρηματιστήρια, λογιστικές εταιρίες, ιδιωτικές εταιρίες, συμβουλευτικές εταιρίες, ακόμη και στον δημόσιο τομέα.

Το πρόγραμμα είναι αξιολογημένο και πιστοποιημένο από: 

ΔΙΠΑΕ μικρό

 

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ

Οι υποψήφιοι για εισδοχή στο Μεταπτυχιακό πρόγραμμα «Λογιστική και Χρηματοοικονομική» θα πρέπει να κατέχουν τα πιο κάτω:

  • Πτυχίο αναγνωρισμένου Ανώτερου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος. Συγκεκριμένα, δικαίωμα υποβολής αίτησης για εγγραφή σε Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών (ΜΠΣ) επιπέδου μάστερ έχουν άτομα, τα οποία κατά την ημερομηνία της εγγραφής τους στο Πανεπιστήμιο κατέχουν πανεπιστημιακό τίτλο σπουδών από αναγνωρισμένο εκπαιδευτικό ίδρυμα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Άτομα τα οποία αναμένεται να αποκτήσουν Πανεπιστημιακό Τίτλο Σπουδών μέχρι και την εγγραφή τους ή έχουν συμπληρώσει όλες τις ακαδημαϊκές υποχρεώσεις και εκκρεμεί μόνο η απονομή του Πανεπιστημιακού Τίτλου Σπουδών, δικαιούνται επίσης να υποβάλλουν αίτηση εισδοχής.
  • Πολύ καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας, ώστε να μπορούν να προσπελάσουν χωρίς προβλήματα την αγγλόφωνη επιστημονική βιβλιογραφία. Επισημαίνεται ότι σημαντικό μέρος της διδακτέας ύλης και των επιστημονικών εγχειριδίων που χρησιμοποιούνται στο Πρόγραμμα είναι στην αγγλική γλώσσα.
  • Δεδομένης της φύσης της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, προϋπόθεση αποτελεί και η εξοικείωση με τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές (ιδιαίτερα με το Microsoft Office) και η ικανότητα χρήσης του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και του διαδικτύου για τη διαχείριση του εκπαιδευτικού υλικού και την απρόσκοπτη παρακολούθηση των μαθησιακών διαδικασιών.

ΔΙΔΑΚΤΡΑ
 

Το συνολικό κόστος των διδάκτρων του παρόντος μεταπτυχιακού προγράμματος σπουδών είναι 5.400.

Τα δίδακτρα ανέρχονται σε €600 για κάθε Θεματική Ενότητα (Θ.Ε.), η οποία αποτιμάται με 10 μονάδες ECTS. Τα δίδακτρα ισχύουν τόσο για πολίτες της Κυπριακής Δημοκρατίας και άλλων κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όσο και για πολίτες κρατών εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο/Η φοιτητής/φοιτήτρια καταβάλλει το ποσό που αντιστοιχεί στον αριθμό Θεματικών Ενοτήτων που επιλέγει ανά ακαδημαϊκό έτος. 

Σε ό,τι αφορά στην παραχώρηση εκπτώσεων και τη χορήγηση υποτροφιών, ακολουθείται η ευρύτερη πολιτική του Πανεπιστημίου. 

ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΙΣΔΟΧΗΣ

Οι αιτήσεις εισδοχής υποβάλλονται αποκλειστικά ηλεκτρονικά: 

 Αιτήσεις Ελλ χωρίς ημερομηνία

Για το ακαδημαϊκό έτος 2024-2025, με έναρξη φοίτησης το χειμερινό εξάμηνο (Σεπτέμβριος 2024), η καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων είναι η 14η Ιουνίου 2024.

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΣΤΟΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΚΟΣΜΟ
 

Το Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου, στο πλαίσιο της συμμετοχής του στο Ευρωπαϊκό Έργο «Γραφεία Διασύνδεσης Πανεπιστημίων με την αγορά εργασίας», προσφέρει στους φοιτητές/τριες όλων των προγραμμάτων σπουδών του, την προαιρετική και δωρεάν Θεματική Ενότητα «Τοποθέτηση Φοιτητών στον Επιχειρηματικό Κόσμο», η οποία αποσκοπεί στην απόκτηση επιδοτούμενης επαγγελματικής εμπειρίας στο αντικείμενο σπουδών τους, μέσω τοποθέτησης σε φορέα που εδράζει στην Κυπριακή Δημοκρατία.

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε επικοινωνώντας με το Γραφείο Διασύνδεσης του Ανοικτού Πανεπιστημίου εδώ.

ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
 

Για την απόκτηση μεταπτυχιακού τίτλου (Master) απαιτείται η επιτυχής παρακολούθηση και εξέταση 7 (εφτά) Θεματικών Ενοτήτων (10 ECTS η κάθε μια), και η επιτυχής εκπόνηση Εφαρμοσμένης Ερευνητικής Μελέτης (20 ECTS).

Οι φοιτητές/τριες, υπό την επίβλεψη και καθοδήγηση καθηγητών, υποχρεούνται να εκπονήσουν δυο γραπτές εργασίες καθώς και μια σειρά Διαδραστικών Δραστηριοτήτων σε κάθε Θ.Ε. Αποκτούν δικαίωμα συμμετοχής στις τελικές εξετάσεις μόνον εφόσον συγκεντρώσουν την απαραίτητη βαθμολογία στα πιο πάνω.

H εγγραφή σε 30ΕCTS  ανά ακαδημαϊκό εξάμηνο ισοδυναμεί με πλήρη φοίτηση, ενώ λιγότερων των 30ΕCTS θεωρείται μερική φοίτηση.

Κωδικός Θ.Ε.

Τύπος Θ.Ε.

Όνομα Θ.Ε.

Προαπαιτούμενες Θ.Ε.

Αριθμός Πιστωτικών Μονάδων (ECTS)

 

Α και Β Εξάμηνο Σπουδών

 

ΛΧΡ511   

Υποχρεωτική  

Χρηματοπιστωτικό Περιβάλλον

 

10

ΛΧΡ512   

Υποχρεωτική

Αρχές Λογιστικής

 

10

ΛΧΡ513    

Υποχρεωτική

Χρηματοοικονομική των Επιχειρήσεων

 

10

ΛΧΡ521

Υποχρεωτική

Διαχείριση Επενδύσεων Χαρτοφυλακίου

ΛΧΡ511

10

ΛΧΡ522   

Υποχρεωτική

Χρηματοοικονομική Λογιστική

ΛΧΡ512

10

ΛΧΡ701Α  

Υποχρεωτική

 Εφαρμοσμένη Ερευνητική Μελέτη

ΛΧΡ511, ΛΧΡ512

10

Γ Εξάμηνο Σπουδών

 

ΛΧΡ701Β  

Υποχρεωτική  

Εφαρμοσμένη Ερευνητική Μελέτη  

ΛΧΡ522, ΛΧΡ701Α

10

ΛΧΡ611   

Επιλογής

Διαχείριση Κινδύνων Χρηματοπιστωτικών Ιδρυμάτων

ΛΧΡ511

10

ΛΧΡ612  

Επιλογής

Προχωρημένα Θέματα στη Χρηματοοικονομική Διοίκηση

ΛΧΡ521

10

ΛΧΡ613       

Επιλογής

Λογιστική Κόστους

ΛΧΡ512

10

ΛΧΡ614      

Επιλογής

Διοικητική Λογιστική

ΛΧΡ522

10

ΛΧΡ695   

Επιλογής

Τοποθέτηση φοιτητών στον επιχειρηματικό κόσμο

ΛΧΡ511, ΛΧΡ512, ΛΧΡ513

5 (επιπλέον των 90 ECTS)

ΛΧΡ696     

Επιλογής

Τοποθέτηση φοιτητών στον επιχειρηματικό κόσμο

ΛΧΡ695

5 (επιπλέον των 90 ECTS)

Μέλος ΔΕΠ

Robert Duval Hernandez, Αναπληρωτής Καθηγητής, Διευθυντής ΠρογράμματοςΑυτή η διεύθυνση Email προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.0035722411882

Μαρίνα Μαγίδου, Λέκτορας, Συν-Διευθύντρια ΠρογράμματοςΑυτή η διεύθυνση Email προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε., 0035722411901 

Γραμματεία: Γιάννα Χαραλάμπους (Γραμματειακή Λειτουργός)

Ηλ.ταχυδρομείο (email): Αυτή η διεύθυνση Email προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Τηλ. 00357-22411660

Φόρμα Επικοινωνίας