17
Κυρ, Οκτ

 

 chris christodoulides

 

 

Μήνυμα Διευθυντή Διοίκησης και Οικονομικών

κ. Χριστόφορου Χριστοδουλίδη

«Ως Διευθυντής Διοίκησης και Οικονομικών, έχω ως κύρια ευθύνη την οργανωτική δομή του Ανοικτού Πανεπιστημίου και τον καθορισμό των καθηκόντων των Διοικητικών Υπηρεσιών, με κύριο σκοπό την εύρυθμη λειτουργία τους και βασικό ζητούμενο τη μέγιστη παραγωγικότητα, τον σωστό προγραμματισμό και οργάνωση.

 

Στόχοι μου είναι:

 • Η ανάπτυξη ενός γόνιμου εργασιακού περιβάλλοντος και η προώθηση υποδειγματικών συνθηκών εργασίας.
 • Η προαγωγή ενός ευέλικτου και αξιοκρατικού συστήματος επιλογής του διοικητικού προσωπικού, με κύριο στόχο την προσφορά κινήτρων και τη μεγιστοποίηση της παραγωγικότητας για την εύρυθμη και αποδοτικότερη λειτουργία του Πανεπιστημίου.
 • Η συνεχής εκπαίδευση και επιμόρφωση του διοικητικού προσωπικού, μέσω εκπαιδευτικών προγραμμάτων, για τη βελτίωση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών. 
 • Η άμεση και άρτια εξυπηρέτηση εντός και εκτός της Πανεπιστημιακής κοινότητας και η παροχή υψηλής ποιότητας υπηρεσιών».
 

 

Γραφείο Διευθυντή Διοίκησης και Οικονομικών

Το Γραφείο του Διευθυντή Διοίκησης και Οικονομικών υποστηρίζει τον Διευθυντή Διοίκησης και Οικονομικών του Ανοικτού Πανεπιστημίου στις καθημερινές τρέχουσες εργασίες και προσφέρει υποστήριξη σε γενικά διοικητικά και οικονομικά θέματα προς διευκόλυνση του όλου έργου του.

Οι Διοικητικές Υπηρεσίες του Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου αποτελούν το εκτελεστικό όργανο για τη διασφάλιση της αναγκαίας υλικοτεχνικής υποδομής, την υποστήριξη της Πανεπιστημιακής κοινότητας και την υλοποίηση των αποφάσεων του Συμβουλίου και της Συγκλήτου.

Των Υπηρεσιών προΐσταται ο Διευθυντής Διοίκησης και Οικονομικών, κ. Χριστόφορος Χριστοδουλίδης, ο οποίος είναι ο ελέγχων λειτουργός του Προϋπολογισμού του, έχει τη γενική ευθύνη υλοποίησης των προγραμμάτων ανάπτυξης του Πανεπιστημίου και ασκεί τη διοικητική εποπτεία, τον συντονισμό και τον έλεγχο των διοικητικών υπηρεσιών του Ιδρύματος, αποτελεσματικά και σύμφωνα με το καθορισμένο θεσμικό πλαίσιο.

Στοιχεία επικοινωνίας

Διευθυντής Διοίκησης και Οικονομικών:

Τηλέφωνο: 00357-22411633

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: director@ouc.ac.cy

Γραμματεία Διευθυντή Διοίκησης και Οικονομικών:

Νικολέττα Παναγιώτου, 00357-22411632nicoletta.panagiotou@ouc.ac.cy

Ανδρούλλα Χατζηγεωργίου, 00357-22411634andri.hadjigeorgiou@ouc.ac.cy

Τηλεμοιότυπο: 00357-22411671

 
 

Οι Διοικητικές Μονάδες του Πανεπιστημίου συνδράμουν επιτελικά στην αποτελεσματική λειτουργία του Ιδρύματος. Είναι επιφορτισμένες με τη διεκπεραίωση όλων των υποστηρικτικών διαδικασιών τόσο προς τα μέλη της Πανεπιστημιακής κοινότητας, όσο και προς τους λοιπούς ενδιαφερόμενους. Ουσιαστικά, ενισχύουν το εκπαιδευτικό και ερευνητικό έργο του ΑΠΚΥ και σε γενικό επίπεδο συμβάλλουν στη μεγέθυνση της κοινωνικής και πολιτισμικής προσφοράς του Πανεπιστημίου. Βασική προτεραιότητα του διοικητικού προσωπικού είναι η ουσιαστική συνδρομή στις ακαδημαϊκές και λοιπές λειτουργίες του Πανεπιστημίου και η παροχή διοικητικών υπηρεσιών υψηλής ποιότητας.

Διοικητική Δομή ΑΠΚΥ:

 

 

 

 

 

 

Όραμα της Μονάδας είναι να προσφέρουμε διαρκώς άριστες υπηρεσίες στην πανεπιστημιακή κοινότητα μέσα από συλλογική εργασία υψηλής ποιότητας. Στο όραμά μας περιλαμβάνεται η προαγωγή της διά βίου μάθησης μέσα στη φοιτητική κοινότητα.

Σκοπός της Μονάδας είναι η σωστή ενημέρωση υποψήφιων φοιτητών, φοιτητών και ολόκληρης της Πανεπιστημιακής κοινότητας για θέματα που άπτονται των σπουδών και εν γένει του ακαδημαϊκού έργου, καθώς και της σταδιοδρομίας των φοιτητών.  

Παρεχόμενες Υπηρεσίες

Οι υπηρεσίες που παρέχονται από τη Μονάδα Υποστήριξης Φοιτητών και Προγραμμάτων Σπουδών είναι οι ακόλουθες:

 

Στη Μονάδα Υποστήριξης Φοιτητών και Προγραμμάτων Σπουδών υπάγονται τα παρακάτω Γραφεία : 

 

Στοιχεία Επικοινωνίας 

Οι υποψήφιοι φοιτητές και οι υφιστάμενοι φοιτητές μπορούν να επικοινωνούν ως ακολούθως:

 • Εξυπηρέτηση υφιστάμενων φοιτητών: Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (email): records@ouc.ac.cyΤηλ.: +35722411711
 • Εξυπηρέτηση υποψήφιων φοιτητών: Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (email): admissions@ouc.ac.cy, Τηλ.: +35722411600

Τηλεομοιότυπο (φαξ): +35722411741

 

Κεντρική Γραμματεία:

Η Κεντρική Γραμματεία είναι υπεύθυνη για τη:

 • διοικητική και γραμματειακή υποστήριξη των Σωμάτων διοίκησης του Πανεπιστημίου:
  • Σύγκλητος
  • Συμβούλιο
  • Πρυτανικό Συμβούλιο

και Επιτροπών του Συμβουλίου.

 • διεξαγωγή των εκλογικών διαδικασιών που απαιτούνται από τους περί Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου Νόμους
 • δημιουργία και τήρηση διοικητικών φακέλων για σειρά θεμάτων του Πανεπιστημίου.

Κεντρικό Αρχείο

Το Κεντρικό αρχείο είναι υπεύθυνο για το χαρτώο και ηλεκτρονικό αρχείο του Πανεπιστημίου.

 

Το Γραφείο Εκδηλώσεων υπάγεται στη Διεύθυνση Διοίκησης και Οικονομικών και είναι υπεύθυνο τόσο για τη διοργάνωση των κεντρικών εκδηλώσεων του Πανεπιστημίου όσο και για την υποστήριξη εκδηλώσεων που διοργανώνουν τα Προγράμματα Σπουδών και οι Διοικητικές Υπηρεσίες του Ιδρύματος. 

Συγκεκριμένα, οι αρμοδιότητες του Γραφείου, σε σχέση με τη διοργάνωση εκδηλώσεων, συμπεριλαμβάνουν την ευθύνη της διοργάνωσης της Τελετής Αποφοίτησης, πολιτιστικών και κοινωνικών εκδηλώσεων, δημόσιων διαλέξεων, συνεδρίων και ημερίδων, σειρών επιστημονικών και άλλων διαλέξεων τόσο στην Κύπρο όσο και στο εξωτερικό.  Παράλληλα, το Γραφείο Εκδηλώσεων χειρίζεται ζητήματα νομικής φύσεως που αφορούν στη λειτουργία του Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου, όπως είναι η νομοθεσία και οι κανονισμοί λειτουργίας του Ιδρύματος.

Επομένως, το Γραφείο Εκδηλώσεων, είναι υπεύθυνο, μεταξύ άλλων, για τα ακόλουθα:

 • θέματα διοργάνωσης εκδηλώσεων (πολιτιστικών εκδηλώσεων, συνεδρίων, διαλέξεων, τηλεδιαλέξεων κοκ) – (events@ouc.ac.cy)
 • θέματα που άπτονται Κανονισμών και της Νομοθεσίας του Πανεπιστημίου – (law@ouc.ac.cy)
 • θέματα νομικής φύσεως – (law@ouc.ac.cy)
 • θέματα εφαρμογής του ΓΚΠΔ (GDPR) – (dpo@ouc.ac.cy) και
 • θέματα εφαρμογής του νόμου για το Σχέδιο Δημοσίευσης – (law@ouc.ac.cy).

 

Επικοινωνίαevents@ouc.ac.cy0035722411733

Υπεύθυνος Λειτουργός: Νέαρχος Νεάρχου, nearchou@ouc.ac.cy

Βοηθός Γραμματειακός Λειτουργός Γραφείου Εκδηλώσεων: Κωνσταντίνα Σαββίδου, constantina.savvidou@ouc.ac.cy, 0035722411732

 

Η Μονάδα Πληροφορικής, Τεχνολογιών και Βιβλιοθήκης αποτελεί βασική διοικητική οντότητα του Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου.

Συνδυάζει δύο κρίσιμα, διακριτά Τμήματα του Πανεπιστημίου, την Υπηρεσία Πληροφορικής και Τεχνολογίας και τη Βιβλιοθήκη, τα οποία προσφέρουν συμπληρωματικές υπηρεσίες για την Εξ Αποστάσεως Εκπαιδευτική Διαδικασία, διασφαλίζοντας γενικότερα τη λειτουργία όλων των διαδικτυακών υπηρεσιών του Πανεπιστημίου.

Στοιχεία Επικοινωνίας

Τηλέφωνο: 00357-22411750

Τηλεμοιότυπο: 00357-22411751

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: info.ict@ouc.ac.cy

Διεύθυνση: Λεωφ. Γ. Κρανιδιώτη 33, 2ος όροφος, 2020, Λατσιά, Λευκωσία

Διεύθυνση Αλληλογραφίας: Τ.Θ. 12794, 2252, Λατσιά, Κύπρος

Περισσότερα Άρθρα...