Διοικητικές Υπηρεσίες - Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου - Open University of Cyprus
16
Τρι, Αυγ

 

 chris christodoulides

 

 

Μήνυμα Διευθυντή Διοίκησης και Οικονομικών

κ. Χριστόφορου Χριστοδουλίδη

«Ως Διευθυντής Διοίκησης και Οικονομικών, έχω ως κύρια ευθύνη την οργανωτική δομή του Ανοικτού Πανεπιστημίου και τον καθορισμό των καθηκόντων των Διοικητικών Υπηρεσιών, με κύριο σκοπό την εύρυθμη λειτουργία τους και βασικό ζητούμενο τη μέγιστη παραγωγικότητα, τον σωστό προγραμματισμό και οργάνωση.

 

Στόχοι μου είναι:

 • Η ανάπτυξη ενός γόνιμου εργασιακού περιβάλλοντος και η προώθηση υποδειγματικών συνθηκών εργασίας.
 • Η προαγωγή ενός ευέλικτου και αξιοκρατικού συστήματος επιλογής του διοικητικού προσωπικού, με κύριο στόχο την προσφορά κινήτρων και τη μεγιστοποίηση της παραγωγικότητας για την εύρυθμη και αποδοτικότερη λειτουργία του Πανεπιστημίου.
 • Η συνεχής εκπαίδευση και επιμόρφωση του διοικητικού προσωπικού, μέσω εκπαιδευτικών προγραμμάτων, για τη βελτίωση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών. 
 • Η άμεση και άρτια εξυπηρέτηση εντός και εκτός της Πανεπιστημιακής κοινότητας και η παροχή υψηλής ποιότητας υπηρεσιών».
 

 

Γραφείο Διευθυντή Διοίκησης και Οικονομικών

Το Γραφείο του Διευθυντή Διοίκησης και Οικονομικών υποστηρίζει τον Διευθυντή Διοίκησης και Οικονομικών του Ανοικτού Πανεπιστημίου στις καθημερινές τρέχουσες εργασίες και προσφέρει υποστήριξη σε γενικά διοικητικά και οικονομικά θέματα προς διευκόλυνση του όλου έργου του.

Οι Διοικητικές Υπηρεσίες του Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου αποτελούν το εκτελεστικό όργανο για τη διασφάλιση της αναγκαίας υλικοτεχνικής υποδομής, την υποστήριξη της Πανεπιστημιακής κοινότητας και την υλοποίηση των αποφάσεων του Συμβουλίου και της Συγκλήτου.

Των Υπηρεσιών προΐσταται ο Διευθυντής Διοίκησης και Οικονομικών, κ. Χριστόφορος Χριστοδουλίδης, ο οποίος είναι ο ελέγχων λειτουργός του Προϋπολογισμού του, έχει τη γενική ευθύνη υλοποίησης των προγραμμάτων ανάπτυξης του Πανεπιστημίου και ασκεί τη διοικητική εποπτεία, τον συντονισμό και τον έλεγχο των διοικητικών υπηρεσιών του Ιδρύματος, αποτελεσματικά και σύμφωνα με το καθορισμένο θεσμικό πλαίσιο.

Στοιχεία επικοινωνίας

Διευθυντής Διοίκησης και Οικονομικών:

Τηλέφωνο: 00357-22411633

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: director@ouc.ac.cy

Γραμματεία Διευθυντή Διοίκησης και Οικονομικών:

Νικολέττα Παναγιώτου, 00357-22411632nicoletta.panagiotou@ouc.ac.cy

Ανδρούλλα Χατζηγεωργίου, 00357-22411634andri.hadjigeorgiou@ouc.ac.cy

Τηλεμοιότυπο: 00357-22411671

 
 

 

Κεντρική Γραμματεία:

Η Κεντρική Γραμματεία είναι υπεύθυνη για τη:

 • διοικητική και γραμματειακή υποστήριξη των Σωμάτων διοίκησης του Πανεπιστημίου:
  • Σύγκλητος
  • Συμβούλιο
  • Πρυτανικό Συμβούλιο

και Επιτροπών του Συμβουλίου.

 • διεξαγωγή των εκλογικών διαδικασιών που απαιτούνται από τους περί Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου Νόμους
 • δημιουργία και τήρηση διοικητικών φακέλων για σειρά θεμάτων του Πανεπιστημίου.

Κεντρικό Αρχείο

Το Κεντρικό αρχείο είναι υπεύθυνο για το χαρτώο και ηλεκτρονικό αρχείο του Πανεπιστημίου.

Οι Διοικητικές Μονάδες του Πανεπιστημίου συνδράμουν επιτελικά στην αποτελεσματική λειτουργία του Ιδρύματος. Είναι επιφορτισμένες με τη διεκπεραίωση όλων των υποστηρικτικών διαδικασιών τόσο προς τα μέλη της Πανεπιστημιακής κοινότητας, όσο και προς τους λοιπούς ενδιαφερόμενους. Ουσιαστικά, ενισχύουν το εκπαιδευτικό και ερευνητικό έργο του ΑΠΚΥ και σε γενικό επίπεδο συμβάλλουν στη μεγέθυνση της κοινωνικής και πολιτισμικής προσφοράς του Πανεπιστημίου. Βασική προτεραιότητα του διοικητικού προσωπικού είναι η ουσιαστική συνδρομή στις ακαδημαϊκές και λοιπές λειτουργίες του Πανεπιστημίου και η παροχή διοικητικών υπηρεσιών υψηλής ποιότητας.

Διοικητική Δομή ΑΠΚΥ:

 

 

 

 

 

H Υπηρεσία Διαχείρισης Στρατηγικής υπάγεται στη Διεύθυνση Διοίκησης και Οικονομικών και έχει ως κύριες αρμοδιότητες τη διεξαγωγή μελετών, την ετοιμασία εκθέσεων, τον συντονισμό και την υλοποίηση αναπτυξιακών έργων, σύμφωνα με τις στρατηγικές ανάγκες του Πανεπιστημίου, τη διαχείριση νομικών θεμάτων και θεμάτων που άπτονται της εφαρμογής του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και τη διοργάνωση των κεντρικών εκδηλώσεων.

Επικοινωνία:

 • θέματα διοργάνωσης εκδηλώσεων : events@ouc.ac.cy0035722411733
 • θέματα νομικής φύσεως, θέματα που άπτονται Κανονισμών και της Νομοθεσίας του Πανεπιστημίου, θέματα εφαρμογής του νόμου για το Σχέδιο Δημοσίευσης : law@ouc.ac.cy
 • θέματα εφαρμογής του ΓΚΠΔ (GDPR) : dpo@ouc.ac.cy

Υπεύθυνος Λειτουργός Α': Νέαρχος Νεάρχου, nearchou@ouc.ac.cy

Λειτουργός: Ολυμπία Δικωμίτου, olymbia.dikomitou@ouc.ac.cy 

Λειτουργός: Ανδρούλλα Χατζηγεωργίου, andri.hadjigeorgiou@ouc.ac.cy

Βοηθός Γραμματειακός Λειτουργός : Κωνσταντίνα Σαββίδου, constantina.savvidou@ouc.ac.cy, 0035722411732

web link

 

Όραμα της Υπηρεσίας είναι να προσφέρουμε διαρκώς άριστες υπηρεσίες στην πανεπιστημιακή κοινότητα μέσα από συλλογική εργασία υψηλής ποιότητας. Στο όραμά μας περιλαμβάνεται η προαγωγή της διά βίου μάθησης μέσα στη φοιτητική κοινότητα.

Σκοπός της Υπηρεσίας είναι η σωστή ενημέρωση υποψήφιων φοιτητών, φοιτητών και ολόκληρης της Πανεπιστημιακής κοινότητας για θέματα που άπτονται των σπουδών και εν γένει του ακαδημαϊκού έργου, καθώς και της σταδιοδρομίας των φοιτητών.  

Παρεχόμενες Υπηρεσίες

Οι υπηρεσίες που παρέχονται από την Υπηρεσία Σπουδών και Φοιτητικής Μέριμνας είναι οι ακόλουθες:

 

Στην Υπηρεσία Σπουδών και Φοιτητικής Μέριμνας υπάγονται τα παρακάτω Γραφεία : 

 

Στοιχεία Επικοινωνίας 

Οι υποψήφιοι φοιτητές και οι υφιστάμενοι φοιτητές μπορούν να επικοινωνούν ως ακολούθως:

 • Εξυπηρέτηση υφιστάμενων φοιτητών: Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (email): records@ouc.ac.cyΤηλ.: +35722411711
 • Εξυπηρέτηση υποψήφιων φοιτητών: Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (email): admissions@ouc.ac.cy, Τηλ.: +35722411600

Τηλεομοιότυπο (φαξ): +35722411741

 

Η Μονάδα Πληροφορικής, Τεχνολογιών και Βιβλιοθήκης αποτελεί βασική διοικητική οντότητα του Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου.

Συνδυάζει δύο κρίσιμα, διακριτά Τμήματα του Πανεπιστημίου, την Υπηρεσία Πληροφορικής και Τεχνολογίας και τη Βιβλιοθήκη, τα οποία προσφέρουν συμπληρωματικές υπηρεσίες για την Εξ Αποστάσεως Εκπαιδευτική Διαδικασία, διασφαλίζοντας γενικότερα τη λειτουργία όλων των διαδικτυακών υπηρεσιών του Πανεπιστημίου.

Στοιχεία Επικοινωνίας

Τηλέφωνο: 00357-22411750

Τηλεμοιότυπο: 00357-22411751

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: info.ict@ouc.ac.cy

Διεύθυνση: Λεωφ. Γ. Κρανιδιώτη 33, 2ος όροφος, 2020, Λατσιά, Λευκωσία

Διεύθυνση Αλληλογραφίας: Τ.Θ. 12794, 2252, Λατσιά, Κύπρος

 

Η Υπηρεσία Οικονομικής Διαχείρισης περιλαμβάνει τα ακόλουθα τμήματα/τομείς:

Τμήμα Λογιστηρίου


Το Τμήμα Λογιστηρίου έχει την κύρια ευθύνη για την αποτελεσματική χρηματοοικονομική διαχείριση και έλεγχο των πόρων του Πανεπιστημίου, την ετοιμασία αλλά και την παρακολούθηση της υλοποίησης του Προϋπολογισμού, την οικονομική διαχείριση των φοιτητών, την αποπληρωμή των απολαβών του Προσωπικού, τη διεκπεραίωση των δαπανών και των εισπράξεων και τη λογιστική διαχείριση των αυτοχρηματοδοτούμενων και ερευνητικών προγραμμάτων. Στο παρόν στάδιο το τμήμα Λογιστηρίου αποτελείται από πέντε γραφεία.

Τμήμα Λογιστηρίου
 

Τμήμα Μελετών και Κοστολόγησης

 

To Τμήμα Μελετών και Κοστολόγησης αναλαμβάνει μελέτες, για προβλέψεις λειτουργικών όγκων, ασκήσεις ανάλυσης ευαισθησίας για λήψη αποφάσεων και άλλες μελέτες, όπως επίσης και άλλα ειδικά έργα και αναλύσεις.

Τμήμα Μελετών και Κοστολόγησης

Στοιχεία Επικοινωνίας
Τμήμα Λογιστηρίου
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: accounting@ouc.ac.cy
Τηλεμοιότυπο: + 357 22411679
 
 
 
Τμήμα Μελετών και Κοστολόγησης
Τηλεμοιότυπο: + 357 22411679
 
 
 

Η Υπηρεσία Έρευνας, Διασύνδεσης και Καινοτομίας αποσκοπεί στη διοικητική υποστήριξη και διαχείριση του ερευνητικού έργου των μελών της ακαδημαϊκής κοινότητας, με στόχο την προαγωγή της βασικής και εφαρμοσμένης έρευνας στα πεδία των επιστημών που ενδιαφέρουν άμεσα τα μέλη της και το Πανεπιστήμιο.
 
Οι στόχοι της Υπηρεσίας εστιάζονται σε τρεις θεματικές περιοχές: την πληροφόρηση/δικτύωση,  την υποστήριξη/κατάρτιση και τη διάχυση των αποτελεσμάτων από ερευνητικές δραστηριότητες.

Η Υπηρεσία Έρευνας, Καινοτομίας και Διασύνδεσης:

• ενημερώνει τα μέλη ΔΕΠ για τις δυνατότητες υποβολής ερευνητικών προτάσεων σε νέα προγράμματα, τις προθεσμίες και τις πηγές χρηματοδότησης, αντίστοιχες με τα ερευνητικά τους ενδιαφέροντα.

• υποστηρίζει διοικητικά την Πανεπιστημιακή κοινότητα στον καταρτισμό, υποβολή και υλοποίηση ερευνητικών προτάσεων.

• επιμελείται, σε συνεργασία με την Επιτροπή Έρευνας και την Πανεπιστημιακή κοινότητα, τη διάχυση των αποτελεσμάτων της έρευνας και των ερευνητικών εκδόσεων.

• υποστηρίζει διοικητικά την Επιτροπή Έρευνας του Πανεπιστημίου.

 

Η Πρυτανεία υποστηρίζει σε διοικητικό και επιχειρησιακό επίπεδο τις Πανεπιστημιακές Αρχές του Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου. Κύριες αρμοδιότητες της Πρυτανείας είναι η στρατηγική ανάπτυξη του ΑΠΚΥ, η σύναψη και οργάνωση διεθνών και εγχώριων συμφωνιών και συνεργασιών, περιλαμβανομένων δράσεων κινητικότητας. Στις αρμοδιότητές της εντάσσονται ακόμη η οικοδόμηση και προβολή της δημόσιας εικόνας και του έργου του Πανεπιστημίου σε εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο (στρατηγική επικοινωνίας), καθώς και θέματα εσωτερικής και εξωτερικής αξιολόγησης και διασφάλισης της ποιότητας σε όλα τα επίπεδα λειτουργίας του ΑΠΚΥ.

 
 Στρατηγικός Σχεδιασμός και Επικοινωνία
 
 • Υποστήριξη της παρακολούθησης της υλοποίησης της Στρατηγικής Ανάπτυξης του ΑΠΚΥ.
 • Σχεδιασμός, επικαιροποίηση και παρακολούθηση της υλοποίησης των ad hoc σχεδίων δράσης με βάση την Ολοκληρωμένη Στρατηγική Επικοινωνίας του Πανεπιστημίου.
 • Λειτουργία Γραφείου Τύπου και διαχείριση και προβολή της δημόσιας εικόνας του ιδρύματος.
 • Συνεργασία με τις Πανεπιστημιακές Αρχές, τις Σχολές, τα Προγράμματα Σπουδών, τις Διοικητικές Υπηρεσίες και τις Επιτροπές ή άλλα σώματα του Πανεπιστημίου για τις ετήσιες και περιοδικές εκδόσεις του ΑΠΚΥ.
 • Διαχείριση των Μέσων κοινωνικής δικτύωσης:
facebook flat vector logo Twitter free icon Youtube free icon Flickr free icon Linkedin free icon instagram logo vector brandlogos.net
        
 Διεθνείς Συνεργασίες
 
 
 • Οργάνωση, συντονισμός και υποστήριξη δράσεων που σχετίζονται με τις βασικές αρχές διεθνοποίησης του ιδρύματος με βάση τη στρατηγική ανάπτυξής του. Σ’ αυτό το πλαίσιο υποστηρίζεται η σύναψη συνεργασιών με πανεπιστήμια, ερευνητικά κέντρα και άλλους φορείς στην Κύπρο και στο εξωτερικό και η παρακολούθηση της προόδου υλοποίησής τους.
 • Συντονισμός και οργάνωση της συμμετοχής του ΑΠΚΥ στο πρόγραμμα κινητικότητας Erasmus+ και σε άλλα διεθνή προγράμματα εκπαιδευτικών ανταλλαγών.
 • Συντονισμός και προώθηση της δράσης του ΑΠΚΥ σε εγχώρια και διεθνή πανεπιστημιακά δίκτυα και οργανισμούς.

 Διασφάλιση Ποιότητας
 
 
 • Εσωτερική και εξωτερική αξιολόγηση και διασφάλιση της ποιότητας σε επίπεδο ιδρύματος και σε επίπεδο προγραμμάτων σπουδών.
 • Παρακολούθηση της υλοποίησης του μακροπρόθεσμου στρατηγικού σχεδιασμού και του ετήσιου λειτουργικού προγραμματισμού για τη διασφάλιση ποιότητας τόσο ως προς τις διαδικασίες, όσο και ως προς τα αποτελέσματα.
 • Υποστήριξη της συνεργασίας του ΑΠΚΥ με εθνικούς και διεθνείς φορείς που ασχολούνται με θέματα αξιολόγησης και διασφάλισης ποιότητας.
 • Διασφάλιση της εναρμόνισης των διαδικασιών διασφάλισης ποιότητας του ΑΠΚΥ, με τις αρχές, τις κατευθύνσεις και τις οδηγίες του Εθνικού Φορέα Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας της Ανώτερης Εκπαίδευσης (ΔΙ.Π.Α.Ε.).

 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Υπεύθυνη λειτουργός Ε. Ι. Σαρρή : sarri@ouc.ac.cy

Γραφείο Κινητικότητας : erasmus@ouc.ac.cy

Γραφείο Τύπου : press@ouc.ac.cy

 

 
 

 

 

Των Διοικητικών Μονάδων / Υπηρεσιών του ΑΠΚΥ προΐσταται ο Διευθυντής Διοίκησης και Οικονομικών, κ. Χριστόφορος Χριστοδουλίδης, ο οποίος είναι ο ελέγχων λειτουργός του προϋπολογισμού του, έχει τη γενική ευθύνη υλοποίησης των προγραμμάτων ανάπτυξης του Πανεπιστημίου και ασκεί τη διοικητική εποπτεία, τον συντονισμό και τον έλεγχο των διοικητικών υπηρεσιών του ΑΠΚΥ.

Μήνυμα Χρ. Χριστοδουλίδη

Ως Διευθυντής Διοίκησης και Οικονομικών, έχω ως κύρια ευθύνη την οργανωτική δομή του Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου και τον καθορισμό των καθηκόντων των Διοικητικών Υπηρεσιών, με κύριο σκοπό την εύρυθμη λειτουργία τους και βασικό ζητούμενο τη μέγιστη παραγωγικότητα, τον σωστό προγραμματισμό και οργάνωση.

Στόχοι μου είναι:

 • Η ανάπτυξη ενός γόνιμου εργασιακού περιβάλλοντος και η προώθηση υποδειγματικών συνθηκών εργασίας.
 • Η προαγωγή ενός ευέλικτου και αξιοκρατικού συστήματος επιλογής του διοικητικού προσωπικού, με κύριο στόχο την προσφορά κινήτρων και τη μεγιστοποίηση της παραγωγικότητας για την εύρυθμη και αποδοτικότερη λειτουργία του Πανεπιστημίου.
 • Η συνεχής εκπαίδευση και επιμόρφωση του διοικητικού προσωπικού, μέσω εκπαιδευτικών προγραμμάτων, για τη βελτίωση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών. 
 • Η άμεση και άρτια εξυπηρέτηση εντός και εκτός της Πανεπιστημιακής κοινότητας και η παροχή υψηλής ποιότητας υπηρεσιών.

Γραφείο ΔΔΟ

Το Γραφείο του Διευθυντή Διοίκησης και Οικονομικών υποστηρίζει τον Διευθυντή στις καθημερινές εργασίες και προσφέρει υποστήριξη σε διοικητικά και οικονομικά θέματα προς διευκόλυνση του έργου του.

Στοιχεία επικοινωνίας:

Email: director@ouc.ac.cy

Τηλέφωνο: 00357- 22411632 / 634

Φαξ: 00357- 22411671

 

 
 
 

Η Υπηρεσία Επιχειρησιακής Υποστήριξης αποτελείται από τους ακόλουθους τομείς / γραφεία :

-Τομέας Προώθησης Προγραμμάτων Σπουδών

Ο Τομέας Προώθησης Προγραμμάτων Σπουδών ασχολείται με τα ακόλουθα :

 • Σχεδιασμό και υλοποίηση του πλάνου προώθησης των Προγραμμάτων Σπουδών (Π.Σ) του Α.Π.ΚΥ. σε ετήσια και συνεχή βάση
 • Προγραμματισμό, οργάνωση και υλοποίηση ενεργειών για τη συμμετοχή του Α.Π.ΚΥ. σε εκπαιδευτικές εκθέσεις και άλλες ημερίδες και συναντήσεις ενημερωτικού χαρακτήρα για την προώθηση των Π.Σ. στην Κύπρο και το εξωτερικό
 • Έρευνες αγοράς και άλλες σχετικές μελέτες για τον ανταγωνισμό και τις αγορές-στόχο των Π.Σ., που τροφοδοτούν το πλάνο προώθησης και τις δράσεις προβολής τους
 • Επικαιροποίηση ιστοσελίδας ΑΠΚΥ

Αναλυτικά καθήκοντα Προώθησης Προγραμμάτων Σπουδών

-Τομέας Συμβάσεων και Προσφορών

Ο Τομέας Συμβάσεων και Προσφορών έχει υπό την ευθύνη του τις πιο κάτω δραστηριότητες:

 • Διεκπεραίωση των διαγωνισμών του Πανεπιστημίου (ετοιμασία ή/και παροχή βοήθειας για συγγραφή όρων διαγωνισμού, προκήρυξη διαγωνισμών, συμμετοχή ή/και παροχή βοήθειας στην αξιολόγηση των προσφορών)
 • Σύναψη συμβάσεων διαγωνισμού και διοικητική υποστήριξη κατά την υλοποίησή τους
 • Διοικητική υποστήριξη Συμβουλίου Προσφορών
 • Διαχείριση αιτημάτων αγοράς και συμφωνιών πλαισίου
 • Συνεχής ενημέρωση/εκπαίδευση προσωπικού σε θέματα δημοσίων συμβάσεων (νομοθεσίες, εσωτερικοί κανονισμοί, βέλτιστες πρακτικές, εσωτερικές διαδικασίες)
 • Τήρηση σχετικών αρχείων και μητρώων

 

-Γραφείο Διοικητικής Μέριμνας (Κλητήρες)

 • Το Γραφείο Διοικητικής Μέριμνας έχει την ευθύνη της διαχείρισης αλληλογραφίας, καθώς και γενικά γραφειακά καθήκοντα, διαχείριση αποθηκών και παροχή άλλης υποστήριξης στο Γραφείο Κτηριακών Υποδομών και Ασφάλειας.

 

-Γραφείο Κτιριακών Υποδομών και Ασφάλειας

Το Γραφείο Κτιριακών Υποδομών και Ασφάλειας έχει ως κύρια αρμοδιότητα τη διασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας των κτιριακών υποδομών του Πανεπιστημίου και τη διαχείριση των θεμάτων Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία.
 
Συγκεκριμένα, ασχολείται με:

 • Τον προληπτικό έλεγχο και τη συντήρηση η/μ εγκαταστάσεων και εξοπλισμού, καθώς και τη συντήρηση και επιδιόρθωση βλαβών στα δομικά στοιχεία των εγκαταστάσεων του Πανεπιστημίου.
 • Την οργάνωση και διαχείριση συστήματος ΑΥΕ, ομάδων πυρασφάλειας και έκτακτων περιστατικών.
 • Την επιτήρηση και οργάνωση των θεμάτων καθαριότητας  και φρούρησης των κτιριακών εγκαταστάσεων του Πανεπιστημίου.
 • Τη διαχείριση των θεμάτων επίπλωσης και μετακομίσεων.
 • Τη μέριμνα για ειδικά έργα που αφορούν σε θέματα ενέργειας και περιβάλλοντος.

Στοιχεία Επικοινωνίας

Κεντρικός Τηλεφωνικός Αριθμός Πανεπιστημίου : 00357-22411600

Ηλεκτρονικές Διευθύνσεις:

      Τομέας Προώθησης Προγραμμάτων Σπουδών : marketing@ouc.ac.cy

      Τομέας Συμβάσεων και Προσφορών : procurement@ouc.ac.cy

      Γραφείο Κτιριακών Υποδομών και Ασφάλειας : eleni.tsimpidi@ouc.ac.cy

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Η Υπηρεσία Ανθρώπινου Δυναμικού άπτεται θεμάτων που αφορούν στη στελέχωση του πανεπιστημίου, στις εργασιακές σχέσεις, στα ωφελήματα του ακαδημαϊκού και διοικητικού προσωπικού, στην αξιολόγηση, αλλά και στην ανάπτυξη και εκπαίδευση του προσωπικού. Μέσω της σωστής επιλογής, υποκίνησης, αξιολόγησης και ανάπτυξης του προσωπικού του, στοχεύει στη δημιουργία εποικοδομητικής συνεργασίας, αλλά και μιας ανθρωποκεντρικής κουλτούρας.

 

ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

 Γραφείο Στελέχωσης

Στόχος του Γραφείου Στελέχωσης είναι η διασφάλιση εφαρμογής νομότυπων διαδικασιών για την αξιολόγηση και επιλογή των υποψηφίων για εργοδότηση. Τα κύρια καθήκοντα του Γραφείου αφορούν, μεταξύ άλλων, στα ακόλουθα:

 • Ετοιμασία καταστάσεων μελλοντικών αναγκών σε Ανθρώπινο Δυναμικό
 • Καταρτισμός Σχεδίων Υπηρεσίας και Προκηρύξεων Ακαδημαϊκού, Διοικητικού και άλλου προσωπικού
 • Σύσταση και συντονισμός Επιτροπών (Εκλεκτορικά Σώματα, Συμβουλευτικές Επιτροπές)
 • Υλοποίηση και συντονισμός διαδικασίας στελέχωσης και τήρηση χρονοδιαγραμμάτων
 • Διεκπεραίωση συμβάσεων Ακαδημαϊκού, Διοικητικού και άλλου προσωπικού (π.χ. ΣΕΠ, Μεταπτυχιακοί Συνεργάτες, Συνεργάτες έρευνας, φοιτητές κτλ

 

Γραφείο Εκπαίδευσης & Ανάπτυξης Προσωπικού

Τα τελευταία χρόνια το Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου έχει επενδύσει αρκετά στο Ανθρώπινο Δυναμικό του, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στην προσφορά κινήτρων μέσω της εκπαίδευσης και ανάπτυξης του προσωπικού του.

Το Γραφείο Εκπαίδευσης & Ανάπτυξης του προσωπικού στοχεύει στη συστηματική, αλλά και συνεχή αναβάθμιση των ικανοτήτων και δεξιοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού του.

Κύριοι στόχοι του Γραφείου είναι οι ακόλουθοι:

 • Εντοπισμός των εκπαιδευτικών αναγκών του προσωπικού
 • Ετοιμασία του ετήσιου πλάνου εκπαίδευσης του προσωπικού
 • Τήρηση διαδικασίας εκπαίδευσης προσωπικού
 • Οργάνωση ενδο-υπηρεσιακών Προγραμμάτων Εκπαίδευσης
 • Παροχή υποστήριξης και καθοδήγησης προσωπικού σχετικά με θέματα εκπαίδευσης
 • Συντονισμός διαδικασίας αξιολόγησης της απόδοσης

Γραφείο ωφελημάτων & εργασιακών σχέσεων

Το Γραφείο Ωφελημάτων και εργασιακών σχέσεων χειρίζεται θέματα που άπτονται των ωφελημάτων και παροχών του Ακαδημαϊκού, Διοικητικού και άλλου προσωπικού του Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου, ενώ ταυτόχρονα χειρίζεται και θέματα που αφορούν στις εργασιακές σχέσεις:

Το Γραφείο Ωφελημάτων ενεργεί βάσει των Νόμων, Κανόνων, Κανονισμών, Εγκυκλίων και αποφάσεων των σχετικών Σωμάτων που διέπουν τα διάφορα ωφελήματα και διασφαλίζει, μεταξύ άλλων, την τήρηση των πιο κάτω:

 • Σαββατική άδεια
 • Άδειες άνευ απολαβών
 • Αποζημίωση υπερωριών σε ελεύθερο χρόνο (time off)
 • Άδειες απουσίας (ασθενείας, ανάπαυσης, μητρότητας, εκπαιδευτικής, πατρότητας, γονικής άδειας, στρατού κτλ.)
 • Τερματισμού εργοδότησης
 • Τήρηση παρουσιολογίου

Επιπλέον, το Γραφείο φροντίζει για την:

 • Τήρηση και ενημέρωση των προσωπικών φακέλων του προσωπικού
 • Παρακολούθηση κατάστασης προσωπικού αναφορικά με θέματα μονιμοποίησης, προαγωγής, ανέλιξης κτλ
 • Διαχείριση Ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης
 • Ηλεκτρονική τήρηση και έλεγχο μητρώου αδειών (ασθενείας, απουσίας, μητρότητας, γονική άδεια, εκπαιδευτικής, σαββατικής κτλ)
 • Έκδοση βεβαιώσεων εργοδότησης προσωπικού
 • Θέματα εργασιακών σχέσεων (πρακτικές για βελτίωση του εργασιακού κλίματος, προσφορά κινήτρων προς το προσωπικό κτλ)
 
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: hr@ouc.ac.cy
Κεντρικό Τηλ. Τμήματος: + 357 22 411662
Τηλεμοιότυπο: + 357 22411601

Εργαστήριο Εκπαιδευτικού Υλικού & Εκπαιδευτικής Μεθοδολογίας

Όραμα

Το Εργαστήριο Εκπαιδευτικού Υλικού & Εκπαιδευτικής Μεθοδολογίας οραματίζεται να συμβάλει στην ενίσχυση της ανοικτής και εξ αποστάσεως μαθησιακής εμπειρίας. Χρησιμοποιώντας εργαλεία τεχνολογίας αιχμής και ακολουθώντας σύγχρονες και αποτελεσματικές εκπαιδευτικές μεθοδολογίες προωθεί και διασφαλίζει άριστης ποιότητας εκπαιδευτικό υλικό για την προαγωγή της παιδείας και της αριστείας.

Αποστολή

Η αποστολή του Εργαστηρίου επικεντρώνεται στη συνεχή παρακολούθηση, αξιολόγηση και επικαιροποίηση του εκπαιδευτικού υλικού και της εκπαιδευτικής μεθοδολογίας που υιοθετούνται από το Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου, με σκοπό τη διαρκή επεξεργασία, εφαρμογή και ανάπτυξή τους προς υλοποίηση του οράματος του Πανεπιστημίου.

Σε συνεργασία με άλλους τομείς και υπηρεσίες του ΑΠΚυ, το εργαστήριο έχει σκοπό να ενισχύσει το έργο του Πανεπιστημίου, έτσι ώστε να παρέχει υψηλής ποιότητας υλικό, σύμφωνα με τις ανάγκες του σύγχρονου φοιτητή.

Ρόλοι/ Αρμοδιότητες

 • Έρευνα και Καινοτομία
  • Έρευνα και εντοπισμός βέλτιστων πρακτικών σε θέματα ανοικτής και εξ αποστάσεως εκπαίδευσης
  • Εντοπισμός εκπαιδευτικών αναγκών ΑΠΚυ
  • Έρευνα και εντοπισμός καινοτομιών και τεχνολογιών για ενίσχυση της μαθησιακής εμπειρίας
   • AR/VR/Games/IoT
   • elearning authoring tools
   • Πολυμεσικό υλικό – βίντεο κ.τ.λ.
 • Σχεδιασμός και Ανάπτυξη
  • Επιλογή, ανάπτυξη και εφαρμογή καινοτομιών και τεχνολογιών αιχμής
  • Επιλογή και προσαρμογή βέλτιστων πρακτικών στις ανάγκες του ΑΠΚυ
  • Επεξεργασία, ανάπτυξη και εφαρμογή υφιστάμενου και νέου εκπαιδευτικού υλικού
  • Ανάπτυξη και παροχή προτύπων εκπαιδευτικού υλικού (templates)
  • Υποστήριξη εφαρμογών και εκπαιδευτικού υλικού που έχει δημιουργηθεί από το ΕΕΥΜ
 • Καθοδήγηση & Υποστήριξη
  • Ενημέρωση διδακτικού προσωπικού για τάσεις και βέλτιστες πρακτικές
  • Καθοδήγηση προσωπικού σχετικά με θέματα εφαρμογής της εκπαιδευτικής μεθοδολογίας ΑΠΚΥ
  • Υποστήριξη και καθοδήγηση προσωπικού σχετικά με θέματα σχεδιασμού εκπαιδευτικού υλικού
  • Καθοδήγηση προσωπικού σχετικά με θέματα δημιουργίας νέου εκπαιδευτικού λογισμικού
 • Διασφάλιση ποιότητας
  • Διασφάλιση εφαρμογής της εκπαιδευτικής μεθοδολογίας ΑΠΚΥ
  • Παρακολούθηση και αξιολόγηση εκπαιδευτικού υλικού που αναδιαμορφώνεται ή/και αναπτύσσεται από το ΕΕΥΜ
  • Διαχείριση, παρακολούθηση και συντονισμός της διαδικασίας ανάπτυξης
 • Εξωστρέφεια και διάχυση έργου ΕΕΥΜ
  • Παρακολούθηση ή/και συμμετοχή σε συνέδρια, ημερίδες κι άλλες δραστηριότητες σχετικά με θέματα λειτουργίας του ΕΕΥΜ
  • Προώθηση συνεργασιών με άλλα Πανεπιστήμια και φορείς
  • Παρουσιάσεις έργου του ΕΕΥΜ
  • Ενημέρωση και διαχείριση υποσελίδας ΕΕΥΜ

Ergasthrio Ekp Yl eikona 24.2.2020

Εργαλεία

Το Εργαστήριο χρησιμοποιεί ένα εύρος εργαλείων που εστιάζουν στη:

 • Δημιουργία eLearning μαθημάτων (Articulate 360 suite)
 • Χρήση Επαυξημένης/Εικονικής Πραγματικότητας και Gamification (Unity 3D, Vuforia, Google Cardboard, Moodle plugins)
 • Παρουσίαση ψηφιακού περιεχομένου (PPT, Prezi, Keynote, Vyond)
 • Επεξεργασία ήχου και εικόνας (Adobe Photoshop - Premiere, Audacity)
 • Αξιολόγηση των φοιτητών – Learning Analytics (Google/Microsoft Forms)

 

Στοιχεία Επικοινωνίας

Τηλέφωνο: 00357-22411784 / 00357-22411785 / 00357-22411786

Τηλεμοιότυπο: 00357-22411751

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: lemm@ouc.ac.cy

Διεύθυνση: Λεωφ. Γ. Κρανιδιώτη 33, 2ος όροφος, 2020, Λατσιά, Λευκωσία

Διεύθυνση Αλληλογραφίας: Τ.Θ. 12794, 2252, Λατσιά, Κύπρος