ΣΔΜ512: Θεωρητική Θεμελίωση της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης - Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου - Open University of Cyprus
22
Τετ, Μαρ

ΣΔΜ512: Θεωρητική Θεμελίωση της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης

Στόχος της Θεματικής Ενότητας ΣΔΜ 512 είναι η θεωρητική θεμελίωση της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης. Ειδικότερα, η κατανόηση από τους φοιτητές του πλαισίου μέσα στο οποίο αναπτύσσεται η σύγχρονη θεωρία και πρακτική στο χώρο της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης και των βασικών θεωρητικών προσεγγίσεων, με έμφαση στα ζητήματα στα οποία συγκλίνουν οι διαφορετικές θεωρίες. Εξετάζεται, επίσης, η σύνδεση της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης με την αγορά εργασίας καθώς και οι δομικές αλλαγές στο χώρο εργασίας και το πώς επηρεάζουν την επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση. Δίνεται έμφαση στο ρόλο του ανθρώπινου και κοινωνικού κεφαλαίου και στο πως αυτές οι έννοιες συνδέονται με την επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση και επιδρούν σε θέματα μάθησης και ανάπτυξης εντός του χώρου εργασίας, κυρίως μέσω πρακτικών για τη διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού. Οι φοιτητές μαθαίνουν, επίσης, για το ρόλο των κοινωνικών δικτύων και για τον χώρο εργασίας ως ένα περιβάλλον μάθησης και ανάπτυξης των εργαζομένων, καθώς και για την αποτίμηση της μάθησης εντός του χώρου εργασίας. Περιγράφονται ο ρόλος των οργανισμών μάθησης και ζητήματα αποτελεσματικότητας της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης. Εξετάζονται οι έννοιες, ‘προσδιορισμός’, ‘μέτρηση’, ‘αναγνώριση’ και ‘πιστοποίηση’ και η σύνδεσή τους με την επαγγελματική κατάρτιση. Η θεματική κλείνει υπογραμμίζοντας τη σημασία της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης στην οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη της Ε.Ε. και παρουσιάζοντας το θεσμικό πλαίσιο της αρχικής και της συνεχιζόμενης επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης στην Κύπρο και στην Ελλάδα.

Επιπρόσθετες πληροφορίες

 • Κωδικός / Course Code: ΣΔΜ512
 • ECTS: 15
 • Τρόποι Αξιολόγησης / Assessment:
  • Εκπαιδευτικές Δραστηριότητες: 10%
  • Γραπτή Εργασία 1: 20%
  • Γραπτή Εργασία 2: 20%
  • Τελική εξέταση: 50%
 • Διάρκεια Φοίτησης/ Length of Study: Εξαμηνιαία (χειμερινό) / Semi-annual (fall)
 • Κόστος/ Tuition Fees: 900 ευρώ
 • Επίπεδο Σπουδών/ Level: Μεταπτυχιακό/ Postgraduate