ΕΠΑ701Α: Μεταπτυχιακή Διατριβή Επιπέδου Μάστερ - Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου - Open University of Cyprus

Sidebar

06
Τρι, Δεκ

ΕΠΑ701Α: Μεταπτυχιακή Διατριβή Επιπέδου Μάστερ

Στόχοι

Η Μεταπτυχιακή διατριβή συμβάλλει στην εμβάθυνση της έρευνας σχετικά με τα γνωστικά αντικείμενα του συγκεκριμένου Μεταπτυχιακού προγράμματος σπουδών στις «Επιστήμες της Αγωγής», στην εξοικείωση των φοιτητών με την έρευνα και τις ερευνητικές μεθόδους και στην απόκτηση περαιτέρω εξειδικευμένων γνώσεων από πλευράς φοιτητή στο συγκεκριμένο γνωστικό πεδίο που επέλεξε να εκπονήσει τη διατριβή του.

Η επιλογή θέματος και διδάσκοντα είναι ισότιμη σε κάθε μία από τις προσφερόμενες Θεματικές Ενότητες του Προγράμματος και ευρύτερα στα γνωστικά πεδία, τα οποία πραγματεύεται. Η πρόταση θέματος διατριβής του φοιτητή πρέπει να γίνει αποδεκτή από ένα μέλος του διδακτικού προσωπικού του Προγράμματος, ο οποίος συμφωνεί να υπηρετήσει ως επιβλέπων καθηγητής. Εναλλακτικά, οι φοιτητές μπορούν να επιλέξουν από τα θέματα διατριβής που προτείνονται από το ακαδημαϊκό προσωπικό του Προγράμματος. Οι διατριβές αξιολογούνται από τριμελή επιτροπή ακαδημαϊκών. Η τριμελής επιτροπή εγκρίνεται από την οικεία Σχολή (εν προκειμένω από τη Σχολή Οικονομικών Επιστημών και Διοίκησης) και αποτελείται από τον επιβλέποντα της διατριβής και δυο μέλη. Και τα τρία μέλη, ειδικά, όμως, ο επιβλέπων, έχουν ερευνητική και επιστημονική εμπειρία σε συναφή με το προτεινόμενο θέμα ερευνητικά αντικείμενα.

Κατά τη διάρκεια δύο εξαμήνων, του 2ου και του 3ου, με αξία 15 + 15 ECTS, αντίστοιχα.

Αφού ολοκληρωθεί το πρώτο μέρος της Διατριβής, ο φοιτητής μπορεί να προχωρήσει στο δεύτερο μέρος. Κατά το δεύτερο μέρος εκπόνησης της διατριβής μάστερ ολοκληρώνεται η έρευνα και η συγγραφή.

Ο επιβλέπων και τα δυο μέλη της επιτροπής κρίνουν εάν έχει ολοκληρωθεί η έρευνα σύμφωνα με τα απαιτούμενα επιστημονικά κριτήρια. Εφόσον η εργασία του φοιτητή ανταποκρίνεται στις ακαδημαϊκές και ερευνητικές προϋποθέσεις εκπόνησης μεταπτυχιακής διατριβής, η τριμελής επιτροπή ελέγχει εάν η διατριβή έχει επίσης ακολουθήσει τις «Οδηγίες για την εκπόνηση Μεταπτυχιακών Διατριβών» του ΑΠΚΥ και τους κανονισμούς του ΑΠΚΥ όπως αυτοί διατυπώνονται στο έντυπο «Εσωτερικοί Κανονισμοί Σπουδών». Ταυτόχρονα η τριμελής επιτροπή αποφασίζει εάν ο φοιτητής είναι έτοιμος να προχωρήσει στη διαδικασία υποστήριξης της διατριβής του και, έτσι, να ολοκληρώσει το πρόγραμμα σπουδών του.

Το Πρόγραμμα διοργανώνει δημόσιες παρουσιάσεις των διατριβών στο τέλος κάθε ακαδημαϊκού εξαμήνου. Στη διάρκεια της κάθε παρουσίασης Μεταπτυχιακής διατριβής της ο φοιτητής παρουσιάζει την έρευνά του και τα πορίσματα και δέχεται ερωτήσεις από την τριμελή επιτροπή του. Με την ολοκλήρωση των ερωτήσεων ο φοιτητής αποχωρεί και η τριμελής επιτροπή συνεδριάζει ώστε να αξιολογήσουν την απόδοση του φοιτητή. Η επιτυχής υποστήριξη της Μεταπτυχιακής διατριβής και η λήψη τελικού βαθμού ολοκληρώνουν τις ακαδημαϊκές υποχρεώσεις του φοιτητή.

Μαθησιακά αποτελέσματα

 • Εφαρμογή των εννοιών, θεωριών ή/και μεθοδολογιών, που διδάσκονται στο Πρόγραμμα.
 • Εμβάθυνση της γνώσης σε ένα από τα γνωστικά πεδία του προγράμματος.
 • Ικανότητα έρευνας πρωτογενών και δευτερογενών πηγών, συγκέντρωσης, ταξινόμησης, επιλογής, αξιολόγησης, σύνθεσης και ανάλυσης υλικού.
 • Ικανότητα ανάλυσης και σύνθεσης δεδομένων, διατύπωσης ώριμης κριτικής σκέψης και λόγου.
 • Εφαρμογή των κανόνων δομής, συγγραφής, παράθεσης αναφορών σε επιστημονικές πηγές και κατάρτισης βιβλιογραφίας.
 • Οι φοιτητές μπορούν να καθορίσουν συγκεκριμένα μαθησιακά αποτελέσματα σε συνεργασία με τον επιβλέποντα καθηγητή

Επιπρόσθετες πληροφορίες

 • Κωδικός / Course Code: ΕΠΑ701Α
 • ECTS: 15
 • Τρόποι Αξιολόγησης / Assessment:

  -

 • Διάρκεια Φοίτησης/ Length of Study: Εξαμηνιαία (εαρινό ή χειμερινό)/ Semi-annual (Fall or Spring)
 • Κόστος/ Tuition Fees: 900 ευρώ
 • Επίπεδο Σπουδών/ Level: Μεταπτυχιακό/ Postgraduate