28
Τρι, Νοε
 • Κωδικός / Course Code: ΑΣΠ701Β
 • ECTS: 10
 • Τρόποι Αξιολόγησης / Assessment: .
 • Διάρκεια Φοίτησης/ Length of Study: Εξαμηνιαία (εαρινό ή χειμερινό)/ Semi-annual (Fall or Spring)
 • Κόστος/ Tuition Fees: 240 ευρώ
 • Επίπεδο Σπουδών/ Level: Μεταπτυχιακό/ Postgraduate
 • Αναλυτική πληροφόρηση: ASP701B.gr.pdf

Στο πλαίσιο ολοκλήρωσης των σπουδών για την απόκτηση του Πτυχιακού Τίτλου στις Αστυνομικές Σπουδές συμπεριλαμβάνεται και η εκπόνηση Πτυχιακής Διατριβής. Η εκπόνηση Πτυχιακής Διατριβής είναι μια από τις πιο δημιουργικές προκλήσεις του προγράμματος καθώς προσφέρει στον φοιτητή την ευκαιρία να αποδείξει ότι έχει την ικανότητα να χρησιμοποιήσει τις γνώσεις που απέκτησε στο Πτυχιακό Πρόγραμμα και να ολοκληρώσει μια μελέτη μόνος του, με τη σχετική βοήθεια του Επιβλέποντα Καθηγητή. Επιπλέον, παρέχει στον φοιτητή τη δυνατότητα να διερευνήσει σε βάθος ένα θέμα που τον ενδιαφέρει εφαρμόζοντας την αυστηρή, συστηματική και επιστημονική προσέγγιση της επίλυσης προβλημάτων. Αυτή είναι η δεύτερη Θεματική Eνότητα της σειράς των Πτυχιακών Διατριβών, ΑΣΠ701Β.

Ο/Η φοιτητής/τρια θα εγγράφεται είτε στις ΑΣΠ701Α και ΑΣΠ701B μαζί είτε στις ΑΣΠ701Α και ΑΣΠ701Β ξεχωριστά.

 • Κωδικός / Course Code: ΑΣΠ701Α
 • ECTS: 10
 • Τρόποι Αξιολόγησης / Assessment: .
 • Διάρκεια Φοίτησης/ Length of Study: Εξαμηνιαία (εαρινό ή χειμερινό)/ Semi-annual (Fall or Spring)
 • Κόστος/ Tuition Fees: 240 ευρώ
 • Επίπεδο Σπουδών/ Level: Μεταπτυχιακό/ Postgraduate
 • Προαπαιτούμενα/ Prerequisites: Επιτυχής ολοκλήρωση Θ.Ε. 120 μονάδων ECTS
 • Αναλυτική πληροφόρηση: ASP701A.gr.pdf

Εκπόνηση εργασίας σε θέμα σχετικό με την αστυνόμευση η οποία θα αποδεικνύει την ερευνητική, κριτική και αναλυτική ικανότητα του φοιτητή. Η Θ.Ε. αυτή είναι επιλεγόμενη, μόνο για τους αστυνομικούς που θα θέλουν να εκπονήσουν διπλωματική εργασία επιπέδου πρώτου πτυχίου.

Στο πλαίσιο ολοκλήρωσης των σπουδών για την απόκτηση του Πτυχιακού Τίτλου στις Αστυνομικές Σπουδές συμπεριλαμβάνεται και η εκπόνηση Πτυχιακής Διατριβής. Η εκπόνηση Πτυχιακής Διατριβής είναι μια από τις πιο δημιουργικές προκλήσεις του προγράμματος καθώς προσφέρει στον φοιτητή την ευκαιρία να αποδείξει ότι έχει την ικανότητα να χρησιμοποιήσει τις γνώσεις που απέκτησε στο Πτυχιακό Πρόγραμμα και να ολοκληρώσει μια μελέτη μόνος του, με τη σχετική βοήθεια του Επιβλέποντα Καθηγητή. Επιπλέον, παρέχει στον φοιτητή τη δυνατότητα να διερευνήσει σε βάθος ένα θέμα που τον ενδιαφέρει εφαρμόζοντας την αυστηρή, συστηματική και επιστημονική προσέγγιση της επίλυσης προβλημάτων. Αυτή είναι η πρώτη Θεματική Eνότητα της σειράς των Πτυχιακών Διατριβών, ΑΣΠ701Α.

 

 • Κωδικός / Course Code: ΑΣΠ423
 • ECTS: 10
 • Τρόποι Αξιολόγησης / Assessment: 2 γραπτές εργασίες (20% η κάθε μία) και Τελική Εξέταση (60%)
 • Διάρκεια Φοίτησης/ Length of Study: Εξαμηνιαία (εαρινό ή χειμερινό)/ Semi-annual (Fall or Spring)
 • Κόστος/ Tuition Fees: 240 ευρώ
 • Επίπεδο Σπουδών/ Level: Προπτυχιακό/ Undergraduate
 • Αναλυτική πληροφόρηση: ASP423.gr.pdf

Το μάθημα στοχεύει μια συγκριτική ανάλυση διαφόρων προσεγγίσεων αστυνομικής εκπαίδευσης στα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αναφορά θα γίνει και στην αστυνομική εκπαίδευση στην Κύπρο. Θα ακολουθήσει μελέτη της αποστολής και του τρόπου λειτουργίας της Ευρωπαϊκής Αστυνομικής Ακαδημίας (CEPOL) με έμφαση στις επιδράσεις που αυτός ο ευρωπαϊκός οργανισμός προκαλεί στην αστυνομική εκπαιδευτική κουλτούρα και πρακτική των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θα εξεταστούν επίσης αστυνομικά εκπαιδευτικά συστήματα χωρών της Ευρώπης που δεν είναι μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης καθώς επίσης των Η.Π.Α., Καναδά και χωρών της Αφρικής, Ασίας και Άπω Ανατολής. Στη συνέχεια το ενδιαφέρον θα στραφεί στο ρόλο που πρέπει να διαδραματίζουν τα μέλη της αστυνομίας στο συνεχώς μεταβαλλόμενο εργασιακό περιβάλλον του 21ου αιώνα και στην εκπαίδευση που πρέπει να τυγχάνουν ώστε να είναι επαρκώς καταρτισμένα, όπως η επίλυση διαφορών, η προληπτική επίλυση προβλημάτων, οι δραστηριότητες πρόληψης του εγκλήματος, οι διαπροσωπικές σχέσεις, η αστυνόμευση σε μια διαπολιτισμική κοινωνία, η ενδοοικογενειακή βία, ανήλικοι παραβάτες, η διαχείριση του εργασιακού στρες, η εποπτεία και η διοίκηση/διεύθυνση, κλπ.

 • Κωδικός / Course Code: ΑΣΠ422
 • ECTS: 10
 • Τρόποι Αξιολόγησης / Assessment: 2 γραπτές εργασίες (20% η κάθε μία) και Τελική Εξέταση (60%)
 • Διάρκεια Φοίτησης/ Length of Study: Εξαμηνιαία (εαρινό ή χειμερινό)/ Semi-annual (Fall or Spring)
 • Κόστος/ Tuition Fees: 240 ευρώ
 • Επίπεδο Σπουδών/ Level: Προπτυχιακό/ Undergraduate
 • Αναλυτική πληροφόρηση: ASP422.gr.pdf

Το μάθημα επικεντρώνεται σε τρεις ενότητες: (α) μια συγκριτική προσέγγιση στα συστήματα αστυνόμευσης, (β) αστυνομία, αστυνόμευση και ηθική και (γ) αστυνομική εκπαίδευση Γίνεται μια σύντομη αναδρομή στην ιστορία της αστυνόμευσης με έμφαση στις διάφορες πολιτικές και στρατηγικές αστυνόμευσης που εκδηλώθηκαν από την εποχή του Hammubari της Βαβυλωνίας 2181 – 2113 π.Χ., μέχρι την σύγχρονη κοινοτική αστυνόμευση.  Στόχος είναι η ανάπτυξη κριτικής άποψης σε ότι αφορά τη δομή, οργάνωση και τρόπο λειτουργίας των αστυνομικών οργανισμών σε διαφορετικά κράτη και να γίνει μια συγκριτική ανάλυση σε ότι αφορά τα κύρια συστήματα αστυνόμευσης. Σε κάθε περίπτωση, λαμβάνονται υπόψη οι διαφορές μεταξύ χωρών, καθώς και οι αλλαγές μέσα στο χρόνο όπως και οι διαφορές μεταξύ αστυνομικών συστημάτων σε ένα κόσμο που διαμορφώνεται με γοργούς ρυθμούς σε μια παγκοσμιοποιημένη κοινωνία. Στη συνέχεια, αφού πρώτα εξεταστεί η διαφθορά στην κοινωνία ως ένα κοινωνιο-νομικό φαινόμενο κι η αιτιολόγησή του, η προσοχή στρέφεται στους γενεσιουργούς παράγοντες της αστυνομικής διαφθοράς. Εξετάζονται διάφορες κατηγορίες της αστυνομικής διαφθοράς του Maurice Punch (π.χ., η απλή, η στρατηγική, διαπράττοντας κοινά ποινικά αδικήματα, για ένα ‘ευγενή σκοπό’ και με πολιτική εντολή) και  η διεθνής εμπειρία με διάφορες προσεγγίσεις στην καταπολέμηση του φαινομένου.


Το μάθημα στην συνέχεια θα εξετάσει τις προσεγγίσεις αστυνομικής εκπαίδευσης στα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αναφορά θα γίνει και στην αστυνομική εκπαίδευση στην Κύπρο αλλά και των Η.Π.Α., Καναδά και χωρών της Αφρικής, Ασίας και Άπω Ανατολής. Θα ακολουθήσει μελέτη της αποστολής και του τρόπου λειτουργίας της Ευρωπαϊκής Αστυνομικής Ακαδημίας (CEPOL) με έμφαση στις επιδράσεις που αυτός ο ευρωπαϊκός οργανισμός προκαλεί στην αστυνομική εκπαιδευτική κουλτούρα και πρακτική των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τέλος, το ενδιαφέρον θα στραφεί στο ρόλο που πρέπει να διαδραματίζουν τα μέλη της αστυνομίας στο συνεχώς μεταβαλλόμενο εργασιακό περιβάλλον του 21ου αιώνα και στην εκπαίδευση που πρέπει να τυγχάνουν ώστε να είναι επαρκώς καταρτισμένα, όπως η επίλυση διαφορών, η προληπτική επίλυση προβλημάτων, οι δραστηριότητες πρόληψης του εγκλήματος, οι διαπροσωπικές σχέσεις, η αστυνόμευση σε μια διαπολιτισμική κοινωνία, η ενδοοικογενειακή βία, ανήλικοι παραβάτες, η διαχείριση του εργασιακού στρες, η εποπτεία και η διοίκηση/διεύθυνση, κλπ.

 • Κωδικός / Course Code: ΑΣΠ421
 • ECTS: 10
 • Τρόποι Αξιολόγησης / Assessment: 2 γραπτές εργασίες (20% η κάθε μία) και Τελική Εξέταση (60%)
 • Διάρκεια Φοίτησης/ Length of Study: Εξαμηνιαία (εαρινό ή χειμερινό)/ Semi-annual (Fall or Spring)
 • Κόστος/ Tuition Fees: 240 ευρώ
 • Επίπεδο Σπουδών/ Level: Προπτυχιακό/ Undergraduate
 • Αναλυτική πληροφόρηση: ASP421.gr.pdf

Σκοπός του μαθήματος είναι η εξοικείωση των φοιτητών με τα στάδια διεξαγωγής επιστημονικής έρευνας καθώς και η ανάπτυξη από μέρους τους κριτικής ικανότητας έναντι των ερευνητικών αποτελεσμάτων στο χώρο της αστυνομίας. Πιο συγκεκριμένα, το μάθημα περιλαμβάνει θέματα όπως:

 • Εισαγωγή στην επιστημονική έρευνα και βασικές ερευνητικές προσεγγίσεις.
 • Στάδια διεξαγωγής της έρευνας – επιστημονική διαδικασία διερεύνησης.
 • Μεθοδολογικές προσεγγίσεις και εργαλεία έρευνας (ποσοτική και ποιοτική έρευνα).
 • Ανάλυση δεδομένων έρευνας. Κριτική αξιολόγηση της έρευνας.
 • Κωδικός / Course Code: ΑΣΠ415
 • ECTS: 10
 • Τρόποι Αξιολόγησης / Assessment: 2 γραπτές εργασίες (20% η κάθε μία) και Τελική Εξέταση (60%)
 • Διάρκεια Φοίτησης/ Length of Study: Εξαμηνιαία (εαρινό ή χειμερινό)/ Semi-annual (Fall or Spring)
 • Κόστος/ Tuition Fees: 240 ευρώ
 • Επίπεδο Σπουδών/ Level: Προπτυχιακό/ Undergraduate
 • Αναλυτική πληροφόρηση: ASP415.gr.pdf

Σκοπός της θεματικής αυτής Ενότητας, είναι ο εμπλουτισμός της γνώσης των φοιτητών, σε σχέση με την Αστυνόμευση, το Δίκαιο / σχετική Νομοθεσία και τις διάφορες ενέργειες της Κυπριακής Αστυνομίας, για την αντιμετώπιση αδικημάτων Πολιτιστικής Κληρονομιάς. Ιδιαίτερη αναφορά θα γίνει στις προσπάθειες που γίνονται, για επανάκτηση Κλοπιμαίων Αρχαιοτήτων, Κυπριακής προέλευσης από το εξωτερικό. Στα πλαίσια αυτά, το εν λόγω μάθημα θα επικεντρωθεί και στη δημιουργία του Γραφείου Πολιτιστικής Κληρονομιάς, Τμήματος Γ’, Αρχηγείου Αστυνομίας. Ακολούθως, οι συμμετέχοντες του μαθήματος θα μελετήσουν τη σχετική Νομοθεσία, Εθνική, Ευρωπαϊκή & Διεθνή, κυρίως αυτήν που επικεντρώνεται στην Πρόληψη και Καταστολή αδικημάτων Πολιτιστικής Κληρονομιάς.

Επιπρόσθετα με τα αναφερόμενα, θα τονιστούν οι διάφορες δράσεις που έγιναν στον τομέα αυτό από την Κυπριακή Αστυνομία, κατά την περίοδο της Κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ, το 2ο εξάμηνο του 2012. Η Ενότητα, ολοκληρώνεται με αναφορά της σε εισηγήσεις για μελλοντική δράση, σχετικά με την Προστασία της Πολιτιστικής Κληρονομιάς της Κύπρου και την αποτελεσματική αντιμετώπιση της Παράνομης Διακίνησης Κλοπιμαίων Πολιτιστικών Αγαθών.

 • Κωδικός / Course Code: ΑΣΠ414
 • ECTS: 10
 • Τρόποι Αξιολόγησης / Assessment: 2 γραπτές εργασίες (20% η κάθε μία) και Τελική Εξέταση (60%)
 • Διάρκεια Φοίτησης/ Length of Study: Εξαμηνιαία (εαρινό ή χειμερινό)/ Semi-annual (Fall or Spring)
 • Κόστος/ Tuition Fees: 240 ευρώ
 • Επίπεδο Σπουδών/ Level: Προπτυχιακό/ Undergraduate
 • Αναλυτική πληροφόρηση: ASP414.gr.pdf

Το μάθημα αποσκοπεί στην γνωριμία με την ηλεκτρονική και τη διαδικτυακή εγκληματικότητα, με τα είδη και τις ιδιαιτερότητες του modus operandi της (υποκλοπή, αθέμιτες παρεμβολές στο σύστημα και στα δεδομένα Η/Υ, εγκληματική χρήση συσκευών κλπ.) και με τους τρόπους αντιμετώπισής της, τόσο βάσει του νομοθετικού πλαισίου της Δημοκρατίας, όσο και αυτού του Συμβουλίου της Ευρώπης και της ΕΕ. Γίνεται αναλυτική αναφορά στα διεθνή και ιδίως ευρωπαϊκά νομικά μέσα καταπολέμησης της παιδικής πορνογραφίας και της εν γένει διακίνησης πορνογραφικού υλικού) και εμβάθυνση στην κοινωνική και εγκληματοπολιτική διασύνδεση του κυβερνοεγκλήματος με το οικονομικό και το οργανωμένο έγκλημα, ιδίως τη σχέση του με τα εγκλήματα του «λευκού περιλαίμιου», το προφίλ των δραστών (με κύριο υπόδειγμα τον “hacker”) και την ανάδειξη της ασφάλειας στο διαδίκτυο ως ιδιαιτέρως ευπαθούς εννόμου αγαθού. Στη συνέχεια γίνεται μία σύντομη συγκριτική επισκόπηση εθνικών νομοθετικών λύσεων για την ποινική καταστολή του ηλεκτρονικού και του κυβερνοεγκλήματος εντός και εκτός ΕΕ και των ανακυπτουσών ιδιαιτεροτήτων του αστυνομικού έργου από τη φύση του εγκλήματος αυτού.


Στη συνέχεια, το μάθημα φροντίζει ώστε οι φοιτητές αντιλαμβάνονται και μπορούν να χρησιμοποιούν τις σύγχρονες τεχνολογίες Διαδικτύου όπως: YouTube, Facebook, Wikipedia, Blogging, Twitter, Skype και να είναι σε θέση να δημιουργήσουν accounts και να αλληλεπιδράσουν τα εργαλεία αυτά ώστε να αξιολογήσουν τους κινδύνους που μπορούν να προκύψουν από τη χρήση των εργαλείων για τις προσωπικές πληροφορίες του χρήστη, για εκμετάλλευση ανηλίκων, για επικοινωνία και συντονισμό μεταξύ ομάδων χρηστών για διενέργεια εγκλημάτων. Προσφέρεται επίσης μία εισαγωγή στην ασφάλεια υπολογιστικών συστημάτων κατά το ECDL / ICDL Module 12 – IT Security. Επίσης, το μάθημα στοχεύει όπως οι φοιτητές έχουν βασική γνώση των αρχών κρυπτογραφίας: Κρυπτογραφία προσωπικού κλειδιού, κρυπτογραφία δημόσιου κλειδιού, ηλεκτρονική υπογραφή μηνυμάτων, κτλ. και αντιλαμβάνονται ότι τα πρωτόκολλα αυτά δεν είναι 100% αξιόπιστα, αλλά είναι απλά δύσκολο να υποκλαπεί / αλλοιωθεί η πληροφορία. Τέλος, παρέχεται μερική πρακτική εξάσκηση με απλά παραδείγματα για χρήση και σπάσιμο των πρωτοκόλλων.

 • Κωδικός / Course Code: ΑΣΠ413
 • ECTS: 10
 • Τρόποι Αξιολόγησης / Assessment: 2 γραπτές εργασίες (20% η κάθε μία) και Τελική Εξέταση (60%)
 • Διάρκεια Φοίτησης/ Length of Study: Εξαμηνιαία (εαρινό ή χειμερινό)/ Semi-annual (Fall or Spring)
 • Κόστος/ Tuition Fees: 240 ευρώ
 • Επίπεδο Σπουδών/ Level: Προπτυχιακό/ Undergraduate
 • Αναλυτική πληροφόρηση: ASP413.gr.pdf

Στο μάθημα αυτό εξετάζεται πρώτα η έννοια του οικονομικού εγκλήματος από μια εγκληματολογική και νομική θεώρηση. Η προσοχή επικεντρώνεται στις διάφορες μορφές οικονομικών εγκλημάτων στην Κύπρο και στο εξωτερικό.

Ιδιαίτερη σημασία δίδεται στα αδικήματα απόσπασης λεφτών με δόλο και την αντιμετώπισή τους από τις αρχές στην Κύπρο καθώς και την αιτιολόγησή τους στην εγκληματολογία. Μετά εξετάζεται το φαινόμενο του ξεπλύματος βρώμικου χρήματος σε συνάφεια και με τη διαφθορά. Τέλος, εξετάζεται ο ρόλος του ελεγκτή στον εντοπισμό και πρόληψη της απόσπασης λεφτών με δόλο καθώς και το απόρρητο της επικοινωνίας του δικηγόρου και του λογιστή προς τον πελάτη του.

 • Κωδικός / Course Code: ΑΣΠ412
 • ECTS: 10
 • Τρόποι Αξιολόγησης / Assessment: 2 γραπτές εργασίες (20% η κάθε μία) και Τελική Εξέταση (60%)
 • Διάρκεια Φοίτησης/ Length of Study: Εξαμηνιαία (εαρινό ή χειμερινό)/ Semi-annual (Fall or Spring)
 • Κόστος/ Tuition Fees: 240 ευρώ
 • Επίπεδο Σπουδών/ Level: Προπτυχιακό/ Undergraduate
 • Αναλυτική πληροφόρηση: ASP412.gr.pdf

Το μάθημα εξετάζει την ιστορική πορεία του Κυπριακού Δικαίου, τον δικαιϊκό προσανατολισμό της Κυπριακής Δημοκρατίας και την πολυδικαιϊκότητα στο Κυπριακό Δίκαιο. Επίσης, αναλύονται οι πηγές και μέθοδοι του Κυπριακού Δικαίου και η Κυπριακή Συνταγματική Ιστορία, όπως και ο δικαστικός έλεγχος της συνταγματικότητας των νόμων. Σε αυτό το πλαίσιο προσεγγίζεται η νομολογία στο κυπριακό δίκαιο και αναλύονται σημαντικές κυπριακές δικαστικές αποφάσεις (Mustafa Ibrahim) και το δίκαιο της ανάγκης. Το μάθημα εξετάζει επίσης την επιρροή αποφάσεων του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Δικαιωμάτων του Ανθρώπου σχετικές με την Κύπρο και αποφάσεις βασισμένες στο δίκαιο της Ε.Ε.
 
Στη συνέχεια γίνεται μία εισαγωγή στην λειτουργική οργάνωση της Ε.Ε. σε θεσμικό και νομικό επίπεδο και εισαγωγική προσέγγιση στο ιδιαίτερο νομικό σύστημα που την διέπει. Η οργανωτική δομή της θεματικής ξεκινά με μια ιστορική αναδρομή της εξέλιξης των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων σε Ευρωπαϊκή Ένωση και εξηγεί την φύση της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης. Ακολούθως, εξετάζεται η θεμελιώδης οργανωτική και θεσμική οργάνωση λειτουργίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης ως νομική κατασκευή και εισάγεται το θεσμικό πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τα κοινοτικά όργανα με αναφορά στην σύνθεση, αρμοδιότητες, τρόπο λειτουργίας και σύστημα λήψεως αποφάσεων. Επιπρόσθετα, εξετάζονται η νομική προσωπικότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι νομικοί της πυλώνες (όσο αυτοί ίσχυαν), οι βασικές συνταγματικές αρχές της, η κατανομή αρμοδιοτήτων και οι ρυθμιστικές αρχές καταμερισμού. Επιπρόσθετα, αναλύονται οι πηγές του δικαίου της Ε.Ε. (πρωτογενές και παράγωγο δίκαιο) και οι συνταγματικές γεφυρώσεις μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.

 • Κωδικός / Course Code: ΑΣΠ411
 • ECTS: 10
 • Τρόποι Αξιολόγησης / Assessment: 2 γραπτές εργασίες (20% η κάθε μία) και Τελική Εξέταση (60%)
 • Διάρκεια Φοίτησης/ Length of Study: Εξαμηνιαία (εαρινό ή χειμερινό)/ Semi-annual (Fall or Spring)
 • Κόστος/ Tuition Fees: 240 ευρώ
 • Επίπεδο Σπουδών/ Level: Προπτυχιακό/ Undergraduate
 • Προαπαιτούμενα/ Prerequisites: ΑΣΠ311
 • Αναλυτική πληροφόρηση: ASP411.gr.pdf
Η προσοχή επικεντρώνεται σε μεθόδους επιλογής αστυνομικών και στην επαφή του κοινού με την αστυνομία πριν εξεταστούν ψυχολογικές πτυχές της προκατάληψης και των διακρίσεων από μέλη της αστυνομίας. Το ενδιαφέρον μετά στρέφεται σε τεχνικές σκιαγράφησης του προφίλ υπόπτων διάπραξης σοβαρών εγκλημάτων και σε διεθνείς τρομοκράτες. Στη συνέχεια εξετάζονται μέθοδοι ανίχνευσης του ψέματος όπως η κοινωνιο-ψυχολογική προσέγγιση, η χρήση ηλεκτρονικών υπολογιστών, ο ανιχνευτής του ψέματος (polygraph, lie-detector), εγκεφαλικά κύματα, μέθοδοι ανάλυσης κειμένου, μέθοδοι ανάκρισης υπόπτων και, τέλος, ψυχολογικές πτυχές της ψευδούς αποδοχής ενοχής από υπόπτους. H προσοχή μετά στρέφεται στους παράγοντες που επηρεάζουν τη βασιμότητα του αυτόπτη μάρτυρα, το παιδί αυτόπτη μάρτυρα, την ψυχολογία των ενόρκων, τον ανθρώπινο παράγοντα στην επιβολή ποινών. Τέλος, η προσοχή εστιάζεται σε μεθόδους αποτελεσματικής συνέντευξης αυτόπτων μαρτύρων και θυμάτων, περιλαμβανομένων της γνωστικής συνέντευξης.
 

 
 • Κωδικός / Course Code: ΑΣΠ325
 • ECTS: 10
 • Τρόποι Αξιολόγησης / Assessment: 2 γραπτές εργασίες (20% η κάθε μία) και Τελική Εξέταση (60%)
 • Διάρκεια Φοίτησης/ Length of Study: Εξαμηνιαία (εαρινό ή χειμερινό)/ Semi-annual (Fall or Spring)
 • Κόστος/ Tuition Fees: 240 ευρώ
 • Επίπεδο Σπουδών/ Level: Προπτυχιακό/ Undergraduate
 • Αναλυτική πληροφόρηση: ASP325.gr.pdf

Μετά από μια εισαγωγή στην αστυνόμευση στην Κύπρο πριν την έναρξη της Βρετανικής κυριαρχίας, η θεματική ενότητα θα επικεντρωθεί στην ίδρυση, λειτουργία και αποτελεσματικότητα της Στρατιωτικής Αστυνομίας Κύπρου κατά την περίοδο 1879-1933. Ιδιαίτερη προσοχή θα δοθεί στο αποικιακό μοντέλο αστυνόμευσης και την εφαρμογή του στην Κύπρο. Στη συνέχεια, η προσοχή θα στραφεί στην αστυνομία και αστυνόμευση μέχρι την ανεξαρτησία της Κύπρου. Εξετάζοντας τους λόγους που οδήγησαν στην ενοποίηση της αστυνομίας και της αγροφυλακής τη δεκαετία του 1960, θα εξεταστεί η δομή και η λειτουργία της αστυνομίας τόσο κατά την περίοδο 1960-1974 όσο και μετά την Τούρκικη εισβολή του 1974. Τέλος, η προσοχή θα επικεντρωθεί στη δομή και λειτουργία της Αστυνομίας Κύπρου σήμερα, μέσα στο πλαίσιο της αστυνόμευσης στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Περισσότερα Άρθρα …