22
Σαβ, Ιουν

ΑΣΠ412: Συνταγματικό Δίκαιο και Δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης

  • Κωδικός / Course Code: ΑΣΠ412
  • ECTS: 10
  • Τρόποι Αξιολόγησης / Assessment: 2 γραπτές εργασίες (20% η κάθε μία) και Τελική Εξέταση (60%)
  • Διάρκεια Φοίτησης/ Length of Study: Εξαμηνιαία (εαρινό ή χειμερινό)/ Semi-annual (Fall or Spring)
  • Κόστος/ Tuition Fees: 240 ευρώ
  • Επίπεδο Σπουδών/ Level: Προπτυχιακό/ Undergraduate
  • Αναλυτική πληροφόρηση: ASP412.gr.pdf

Το μάθημα εξετάζει την ιστορική πορεία του Κυπριακού Δικαίου, τον δικαιϊκό προσανατολισμό της Κυπριακής Δημοκρατίας και την πολυδικαιϊκότητα στο Κυπριακό Δίκαιο. Επίσης, αναλύονται οι πηγές και μέθοδοι του Κυπριακού Δικαίου και η Κυπριακή Συνταγματική Ιστορία, όπως και ο δικαστικός έλεγχος της συνταγματικότητας των νόμων. Σε αυτό το πλαίσιο προσεγγίζεται η νομολογία στο κυπριακό δίκαιο και αναλύονται σημαντικές κυπριακές δικαστικές αποφάσεις (Mustafa Ibrahim) και το δίκαιο της ανάγκης. Το μάθημα εξετάζει επίσης την επιρροή αποφάσεων του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Δικαιωμάτων του Ανθρώπου σχετικές με την Κύπρο και αποφάσεις βασισμένες στο δίκαιο της Ε.Ε.
 
Στη συνέχεια γίνεται μία εισαγωγή στην λειτουργική οργάνωση της Ε.Ε. σε θεσμικό και νομικό επίπεδο και εισαγωγική προσέγγιση στο ιδιαίτερο νομικό σύστημα που την διέπει. Η οργανωτική δομή της θεματικής ξεκινά με μια ιστορική αναδρομή της εξέλιξης των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων σε Ευρωπαϊκή Ένωση και εξηγεί την φύση της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης. Ακολούθως, εξετάζεται η θεμελιώδης οργανωτική και θεσμική οργάνωση λειτουργίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης ως νομική κατασκευή και εισάγεται το θεσμικό πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τα κοινοτικά όργανα με αναφορά στην σύνθεση, αρμοδιότητες, τρόπο λειτουργίας και σύστημα λήψεως αποφάσεων. Επιπρόσθετα, εξετάζονται η νομική προσωπικότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι νομικοί της πυλώνες (όσο αυτοί ίσχυαν), οι βασικές συνταγματικές αρχές της, η κατανομή αρμοδιοτήτων και οι ρυθμιστικές αρχές καταμερισμού. Επιπρόσθετα, αναλύονται οι πηγές του δικαίου της Ε.Ε. (πρωτογενές και παράγωγο δίκαιο) και οι συνταγματικές γεφυρώσεις μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.