Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία - Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου - Open University of Cyprus
24
Παρ, Μαρ

Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία

Σκοποθεσία και σύντομη περιγραφή:

Tο πρόγραμμα καλύπτει τη διαδικασία σύλληψης και ταυτοποίησης της καινοτόμου επιχειρηματικής ιδέας, της ποσοτικοποίησης των ευκαιριών της αγοράς, το σχεδιασμό της νέας επιχείρησης, την υλοποίηση του επιχειρηματικού σχεδίου, και τη λειτουργία της νέας επιχείρησης. Αναλυτικά, καλύπτει και αναλύει τα ακόλουθα γνωστικά αντικείμενα:
  • Το επιχειρηματικό περιβάλλον, οι έννοιες της επιχειρηματικότητας και καινοτομίας. Η σύλληψη της καινοτόμου επιχειρηματικής ιδέας ως το πρώτο στάδιο της επιχειρηματικότητας. Τα βασικά συστατικά επιτυχίας μιας επιχειρηματικής ιδέας.
  • Ο σχεδιασμός της νέας επιχείρησης. Η σύνταξη του επιχειρηματικού σχεδίου.
  • Η υλοποίηση του επιχειρηματικού σχεδίου. Χρηματοδότηση, οργάνωση, αδειοδότηση, ασφάλιση
  • Η λειτουργία της νέας επιχείρησης. Βιωσιμότητα, κερδοφορία, μάρκετινγκ.

Το πρόγραμμα έχει σκοπό την παρουσίαση και την ανάλυση θεμάτων που σχετίζονται με την επιχειρηματικότητα και την καινοτομία. Πιο αναλυτικά, οι στόχοι του είναι να παρουσιάσει και να αναλύσει (α) τις κοινές αρχές που διέπουν διαφορετικούς τύπους επιχειρήσεων και (β) τα βασικά στάδια της επιχειρηματικότητας ως διαδικασίας.Προορίζεται για απόφοιτους μέσης γενικής ή τεχνικής εκπαίδευσης, φοιτητές και εργαζόμενους που θέλουν να ξεκινήσουν τη δική τους επιχείρηση, την περαιτέρω ανάπτυξη μιας υφιστάμενης επιχείρησης, να είναι μέλος μιας ομάδας διαχείρισης σε μια νέα επιχείρηση, ή να κατανοήσουν καλύτερα τον επιχειρηματία και την επιχειρηματική διαδικασία.

Ελάχιστες Προϋποθέσεις Εισαγωγής:

  • Απολυτήριο μέσης γενικής ή τεχνικής εκπαίδευσης

Μαθησιακά Αποτελέσματα: Εδώ

Τρόπος Διδασκαλίας / Μεθοδολογία / Μορφή Εκπαιδευτικού Υλικού:

  • Εξ αποστάσεως εκπαίδευση/Τηλεσυναντήσεις.
  • Εκπαιδευτικό υλικό: Έντυπο εκπαιδευτικό υλικό (βιβλία ή/και σημειώσεις διδασκόντων).

Το πρόγραμμα είναι δίμηνης διάρκειας και το κόστος συμμετοχής ανέρχεται σε 140 ευρώ.

Δομή Προγράμματος:

Διδακτική Ενότητα 1:
Επιχειρηματίας,  Επιχειρηματική Δραστηριότητα και Καινοτομία.
Ανάλυση των εννοιών επιχειρηματικότητας και καινοτομία, των κινήτρων επιχειρηματικότητας, των λόγων επιβίωσης, αποτυχίας/επιτυχίας νέων επιχειρήσεων.
Αναφορά στις μικρές και οικογενειακές επιχειρήσεις.
Ανάλυση καινοτομίας, γέννηση καινοτόμων ιδεών.
Αξιολόγηση καινοτόμων ιδεών.

Διδακτική Ενότητα 2:
Προετοιμασία για την Επιχειρηματική Εκκίνηση: Ερευνα, Σχεδιασμός και Επιχειρηματικό σχέδιο.
Η έννοια του επιχειρηματικού σχεδίου: αναγκαιότητα, δομή, ανάλυση, αξιολόγηση. Μελέτη περιπτώσεων.

Διδακτική Ενότητα 3:
Επιχειρηματική Εκκίνηση, Επιχειρηματική Δραστηριότητα και Μάρκετινγκ.
Επιχειρηματική εκκίνηση: Χρηματοδότηση, Οργάνωση, Αδειοδότηση, Ασφάλιση. Επιχειρηματική δραστηριότητα και μάρκετινγκ.